autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea regiilor autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă „Monetăria statului”, cu sediul în municipiul București, strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, și Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României”, cu sediul în București, strada Smârdan nr. 2, sectorul 3.

Regiile autonome se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentele de organizare și funcționare (anexele nr. 1 și 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regiile autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României” sunt persoane juridice și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în subordinea Băncii Naționale a României.

Banca Națională a României este împuternicită să reprezinte interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Monetăria statului” și în consiliul de administrație al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României".

Art. 2. - Patrimoniul Regiei autonome „Monetăria statului” este în valoare de 55.575 mii lei, iar al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” de 46.693 mii lei, stabilite pe bază de bilanț contabil încheiat la 31 decembrie 1990. Valoarea patrimoniului fiecărei regii va fi corectată după finalizarea completă a evaluării acestuia conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Monetăria statului” îl constituie:

 • fabricarea de monede metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale țării, pentru vânzări la export în scop numismatic de către Banca Națională a României, precum și de monede metalice pentru alte țări;
 • fabricarea de monedă națională tip briliant și prouf pentru export în scop numismatic de către Banca Națională a României;
 • prelucrarea aurului dentar în cantitățile și sortimentele solicitate de Banca Națională a României;
 • fabricarea de laminate și trefilate din metale prețioase și aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice și electrotehnice;
 • fabricarea de bijuterii din aur și argint pentru populație cu metalul prețios al acesteia sau al statului;
 • fabricarea de ordine, medalii, decorații, plachete și însemne ale statului român;
 • fabricarea ștampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice, a pieselor și matrițelor timbru sec ce poartă pe ele stema României și alte semne specifice fiecărei instituții solicitante;
 • fabricarea mașinilor și dispozitivelor pentru numerotarea biletelor de bancă imprimate de Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României”, a libretelor C.E.C., precum și pentru orice activitate, cărora le trebuie asigurată autenticitatea însemnelor statului și securitatea contrafacerii;
 • fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur și argint, precum și a poansoanelor și mărcilor necesare activității de metrologie;
 • fabricarea însemnelor pentru uniformele militare și uniformele altor instituții;
 • alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei autonome „Monetăria statului”.

Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” este următorul:

 • fabricarea biletelor de bancă pentru acoperirea nevoilor de numerar ale țării și pentru vânzări la export în scop numismatic de către Banca Națională a României, precum și de bancnote pentru alte țări;
 • fabricarea din hârtii speciale filigranate a unor imprimate cu valoare (cecuri bancare, acțiuni și hârtii cu valoare pentru băncile de stat sau particulare și pentru societățile comerciale, librete și obligațiuni C.E.C., alte înscrisuri de stat, precum și a bonurilor cantități fixe pentru PECO);
 • tipărirea altor hârtii cu valoare și cu regim special, precum și diverse lucrări poligrafice specifice domeniului de activitate al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”.

Art. 5. - Regiile autonome vor fabrica suplimentar cantități de bilete de bancă și monede metalice aflate sau retrase din circulație în vederea vânzării la export în scop numismatic de către Banca Națională a României.

Art. 6. - Regia autonomă „Monetăria statului” poate înființa rețea de magazine proprii pentru confecționarea și vânzarea de bijuterii din aur și argint pentru populație cu metalul prețios al acesteia sau al statului.

Art. 7. - Regiile autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României” își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 8. - Conducerea regiilor este asigurată de consiliile de administrație constituite, potrivit legii, din 7 persoane la Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” și 9 persoane la Regia autonomă „Monetăria statului”.

Din consiliul de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și 3 reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

Art. 9. - Activitatea curentă a fiecărei regii autonome este condusă de un director numit de guvernatorul Băncii Naționale al României, care este și președintele consiliului de administrație.

Art. 10. - Structurile organizatorice și funcționale ale regiilor autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României” se stabilesc de consiliile de administrație ale acestora.

Art. 11. - Personalul trecut la regiile autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Monetăria statului”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Monetăria statului” funcționează în subordinea Băncii Naționale a României și asigură fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, emiterea și fabricarea de ordine, medalii, decorații, plachete și însemne ale statului român, sigiliilor metalice, prelucrarea aurului, argintului și aliajelor sale pentru întreaga industrie, pentru bijuterii cu metalele prețioase puse la dispoziție de către stat sau de populație, a ștampilelor din cauciuc cu stema țării și a însemnelor heraldice specifice.

Art. 2. - Regia autonomă „Monetăria statului” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament precum și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Monetăria statului” este în municipiul București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Monetăria statului” are ca obiect de activitate:

4.1. fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea necesarului de numerar al țării;

4.2. fabricarea de monedă națională tip briliant și prouf pentru vânzare la export în scop numismatic de către Banca Națională a României;

4.3. fabricarea de monedă metalică pentru alte țări la solicitările acestora și cu aprobarea instituțiilor legale ale statului român;

4.4. fabricarea suplimentar a unor cantități de monede metalice aflate sau retrase din circulație în vederea vânzării la export în scop numismatic de către Banca Națională a României;

4.5. fabricarea de ordine, medalii, decorații, plachete și însemne ale statului român;

4.6. fabricarea ștampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice pentru ceară, pentru tuș, a pieselor și matrițelor timbru sec, ce poartă pe ele stema României și alte semne specifice fiecărei instituții de stat solicitante;

4.7. fabricarea mașinilor și dispozitivelor pentru numerotarea libretelor C.E.C., a bancnotelor naționale, precum și pentru orice activitate, cărora le trebuie asigurată autentificarea statului și securitatea contrafacerii;

4.8. fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur și argint ce se produc pe teritoriul României, precum și a poansoanelor și mărcilor necesare activității de metrologie;

4.9. prelucrarea aurului dentar în cantitățile și sortimentele solicitate de Banca Națională a României;

4.10. fabricarea de laminate și trefilate din metale prețioase și aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice și electrotehnice;

4.11. fabricarea de bijuterii din aur și argint pentru populație cu metalul prețios al statului, precum și cu metalul prețios adus de populație;

4.12. fabricarea însemnelor metalice pentru uniformele militare și pentru uniformele altor instituții;

4.13. alte produse specifice domeniului de activitate:

4.13.1. fabricarea sigiliilor metalice conform STAS 5891-88 utilizate la sigilarea vagoanelor C.F.R., conteinerelor și autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și produse, mai ales în traficul internațional;
4.13.2. fabricarea de mașini de numerotat, înregistrat, compostat, cu plăci gravate manual și mecanic;
4.13.3. fabricarea de distincții (medalii și plachete) pentru activitățile sportive, aniversări și comemorări;
4.13.4. fabricarea de insigne, însemne heraldice, materiale numismatice, brelocuri pentru unitățile economice și pentru formațiunile politice;
4.13.5. efectuarea de expertize tehnice privind calitatea metalelor prețioase în laboratoarele Regiei autonome „Monetăria statului”;
4.13.6. efectuarea de expertize a falsurilor monetare, cooperarea cu organele de specialitate ale statului pentru prevenirea și eliminarea contrafacerilor monetare și de obiecte din metale prețioase;
4.13.7. executarea de acoperiri galvanice - auriri, argintări, folosind metalul prețios al statului și al clienților;
4.13.8. executarea de produse presate și acoperite galvanic (eloxări, alămiri, nichelări, cromări, brunări etc.);
4.13.9. executarea de obiecte de artă și de podoabă, emailate artistic manual la cald cu una până la 8 culori din metale comune și metale prețioase;
4.13.10. executarea de laminate din metale feroase și neferoase folosind procedeul de placare bimetalică la cald (ex. oțelul placat cu nichel pentru monedă);
4.13.11. executarea de proiecte de monede, medalii, ordine, decorații, distincții sportive, școlare, insigne etc.;
4.13.12. executarea de lucrări de gravură pe obiecte reprezentative ale instituțiilor administrației de stat;
4.13.13. operațiuni speciale de metalizare a masei plastice pentru lucrări speciale;
4.13.14. fabricarea emblemelor și monogramelor folosite la echiparea autoturismelor Dacia, Olcit, Aro, TV etc.

Art. 5. - Atribuții principale ale Regiei autonome „Monetăria statului” pentru realizarea obiectului său de activitate:

5.1. asigură orientarea activității pentru dotarea cu prese, dispozitive monetare de cea mai înaltă tehnică și materiale monetare folosite pe plan mondial;

5.2. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție;

5.3. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului înconjurător, precum și pentru protecția și securitatea muncii;

5.4. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor utilaje și instalații;

5.5. pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente potrivit reglementărilor legale;

5.6. realizează importul de mașini, utilaje și instalații pentru retehnologizarea capacităților existente;

5.7. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul și structura sortimentală a producției și contractarea acesteia în condițiile asigurării resurselor materiale prin repartiții sau direct pe piața liberă și din import;

5.8. asigură urmărirea producției contractate cu beneficiarii de stat și cu agenții economici privați pentru respectarea termenelor contractuale;

5.9. organizează desfășurarea activităților de formare profesională a cadrelor de gravori manuali, gravori mecanici, bijutieri, artiști modelatori - pentru monedă, matrițeri, emailatori artistici, monetariști și alte meserii specifice activității Regiei autonome „Monetăria statului”;

5.10. asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, pe baza statutului personalului Regiei autonome „Monetăria statului” care se va elabora și aproba de către consiliul de administrație al regiei autonome având în vedere prezentul regulament;

5.11. asigură elaborarea documentațiilor pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare, inclusiv pentru fond valutar;

5.12. se ocupă de programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.13. redactează instrucțiunile de recunoaștere a falsului monetar și execută analiza monedelor bănuite a fi false. Buletinele de analiză eliberate de laboratorul Monetăriei statului și avizate de Banca Națională a României reprezintă acte de expertiză oficială pentru organele polițienești sau judiciare;

5.14. organizează, în București și orașele mai mari din țară, magazine proprii pentru confecționarea și vânzarea de bijuterii din aur și argint.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Monetăria statului” are un patrimoniu în valoare de 55.575 mii lei, conform datelor din bilanțul încheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă „Monetăria statului” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea se folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Monetăria statului”

Art. 8. - Regia autonomă „Monetăria statului” își aprobă structura organizatorică și stabilește atribuțiile compartimentelor prin consiliul de administrație. De asemenea, consiliul de administrație stabilește relațiile dintre serviciile regiei, dintre regie și terți și acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Art. 9. - În cadrul regiei se pot constitui ateliere, formații de lucru, servicii, precum și alte forme de organizare, în funcție de necesitatea și volumul activităților, asigurându-se prin aceasta bunul mers al activității de producție.

Capitolul V
Organele de conducere ale Regiei autonome „Monetăria statului”

Art. 10. - Conducerea Regiei autonome „Monetăria statului” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • director.

Art. 11. - Consiliul de administrație al regiei autonome „Monetăria statului" se numește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României și este compus din 9 persoane, după cum urmează:

 • directorul Regiei autonome „Monetăria statului” - președinte;
 • trei reprezentanți ai Băncii Naționale a României;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 12. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Regia autonomă „Monetăria statului” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 13. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Art. 16. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate, ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 17. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

17.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Monetăria statului";

17.2. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

17.3. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

17.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

17.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome „Monetăria statului”. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare;

17.6. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

17.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare;

17.8. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;

17.9. propune, negociază și, după caz, stabilește prețuri și tarife pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

17.10. pregătește și aprobă documentația pentru obținerea fondului valutar necesar pentru importul de mașini, utilaje, instalații și materiale specifice activității monetare;

17.11. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

17.12. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

17.13. stabilește măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecției și securități muncii;

17.14. asigură legătura permanentă cu sindicatele libere din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar în scopul desfășurării optime a procesului de producție;

17.15. ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților regiei;

17.16. adoptă orice altă hotărâre și dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome „Monetăria statului” cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 18. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 19. - Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administrație poate să apeleze la consilieri, consultanți sau experți din diferite sectoare. Activitatea va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 20. - Directorul Regiei autonome „Monetăria statului” este numit prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

Art. 21. - Directorul Regiei autonome „Monetăria statului” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Art. 22. - Anual, consiliul de administrație prezintă Băncii Naționale a României un raport asupra activității desfășurate de regie în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Capitolul VI
Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 23. - Regia autonomă „Monetăria statului” determină anual volumul venitului realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 25. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Monetăria statului” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenind din activitatea curentă, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul și distribuirea produselor ce fac obiectul activității, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor;

Art. 26. - Regia autonomă „Monetăria statului” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 27. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „ Monetăria statului” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profit în limita prevederilor legale.

Art. 28. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Monetăria statului”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activităților sale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 29. - Regia autonomă „Monetăria statului” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce îi sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 30. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Monetăria statului” se efectuează prin conturi deschise la Banca Comercială Română. Pentru necesitățile directe, Regia autonomă „Monetăria statului", poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută, prin casieria proprie.

Capitolul VII
Relații comerciale

Art. 31. - Relațiile comerciale dintre Regia autonomă „Monetăria statului” și terți se vor desfășura pe baze contractuale. În contracte se vor stipula clauze speciale de încheiere, execuție și răspundere. Livrarea unor produse și efectuarea unor prestații se pot face și direct către populație.

Art. 32. - Prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile executate de Regia autonomă „Monetăria statului” se supun legilor și reglementărilor privind prețurile.

Capitolul VIII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 33. - Personalul Regiei autonome „Monetăria statului” este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice anumitor locuri de muncă. Prin statut se reglementează în principal:

 • sistemul de ocupare a posturilor și de promovare;
 • formele de calificare și perfecționare a personalului;
 • sistemul de încetare a raporturilor de muncă;
 • îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.
Capitolul IX
Dispoziții finale

Art. 34. - Pentru asigurarea securității producției, a producției de monedă, laminate, trefilate din aur și argint, a tezaurelor de monedă și a celor de metale prețioase, a depozitelor de materiale, produselor finite, precum și pentru preîntâmpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă „Monetăria statului” va organiza pază înarmată proprie.

Accesul persoanelor străine în cadrul regiei se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație și cu respectarea legislației actuale.

Art. 35. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Monetăria statului” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 36. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” funcționează în subordinea Băncii Naționale a României și asigură fabricarea biletelor de bancă pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, fabricarea altor imprimate cu valoare și diverse tipărituri specifice domeniului său de activitate.

Art. 2. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” este în municipiul București, str. Smârdan nr. 2, sectorul 3.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” are următorul obiect de activitate:

 • fabricarea biletelor de bancă pentru acoperirea nevoilor de numerar ale țării, pentru vânzări la export în scop numismatic de către Banca Naționala a României, precum și de bancnote pentru alte țări;
 • fabricarea suplimentar a unor cantități de bilete de bancă aflate sau retrase din circulație pentru livrare la export în scop numismatic de către Banca Națională a României;
 • fabricarea din hârtii speciale, filigranate a următoarelor hârtii de valoare:
  • cecuri bancare;
  • acțiuni și hârtii de valoare pentru bănci de stat sau particulare și societăți comerciale;
  • bonuri cantități fixe pentru comercializarea produselor petroliere;
  • librete și obligațiuni C.E.C.;
 • tipărirea altor hârtii de valoare și cu regim special;
 • tipărirea altor lucrări poligrafice specifice domeniului de activitate.

Art. 5. - Atribuțiile principale ale Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” pentru realizarea obiectului său de activitate:

5.1. asigură orientarea activității pentru dotarea cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, în vederea realizării biletelor de bancă și hârtiilor de valoare la un nivel calitativ superior, asigurând totodată și protecția acestora contra falsificărilor;

5.2. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare în vederea asigurării bunei desfășurări a activității de producție;

5.3. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente, volumul și structura sortimentală a producției și contractarea acesteia în condițiile asigurării resurselor materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import;

5.4. asigură programarea și urmărirea producției contractate cu beneficiarii de stat și cu agenții economici privați, pentru respectarea termenelor contractuale;

5.5. asigură desfacerea produselor realizate către beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale și a prevederilor legale;

5.6. realizează importul de mașini, utilaje și instalații pentru retehnologizarea capacităților existente;

5.7. pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente potrivit reglementărilor legale;

5.8. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor utilaje și instalații;

5.9. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului înconjurător, precum și pentru protecția și securitatea muncii;

5.10. organizează desfășurarea activităților de formare și perfecționare profesională a salariaților, cu precădere pentru meseriile și specialitățile unde există un deficit de cadre calificate;

5.11. asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întreg personalul, pe baza statutului personalului Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, care se va elabora și aproba de către consiliul de administrație al regiei autonome, având în vedere prezentul regulament;

5.12. asigură elaborarea documentațiilor pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare, inclusiv pentru fonduri valutare;

5.13. se ocupă de programarea și desfășurarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.14. Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” efectuează expertize privind autenticitatea bancnotelor românești și străine, care cu avizul Băncii Naționale a României se pun la dispoziția organelor judiciare sau de poliție.

Capitolul III
Patrimoniul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”

Art. 6. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” are un patrimoniu în valoare de 46.693 mii lei, conform datelor din bilanțul încheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României"

Art. 8. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” își aprobă structura organizatorică și stabilește atribuțiile compartimentelor sale prin consiliul său de administrație. De asemenea, consiliul de administrație stabilește relațiile dintre serviciile regiei, dintre regie și terți și acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Art. 9. - În cadrul regiei se pot constitui ateliere, formații de lucru, servicii, precum și alte forme de organizare, în funcție de necesitatea și volumul activităților, asigurându-se prin aceasta bunul mers al activității de producție.

Capitolul V
Organele de conducere ale Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”

Art. 10. - Conducerea Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • director.

Art. 11. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” se numește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României și este compus, conform prevederilor legii, din 7 persoane:

 • director - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • 3 reprezentanți ai Băncii Naționale a României;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști din domeniul de activitate al regiei.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 13. - Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Art. 14. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate, ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

17.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”;

17.2. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

17.3. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

17.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

17.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;

17.6. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

17.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare;

17.8. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;

17.9. propune, negociază și, după caz, stabilește prețuri și tarife pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

17.10. aprobă documentația pentru obținerea fondului valutar necesar pentru importul de mașini, utilaje, instalații și materiale specifice activității de fabricare a biletelor de bancă și altor hârtii de valoare;

17.11. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice din țară și străinătate;

17.12. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

17.13. stabilește măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;

17.14. asigură legătura permanentă cu sindicatele libere din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;

17.15. ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților unității;

17.16. adoptă orice alte hotărâri și dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 18. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună, sau la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 19. - Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract civil.

Art. 20. - Directorul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” este numit prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

Art. 21. - Directorul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Art. 22. - Anual, consiliul de administrație prezintă Băncii Naționale a României un raport asupra activității desfășurate de regie în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Capitolul VI
Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 23. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor, care se comunică factorilor specializați și se publică în Monitorul Oficial.

Art. 24. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” determină anual volumul de venit realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 25. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul statului, conform prevederilor în vigoare.

Art. 26. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din activitatea curentă, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul și distribuirea produselor ce fac obiectul activității, incluzând cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 27. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru constituirea fondului de premiere a personalului angajat, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profit, în limita prevederilor legale.

Art. 28. - În situația în care în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României”, pe baza calculelor de fundamentare, determină valoarea împrumuturilor necesare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Art. 29. - Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 30. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” se efectuează prin conturi deschise la Banca Comercială Română. Pentru necesitățile directe, Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” poate efectua operațiuni de încasări în lei și valută prin casieria proprie.

Capitolul VII
Relații comerciale

Art. 31. - Relațiile Comerciale dintre Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” și terți se vor desfășura pe baze contractuale. În contracte se vor stipula clauze speciale de încheiere, execuție și răspundere. Livrarea unor produse și efectuarea unor prestații se pot face și direct către populație.

Art. 32. - Prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile executate de Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” se supun legilor și reglementărilor privind prețurile.

Capitolul VIII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 33. - Personalul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” este supus prevederilor statutului personalului aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice anumitor locuri de muncă.

Prin statutul personalului se reglementează în principiu:

 • sistemul de ocupare a posturilor și de promovare;
 • formele de calificare și perfecționare ale personalului;
 • sistemul de încetare a raporturilor de muncă;
 • îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.
Capitolul IX
Dispoziții finale

Art. 34. - Pentru asigurarea securității tezaurelor de bilete de bancă și altor hârtii de valoare, precum și a tezaurelor de hârtie specială pentru tipărirea biletelor de bancă și hârtiilor speciale filigranate, a materiilor prime și materialelor, precum și pentru preîntâmpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale României” va organiza pază înarmată proprie.

Accesul persoanelor străine în cadrul Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 35. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 36. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.