autentificare cu OpenID
Norme metodologice privind restituirea impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor de export
  • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan

Ministerul Finanțelor

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 7/10.01.1991 privind unele măsuri financiar-valutare pentru stimularea suplimentară a exporturilor în 1991 „începând cu 1 ianuarie 1991 agenții economici producători de mărfuri pentru export pot solicita restituirea de la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor de export”.
În temeiul art. 2 din hotărârea sus-menționată, se emit următoarele norme:

1. Restituirea de la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe circulația mărfurilor se aprobă agenților economici producători de mărfuri destinate exportului, la care, prin echivalentul prețurilor externe realizate în lei, la cursul de schimb în vigoare, nu se acoperă prețul intern complet de export; în condițiile în care prețurile interne au fost stabilite conform legii. Restituirea se aprobă însă numai pentru acele mărfuri vândute la care s-au obținut prețuri externe ce asigura cel puțin recuperarea integrala a cheltuielilor efective, evaluate în valută.

2. La calcularea prețului extern în valută, costurile efective de producție vor fi evaluate astfel:

  • materii prime, materiale, combustibili și energie, la prețurile internaționale în dolari S.U.A.;
  • alte cheltuieli materiale, precum și cele cu transportul intern, amortizare, piese de schimb și materiale pentru întreținere și reparații pentru utilaje și echipamente și alte mijloace fixe, pe baza cursului de schimb în vigoare (în prezent 35 lei/dolar);
  • cheltuielile cu salarii, CAS, cota pentru ajutor de șomaj, pe baza cursului de schimb în vigoare.

3. Pentru prima solicitare de restituire a impozitului pe circulația mărfurilor, agenții economici vor întocmi și vor prezenta la Ministerul Finanțelor, în 2 exemplare, pentru fiecare produs exportat, următoarele documentații:

a) calculul eficienței la export a produsului final, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme;
b) documentație de fundamentare privind impozitul pe circulația mărfurilor inclus în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare, încorporate fizic în produsul final exportat, conform anexei nr. 2.

4. După analizarea și aprobarea de către Ministerul Finanțelor a documentelor prezentate, un exemplar al acestora va fi remis organului fiscal în raza căruia își desfășoară activitatea agentul economic, în vederea restituirii sumelor reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor.

5. Lunar, în termen de 15 zile de la expirarea lunii, agenții economici vor solicita organului fiscal restituirea sumelor prin cerere însoțită de o copie a documentelor care atestă exportul mărfii și calculul impozitului aferent produselor exportate în luna respectivă.

6. Restituirea impozitului pe circulația mărfurilor se face după o verificare temeinică a situațiilor prezentate, rezultatul acestei analize fiind consemnat într-un referat ce se aprobă de conducătorul unității fiscale.

7. Impozitul pe circulația mărfurilor se restituie pe bază de dispoziție de plată, întocmită de organul financiar.

8. În execuția de casă a impozitului pe circulația mărfurilor (Anexa nr. 2 la Clasificația veniturilor și cheltuielilor bugetului administrației centrale de stat), se introduce poziția 12.1.04 „Impozit pe circulația mărfurilor restituit conform Hotărârii Guvernului nr. 7/1991", defalcat pe următoarele conturi:

  • 60.12 × 04.01 - regii autonome, societăți comerciale cu capital de stat;
  • 60.12 × 04.02 - societăți comerciale;
  • 60.12 × 04.03 - alți plătitori.

9. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind restituirea de la bugetul administrației centrale de stat către agenții economici producători de mărfuri pentru export, a impozitului pe circulația mărfurilor, cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor pentru export, se va evidenția astfel:

Cont 340
„Disponibil la bancă în lei”
Cont 750
„Beneficiu și pierderi” analitic „Restituiri din impozitul pe circulația mărfurilor”


[modificare] Anexa Nr. 1

Calculația costurilor în lei și valută

Produsul: ............................

UM: ..................

Nr. crt. Denumirea cheltuielilor U/M Consum specific pentru unitatea de produs Preț extern unitar dolari/UM Valoarea externă în dolari Preț intern unitar lei/UM Valoarea internă la prețurile în vigoare
- lei –
Cost unitar pe produs
din care:
A. Total cheltuieli materiale
1. Materii prime și materiale
din care:
a) din țară
b) din import
c) din recuperări
2. Produse din colaborare
din care:
3. Materiale recuperabile (care se scad din total materii prime și materiale)
4. Combustibil și energie
din care:
- combustibil convențional Kgcc
- energie electrică Kwh
- abur t. abur
5. Amortizare
6. Reparații și întreținerea utilajelor
B. 'Cheltuieli cu salariile nr. ore
C. C.A. + contribuție 4% pentru ajutor de șomaj
D. Impozite, taxe și alte cheltuieli prevăzute de lege
E. Beneficiu (profit)
- Rentabilitate  %
F. Preț intern
G. Cheltuieli suplimentare de export
din care:
- transport
- ambalaj
H. Preț intern complet de export F+G
I. Preț extern obtenabil
Indicatori de eficiență
1. Curs de schimb rezultat la prețul extern obtenabil lei/dolar
2. Aport net valutar dolari


[modificare] Anexa Nr. 2

Situația
impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea produsului .........

-lei-

Nr. crt. U/M Cantitate Preț cu ridicata pe U/M Valoare Cotă impozit pe circulația mărfurilor Impozit pe circulația mărfurilor
Materii prime
.............
Materiale
.............
Semifabricate
.........