autentificare cu OpenID
Hotărâre privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și la denumiri de origine a produselor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Cererile persoanelor juridice și fizice române și străine pentru obținerea protecției în România a mărcilor și denumirilor de origine a produselor sunt supuse plății unor taxe.

Nivelul taxelor din prezenta hotărâre se stabilește în valută (dolari S.U.A.), în raport cu practica internațională, iar echivalentul în lei al acestora, pe baza cursului de schimb valutar oficial în vigoare.

Taxele în lei se pot modifica la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu acordul Ministerului Finanțelor, ca urmare a schimbării cursului valutar oficial.

Art. 2. - Taxele pentru protecția mărcilor, prevăzute la cap. II, precum și cele referitoare la denumiri de origine a produselor, prevăzute la cap. III, constituie venit la bugetul statului și trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor legate de aceste activități.

Modificarea nivelului taxelor în valută (dolari S.U.A.) se poate face la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu acordul Ministerului Finanțelor, în funcție de evoluția prețurilor și de practica pe plan internațional privind taxele.

Art. 3. - Taxele datorate de persoane fizice și juridice române se plătesc în lei, prin virament sau numerar, conform dispozițiilor în vigoare, în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, stabilit de Ministerul Finanțelor.

Art. 4. - Taxele datorate de persoane fizice și juridice străine, cu domiciliul sau sediul în alte state sau în România, se plătesc în valută (dolari S.U.A.) în contul valutar al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, stabilit de Banca Română de Comerț Exterior.

Capitolul II

Taxele cu privire la mărci

Art. 5. - Pentru înregistrarea, examinarea și reînnoirea înregistrării mărcilor, precum și pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, se plătesc taxe după cum urmează:

1. pentru înregistrarea cererii în registrul mărcilor depuse și constituirea depozitului reglementar: 1.200 lei / 20 $

2. pentru examinarea cererii din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de acordare a protecției:

A) pentru mărci individuale (pentru o clasă de produse sau servicii):
 • pentru o perioadă de 10 ani (întreaga perioadă de protecție): 4.800 lei / 80 $
 • pentru prima perioadă de 5 ani: 2.400 lei / 40 $
 • pentru a doua perioadă de 5 ani: 3.000 lei / 50 $
B) pentru mărci colective (pentru o clasă de produse sau servicii):
 • pentru 10 ani: 9.600 lei / 160 $
 • pentru prima perioadă de 5 ani: 4.800 lei / 80$
 • pentru a doua perioadă de 5 ani: 6.000 lei / 100 $
C) taxă suplimentară per clasă de produse sau servicii:
 • pentru clasa a doua: 1.200 lei / 20 $
 • pentru clasa a treia: 1.800 lei / 30 $
 • pentru clasa a patra: 2.400 lei / 40 $
 • pentru fiecare clasă suplimentară peste clasa a patra: 3.000 lei / 50 $
D) taxa suplimentară pentru o marcă conținând un element figurativ sau pentru o marcă verbală într-un grafic special: 600 lei / 10 $

3. înregistrarea cererii de invocare a dreptului de prioritate (din alt stat sau de expoziție), pentru fiecare prioritate: 1.200 lei / 20 $

4. examinarea cererii de reînnoire a mărcii:

A) pentru mărci individuale:
 • pentru 10 ani: 6.000 lei / 100 $
 • pentru prima perioadă de 5 ani: 3.000 lei / 50 $
 • pentru a doua perioadă de 5 ani: 3.600 lei / 60 $
B) pentru mărci colective:
 • pentru 10 ani: 12.000 lei / 200 $
 • pentru prima perioadă de 5 ani: 6.000 lei / 100 $
 • pentru a doua perioadă de 5 ani: 7.200 lei / 120 $

5. cercetare prealabilă, documentară, studii pe diferite probleme de mărci:

A) pentru o clasă de produse și servicii: 1.800 lei / 30 $
B) pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau servicii: 600 lei / 10 $

6. înregistrarea transmiterii drepturilor cu privire la mărci (cesiuni, licențe), pentru fiecare transmitere și eliberare de adeverințe pentru confirmarea înregistrării transmiterii: 1.800 lei / 30 $

7. înregistrarea modificărilor referitoare la denumirea sau numele și la sediul sau adresa titularilor de mărci, precum și a oricăror modificări intervenite în perioada de protecție a mărcilor, pentru fiecare modificare și eliberare de adeverință de confirmare a înregistrării modificării: 1.500 lei / 25 $

8. eliberarea certificatelor de prioritate pentru fiecare certificat: 1.500 lei / 25 $

9. eliberarea altor certificate, adeverințe sau acte prin care se atestă un fapt sau o situație, precum și a duplicatelor, pentru fiecare act: 900 lei / 15 $

10. înregistrarea și examinarea unei contestații: 4.200 lei / 70 $

11. pentru clasificarea produselor și serviciilor:

A) dacă produsele și serviciile n-au fost clasificate sau nu au fost grupate pe clase: 900 lei / 15 $
B) dacă clasificarea indicată este incorectă, pentru fiecare cuvânt: 120 lei / 2 $

12. înscrierea unui mandatar, a schimbării mandatarului sau orice modificare referitoare la mandatar: 1.800 lei / 30 $

13. pentru utilizarea unui termen de grație: 50% din taxele datorate.

Art. 6. - Taxele conform art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 și 11 se plătesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la registratura Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sau, în cazul în care s-a făcut o contestație, cel mai târziu până la termenul fixat pentru soluționarea contestației.

Termenul precizat la alineatul precedent poate fi prelungit de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pe bază de reciprocitate cu altei oficii, până la 6 luni.

Celelalte taxe prevăzute la art. 5 pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 se plătesc anticipat, până la înregistrarea cererilor.

Taxele pentru reînnoirea înregistrării mărcilor, neplătite în termenul prevăzut la alin. 1. pot fi plătite în următoarele 6 luni, cu o majorare de 50%.

Neplata în termen a taxelor legate de înregistrarea sau reînnoirea mărcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea priorității, pierderea dreptului de prioritate invocat.

Art. 7. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plată pentru taxele prevăzute în prezenta hotărâre, cu plata unei majorări de 75%.

Capitolul III

Taxele cu privire la denumirile de origine

Art. 8. - Pentru înregistrarea denumirilor de origine ale produselor, precum și pentru celelalte acte și servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la denumiri de origine, se plătesc taxe, după cum urmează:

1. înregistrarea cererii prin care se solicită înregistrarea unei denumiri de origine și examinarea acesteia din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de acordare a protecției: 4.200 lei / 70 $

2. înregistrarea cererii prin care se solicită înscrierea unui nou titular al unei denumiri de origine înregistrată și examinarea acesteia din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor legale: 1.800 lei / 80 $

3. înregistrarea modificărilor referitoare la denumirea sau numele și la sediul sau adresa titularilor denumirilor de origine, precum și a altor modificări intervenite în timpul protecției denumirilor de origine, pentru fiecare modificare: 1.500 lei / 25 $

4. eliberarea de certificate, adeverințe sau acte prin care se atestă un fapt sau o situație, precum și a duplicatului pentru fiecare act: 900 lei / 15 $

Art. 9. - Taxele de la art. 8 pct. 1 și 2 se plătesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plată, cu încă 3 luni, cu o majorare de 50%.

Celelalte taxe prevăzute la art. 8 pct. 3 și 4 se plătesc anticipat, până la înregistrarea cererilor.

Neplata în termenul prevăzut la alin. 1 și 2 are ca efect pierderea datei de constituire a depozitului.

Capitolul IV

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 10. - Cotele-părți din taxele pentru înregistrarea internațională a mărcilor ce revin Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci prin Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.), ca urmare a examinării acestor mărci, sunt cele prevăzute prin regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Plata se face de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.), în contul valutar al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, anual, în franci elvețieni.

Art. 11. - Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice române sau străine, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, pentru înregistrările de mărci efectuate anterior acestei date la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, se plătesc în termen de maximum 3 luni, conform prevederilor legale prevăzute în decizia de constituire a depozitului reglementar. În cazul depășirii se aplică taxele din prezenta hotărâre a Guvernului.

Pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru care nu s-au constituit sau transmis la solicitanți deciziile de constituire a depozitelor reglementare ale mărcilor, se plătesc taxele prevăzute în prezente hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Din veniturile realizate în valută de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru examinarea mărcilor internaționale, se plătesc contribuțiile datorate la Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale, respectiv la convențiile internaționale din domeniul proprietăți industriale la care România este parte.

Art. 13. - Din veniturile realizate în valută de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin înregistrarea națională de mărci și denumiri de origine, cât și prin examinarea de mărci internaționale, o cotă-parte de până la 30% se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor în valută legate de dotarea Oficiului cu aparatură, echipamente de lucru, documentații, cât și pentru participarea personalului oficiului la cursuri internaționale de instruire și la reuniunile internaționale de specialitate, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată se abrogă capitolul VII (taxele cu privire la mărci) din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 77 / 22 ianuarie 1968 pentru aplicarea Legii nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu.