autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Romtehnica” București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă „Romtehnica”, cu sediul în București, Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, având ca obiect de activitate următoarele operațiuni de comerț exterior:

a) importul produselor, pieselor de schimb, materialelor, tehnologiilor, asistenței tehnice și a altor servicii necesare forțelor armate;
b) exportul de produse și servicii cu specific militar, cât și de tehnologii, instalații, echipamente și materiale necesare realizării de produse militare.

Regia este autorizată să efectueze și alte operațiuni de comerț exterior licite, în condițiile obținerii de profit.

Art. 2. - Regia autonomă „Romtehnica” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiindu-i aplicabile reglementările legale specifice obiectului său de activitate, în vigoare la data înființării sale.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naționale este ministerul de resort al Regiei autonome „Romtehnica” și reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al acesteia, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului. Efectuarea operațiunilor de comerț exterior de către Regia autonomă „Romtehnica” va fi supusă avizului ministerului de resort.

Art. 4. - Regia autonomă, înființată potrivit prezentei hotărâri se va organiza și va funcționa în conformitate cu legea, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexă.

Art. 5. - Patrimoniul Regiei autonome „Romtehnica” se constituie prin preluarea fără plată a activului și pasivului Direcției de comerț exterior, stabilit pe bază de bilanț la data de 31 martie 1991, precum și a mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar, aflate în folosința acesteia, la aceeași dată.

Reevaluarea patrimoniului preluat urmează a se efectua în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 945/1990.

Art. 6. - Regia autonomă „Romtehnica” preia personalul Direcției de comerț exterior din Ministerul Apărării Naționale.

Personalul trecut la regie se consideră transferat în interesul serviciului.

Salarizarea, precum și celelalte drepturi ale personalului militar vor fi stabilite și acordate conform reglementărilor legale aplicabile cadrelor militare permanente ce îndeplinesc funcții în afara Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. - Relațiile privind analiza bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, precum și efectuarea controlului statului asupra activității financiare e Regiei autonome „Romtehnica”, se realizează prin organul din Ministerul Finanțelor care se ocupă de finanțarea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome de comerț exterior „Romtehnica” - R.A.
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Regia autonomă „Romtehnica” se organizează și funcționează în baza hotărârii Guvernului României și a prezentului regulament-anexă.

Art. 2. - Regia autonomă „Romtehnica” este persoană juridică cu gestiune economică proprie și autonomie financiară, funcționând în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul regiei este în București, Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6.

Regia autonomă „Romtehnica” poate avea agenții de reprezentare în țară sau în străinătate, precum și depozite și gestiuni de bunuri utile obiectului său de activitate.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Obiectul de activitate al regiei este:

4.1. importul de armament și tehnică militară destinate înzestrării forțelor armate;

4.2. importul de piese de schimb și alte materiale necesare întreținerii și reparării armamentului și tehnicii militare din dotare;

4.3. importul altor produse destinate dotării și funcționării elementelor componente ale forțelor armate;

4.4. importul diverselor servicii, asistenței și documentațiilor tehnice, licențelor, know-how-ului, consulting-engineering-ului etc. destinat forțelor armate;

4.5. exportul de armament și tehnică militară;

4.6. exportul de piese de schimb și a altor materiale necesare întreținerii și reparării armamentului și tehnicii militare;

4.7. exportul altor produse destinate forțelor armate;

4.8. exportul de instalații, echipamente, materiale, servicii, asistență și documentație tehnică, licențe, know-how, consulting-engineering etc. necesare realizării de produse militare;

4.9. efectuarea oricăror operațiuni pe cont propriu, aducătoare de profit.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 5. - Patrimoniul Regiei autonome de comerț exterior „Romtehnica” se constituie prin preluarea fără plată a activului și pasivului Direcției de comerț exterior, stabilit pe bază de bilanț la data de 31 martie 1991, precum și a mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar aflate în folosința acesteia la aceeași dată.

Reevaluarea patrimoniului preluat urmează a se efectua în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 945/1990.

Art. 6. - Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul sau și în exercitarea drepturilor sale posedă, folosește și dispune în mod liber de aceste bunuri, în condițiile legii.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Romtehnica”

Art. 7. - Structura organizatorică a regiei se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

Art. 8. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, Regia autonomă de comerț exterior „Romtehnica” folosește personalul militar și civil preluat de la Direcția de comerț exterior.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Regia autonomă este condusă de un consiliu de administrație format din 13 persoane, din care una este directorul general și care mai cuprinde:

  • un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale;
  • un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
  • un reprezentant al Ministerului Comerțului și Turismului;
  • specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Consiliul de administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența altor organe.

Art. 13. - Atribuțiile sale principale sunt:

13.1. numește directorul general cu avizul ministrului apărării naționale și stabilește atribuțiile acestuia;

13.2. alege dintre membrii săi pe președinte;

13.3. elaborează regulamentul de organizare și funcționare a regiei;

13.4. aprobă structura organizatorică a regiei, numărul personalului și nivelul de salarizare a acestuia;

13.5. aprobă programul de activitate al regiei și bugetul de venituri și cheltuieli;

13.6. examinează bilanțul și contul de profit și pierderi;

13.7. hotărăște asupra contractării împrumuturilor bancare și a cererilor de subvenții, potrivit legii;

13.8. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate;

13.9. hotărăște asupra creării sau dezvoltării de sucursale, filiale, reprezentanțe și agenții, precum și a oricăror forme de asociere.

Art. 14. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de directorul general care exercită toate actele și acțiunile legate de funcționarea regiei, în limitele stabilite de consiliul de administrație.

Art. 15. - Directorul general va putea să delege temporar, altor persoane angajate ale regiei, atribuțiile sale.

Art. 16. - În exercitarea atribuțiilor, consiliul de administrație adoptă hotărâri iar directorul general emite decizii care vor fi înscrise separat în registre unice, prin grija secretariatului consiliului de administrație.

Capitolul VI
Bugetul și administrarea acestuia, relațiile financiare

Art. 17. - Regia autonomă „Romtehnica” întocmește anual bugetul, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se supune spre aprobare Ministerului Finanțelor.

Art. 18. - Acoperirea cu veniturile obținute din activitatea sa a tuturor cheltuielilor efectuate, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor, rambursarea creditelor și obținerea de profit constituie principiul de bază al întregii activități a regiei autonome.

În cazul în care veniturile regiei nu vor asigura acoperirea cheltuielilor, se vor lua măsuri de reducere a acestora.

Art. 19. - Veniturile regiei se constituie prin perceperea comisioanelor în lei și/sau valută, aplicate asupra valorilor produselor exportate sau importate, serviciilor prestate sau a altor operațiuni comerciale efectuate în calitate de comisionar, precum și din venitul rezultat ca urmare a efectuării altor operațiuni.

Art. 20. - Nivelul comisioanelor se va stabili prin negociere, ținând cont de cheltuielile regiei, determinate de complexitatea și volumul de muncă necesare efectuării operațiunii.

În principiu, nivelul comisionului rămâne valabil pe o perioadă de 12 luni.

Art. 21. - În cazul în care cheltuielile regiei, care au constituit baza negocierii nivelului de comision, se modifică în urma creșterii unor categorii de cheltuieli (energie, combustibil, chirie etc.), nivelul acestuia va fi renegociat corespunzător.

Art. 22. - Regia autonomă plătește din veniturile obținute impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Art. 23. - Regia autonomă asigură constituirea fondurilor și finanțarea cheltuielilor în condițiile legii.

Art. 24. - Operațiunile de încasări și plăți în valută și în lei ale regiei, se efectuează prin conturi deschise la bănci iar pentru plăți în numerar, prin casieria proprie.

Art. 25. - Pentru comenzile transmise, beneficiarii de importuri asigură, la termenele stabilite de comun acord, fondurile necesare încheierii și demarării contractelor externe.

Capitolul VII
Relații economice și comerciale

Art. 26. - Relațiile economice și comerciale ale regiei cu alți agenți economici din țară sau din străinătate, precum și cu statul se desfășoară pe baze contractuale.

Art. 27. - Regia autonomă „Romtehnica" se poate asocia cu alte regii autonome, societăți comerciale cu capital parțial sau total de stat și cu terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de societăți comerciale, în condițiile legii.

Capitolul VIII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 28. - Personalul regiei autonome este angajat prin contract având durata determinată sau nedeterminată, de la caz la caz, încheiat cu directorul general. Persoanele nou angajate în regie vor parcurge o perioadă de probă de 12 luni în care vor trebui să facă dovadă de competență, capacitate de adaptare și loialitate față de interesele regiei.

Art. 29. - Personalul militar încadrat în regia autonomă se supune obligațiilor ce decurg din lege, statute și regulamente militare, beneficiind în același timp de toate drepturile conferite de acestea.

Art. 30. - Nivelurile de salarizare a personalului angajat se stabilesc de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale care reglementează statutul și salarizarea personalului angajat în regii autonome.

Capitolul IX
Dispoziții finale

Art. 31. - Relațiile privind analiza bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, precum și efectuarea controlului statului asupra activității financiare a Regiei autonome de comerț exterior „Romtehnica” se realizează prin organul Ministerului Finanțelor care se ocupă de finanțarea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 32. - Activitatea economică curentă a regiei este controlată de organul de specialitate propriu.