autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia”, cu sediul în București, calea Moșilor nr. 62-68, sector 3.

Regia autonomă „Arcadia” se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă „Arcadia” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei.

Art. 2. - Regia autonomă de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia" are ca obiect de activitate valorificarea producției editoriale, științifice, tehnice, de artă, a cărții școlare, a literaturii clasice și contemporane, discurilor, casetelor muzicale și altor bunuri culturale, prestarea de servicii în țară și în străinătate.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei autonome „Arcadia” este de 52.175 mii lei constituit prin preluarea activului și pasivului de la Compania de difuzare a cărții București, care, la data prezentei hotărâri, se desființează. Librăriile aparținând Companiei de difuzare a cărții se preiau de către Regia autonomă „Arcadia” ca subunități în structura acesteia, potrivit anexei nr. 1.

Valoarea patrimoniului inițial al regiei va fi definitivată în conformitate cu normele în vigoare.

Regia autonomă de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia” este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea drepturilor de proprietate regia folosește și dispune, în mod automat, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestuia.

Art. 4. - Organizarea și funcționarea Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia” se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Personalul Regiei autonome „Arcadia” se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia” aprobate de consiliul de administrație.

Personalul care trece la Regia autonomă „Arcadia” se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista subunităților din structura Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia”

Librăria Eminescu - Bulevardul Republicii nr. 5, sector 3.

Librării Dacia - Calea Victoriei nr. 45, sector 1.

Librării Minerva - Calea Victoriei nr. 126, sector 1.

Librăria Univers - Calea Moșilor nr. 62-68, sector 3.

Librării Cartea prin poștă - Calea Moșilor nr. 62-68, sector 3.


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale Arcadia”

Capitolul I

Prevederi generale

Articolul 1

Denumirea regiei este Regia autonomă de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia", înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/1991.

Articolul 2

Regia autonomă este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea conform prezentului regulament.

Articolul 3

Sediul principal al regiei este în București, calea Moșilor nr. 62-68, sector 3. Subunitățile din structura regiei sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 248/1991.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Articolul 4

Obiectul de activitate al Regiei autonome „Arcadia” îl constituie:

  • valorificarea producției editoriale științifice, tehnice, de artă, a cărții școlare, a literaturii clasice și contemporane, discurilor, casetelor muzicale și altor produse culturale;
  • prestarea de servicii de specialitate în țară și în străinătate.

Articolul 5

Regia autonomă „Arcadia” aplică strategia Ministerului Culturii privind prioritatea în domeniul valorificării producției editoriale de interes național și contribuie la răspândirea actului de cultură pe întreg teritoriul țării cât și în zonele cu populație românească din exterior.

Capitolul III

Patrimoniul

Articolul 6

Regia autonomă „Arcadia” are un patrimoniu în valoare de 52.175 mii lei prin însumarea patrimoniului subunităților din structură stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Articolul 7

Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul său, exercitând dreptul de proprietate în condițiile art. 5 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Capitolul IV

Structura regiei

Articolul 8

Regia autonomă „Arcadia” are, în structura sa subunitățile menționate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 248/1991.

Subunitățile din structura regiei, în cadrul autonomiei funcționale acordate de consiliul de administrație, au gestiune economică proprie și sunt împuternicite în toate domeniile de activitate, putând încheia contracte cu terții și alte acte juridice în nume propriu.

Capitolul V

Organele de conducere ale regiei

Articolul 9

Conducerea regiei se asigură de consiliul de administrație, compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei, în calitate de președinte al consiliului de administrație, numite prin ordin al ministrului culturii.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Culturii.

Ceilalți membri sunt numiți dintre specialiști, juriști, economiști, tehnicieni specializați în domeniul de activitate al regiei.

Articolul 10

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Articolul 11

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia”, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor și subunităților din structura regiei;

b) numește directorii din aparatul propriu al regiei, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) stabilește remunerarea membrilor consiliului de administrație, nivelul de salarizare al directorilor, precum și nivelurile de salarizare a personalului regiei în funcție de studii și munca efectiv prestată, în condițiile legii;

d) aprobă strategia și tactica de marketing, programele de activitate ale regiei;

e) hotărăște, în condițiile legii, cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate și își exercită competențele ce decurg din regulamentul propriu privind: operațiuni de încasare și plăți în lei și valută, concesionarea, închirierea și locația gestiunii, asocierea și libera concurență, salarizarea personalului angajat, operațiunile de comerț exterior, încheierea de contracte de vânzare, executarea de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini, practicarea prețurilor, precum și celelalte competențe ce-i revin în baza Legii nr. 15/1990;

f) stabilește organizarea subunităților, obiectul de activitate, delegările de competență, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității acestora.

Articolul 12

Consiliul de administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Articolul 13

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.

Ședințele ordinare se desfășoară lunar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie, după procedura stabilită în regulament.

Consiliul de administrație ia hotărâri valabile dacă la ședință sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor.

Hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Articolul 14

Activitatea curentă a regiei este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului culturii.

Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și angajează sau destituie personalul regiei.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Articolul 15

Regia autonomă „Arcadia” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 16

Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și a profitului se face în lei, pentru operațiunile efectuate în valută utilizându-se cursul unic comercial.

Articolul 17

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Articolul 18

Activitatea economică financiară a regiei este controlată de organele de specialitate ale acesteia.

Capitolul VII

Relațiile Regiei autonome „Arcadia”

Articolul 19

Relațiile comerciale dintre Regia autonomă „Arcadia” cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate de principiul libertății contractuale, potrivit Legii nr. 15/1990.

Articolul 20

Regia autonomă „Arcadia” va putea practica în raporturile sale prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei, în condițiile Legii nr. 15/1990.

Articolul 21

Regia autonomă „Arcadia” poate încheia contracte de asociere în condițiile prevăzute de art. 83 și următoarele din Legea nr. 15/1990.

Articolul 22

Litigiile Regiei autonome de difuzare a cărții, discurilor și altor bunuri culturale „Arcadia” cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre regie și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Articolul 23

Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome „Arcadia” reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului regiei și se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.