autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Romfarm” București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Romfarm” București, prin reorganizarea Oficiului farmaceutic nr. 3 București, care își încetează activitatea pe data prezentei hotărâri.

Art. 2. - Sediul Regiei autonome „Romfarm” București este în municipiul București, bulevardul Mărăști nr. 17, sectorul 1.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Romfarm” București este precizat în regulamentul de organizare și funcționare anexat.

Art. 4. - Regia autonomă „Romfarm" București are un patrimoniu în valoare de 14.999 mii lei constituit prin preluarea activului și pasivului Oficiului farmaceutic nr. 3 București, conform bilanțului de la 31.12.1990.

Acest patrimoniu se va corecta ulterior conform reevaluării stabilite prin Hotărârea Guvernului României nr. 945/1990.

Art. 5. - Regia autonomă „Romfarm” București își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor, rambursarea creditelor cu veniturile realizate din activitatea proprie și din subvenții de la bugetul de stat, acordate conform legii.

Art. 6. - Conducerea Regiei autonome „Romfarm" București este asigurată de consiliul de administrație potrivit legii. Președintele consiliului de administrație este directorul general al regiei, care se numește de acesta, cu avizul ministrului apărării naționale.

Ministerul Apărării Naționale împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Romfarm” București.

Art. 7. - Personalul Oficiului farmaceutic nr. 3 București, care se reorganizează, trece la Regia autonomă „Romfarm” București și se consideră transferat în interesul serviciului, beneficiind timp de 3 luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1378/1967, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Romfarm” București
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Romfarm" București funcționează ca agent economic de specialitate prin care se realizează, potrivit competențelor sale, asistența rețelei sanitare cu medicamente, reactivi, aparatură medicală, produse de tehnică medicală și alte produse specifice.

Art. 2. - Regia autonomă „Romfarm” București este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia desfășurându-se pe baza prezentului regulament, precum și a reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Romfarm” București este în municipiul București, bulevardul Mărăști nr. 17, sectorul 1. Sediul regiei poate fi schimbat și în alt loc din municipiul București.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Romfarm” București îl constituie:

 • activitatea de aprovizionare din țară și din import cu produse specifice din domeniul său ca: medicamente, reactivi, echipament sanitar, produse tehnico-medicale, aparatură medicală și alte produse;
 • asigură depozitarea acestor produse în spații proprii amenajate în acest scop;
 • asigură încheierea și derularea contractelor cu furnizorii interni și externi, realizând operațiuni de comerț exterior;
 • efectuează studii de prognoză și colaborează cu Inspectoratul general medical din Ministerul Apărării Naționale, în domeniul stabilirii necesarului anual și de perspectivă de medicamente și alte produse specifice, în concordanță cu cerințele sectorului sanitar;
 • colaborează cu societăți comerciale și alți agenți economici din țară și din străinătate pentru rezolvarea unor probleme cu caracter de urgență în activitatea specifică;
 • asigură cu medicamente și aparatură medicală din țară și din import unitățile:
  • Spitalul Elias cu Policlinica nr. 2 și Laboratorul de igienă și epidemiologie;
  • Spitalul și Policlinica interdepartamentală;
  • Policlinica corpului diplomatic;
  • Policlinica și Spitalul Serviciului Român de Informații;
  • alte unități sanitare în cazuri de urgență medicală;
 • asigură cu medicamente și aparatură medicală din import unitățile:
  • Spitalul militar central cu Policlinica nr. 1;
  • Policlinica Ministerului de Interne;
  • Spitalele militare din subordinea Ministerului Apărării Naționale.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 5. - Regia autonomă „Romfarm” București are un patrimoniu în valoare de 14.999 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1990, ce se va corecta după reevaluare, potrivit legislației în vigoare.

Art. 6. - Regia autonomă „Romfarm” București este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Romfarm”

Art. 7. - Regia autonomă „Romfarm” București are un aparat propriu organizat în servicii, birouri și depozite.

Art. 8. - Regia autonomă „Romfarm” București are în structura sa puncte farmaceutice.

Capitolul V
Organele de conducere ale Regiei autonome „Romfarm” București

Art. 9. - Conducerea Regiei autonome „Romfarm" București se realizează prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului apărării naționale și este compus din 7 persoane. Componența consiliului de administrație este următoarea:

 • directorul general al Regiei autonome „Romfarm" - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Apărării Naționale;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • farmaciști, economiști, juriști și alți specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 11. - Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

 • numește directorul general cu avizul ministrului apărării naționale și stabilește competența acestuia;
 • elaborează regulamentul de organizare și funcționare a regiei;
 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă contractul colectiv de muncă;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate;
 • examinează și supune spre aprobare Ministerului Finanțelor bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;
 • decide asupra contractării împrumuturilor bancare și a cererilor de subvenții;
 • urmărește administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 • aprobă programul de activitate al regiei;
 • aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

Art. 13. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui, în cazuri deosebite, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 14. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate să apeleze la consilieri, consultanți sau experți din diferite domenii. Activitatea acestora va fi compensată conform înțelegerii pe bază de contract sau convenție.

Art. 15. - Consiliul de administrație prezintă anual Ministerului Apărării Naționale un raport asupra activității din perioada precedentă, precum și asupra programului de activitate pentru perioada următoare.

Art. 16. - Directorul general al Regiei autonome „Romfarm” București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice române ori străine.

Art. 17. - Directorul general al Regiei autonome „Romfarm” București are următoarele atribuții:

 • angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește, prin decizie, conducătorii compartimentelor funcționale;
 • negociază, în cadrul competențelor ce-i revin, cu agenții economici furnizori, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prețurile la medicamente și celelalte produse ce fac obiectul său de activitate; prețurile negociate se supun aprobării conform reglementărilor în vigoare;
 • urmărește pe parcursul anului menținerea corelării între aprovizionare și consum, asigurând rezerva de medicamente conform actelor normative în vigoare;
 • asigură recepția, depozitarea, păstrarea și expedierea produselor farmaceutice, în conformitate cu natura specifică a acestora;
 • organizează controlul în vederea asigurării calității medicamentelor și produselor farmaceutice pe baza normelor legale.

Art. 18. - Directorul general al Regiei autonome „Romfarm” București va putea, pe propria răspundere, să delege temporar altor persoane angajate ale regiei să preia unele din atribuțiile sale.

Art. 19. - În exercitarea atribuțiilor lor, consiliul de administrație adoptă hotărâri, iar directorul general emite decizii, care vor fi înscrise în registrul unic, prin grija secretariatului consiliului de administrație.

Capitolul VI
Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 20. - Regia autonomă „Romfarm” București determină anual volumul venitului realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 21. - Veniturile și cheltuielile regiei autonome „Romfarm" București se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din activitatea curentă, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul și distribuirea produselor ce fac obiectul activității, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 22. - Regia autonomă „Romfarm” București întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se supune spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 23. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Romfarm” București constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premierea acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net.

Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profit, în limita prevederilor legale.

Art. 24. - Regia autonomă „Romfarm” București hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Romfarm” București se efectuează prin conturi deschise la Banca Comercială Română sau la alte bănci, iar pentru necesități curente, prin casieria proprie.

Art. 26. - Personalul încadrat în regia autonomă se supune obligațiilor ce decurg din lege, statute și regulamente militare, beneficiind în același timp de poate drepturile conferite de acestea.

Art. 27. - Angajarea și promovarea personalului se face pe bază de examen sau concurs, în condițiile stabilite de consiliul de administrație și în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28. - Nivelul de salarizare a personalului angajat se stabilește de către consiliul de administrație, în funcție de studii și munca efectiv prestată, în conformitate cu prevederile legale, care reglementează statutul personalului angajat în regiile autonome. Drepturile bănești, inclusiv sporurile aferente dobândite pană la data înființării regiei, constituie limită minimă.

Art. 29. - În cazul nerespectării obligațiilor amintite prin contractul de muncă sau a celor rezultate din raporturile specifice funcției, personalul regiei va fi sancționat, potrivit prevederilor legale.

Art. 30. - Angajații sunt obligați permanent să se situeze la un nivel de pregătire, competență și mobilizare corespunzătoare intereselor regiei.

Capitolul VII
Relații comerciale

Art. 31. - Aprovizionarea și desfacerea produselor ce fac obiectul activității Regiei autonome „Romfarm” București se realizează pe bază de contracte încheiate cu agenții economici.

Desfacerea produselor către populație se realizează prin punctele farmaceutice proprii.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 32. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Romfarm” București sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 33. - Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.