autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea și funcționarea organelor locale ale administrației de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 5 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret, în județe, municipiul București, municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune se constituie primării, ca organe locale ale administrației de stat.

Art. 2. - Organele locale ale administrației de stat exercită conducerea activității administrative în județe, municipiul București, municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune pe baza și în vederea realizării obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale și hotărârilor consiliilor teritoriale ale frontului, asigurând aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Organele locale ale administrației de stat rezolvă, în unitățile în care funcționează, problemele economiei locale, sociale, culturale, de învățământ, sănătate, comerț, asistență socială, muncă, asigurări sociale, financiare, de agricultură, gospodărie comunală și locativă, drumuri, edilitar-gospodărești, transport local și altele stabilite de lege, prin organele și unitățile de specialitate care le sunt subordonate.

Art. 4. - Organele locale ale administrației de stat sunt formate din:

a) la municipiul București: 1 primar, 3 viceprimari, 1 secretar și 8 membri.

b) la județe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 6 membri;

c) la municipii și sectoarele municipiului București: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 4 membri;

d) la orașe și comune: 1 primar, 1 secretar și 3 membri.

Primarii, viceprimarii, secretarii și membrii organelor locale ale administrației de stat nu pot fi membri ai consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale.

Art. 5. - Componența organelor locale ale administrației de stat se stabilește pe funcții de consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naționale.

Art. 6. - Organele locale ale administrației de stat, în întregul lor, și fiecare dintre membrii acestora sunt răspunzători în fața consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale, precum și în fața organelor administrației de stat ierarhic superioare și a guvernului.

Art. 7. - În îndeplinirea răspunderilor ce le revin, organele locale ale administrației de stat emit decizii cu majoritate simplă de voturi ale membrilor acestora, care se semnează de primar și se contrasemnează de secretar.

Deciziile de interes general ale organelor locale ale administrației de stat se aduc la cunoștința cetățenilor prin orice mijloc de publicitate.

În unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decât cea română, aceste decizii se aduc la cunoștință cetățenilor și în limba acelei naționalități.

Art. 8. - Deciziile organelor locale ale administrației de stat pot fi anulate de organele ierarhic superioare, atunci când consideră că acestea contravin legilor, decretelor, hotărârilor guvernului, hotărârilor consiliilor teritoriale care le-au desemnat sau ale celor ierarhic superioare.

Art. 9. - Organele locale de specialitate ale administrației de stat se subordonează atât primăriilor, cât și ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate.

Primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii.

Art. 10. - Primăriile exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile pe care le au ca persoană juridică județul, municipiul, sectorul municipiului București, orașul și comuna.

În executarea bugetului, primarul îndeplinește atribuțiile de ordonator principal de credite.

Art. 11. - Organele locale ale administrației de stat se întrunesc ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe săptămână, lucrând valabil în prezența majorității membrilor lor.

Convocarea se face de către primar.