autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli pentru principalele produse vegetale preluate la fondul de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Pentru stimularea producătorilor agricoli în creșterea producției și valorificarea unor cantități mai mari de produse la fondul de stat și pentru compensarea efectelor noilor prețuri la energie, combustibili și alte produse industriale destinate agriculturii,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de contractare și de achiziție, garantate de stat, precum și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli pentru produsele vegetale livrate la fondul de stat se stabilesc potrivit anexei.

Condiția de livrare a produselor agricole este loco producător, încărcate în mijlocul de transport.

Art. 2. - Prețurile pentru produsele agricole vegetale livrate la fondul de stat care nu sunt prevăzute în prezenta hotărâre se stabilesc prin negociere între agenții economici.

În termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii și Alimentației va informa producătorii agricoli asupra nivelului de prețuri orientative pentru produsele ale căror prețuri urmează să fie negociate.

Art. 3. - Prețurile de contractare și de achiziție stabilite în baza prezentei hotărâri se aplică și la uiumul provenit de la morile prestatoare cu capital de stat, care au obligația de a-l livra la fondul de stat.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și bugetul de stat pe anul 1991, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Alimentației și ministerelor beneficiare, prezentate în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile prezenți hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1991.

Dispozițiile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Prețurile de contractare și de achiziție, garantate de stat, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

I. Prețurile de contractare și de achiziție

Nr. crt.
Denumirea produsului
U.M.
Preț
lei/U.M.
Condițiile de calitate de bază
Greutatea hectolitrică
kg
Corpuri străine
%
Umiditate
%
1. Grâu tare kg 10,00
78
3
15
2. Grâu kg 8,00[1]
75
3
15
3. Secară, triticale kg 8,00[1]
70
3
15
4. Orzoaică (90% germinație) kg 9,00
64
5
15
5. Orz kg 7,00[1]
58
5
15
6. Orez nedecorticat kg 15,00
50
3
14
7. Porumb kg 6,00[1]
-
3
17
8. Fasole boabe:
- soiuri kg 22,0
-
5
14
- amestec de soiuri kg 18,0
-
5
14
9. Floarea-soarelui kg 9,50[1]
40
4
13
10. Soia kg 12,00
-
4
14
11. Sfeclă de zahăr kg 1,50
-
-
-
12. Cartofi de toamnă kg 4,00
-
-
-

II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajelor contractuale

1. Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate se face la bazele de recepționare, centrele de achiziții sau silozurile unităților beneficiare și la fabricile de nutrețuri combinate.

2. Prețurile de contractare și de achiziție (cu excepția porumbului):

a) se majorează cu cite 1% pentru fiecare kilogram greutate hectolitrică în plus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în minus față de indicii calitativi de bază;
b) se micșorează cu câte 1% pentru fiecare kilogram greutate hectolitrică în minus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în plus față de indicii calitativi de bază.

3. La porumb, prețul de contractare și achiziție:

a) se majorează cu 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în minus și cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în minus față de indicii calitativi de bază;
b) se micșorează cu 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în plus și cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în plus fată de indicii calitativi de bază.

4. La porumbul care se livrează sub formă de știuleți și la care determinarea proporției de boabe (randamentul) se face la bazele de recepție cu mijloacele mecanice ale acestora, spărturile mai mici de jumătate de bob vor fi considerate corpuri străine în procent de maximum 1%. Spărturile peste această limită se preiau ca produs de bază.

5. Fasolea de un anumit soi, care conține până la 15% boabe de culoare albă din alte soiuri, se plătește integral la prețul pentru fasolea boabe soiuri. În cazul depășirii acestui procent, la întreaga cantitate se aplica prețul pentru fasolea boabe amestec de soiuri.

6. Orzoaică sub 62 kg greutate hectolitrice se plătește la prețul de contractare al orzului.

7. Grâul tare, predat și preluat cu procent de gluten sub prevederile STAS se va plăti la prețul grâului obișnuit.

8. Producătorii agricoli care livrează pe bază de contract grâu tare pot primi în schimb o cantitate echivalentă de grâu obișnuit, pe care o vor plăti la prețul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexă.

9. În zonele deficitare de grâu și porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii și Alimentației, producătorii agricoli pot livra, pe bază de contract, orzoaică pe schimb de grâu, secară, porumb sau orz, la echivalentul valoric în condițiile STAS.

10. Producătorii care livrează sfecla de zahăr pe bază de contract beneficiază în afara prețului de contractare, și de următoarele avantaje:

a) gratuit, 10 kg zahăr pentru fiecare tonă de sfeclă neto livrată;
b) gratuit, câte 300 kg borhot umed de sfeclă pentru fiecare tonă de sfeclă neto livrată;
c) gratuit, sămânță necesară pentru însămânțarea întregii suprafețe, stabilită corespunzător indicilor de calitate ai seminței, precum și pentru reînsămânțare în cazul calamitării culturii datorită unor cauze naturale. Sămânța va fi pusă la dispoziție de către fabrică cu ocazia întocmirii contractului de livrare;
d) gratuit, insecticidele pentru tratarea semințelor;
e) sporuri de preț pentru stimularea cultivatorilor în vederea curățirii de impurități a sfeclei de zahăr:
  • 30 lei/tona de sfeclă neto livrată cu impurități sub 5%;
  • 20 lei/tonă sfeclă neto livrată cu impurități între 5-8%;
  • 10 lei/tonă sfeclă neto livrată cu impurități între 8-10%.

11. Producătorii agricoli care livrează semințe de floarea-soarelui primesc gratuit 2 litri ulei pentru fiecare 100 kg semințe livrate la fondul de stat.

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Prețurile de contractare și de achiziție sunt medii pe țară. Prețurile diferențiate pe zone (județe) și calități se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației.