autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Radionav” Constanța
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Radionav” Constanța, județul Constanța, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanța, județul Constanța.

Art. 2. - Patrimoniul regiei autonome este constituit din activul și pasivul secției de trafic radiotelegrafic și radiotelefonic al Întreprinderii de navigație maritimă „Romline” Constanța.

Patrimoniul inițial al regiei autonome se va definitiva pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Regia autonomă „Radionav” Constanța, înființată potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexă și cu dispozițiile legale.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri își încetează activitatea Întreprinderea „Transmar” Constanța și „Administrația Portului Liber” Constanța. Personalul care trece la Regia autonomă „Radionav” Constanța se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Radionav” Constanța

Capitolul I
Denumirea, forma juridică și sediul
Articolul 1

Întreprinderea de navigație maritimă „Romline” Constanța - secția de trafic radiotelegrafic și radiotelefonic, prin reorganizare, va avea denumirea de Regia autonomă „Radionav” Constanța. Forma juridică este de regie autonomă, cu personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare.

Articolul 2

Sediul Regiei autonome „Radionav” Constanța este în municipiul Constanța, incinta portului, județul Constanța.

Capitolul II
Obiectul de activitate
Articolul 3

Regia autonomă „Radionav” Constanța are ca obiect de activitate:

 • prestații trafic radio-telegrafic, radiotelefonic și telex pentru flota maritimă și fluvială;
 • întreținere și reparații echipamente de radiocomunicații, radionavigație;
 • vânzare-cumpărare echipamente de navigație și radionavigație.
Articolul 4

Regia autonomă „Radionav” Constanța are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și modernizarea sistemelor de comunicații maritime și fluviale, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora;

4.2. analizează și face propuneri privind dotarea cu noi mijloace de radiocomunicații maritime și fluviale;

4.3. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului, a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea aparaturii de radiocomunicații maritime și fluviale;

4.4. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor privind tehnica de radiocomunicații maritime și fluviale;

4.5. autorizează instalațiile și aparatura de radiocomunicații maritime și fluviale folosite de societățile comerciale.

Capitolul III
Patrimoniul
Articolul 5

Regia autonomă „Radionav” Constanța deține în exploatare aparatura și instalațiile pentru radiocomunicații maritime și fluviale în porturile românești.

Valoarea patrimoniului, conform bilanțului contabil la 30.06.1990, se ridică la 6.093 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare, conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Articolul 6

Regia autonomă „Radionav” Constanța este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune, în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Regia autonomă „Radionav” Constanța are obligația de a efectua reparații și întrețineri la mijloacele de radiocomunicații maritime și fluviale.

În funcție de necesitățile economiei naționale, Regia autonomă „Radionav” Constanța are obligația de a dezvolta și moderniza mijloacele de radiocomunicații.

Consiliul de administrație al Regiei autonome „Radionav” Constanța aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV
Structura regiei
Articolul 7

În cadrul Regiei autonome „Radionav” Constanța se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Articolul 8

În scopul realizării obiectului său de activitate, Regia autonomă „Radionav” Constanța are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al regiei prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administrație al Regiei autonome „Radionav” Constanța.

Capitolul V
Organele de conducere
Articolul 9

Conducerea Regiei autonome „Radionav” Constanța se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al Regiei autonome „Radionav” Constanța.
Articolul 10

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 7 persoane, din care una este directorul general al Regiei autonome „Radionav” Constanța.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Comerțului și Turismului și un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Regiei autonome „Radionav” Constanța.

Articolul 11

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Articolul 12

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Radionav” Constanța și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat la Regia autonomă „Radionav” Constanța și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă lucrările de investiții, potrivit competențelor;
 • repartizează creditele și subvențiile acordate pe unitățile subordonate;
 • examinează și propune spre aprobare la Ministerul Finanțelor bugetul de venituri și cheltuieli;
 • aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare rămase la dispoziție;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și, după însușire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și modificarea celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.
Articolul 13

Activitatea curentă a Regiei autonome „Radionav” Constanța este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Articolul 14

Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui, care este și directorul general al Regiei autonome „Radionav” Constanța sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Articolul 15

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organismele de profil.

Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Articolul 16

Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Regiei autonome „Radionav” Constanța în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli
Articolul 17

Regia autonomă „Radionav” Constanța întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 18

Constituirea subunităților subordonate Regiei autonome „Radionav” Constanța se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare a acestora.

Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director fac parte persoanele cu funcții de conducere și specialiști.

Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administrație al Regiei autonome „Radionav” Constanța.

Articolul 19

Relațiile Regiei autonome „Radionav” Constanța cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul libertății contractuale.

Articolul 20

Regia autonomă „Radionav” Constanța se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Articolul 21

Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Articolul 22

Controlul activității economico-financiare a Regiei autonome „Radionav” Constanța se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Articolul 23

Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celorlalte reglementări în vigoare.