autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a imprimeriilor
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Se înființează Regia autonomă a imprimeriilor, cu sediul în București, piața Presei Libere nr. 1.

Regia autonomă a imprimeriilor se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a imprimeriilor este persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei.

Art. 2. - Regia autonomă a imprimeriilor are ca obiect de activitate: executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice; editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice; exportul de tipărituri în sistem lohn și alte tipărituri; importul de mașini, piese de schimb și materiale poligrafice, aprovizionarea cu hârtie, cerneluri și cu alte materiale tehnologice din țară și din import; cercetări și proiectări în domeniul tehnologiei poligrafice; prestarea de servicii de specialitate în țară și în străinătate; pregătirea forței de muncă necesare prin grupul școlar poligrafic.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei autonome a imprimeriilor este de 738 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1 care, la data prezentei hotărâri, se desființează.

Valoarea patrimoniului regiei se va modifica în mod corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Regia autonomă a imprimeriilor este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea drepturilor de proprietate regia folosește și dispune, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia.

Art. 4. - Organizarea și funcționarea Regiei autonome a imprimeriilor se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a imprimeriilor, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul care trece la Regia autonomă a imprimeriilor se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar și sporul de vechime avut, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - H.C.M. nr. 969/31 iulie 1973 - anexa nr. 1, pct. 3 se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista unităților și subunităților ce se reorganizează ca filiale și subunități ale Regiei autonome a imprimeriilor

Nr. crt. Denumirea actuală a întreprinderii Denumirea filialelor Subunități ale filialelor
1. Combinatul poligrafic „București" Imprimeria „Coresi” 1. Slobozia
2. Călărași
3. Târgoviște
4. Buzău
5. Râmnicu Sărat
2. Întreprinderea poligrafică Bacău Imprimeria „Bacovia” - Bacău 1. Piatra-Neamț
2. Focșani
3. Roman
4. Târgu-Neamț
3. Întreprinderea poligrafică Cluj Imprimeria „Ardealul” - Cluj 1. Turda
2. Bistrița
3. Zalău
4. Dej
4. Întreprinderea poligrafică Craiova Imprimeria „Oltenia” - Craiova 1. Slatina
2. Caracal
3. Târgu Jiu
4. Drobeta-Turnu Severin
5. Întreprinderea poligrafică Oradea Imprimeria de Vest - Oradea
6. Laboratorul de cercetări poligrafice Centrul de servicii și cercetări poligrafice „SERTI”
7. Baza de aprovizionare și desfacere Filiala comercială de aprovizionare și desfacere
8. Compartiment de export-import Oficiul de export-import „TIPEXIM"


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome și imprimeriilor

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei este Regia autonomă a imprimeriilor, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 170/7.03.1991.

Art. 2. - Regia autonomă este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea conform prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul principal al regiei este în București, piața Presei Libere nr. 1, sector 1. Subunitățile regiei sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/7.03.1991.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei autonome a imprimeriilor îl constituie: executarea de tipărituri și lucrări poligrafice; editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice; exportul de tipărituri în sistem lohn și alte tipărituri; aprovizionarea cu hârtie, cerneluri și cu alte materiale tehnologice din țară și import; cercetări și proiectări în domeniul tehnologiei poligrafice; prestarea de servicii de specialitate în țară și în străinătate; pregătirea forței de muncă necesare prin unitățile școlare proprii (liceu industrial, școală de maiștri și școală profesională).

Art. 5. - Regia autonomă a imprimeriilor aplică strategia Ministerului Culturii privind prioritatea în domeniul apariției tipăriturilor de interes național și contribuie la răspândirea actului de cultură pe întreg teritoriul țării și în teritoriile cu populație românească din exterior.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a imprimeriilor are un patrimoniu în valoare de 738 milioane lei, prin însumarea patrimoniului subunităților din structură, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 945/1990. Patrimoniul astfel constituit se transmite regiei, prin hotărârea de înființare.

Art. 7. - Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, exercitând dreptul de proprietate în condițiile art. 5 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Capitolul IV

Modalitatea de constituire a filialelor și altor subunități

Relațiile lor în cadrul regiei autonome și relațiile cu terții

Art. 8. - Regia autonomă a imprimeriilor are în structura sa subunitățile menționate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 170/7.03.1991.

Aceste subunități din structura regiei, în cadrul autonomiei funcționale acordate de consiliul de administrație, au gestiune economică proprie și sunt împuternicite cu largi atribuții în toate domeniile de activitate ale producției, putând încheia contracte cu terții și alte acte juridice în nume propriu.

Capitolul V

Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Conducerea regiei se asigură de consiliul de administrație, compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei, în calitate de președinte al consiliului de administrație, numite prin ordinul ministrului culturii.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Culturii.

Ceilalți membri sunt numiți dintre ingineri, juriști, economiști, tehnicieni specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 10. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a imprimeriilor, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor, precum și înființarea sau desființarea de filiale sau alte subunități;
b) numește directorii din aparatul propriu ai regiei, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) stabilește remunerarea membrilor consiliului de administrație, nivelul de salarizare a directorilor, precum și nivelurile de salarizare a personalului regiei în funcție de studii și munca efectiv prestată, în condițiile legii;
d) aprobă programele economice ale regiei;
e) hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate și își exercită competențele ce decurg din regulamentul propriu privind operațiunile de încasare și plăți în lei și valută, concesionarea, închirierea și locația gestiunii, asocierea și libera concurență, operațiunile de comerț exterior, încheierea de contracte de vânzare, executarea de lucrări și prestarea de servicii cu întreprinzători străini, practicarea prețurilor, precum și celelalte competențe ce îi revin în baza Legii nr. 15/1990;
f) stabilește organizarea subunităților, obiectul de activitate, delegările de competențe, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității acestora.

Art. 12. - Consiliul de administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 13. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.

Ședințele ordinare se desfășoară lunar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie, după procedura stabilită în regulament.

Consiliul de administrație ia hotărâri valabile dacă la ședință sunt prezenți 3/4 din numărul membrilor.

Hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art. 14. - Activitatea curentă a regiei este condusă de directorul general, numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Culturii.

Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și angajează sau destituie personalul regiei.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 15. - Regia autonomă a imprimeriilor întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 16. - Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și a profiturilor se face în lei, pentru operațiunile efectuate în valută utilizându-se cursul de revenire.

Art. 17. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 18. - Activitatea economico-financiară a regiei este controlată de organele de specialitate ale acesteia.

Capitolul VII

Relațiile Regiei autonome a imprimeriilor

Art. 19. - Relațiile comerciale dintre Regia autonomă a imprimeriilor și alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate de principiul libertății contractuale, potrivit Codului civil și Codului comercial român.

Art. 20. - Regia autonomă a imprimeriilor va putea practica în raporturile sale prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei, în condițiile Legii nr. 15/1990.

Art. 21. - Litigiile Regiei autonome a imprimeriilor cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre regie și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Dispoziții finale

Art. 22. - Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome a imprimeriilor reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului de activitate al regiei și se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.