autentificare cu OpenID
Hotărâre privind metodologia atribuirii în locație a gestiunii sau închirierii unor subunități prin licitație directă
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Toate subunitățile comerciale din comerțul interior și turism, cu capital de stat, precum și subunitățile de producție, prestatoare de servicii sau spațiile disponibile cu destinație de birouri, aparținând regiilor autonome înființate prin decizii ale prefecturilor și Primăriei municipiului București, care vor fi atribuite în locația gestiunii sau închiriate persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, vor fi scoase la licitație directă.

Sunt exceptați de la licitația directă în vederea închirierii, din fondul de stat, a unor mici spații disponibile în suprafață de până la 50 m2, pentru activități de producție sau prestări de servicii, pensionarii de invaliditate care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Art. 2. - Atunci când spațiile în care funcționează subunitățile prevăzute la art. 1 nu sunt proprietatea societăților comerciale, acestea vor organiza, în comun cu proprietarul, o singură licitație pentru acordarea locației gestiunii și închirierea spațiului. În această situație se vor încheia, separat, un contract pentru locația gestiunii cu societatea comercială și un contract de închiriere cu regia autonomă, pe aceeași perioadă.

Art. 3. - Profilul subunităților comerciale care vor fi scoase la licitație va fi stabilit de prefecturi sau Primăria municipiului București, cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului interior, urmărindu-se asigurarea necesarului de suprafețe comerciale, diversificarea și amplasarea rațională a rețelei comerciale.

Art. 4. - Organizarea licitației, inclusiv îndeplinirea formalităților de publicitate, se realizează de către o comisie numită de consiliul de administrație al societății comerciale.

În situațiile prevăzute în cuprinsul art. 2, organizarea licitației, inclusiv îndeplinirea formelor de publicitate, se realizează de către proprietarul spațiului printr-o comisie formată din reprezentanții societății comerciale, prefecturii sau Primăriei municipiului București și regiei autonome, după caz.

Art. 5. - Comisia de organizare va elabora documentația licitației, care va fi distribuită ofertanților contra cost și care va cuprinde mențiuni referitoare la descrierea obiectului licitației, prețul de la care aceasta începe, durata locației gestiunii, criteriile și punctajul pe baza cărora va fi desemnat câștigătorul.

Aceasta va asigura publicitatea licitației prin întocmirea unor publicații, care vor cuprinde:

a) obiectul licitației și locul de amplasare unde poate fi vizitat;
b) locul unde poate fi procurată documentația licitației;
c) garanția de participare și fondul de plată;
d) ziua, ora și locul desfășurării licitației.

Publicațiile de licitație vor fi afișate la locul unde aceasta se va desfășura și vor fi publicate în presa locală, precum și într-un ziar cu difuzare la nivelul întregii țări. Licitația se va desfășura după trecerea a 15 zile de la data apariției anunțului în presă.

La adjudecare pot fi prezenți reprezentanți ai prefecturilor sau Primăriei municipiului București, ai Departamentului comerțului interior și ai sindicatelor, pentru a supraveghea ca licitația să se desfășoare conform legii.

Art. 6. - Fiecare ofertant va achita o garanție de participare, reprezentând o cotă procentuală din valoarea obiectului licitației, stabilită de comisia de organizare.

Sumele vor fi consemnate la C.E.C. pe numele societății comerciale sau regiei autonome, după caz, chitanța fiind depusă de ofertant la secretariatul organizatorului cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii licitației. O dată cu chitanța, ofertantul va depune actele doveditoare privind bonitatea sau garanțiile materiale de care dispune.

Garanția de participare depusă de câștigătorul licitației i se restituie acestuia după încetarea contractului de locație a gestiunii sau de închiriere.

Celelalte garanții se restituie depunătorilor după adjudecare.

Art. 7. - În ziua stabilită pentru licitație, concurenții vor prezenta comisiei de organizare ofertele lor, care vor cuprinde toate elementele prevăzute în documentație, în plic sigilat.

Comisia de organizare va deschide plicurile în prezența concurenților și va adjudeca obiectul licitației în favoarea concurentului care a întrunit cel mai mare punctaj.

În caz de balotaj, în aceeași zi se desfășoară o nouă licitație numai cu ofertanții în cauză.

Criteriile de evaluare a ofertelor, pentru determinarea câștigătorului licitației, sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu cele din Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990.

Art. 9. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 84/1991, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Criterii pentru efectuarea licitației

Punctaj
1. Profilul de activitate: maxim 17 puncte
a) Activitate de producție și comercializare
- alimentare 17 p.
- nealimentare 8 p.
- mixte 8 p.
b) Comercializare de produse
- alimentare 12 p.
- nealimentare 5 p.
- mixte 5p.
c) Prestări de servicii 10 p.
d) Alimentație publică,(cofetărie, patiserie, restaurant, bar) 5 p.
e) Alte activități 5 p.
2. Pregătirea și competența profesională: maxim 8 puncte
a) Pregătire de specialitate 8 p.
b) Altă pregătire 0 p.
3. Preluarea integrală a personalului din unitatea existentă maxim 12 puncte
4. Bonitatea sau garanția materială dovedită de ofertant: maxim 7 puncte
a) În lei 1-4 p.
b) Mixt (în lei și valută)
Punctajul se va face proporțional cu valoarea capitalului, capitalul minim reprezentând un punct, capitalul mixt reprezentând 4 sau 3 puncte, după caz, iar valorile intermediare stabilindu-se proporțional.
1-3 p.+a.
5. Comercializare: maxim 13 puncte
a) În lei 13 p.
b) În valută 0 p.
c) Mixt 5 p.
6. Practicarea unui adaos comercial cât mai redus maxim 3 puncte
1-3 p.
7. Contracte încheiate de ofertant legate de obiectul licitației în perioada anterioară licitației: maxim 5 puncte
a) Contracte pentru produse agroalimentare 5 p.
b) Contracte pentru utilaje 5 p.
c) Contracte pentru alte produse 3 p.
d) Alte bunuri (xerox, telefon, mobilier comercial, birou, autoturism etc.)
Notă:
Se are în vedere marfa contractată. Comisia de organizare va aprecia utilitatea.
1 p.
8. Modalități de plată a chiriei sau locației: maxim 5 puncte
a) În lei 5 p.
b) În valută 1 p.
c) Mixtă 3 p.
9. Ofertantul este salariatul unității atribuite în locația gestiunii sau închiriate maxim 10 puncte
10. Prețul licitat pentru chiria spațiului maxim 10 puncte
11. Prețul licitat pentru locația gestiunii (prețul de pornire va fi stabilit conform valorilor din contabilitate) maxim 10 puncte.
Notă:

Stabilirea punctajului acordat pentru valoarea chiriei și a locației gestiunii se va face proporțional, de la valoarea minimă spre valoarea maximă.

Observații:
  1. În cazul spațiilor scoase la licitație pentru care nu se stabilește un profil de activitate, pentru anumite activități (restaurante, baruri etc.), întreprinzătorii vor trebui să prezinte avize de la organe de specialitate că spațiile pot fi adaptate scopului (I.P.B., Sanepid, I.D.E.B., pompieri etc.).
  2. Toate angajamentele prevăzute în oferta de licitație a câștigătorului vor fi incluse în contract. Nerespectarea oricărui angajament din contract atrage după sine rezilierea acestuia.