autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul prestațiilor și reparațiilor de utilaje de construcții, navale și mijloace de transport auto
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică, având denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Valoarea capitalului social va fi definitivată pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Pe data înființării societăților comerciale, Întreprinderea de utilaje grele pentru construcții București se desființează.

Activul și pasivul unității economice de stat care își încetează activitatea se preia de societățile comerciale înființate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Societățile comerciale înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează în conformitate cu legislația română și cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1[1]-2.9[1].

Art. 4. - Personalul care trece de la Întreprinderea de utilaje grele pentru construcții București la societățile comerciale înființate se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează ca societăți pe acțiuni și a întreprinderilor care se desființează
Nr. crt.
Societăți comerciale care se înființează
Unitatea care se desființează
Denumirea societății comerciale și obiectul de activitate
Sediul
Capitalul social la 31.01.1991
(mii lei)
Localitatea, strada, numărul Județul
Total
Mijloace fixe
Mijloace circulante
1. „Reco” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii în țară și străinătate pentru exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport, întreținere și reparații, echipamente de irigații, desecare și drenaje, proiectarea și executarea de prototipuri sau serii de utilaje și dispozitive pentru lucrări de îmbunătățiri funciare și construcții, proiectarea de tehnologii, proiectarea, confecționarea și recondiționarea de piese de schimb și subansamble, asistență tehnică, consulting, import-export
București, șos. Andronache nr. 201 bis, sector 2 Municipiul București
131.679
81.470
50.209
Întreprinderea de utilaje grele pentru construcții București:
- structura funcțională de la sediul central și secțiile de producție nr. 1-3 din București, șos. Andronache nr. 201 bis, sector 2
2. „Grant-Trans” - S.A. București
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii în țară și străinătate cu mijloace de transport auto și utilaje de construcții, întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport auto, confecționarea și comercializarea de piese de schimb și subansamble auto, confecții metalice, prefabricate, oxigen, acetilenă și bioxid de carbon, reprezentare firme străine;
București, str. Ing. Pascal Cristian nr. 4-6, sector 6 Municipiul București
91.686
70.622
21.064
Întreprinderea de utilaje grele București
- Autobaza București, str. Ing. Pascal Cristian nr. 4-6, sector 6
3. „Farex” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestații pentru exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor grele și mijloacelor de transport auto pentru construcții; proiectarea, confecționarea, recondiționarea și comercializarea pieselor de schimb și subansamblelor; executare și comercializare de confecții metalice; reparații echipamente de irigații și desecări, import-export
Brăila, str. Sandu Aldea nr. 1 Brăila
47.929
20.858
27.071
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Brăila, str. Sandu Aldea nr. 1
4. „Argos” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii pentru executarea de construcții și amenajări hidrotehnice în țară și străinătate; drenaje, extracție balast; exploatarea și repararea mijloacelor de transport naval; activități comerciale și import-export; confecții și recondiționări piese de schimb
Cernavodă, str. Canalului nr. 11 Constanța
113.172
99.599
13.573
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Cernavodă, str. Canalului nr. 11
5. „Erco" - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii pentru exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor terasiere de construcții și transport auto; întreținere și reparații echipamente irigații și desecări; proiectarea de echipamente, dispozitive și tehnologii de construcții și reparații; prelucrări prin așchiere și deformare plastică; confecții și recondiționări piese de schimb și subansamble; lucrări de foraj; montaj cu mijloace de ridicat; transporturi auto de mărfuri; confecții cauciuc; comercializare piese de schimb și materiale de construcții, import-export
Constanța, str. Zburătorului nr. 4 Constanța
66.983
45.674
21.309
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Constanța, str. Zburătorului nr. 1
6. „Sarex” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii, în țară și străinătate, de transport marfă și călători cu mijloace auto; asistență tehnică și service auto; reparații auto; reparații și comercializare piese de schimb și subansamble; import-export; pregătire și instruire în vederea obținerii carnetului de conducere auto-amatori.
Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 4-6 Constanța
12.458
7.780
4.678
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Constanța
- Secția transport auto
7. „Screut" - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestații de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor grele de construcții și transport; proiectarea și executarea de SDV-uri; executarea de furtune hidraulice și piese turnate; confecții și recondiționări piese și subansamble diverse; refabricarea de utilaje grele și echipamente; activități comerciale și import-export; proiectarea de tehnologii de recondiționări și reparații; consulting.
Craiova, str. Caracal nr. 302 Dolj
140.706
109.063
31.643
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Craiova, str. Caracal nr. 302
8. „Uniteh” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestații cu utilaje de construcții și transport; fabricarea și modernizarea de echipamente pentru lucrări de îmbunătățiri funciare; montaj confecții metalice; lucrări de forje și turnătorie; confecții și recondiționări piese de schimb; reparații de utilaje și auto; proiectare și executare de instalații electronice și de automatizări; informatică; consulting; activități comerciale cu piese de schimb, subansamble și echipamente; import-export.
Timișoara, str. Chimiștilor nr. 5-9 Timiș
82.754
60.432
22.322
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Timișoara, str. Chimiștilor nr. 5-9
9. „Teramen” - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestări de servicii pentru exploatare, întreținere și repararea utilajelor terasiere și de transport, reparații instalații electromecanice, hidraulice și pneumatice, confecții metalice și piese de schimb, subansamble pentru utilaje; asistență tehnică de specialitate; comercializare piese de schimb, confecții metalice și subansamble; import-export; consulting.
Comuna Voluntari, șos. Ștefănești nr. 6-8 Municipiul București
83.817
65.677
18.140
Întreprinderea de utilaje grele București
- Stația utilaje grele și transport pentru construcții Voluntari, șos. Ștefănești nr. 6-8, Sectorul agricol Ilfov


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale „.................." - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „.................” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „..............” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile României și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ..............., str. .................. nr. ..., sector (județ) ................ Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II
Articolul 5
Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

..........................................................................................

..........................................................................................

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 6
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de .......... mii lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de .......... mii lei, mijloace circulante în valoare de ............ mii lei.

Capitalul social al societății este de ............. mii lei, împărțit în ....... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăților, atâta timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După șase luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 14
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, precum și asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 15
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară are atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce îi revin, potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori, de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din localitatea respectivă.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, după caz, și ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă, semestrial, Ministerului Agriculturii și Alimentației, un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții ce derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Pentru activitatea lor, membrii consiliului împuterniciților statului primesc o indemnizație în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 20
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din ... persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de patru ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministrului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoană care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 22
Gestiunea societății

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care nu pot avea o altă funcție în societate, și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor.

Articolul 24
Comisia de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 26

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capital integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • falimentul;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr 2.1-2.9 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 din hotărâre este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.