autentificare cu OpenID
Legea bugetului de stat pe anul 1992
  notă: Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Bugetul de stat cuprinde resursele financiare centralizate ale statului și repartizarea acestora pentru realizarea acțiunilor social-culturale, asigurarea apărării țării, ordinii publice și înfăptuirii justiției, administrației publice, protecției și refacerii mediului înconjurător, realizării programelor prioritare de cercetare, în principal fundamentală, pentru asigurarea măsurilor de protecție socială aprobate pentru populație.

Veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sunt stabilite în condițiile cursului de schimb al leului în vigoare de la 11 noiembrie 1991, prețurilor și măsurilor de protecție socială decurgând din unificarea cursurilor valutare.

Protecția socială a populației, prin subvenționarea produselor și serviciilor de bază în consumul acesteia, prevăzute în lista din anexa nr. 1 a, se stabilește pentru a se aplica în anul 1992, astfel:

 • 100 la sută pentru perioada 1 ianuarie - 30 aprilie;
 • 75 la sută pentru perioada 1 mai - 31 august;
 • 50 la sută pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie.

Corespunzător acestei măsuri, sunt prevăzute influențele din indexarea salariilor, pensiilor și altor drepturi stabilite de lege.

Bugetul de stat pe anul 1992 se stabilește la venituri în sumă de 1.031,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.120,3 miliarde lei, cu un deficit de 89,0 miliarde lei, acoperit prin împrumuturi de stat, în condițiile legii.

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede un fond de intervenție în sumă de 1,0 miliarde lei, care se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale.

În bugetul de stat este prevăzut un fond de rezervă la dispoziția Guvernului, în sumă de 1,0 miliarde lei, care reprezintă 0,3 la sută din totalul cheltuielilor și se folosește pentru finanțarea unor acțiuni și sarcini noi intervenite în cursul anului, potrivit legii.

Sinteza bugetului de stat pe anul 1992 se prezintă în anexa nr. 1 b.

Art. 2. - Veniturile bugetului de stat cuprind veniturile curente în sumă de 1.025,0 miliarde lei și veniturile din capital în sumă de 6,5 miliarde lei.

În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în sumă de 1.012,1 miliarde lei, din care 500,7 miliarde lei reprezintă impozitele directe și 511,4 miliarde lei impozitele indirecte.

Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în sumă de 244,5 miliarde lei și impozitul pe salarii în sumă de 247,1 miliarde lei.

În cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulația mărfurilor și accizele se stabilesc în sumă de 475,0 miliarde lei.

Veniturile nefiscale se stabilesc în sumă de 12,9 miliarde lei și provin, în principal, din vărsăminte de la instituțiile publice în sumă de 3,5 miliarde lei, restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți în sumă de 1,2 miliarde lei, încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului în sumă de 1,5 miliarde lei.

Art. 3. - Impozitele, taxele și alte venituri, precum și actele normative care le reglementează și în baza cărora se încasează în anul 1992 la bugetul de stat și la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Încasarea impozitelor și celorlalte venituri ale bugetului de stat și bugetelor locale pe anul 1992 se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se repartizează astfel:

- miliarde lei -
Total cheltuieli 1.120,5
din care:
  1. Cheltuieli curente 994.3
  din care:
    a) cheltuieli de personal 291,6
    b) cheltuieli materiale 191,7
    c) subvenții și transferuri 504,5
    d) dobânzi aferente datoriei publice interne 6,5
  2. Cheltuieli de capital 121,2
  din care:
    a) cheltuieli pentru investiții 115,4
    b) cheltuieli pentru rezerva de stat 5,8

Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se va face în condițiile legii.

Angajarea și efectuarea de cheltuieli se pot face numai în cadrul limitelor aprobate.

Art. 6. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale ce se finanțează de la bugetul de stat se stabilesc în sumă de 350,7 miliarde lei, din care 174,1 miliarde lei pentru personal, 76,8 miliarde lei pentru materiale, 90,9 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 8,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.

Art. 7. - Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de 137,0 miliarde lei.

Veniturile nete în lei și valută realizate de Ministerul Apărării Naționale din valorificarea în țară și la export a unor produse aflate în dotare, precum și din diferite prestații efectuate de acest minister, vor fi reținute integral pentru satisfacerea nevoilor la cheltuielile materiale și de capital.

Prin hotărâre a Guvernului se va stabili modul de constituire și utilizare a fondului special extrabugetar rezultat din aceste valorificări.

Art. 8. - Cheltuielile pentru ordinea publică se stabilesc în sumă de 36,7 miliarde lei.

Art. 9. - Cheltuielile pentru autoritățile publice se stabilesc în sumă de 34,8 miliarde lei.

Din totalul acestor cheltuieli, se stabilesc 679,7 milioane lei pentru Senat, 1.775,0 milioane lei pentru Camera Deputaților, 647,3 milioane lei pentru Președinția României, 4.489,0 milioane lei pentru autoritatea judecătorească.

Cheltuielile pentru organele autorității executive se prevăd în sumă de 27,2 miliarde lei, din care 2,6 miliarde lei pentru Guvern și 24,6 miliarde lei pentru ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

Art. 10. - Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în sumă de 467,5 miliarde lei, din care 24,8 miliarde lei pentru personal, 38,8 miliarde lei pentru materiale, 344,0 miliarde lei pentru subvenții și transferuri și 59,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.

Cheltuielile bugetului de stat pentru acțiunile economice cuprind:

a) 8,7 miliarde lei pentru susținerea unor programe prioritare de cercetare științifică;
b) 9,7 miliarde lei pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi;
c) 210,3 miliarde lei pentru subvenții și diferențe de preț și tarif la produsele industriale și serviciile destinate populației, la care prețurile cu amănuntul și, respectiv tarifele, nu se modifică până la 30 aprilie 1992 și cheltuieli de capital la regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat;
d) 162,9 miliarde lei pentru agricultură, silvicultură, ape și mediul înconjurător, diferențe de preț la produsele alimentare de bază pentru populație la care prețurile cu amănuntul se mențin nemodificate până la 30 aprilie 1992, combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal, reproducția și selecția animalelor, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, susținerea programelor privind combaterea poluării mediului, cheltuieli de capital;
e) 54,4 miliarde lei pentru extinderea și întreținerea drumurilor și podurilor, navigația și aviația civilă, cheltuieli de capital în transporturi și comunicații, precum și pentru acoperirea diferențelor de tarif la abonamentele pentru transportul de călători interurban și metrou;
f) 5,8 miliarde lei pentru rezerva de stat.

Art. 11. - În cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prevăzut suma de 10,4 miliarde lei, reprezentând subvenții din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice la care finanțarea cheltuielilor de funcționare și investiții se asigură, potrivit legii, din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la buget.

Veniturile proprii, subvențiile din bugetele ministerelor și cheltuielile acestor instituții publice sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister.

Art. 12. - Cheltuielile aferente datoriei publice interne se stabilesc în sumă de 6,5 miliarde lei pentru plata dobânzii pe anul 1992 aferentă împrumutului de stat destinat asigurării echilibrului bugetar.

În bugetul de stat s-a prevăzut suma de 5,4 miliarde lei pentru rambursarea creditelor fără dobândă, angajate de România începând din anul 1970 cu Republica Populară Chineză, prin livrări de echipamente și prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrică Pucheng - China.

Art. 13. - Pentru anul 1992, cheltuielile destinate stimulării activității de export, în numele și în contul statului, se stabilesc în sumă de 7,2 miliarde lei, din care:

a) 4,5 miliarde lei cheltuieli destinate promovării, sprijinirii și orientării exportului în numele și în contul statului, potrivit acordurilor guvernamentale, prin operațiuni de bonificații de dobânzi la creditele acordate de bănci pentru activitatea de export, pentru livrări de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate;
b) 2,7 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele și în contul statului, a creditelor de export împotriva riscurilor politice.

Limitele și orientările operațiunilor de finanțare și asigurare a creditelor de export, în numele și în contul statului, pe țări, feluri de acțiuni unde se acordă sprijin și plafoane valorice, se efectuează potrivit programului și reglementărilor privind condițiile, competențele și criteriile de desfășurare a acestor activități, aprobate de Parlament la propunerea Guvernului, respectiv a Ministerului Comerțului și Turismului și a Băncii de Export-Import a României, în funcție de care se eliberează fondurile prevăzute în buget.

Art. 14. - Pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale pe anul 1992 se acordă transferuri din bugetul de stat în sumă de 65,4 miliarde lei, repartizate pe județe și municipiul București, potrivit anexei nr. 3.

La stabilirea nivelului acestor transferuri din bugetul de stat s-a avut în vedere ca în bugetele unităților administrativ-teritoriale să se prevadă, în anul 1992, categoriile de venituri și cheltuieli cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 15. - Repartizarea veniturilor, cheltuielilor și transferurilor din bugetul de stat pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București, județe și municipiul București, pentru bugetele proprii ale acestora, se va realiza de către consiliul județean și al municipiului București, după caz, cu asistența de specialitate a direcțiilor generale ale finanțelor publice din subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, pe baza bugetului fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit în condiții de autonomie.

Art. 16. - Soldurile excedentare ale bugetelor locale de la finele anului 1991 - constituite pe seama veniturilor proprii ale acestor bugete - se vor utiliza în condițiile prevederilor art. 59 din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice. Diferențele excedentare de solduri, constituite pe seama transferurilor primite din bugetul de stat, se regularizează cu acest buget, în contul anului 1991.

Art. 17. - În bugetul de stat pe anul 1992, în scopul asigurării echilibrului bugetar sunt prevăzute venituri extraordinare în sumă de 89,0 miliarde lei. Constituirea acestor venituri, precum și cele necesare rambursării ratelor scadente aferente împrumutului de stat contractat pentru acoperirea deficitului bugetului de stat pe anul 1991, se va realiza pe seama lansării unui împrumut de stat, prin intermediul Băncii Naționale a României, ale cărui condiții se vor stabili în baza unei legi.

Art. 18. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sunt prevăzute, pe ministere și celelalte organe ale autorității publice centrale, în anexa nr. 5.

Art. 19. - Cheltuielile pentru investițiile instituțiilor publice, precum și cele pentru alte cheltuieli de investiții, care potrivit legii se finanțează de la buget, se cuprind în bugetul pe anul 1992 la fiecare capitol de cheltuieli, în conformitate cu listele anexate la bugetele ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, Guvernul, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de derularea procesului investițional și de eventualele modificări ale valorii investițiilor ca urmare a creșterii prețurilor, se autorizează să aprobe schimbări în listele de investiții ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu încadrarea în nivelul alocației de la buget pentru investiții aprobate fiecărui ordonator principal de credite.

Art. 20. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, ale cărui venituri și cheltuieli se stabilesc în sumă de 36,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.

Veniturile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din contribuția agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat, în cota de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii, după deducerea impozitului pe circulația mărfurilor și a accizelor.

Pentru produsele și serviciile subvenționate de la buget, potrivit legii, pe calea diferențelor de preț sau de tarif, sau subvențiilor pentru activitatea desfășurată, agenții economici nu datorează taxa menționată la alineatul precedent.

Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare.

Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei prin Departamentul Științei care, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, vor emite instrucțiuni cu privire la modul de încasare a veniturilor și de alocare a fondurilor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate, de evidențiere și raportare a acestui fond.

Prevederile alin. 2, 3, 4 și 5 se vor aplica până la data de 31 decembrie 1992. În acest scop, până la data de 1 septembrie 1992, Guvernul va prezenta proiectul de lege cu privire la constituirea și utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare.

Utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se analizează pe parcursul anului de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare care va raporta constatările sale Guvernului României.

Art. 21. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru sănătate pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.

Modul de constituire și utilizare a fondului special pentru sănătate pe anul 1992 se va stabili prin lege.

Art. 22. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru învățământ pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 8.

Veniturile și cheltuielile acestui fond se repartizează pe instituții publice de către ordonatorii principali de credite.

Instituțiile publice vor finanța cheltuielile proprii din veniturile cuprinse în fondul special pentru învățământ și vor gestiona aceste resurse în condițiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.

Art. 23. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în cazuri justificate, pot efectua din profitul realizat cheltuieli pentru satisfacerea unor necesități sociale, culturale și sportive, în limita unei cote de până la 1,5 la sută aplicate asupra fondului de salarii anual.

Art. 24. - Plătitorii de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la articolul precedent, pot efectua anual prelevări și donații în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale și sportive, care se scad din veniturile realizate în vederea determinării profitului impozabil, într-o cotă de până la 2 la sută aplicată asupra fondului de salarii anual.

Art. 25. - Agenții economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3 la sută aplicate asupra diferenței rezultate între totalul veniturilor încasate într-un an și cheltuielile aferente activității desfășurate corespunzătoare veniturilor încasate, evidențiate în costuri, impozitul pe circulația mărfurilor, accizele și contribuția la fondul de cercetare-dezvoltare.

Art. 26. - Parte din sumele încasate reprezentând contravaloarea produselor scoase din rezervele materiale naționale în scopul asigurării protecției sociale, precum și pentru nevoile economiei naționale și apărării țării rămâne la Oficiul Național al Rezervelor Materiale în vederea reîntregirii stocurilor respective.

Trimestrial, Guvernul aprobă modul de constituire și utilizare a fondurilor respective, prezentat de Oficiul Național al Rezervelor Materiale cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 27. - Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuții, taxe, cheltuieli de judecată, transmise spre urmărire și încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, organele din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București pot folosi, pentru localitățile unde volumul debitelor o justifică, personal angajat prin convenții civile, plătit pe bază de tarife din încasări.

Stimularea personalului utilizat pentru încasarea, potrivit legii, a unor venituri cuvenite altor beneficiari decât bugetul de stat și bugetele locale, se poate face și prin plata unui anumit procent din comisionul reținut pentru serviciul prestat acestora.

Veniturile realizate de personalul prevăzut la alineatele precedente sunt supuse impozitării în condițiile legii.

Tarifele pentru plata personalului care efectuează operațiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifică încadrarea de salariați cu contract de muncă, precum și stimulentele care se pot acorda personalului care contribuie la încasarea unor venituri pentru alte unități pe bază de comision, se stabilesc de Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 28. - Dividendele cuvenite statului, potrivit legii, aferente anului 1991, în calitate de acționar unic la societățile comerciale cu capital de stat, devin venituri ale bugetului de stat pe anul 1992.

Art. 29. - În anul 1992 se constituie fondul special pentru asigurările sociale ale țărănimii.

Veniturile fondului special pentru asigurările sociale ale țărănimii se constituie din contribuția agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat în cotă de 0,5 la sută, aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii, după deducerea impozitului pe circulația mărfurilor și a accizelor.

Veniturile și cheltuielile fondului special pentru asigurările sociale ale țărănimii pentru anul 1992 se stabilesc în sumă de 9.000.000 mii lei, conform anexei nr. 9.

Începând cu luna aprilie 1992, agenții economici au obligația virării sumelor calculate, conform alin. 2, o dată cu plata impozitului pe circulația mărfurilor și accizelor, potrivit instrucțiunilor ce se vor emite de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

Ministerul Economiei și Finanțelor va transfera veniturile prevăzute la alin. 3, la dispoziția organelor cu atribuții privind plata pensiilor țărănimii.

Prevederile prezentului articol se aplică pe perioada 1 aprilie - 30 septembrie 1992.

Suma de 3 miliarde lei cu care se diminuează impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 0,5 la sută prevăzute de alin. 2 se va recupera din dividendele ce se vor încasa potrivit art. 28.

Art. 30. - În anul 1992, la instituțiile publice se va aplica sistemul de premiere, potrivit prevederilor legale în vigoare pentru anul 1991.

Art. 31. - Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte și propuneri privind modificările intervenite în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 ca urmare a unor măsuri fiscale, schimbărilor intervenite în evoluția prețurilor și din adaptarea legislației la condițiile economiei de piață.

Art. 32. - Se autorizează Guvernul ca din resursele financiare peste cele prevăzute în buget sau altele identificate în procesul execuției bugetare să efectueze repartizări pentru finanțarea unor acțiuni urgente din domeniile: apărare, ordine publică, agricultură, sănătate, învățământ, cercetare științifică, cultură și altele, urmând ca trimestrial, în baza art. 31, să fie supuse aprobării Parlamentului.

Art. 33. - Guvernul va analiza, până la data de 30 aprilie 1992, dotarea și înzestrarea armatei, organizarea, atribuțiile, subordonarea și asigurarea cu fonduri bănești a Departamentului de Informații din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și situația asistenței sanitare a populației, situația în domeniul învățământului, al culturii și va lua și prezenta Parlamentului, după caz, până la aceeași dată, măsurile ce se impun, inclusiv propuneri de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 1992 și a altor reglementări legale.

Art. 34. - Guvernul va prezenta Parlamentului, până la 30 aprilie 1992, situația încadrării cu personal a ministerelor și celorlalte structuri administrative subordonate, precum și măsurile organizatorice și legislative ce se impun pentru îmbunătățirea structurii, încadrării cu personal și funcționalității acestora.

Art. 35. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.


[modificare] Anexa Nr. 1 a

Lista
produselor și serviciilor de bază în consumul populației subvenționate de la buget în anul 1992

A. De la bugetul de stat

 1. Combustibil pentru încălzit și prepararea hranei, inclusiv lemne de foc, precum și diferența de tarif pentru transportul combustibililor
 2. Energie electrică
 3. Abonamente pentru transportul interurban de călători și transportul cu metroul
 4. Transport fluvial în Deltă și pe relația Orșova - Moldova Nouă și Brăila - Hârșova, pentru localnici
 5. Pâine
 6. Zahăr
 7. Ulei comestibil
 8. Lapte de consum, inclusiv lapte praf
 9. Unt
 10. Caiete școlare
 11. Taxe pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe (inclusiv cele particulare)
 12. Proteze, produse ortopedice și vată medicinală
 13. Carne, unele produse din carne, precum și diferențele de preț de contractare la carne de porc în viu și carne de pui
 14. Grâul din import pentru panificație

B. De la bugetele locale

 1. Energie termică
 2. Abonamente pentru transportul urban de călători.


[modificare] Anexa Nr. 1 b

Bugetul de stat pe anul 1992
- Sinteză -
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 1.031.538.000
A. Venituri curente 1.025.036.000
1. Venituri fiscale 1.012.081.000
1.1 Impozite directe 500.734.000
Impozitul pe profit 244.500.000
Impozitul pe salarii 247.051.000
Alte impozite directe 9.183.000
Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente 36.000
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici 1.500.000
Impozitul pe sumele din vânzarea activelor 2.000.000
Impozitul pe dividende la societățile comerciale 5.050.000
Venituri din profitul realizat conform art. 6 din Legea nr. 12/1991 (republicată) 500.000
Alte încasări din impozite directe 97.000
1.2. Impozite indirecte 511.347.000
Impozitul pe circulația mărfurilor și accizele 475.000.000
Taxe vamale 35.015.000
Taxe vamale de la persoane juridice 31.715.000
Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 3.300.000
Alte impozite indirecte 1.332.000
Taxe de timbru de la persoane juridice 650.000
Majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 550.000
Alte încasări din impozite indirecte 132.000
2. Venituri nefiscale 12.955.000
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 1.400.000
Vărsăminte de la instituțiile publice 3.492.000
Taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze 100.000
Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice 17.000
Taxe de metrologie 45.000
Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică 37.000
Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile 810.000
Taxe consulare 1.200.000
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 50.000
Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 20.000
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice 350.000
Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal 150.000
Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor 10.000
Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare 40.000
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților auto-finanțate 30.000
Taxe și alte venituri din protecția mediului 33.000
Alte venituri de la instituțiile publice 600.000
Diverse venituri 8.063.000
Venituri din aplicarea prescripției extinctive 310.000
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată și despăgubiri 95.000
Venituri din. amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale 400.000
Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 23/1973 125.000
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 1.200.000
Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget 100.000
Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget 8.000
Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive 350.000
Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 130.000
Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 1.500.000
Încasări din alte surse 3.845.000
B. Venituri din capital 6.502.000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 6.502.000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 512.000
Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat 470.000
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 5.520.000
II. Cheltuieli - Total 1.120.537.148
Cheltuieli curente 994.378.162
Cheltuieli de personal 291.631.233
Cheltuieli materiale și servicii 191.742.717
Subvenții și transferuri 504.504.212
Subvenții pentru instituțiile publice 10.393.715
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 70.294.523
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 255.578.555
Transferuri 168.237.419
Dobânzi aferente datoriei publice interne 6.500.000
Cheltuieli de capital 121.158.986
Partea I - Cheltuieli social-culturale 350.716.332
Cheltuieli curente 341.786.790
Cheltuieli de personal 174.089.921
Cheltuieli materiale și servicii 76.766.735
Subvenții și transferuri 90.930.134
Subvenții pentru instituțiile publice 6.223.715
Transferuri 84.706.419
Cheltuieli de capital 8.929.542
Învățământ 141.751.344
Cheltuieli curente 138.555.144
Cheltuieli de personal 100.907.221
Cheltuieli materiale și servicii 28.128.746
Subvenții și transferuri 9.519.177
Subvenții pentru instituțiile publice 661.500
Transferuri 8.857.677
Cheltuieli de capital 3.198.200
Sănătate 115.357.300
Cheltuieli curente 111.956.400
Cheltuieli de personal 70.335.100
Cheltuieli materiale și servicii 41.621.300
Cheltuieli de capital 3.400.900
Cultură și artă 5.433.079
Cheltuieli curente 4.656.979
Cheltuieli de personal 669.820
Cheltuieli materiale și servicii 1.665.230
Subvenții și transferuri 2.321.929
Subvenții pentru instituțiile publice 2.016.889
Transferuri 305.040
Cheltuieli de capital 776.100
Asistență socială 8.956.257
Cheltuieli curente 7.699.915
Cheltuieli de personal 2.177.780
Cheltuieli materiale și servicii 5.051.459
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.256.342
Alocații și alte ajutoare pentru copii 53.205.736
Cheltuieli curente 53.205.736
Subvenții și transferuri 53.205.736
Transferuri 53.205.736
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 22.337.966
Cheltuieli curente 22.337.966
Subvenții și transferuri 22.337.966
Transferuri 22.337.966
Alte cheltuieli social-culturale 3.674.650
Cheltuieli curente 3.374.650
Cheltuieli materiale și servicii 300.000
Subvenții și transferuri 3.074.650
Subvenții pentru instituțiile publice 3.074.650
Cheltuieli de capital 300.000
Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe 4.200.000
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 4.200.000
Cheltuieli curente 3.000.000
Subvenții și transferuri 3.000.000
Transferuri 3.000.000
Cheltuieli de capital 1.200.000
Partea a IV-a - Apărarea națională 136.963.000
Apărare 136.968.000
Cheltuieli curente 98.068.000
Cheltuieli de personal 42.000.000
Cheltuieli materiale și servicii 56.068.000
Cheltuieli de capital 38.900.000
Partea a V-a - Ordinea publică 36.720.000
Ordinea publică 36.720.000
Cheltuieli curente 34.720.000
Cheltuieli de personal 21.650.000
Cheltuieli materiale și servicii 8.900.000
Subvenții și transferuri 4.170.000
Subvenții pentru instituțiile publice 4.170.000
Cheltuieli de capital 2.000.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 34.785.139
Cheltuieli curente 31.410.999
Cheltuieli de personal 22.113.368
Cheltuieli materiale și servicii 7.571.631
Subvenția și transferuri 1.726.000
Transferuri 1.726.000
Cheltuieli de capital 3.374.140
Cheltuieli pentru Președinția României 647.294
Cheltuieli curente 547.294
Cheltuieli de personal 108.945
Cheltuieli materiale și servicii 438.349
Cheltuieli de capital 100.000
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 2.454.745
Cheltuieli curente 1.609.805
Cheltuieli de personal 1.378.889
Cheltuieli materiale și servicii 230.916
Cheltuieli de capital 844.940
Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești 4.488.986
Cheltuieli curente 4.259.606
Cheltuieli de personal 3.547.029
Cheltuieli materiale și servicii 712.577
Cheltuieli de capital 229.380
Cheltuieli pentru organele autorității executive 27.194.114
Cheltuieli curente 24.994.294
Cheltuieli de personal 17.078.505
Cheltuieli materiale și servicii 6.189.789
Subvenții și transferuri 1.726.000
Transferuri 1.726.000
Cheltuieli de capital 2.199.820
Partea a VII-a - Acțiuni economice 467.525.672
Cheltuieli curente 402.619.768
Cheltuieli de personal 24.762.048
Cheltuieli materiale și servicii 38.807.642
Subvenții și transferuri 339.050.078
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 70.294.523
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 255.555.555
Transferuri 13.200.000
Cheltuieli de capital 64.905.904
Cercetare științifică 8.703.719
Cheltuieli curente 8.573.719
Cheltuieli de personal 1.791.177
Cheltuieli materiale și servicii 6.782.542
Cheltuieli de capital 130.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 9.680.617
Cheltuieli curente 9.680.617
Cheltuieli materiale și servicii 9.680.617
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 210.323.530
Cheltuieli curente 171.483.530
Subvenții și transferuri 171.483.530
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 57.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.565.552
Transferuri 5.400.000
Cheltuieli de capital 38.840.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 162.870.811
Cheltuieli curente 151.240.811
Cheltuieli de personal 13.500.405
Cheltuieli materiale și servicii 7.574.390
Subvenții și transferuri 130.166.016
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 129.267.016
Transferuri 600.000
Cheltuieli de capital 11.630.000
Transporturi și comunicații 54.358.693
Cheltuieli curente 45.858.693
Cheltuieli de personal 7.946.790
Cheltuieli materiale și servicii 13.211.371
Subvenții și transferuri 24.700.532
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.987
Cheltuieli de capital 8.500.000
Alte acțiuni economice 21.588.302
Cheltuieli curente 15.782.398
Cheltuieli de personal 1.523.676
Cheltuieli materiale și servicii 1.558.722
Subvenții și transferuri 12.700.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 5.500.000
Transferuri 7.200.000
Cheltuieli de capital 5.805.904
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 12.722.005
Alte acțiuni 12.722.005
Cheltuieli curente 10.872.605
Cheltuieli de personal 7.015.896
Cheltuieli materiale și servicii 3.628.709
Subvenții și transferuri 228.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 23.000
Transferuri 205.000
Cheltuieli de capital 1.849.400
Partea a IX-a - Transferuri 65.400.000
Transferuri din bugetul de stat 65.400.000
Partea a X-a - Datoria publică 6.500.000
Dobânzi aferente datoriei publice 6.500.000
Cheltuieli curente 6.500.000
Dobânzi aferente datoriei publice interne 6.500.000
Partea a XI-a - Rezerve 5.000.000
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului 1.000.000
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 4.000.000
III. Deficit (I-II) -88.999.148


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
impozitelor, taxelor și celorlalte venituri pe anul 1992
Denumirea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri Actele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
1. Pentru bugetul de stat
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, modificată prin Legea nr. 55/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 804/1991
2. Impozitul pe salarii Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
3. Alte impozite directe
    din care:
a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977
b) taxe asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale; Hotărârea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei, de persoane fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
c) impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat Hotărârea Guvernului nr. 782/1991 privind impozitul pe sumele obținute din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat
d) impozitul pe dividende la societățile comerciale Hotărârea Guvernului nr. 781/1991 privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale
e) impozitul pe profitul realizat ilicit conform art. 6 din Legea nr. 12/1990 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată
A.2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe circulația mărfurilor și accizele Hotărârea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulația mărfurilor și accizele
2. Taxe vamale
a) taxe vamale de la persoane juridice Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea regulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României
b) taxe vamale și alte venituri încasate de la persoanele fizice prin unitățile vamale Idem
Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotărârea Guvernului nr. 1046/1990 privind aplicarea unor prevederi din regimul vamal al bunurilor aparținând persoanelor fizice
3. Alte impozite indirecte
a) taxe de timbru de la persoane juridice H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei, actelor și faptelor supuse taxelor de timbru, precum și tarifului taxelor de timbru; Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse de instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestare de acestea; Hotărârea Guvernului nr. 318/1991
b) majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Actul normativ care reglementează venitul în cauză
c) alte încasări din impozite indirecte
- venituri din rezerve pentru cheltuieli preliminate rămase neconsumate în anul precedent și constatate în anul în curs, la regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat Instrucțiunile Ministerului Economiei și Finanțelor de aplicare a planurilor de conturi
- contravaloarea ambalajelor și paletelor care însoțesc mărfurile incluse în prețul acestora, importate de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat Decretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătățire a circulației, utilizării și recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerțul cu amănuntul (art. 21)
B. Venituri nefiscale
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
2. Vărsăminte de la instituții publice
a) taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenței medicale și a medicamentelor; Hotărârea Guvernului nr. 541/1991 privind stabilirea și aplicarea taxelor de înregistrare a medicamentelor și a produselor biologice de uz uman
b) veniturile sanatoriilor balneoclimaterice Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenței medicale și a medicamentelor
c) taxe de metrologie Legea nr. 27/1978 privind metrologia
d) taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenții; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și la denumiri de origine a produselor
e) venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile Hotărârea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite din sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
f) taxe consulare Hotărârea Guvernului nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 257/1991
g) venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină Hotărârea Guvernului nr. 730/1991 privind atribuirea burselor de școlarizare, burselor de merit și a altor forme de sprijin material elevilor de la învățământul de stat, curs de zi
h) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții Decretul nr. 446/1986 privind organizarea instituțiilor și serviciilor medicale (expertize medico-legale); Hotărârea Guvernului nr. 163/1991 privind înființarea Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice
i) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice republicat în 1984; Hotărârea Guvernului nr. 257/1991
j) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal Legea nr. 11/1974 privind pomicultura; Decretul nr. 697/1956 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor
k) veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor Legea nr. 8/1971 pentru organizarea, administrarea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere, precum și a stațiunilor comunale de montă; Legea nr. 40/1975 privind creșterea și ameliorarea animalelor
l) veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare Decretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistenței sanitar-veterinare și a materialelor de uz veterinar
m) vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, cu completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenței medicale cu plată în unitățile sanitare
n) taxe și alte venituri din protecția mediului Hotărârea Guvernului nr. 264/1991 privind organizarea Ministerului Mediului
o) alte venituri de la instituțiile publice
- venituri din vânzarea reportajelor și din serviciile de știri realizate de Rompres Hotărârea Guvernului nr. 1066/1990 privind atribuțiile și structura organizatorică a Agenției Naționale de Presă „Rompres”; Statutul de organizare și funcționare nr. 1/481/1991 aprobat de Guvern
- venituri realizate din activitatea de import-export și comercializarea de standarde și alte publicații de specialitate Hotărârea Guvernului nr. 442/1991 privind autorizarea Institutului Român de Standardizare să desfășoare activități de import-export și comercializare de standarde și alte publicații de specialitate
3. Diverse venituri
a) venituri din aplicarea prescripției extinctive Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă; Decretul nr. 219/1960 privind obligațiile unităților debitoare urmare a prescripției extinctive
b) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri Codul penal, Codul civil și Codul muncii; Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obștesc
c) venituri din amenzile aplicate potrivit dispozițiilor legale Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor; Legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc amenzi
d) încasări din cota reținută conform Legii nr. 6/1973 Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României
e) restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice
f) încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget Acorduri guvernamentale
g) încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget Idem
h) vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor, rămase definitive H.C.M. nr. 1397/1974 privind unele măsuri pentru realizarea de economii la cheltuielile unităților economice din sectorul public
i) venituri din concesiuni Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii
j) venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 Hotărârea Guvernului nr. 90/1991 privind unele măsuri pentru motivația consumatorilor în utilizarea rațională a gazelor naturale, energiei electrice și termice
k) încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului și ratelor la vânzarea-cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului
l) încasări din alte surse
- venituri din expertize în domeniul navigației Decretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigației civile
- taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru utilizarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
II. Venituri din capital
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice; Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate publică, potrivit legii
b) venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat
c) venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe din fondurile statului către populație; Hotărârea Guvernului nr. 562/1991 privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului și ratelor la vânzarea-cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului
2. Pentru bugetele locale
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, modificată prin Legea nr. 55/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 804/1991
2. Impozite și taxe de la populație
a) impozitul pe terenurile agricole ale populației Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol
b) impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociații familiale Decretul nr. 153/1954 cu privire la impozitul pe veniturile populației, modificat cu Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative; Decretul nr. 394/1973 cu privire la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile; Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990
c) impozitul pe clădirile și terenurile populației Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
d) taxa asupra mijloacelor de transport Idem
e) taxe de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru de la populație Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; H.C.M. nr. 911/1955 cu modificările ulterioare; Hotărârile Guvernului nr. 1295/1990, nr. 318/1991
f) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale; Hotărârea Guvernului nr. 257/1991
3. Alte impozite directe
a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar; Hotărârea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru producția vegetală, agricolă sau silvică
b) impozitul pe clădiri de la persoane juridice Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
A.2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe spectacole Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole
2. Alte impozite indirecte
a) majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Actul normativ care reglementează venitul în cauză
b) alte încasări din impozite indirecte Decretul nr. 974/1968 privind condițiile de extragere a substanțelor minerale, a substanțelor mineraliere utile pentru construcții din carierele și balastierele aflate în administrarea directă a primăriilor
B. Venituri nefiscale
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de subordonare locală Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
2. Diverse venituri
a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri Codul penal, Codul civil și Codul muncii; Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obștesc
b) venituri din amenzile aplicate potrivit dispozițiilor legale Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor; Legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc amenzi
c) venituri din concesiuni Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii
II. Venituri din capital
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice


[modificare] Anexa Nr. 3

Transferurile din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1992
Județul Transferuri
- mii lei -
        Total 65.400.000
01. Alba 1.085.900
02. Arad 1.273.800
03. Argeș 1.269.400
04. Bacău 1.932.000
05. Bihor 1.335.000
06. Bistrița-Năsăud 960.000
07. Botoșani 1.209.000
08. Brașov 1.676.600
09. Brăila 1.105.000
10. Buzău 832.700
11. Caraș-Severin 1.181.000
12. Călărași 790.000
13. Cluj-Napoca 2.030.000
14. Constanța 2.840.000
15. Covasna 848.500
16. Dâmbovița 1.021.000
17. Dolj 1.810.000
18. Galați 1.275.000
19. Giurgiu 600.000
20. Gorj 550.000
21. Harghita 847.600
22. Hunedoara 1.380.300
23. Ialomița 666.000
24. Iași 2.295.900
25. Maramureș 1.788.000
26. Mehedinți 718.300
27. Mureș 1.596.000
28. Neamț 1.135.000
29. Olt 905.500
30. Prahova 1.566.000
31. Satu Mare 976.600
32. Sălaj 785.000
33. Sibiu 1.504.500
34. Suceava 1.437.400
35. Teleorman 695.000
36. Timiș 2.508.000
37. Tulcea 775.000
38. Vaslui 1.509.000
39. Vâlcea 1.095.000
40. Vrancea 1.155.000
41. Municipiul București 14.161.700
42. Sectorul agricol Ilfov 274.300


[modificare] Anexa Nr. 4

Categorii de venituri și cheltuieli avute în vedere la stabilirea transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale
Venituri proprii
 1. Impozitul pe profit (de la regiile autonome de subordonare locală)
 2. Impozite și taxe de la populație
  • Impozitul pe terenurile agricole ale populației
  • Impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și a altor persoane fizice independente și asociații familiale
  • Impozitul pe clădirile și terenurile populației
  • Taxe asupra mijloacelor de transport
  • Taxe de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru de la populație
  • Alte impozite și taxe de la populație
 3. Alte impozite directe
  • Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  • Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
  • Alte încasări din impozite directe
 4. Impozitul pe spectacole
 5. Alte impozite indirecte
  • Majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
  • Alte încasări din impozite indirecte
 6. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (de subordonare locală)
 7. Vărsăminte de la instituțiile publice
  • Alte venituri de la instituțiile publice
 8. Diverse venituri
  • Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată și despăgubiri
  • Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozițiilor legale
  • Venituri din concesiuni
  • Încasări din alte surse
 9. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
  • Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Cheltuieli curente și de capital
 1. Cultură și artă; asigurarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive și de tineret
 2. Asistență socială
 3. Gospodărie comunală și locuințe
 4. Cheltuieli pentru organele autorității executive
 5. Transporturi și comunicații
 6. Alte acțiuni economice
 7. Alte acțiuni
Notă:
La stabilirea alocației de la buget pentru construcții de locuințe s-a avut în vedere, în principal, satisfacerea necesităților de spații locative pentru familiile cu venituri scăzute și pentru persoanele handicapate.
Necesitățile de locuințe pentru celelalte categorii de cetățeni urmează să se realizeze cu fonduri de la populație și prin credite bancare, în condițiile legii.


[modificare] Anexa Nr. 5/01

Președinția României

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 647.294
Cheltuieli curente 547.294
Cheltuieli de personal 108.945
Cheltuieli materiale și servicii 438.349
Cheltuieli de capital 100.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 647.294
Cheltuieli pentru Președinția României 647.294
Cheltuieli curente 547.294
Cheltuieli de personal 108.945
Cheltuieli materiale și servicii 438.349
Cheltuieli de capital 100.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 647.294
Cheltuieli curente 547.294
Cheltuieli de personal 108.945
Cheltuieli materiale și servicii 438.349
Cheltuieli de capital 100.000
Cheltuieli pentru Președinția României 647.294
Cheltuieli curente 547.294
Cheltuieli de personal 108.945
Cheltuieli cu salariile 70.591
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 15.530
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.824
Deplasări, detașări, transferări 20.000
Cheltuieli materiale și servicii 438.349
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 5.900
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 111.400
Cărți și publicații 5.900
Alte cheltuieli 315.149
Cheltuieli de capital 100.000
Investiții ale instituțiilor publice 100.000


[modificare] Anexa Nr. 5/02

Senatul României

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 679.753
Cheltuieli curente 619.353
Cheltuieli de personal 502.850
Cheltuieli materiale și servicii 116.503
Cheltuieli de capital 60.400
Partea a VI-a - Autoritățile publice 679.753
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 679.753
Cheltuieli curente 619.353
Cheltuieli de personal 502.850
Cheltuieli materiale și servicii 116.503
Cheltuieli de capital 60.400
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 679.753
Cheltuieli curente 619.353
Cheltuieli de personal 502.850
Cheltuieli materiale și servicii 116.503
Cheltuieli de capital 60.400
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 679.753
Cheltuieli curente 619.353
Cheltuieli de personal 502.850
Cheltuieli cu salariile 338.400
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 64.296
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 10.154
Deplasări, detașări, transferări 90.000
Cheltuieli materiale și servicii 116.503
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 52.600
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.9O0
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.370
Reparații curente 3.550
Cărți și publicații 5.900
Alte cheltuieli 43.183
Cheltuieli de capital 60.400
Investiții ale instituțiilor publice 60.400


[modificare] Anexa Nr. 5/03

Camera Deputaților

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 1.774.992
Cheltuieli curente 990.452
Cheltuieli de personal 876.039
Cheltuieli materiale și servicii 114.413
Cheltuieli de capital 784.540
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.774.992
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 1.774.992[1]
Cheltuieli curente 990.452
Cheltuieli de personal 876.039
Cheltuieli materiale și servicii 114.413
Cheltuieli de capital 784.540
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 1.774.992
Cheltuieli curente 990.452
Cheltuieli de personal 876.039
Cheltuieli materiale și servicii 114.413
Cheltuieli de capital 784.540
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 1.774.992[1]
Cheltuieli curente 990.452
Cheltuieli de personal 876.039
Cheltuieli cu salariile 693.156
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 79.020
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 13.863
Deplasări, detașări, transferări 90.000
Cheltuieli materiale și servicii 114.413
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 87.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.300
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 6.500
Reparații curente 3.250
Cărți și publicații 3.250
Alte cheltuieli 10.113
Cheltuieli de capital 784.540
Investiții ale instituțiilor publice 784.540


[modificare] Anexa Nr. 5/04

Ministerul Justiției

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 7.335.406
Cheltuieli curente 7.109.406
Cheltuieli de personal 2.367.558
Cheltuieli materiale și servicii 571.848
Subvenții și transferuri 4.170.000
Subvenții pentru instituțiile publice 4.170.000
Cheltuieli de capital 226.000
Partea a V-a - Ordinea publică 4.170.000
Ordinea publică 4.170.000
Cheltuieli curente 4.170.000
Subvenții și transferuri 4.170.000
Subvenții pentru instituțiile publice 4.170.000
din total cheltuieli:
Cheltuieli privind penitenciarele 4.170.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 3.165.406
Cheltuieli curente 2.939.406
Cheltuieli de personal 2.367.558
Cheltuieli materiale și servicii 571.848
Cheltuieli de capital 226.000
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 3.004.772
Cheltuieli curente 2.790.772
Cheltuieli de personal 2.232.552
Cheltuieli materiale și servicii 558.220
Cheltuieli de capital 214.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 160.634
Cheltuieli curente 148.634
Cheltuieli de personal 135.006
Cheltuieli materiale și servicii 13.628
Cheltuieli de capital 12.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 160.634
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 7.335.406
Cheltuieli curente 7.109.406
Cheltuieli de personal 2.367.558
Cheltuieli materiale și servicii 571.848
Subvenții și transferuri 4.170.000
Subvenții pentru instituțiile publice 4.170.000
Cheltuieli de capital 226.000
Ordinea publică 4.170.000
Cheltuieli curente 4.170.000
Subvenții și transferuri 4.170.000
Subvenții pentru instituțiile publice 4.170.000
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 3.004.772
Cheltuieli curente 2.790.772
Cheltuieli de personal 2.232.552
Cheltuieli cu salariile 1.767.105
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 388.763
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 70.684
Deplasări, detașări, transferări 6.000
Cheltuieli materiale și servicii 558.220
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 67.900
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 198.100
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.300
Reparații curente 44.600
Reparații capitale 243.400
Cărți și publicații 1.100
Alte cheltuieli 820
Cheltuieli de capital 214.000
Investiții ale instituțiilor publice 214.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 160.634
Cheltuieli curente 148.634
Cheltuieli de personal 135.006
Cheltuieli cu salariile 100.798
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 22.176
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.032
Deplasări, detașări, transferări 8.000
Cheltuieli materiale și servicii 13.628
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.400
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 230
Reparații curente 340
Cărți și publicații 570
Alte cheltuieli 4.088
Cheltuieli de capital 12.000
Investiții ale instituțiilor publice 12.000


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 64.1 „Ordinea publică” 2.100.000 4.170.000 6.270.000
- Direcția Generală a Penitenciarelor 2.100.000 4.170.000 6.270.000


[modificare] Anexa Nr. 5/05

Ministerul Public

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 1.380.732
Cheltuieli curente 1.370.632
Cheltuieli de personal 1.224.366
Cheltuieli materiale și servicii 146.266
Cheltuieli de capital 10.100
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.380.732
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 1.380.732
Cheltuieli curente 1.370.632
Cheltuieli de personal 1.224.366
Cheltuieli materiale și servicii 146.266
Cheltuieli de capital 10.100
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 1.380.732
Cheltuieli curente 1.370.632
Cheltuieli de personal 1.224.366
Cheltuieli materiale și servicii 146.266
Cheltuieli de capital 10.100
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 1.380.732
Cheltuieli curente 1.370.632
Cheltuieli de personal 1.224.366
Cheltuieli cu salariile 943.941
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 207.667
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 37.758
Deplasări, detașări, transferări 35.000
Cheltuieli materiale și servicii 146.266
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 95.100
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 950
Reparații curente 17.400
Reparații capitale 24.300
Cărți și publicații 2.516
Cheltuieli de capital 10.100
Investiții ale instituțiilor publice 10.100


[modificare] Anexa Nr. 5/06

Curtea Supremă de Justiție

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 103.482
Cheltuieli curente 98.202
Cheltuieli de personal 90.111
Cheltuieli materiale și servicii 8.091
Cheltuieli de capital 5.280
Partea a VI-a - Autoritățile publice 103.482
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 103.482
Cheltuieli curente 98.202
Cheltuieli de personal 90.111
Cheltuieli materiale și servicii 8.091
Cheltuieli de capital 5.280
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 103.482
Cheltuieli curente 98.202
Cheltuieli de personal 90.111
Cheltuieli materiale și servicii 8.091
Cheltuieli de capital 5.280
Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească 103.482
Cheltuieli curente 98.202
Cheltuieli de personal 90.111
Cheltuieli cu salariile 67.548
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 14.861
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru- plata ajutorului de șomaj 2.702
Deplasări, detașări, transferări 5.000
Cheltuieli materiale și servicii 8.091
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.550
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 20
Reparații curente 1.200
Cărți și publicații 120
Alte cheltuieli 1.201
Cheltuieli de capital 5.280
Investiții ale instituțiilor publice 5.280


[modificare] Anexa Nr. 5/07

Secretariatul general al Guvernului

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 2.620.929
Cheltuieli curente 1.624.929
Cheltuieli de personal 489.679
Cheltuieli materiale și servicii 910.510
Subvenții și transferuri 224.740
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 166.000
Transferuri 58.740
Cheltuieli de capital 996.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 376.930
Cheltuieli curente 376.930
Cheltuieli materiale și servicii 318.190
Subvenții și transferuri 58.740
Transferuri 58.740
Asistență socială 318.190
Cheltuieli curente 318.190
Cheltuieli materiale și servicii 318.190
din total cheltuieli:
Alte acțiuni de asistență socială 318.190
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 58.740
Cheltuieli curente 58.740
Subvenții și transferuri 58.740
Transferuri 58.740
din total cheltuieli:
Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R. și veterani de război 58.740
Partea a VI-a - Autoritățile publice 2.077.999
Cheltuieli pentru organele autorității executive 2.077.999
Cheltuieli curente 1.081.999
Cheltuieli de personal 489.679
Cheltuieli materiale și servicii 592.320
Cheltuieli de capital 996.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 2.077.999
Partea a VII-a - Acțiuni economice 166.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 166.000
Cheltuieli curente 166.000
Subvenții și transferuri 166.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 166.000
din total cheltuieli:
Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 166.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 2.620.929
Cheltuieli curente 1.624.929
Cheltuieli de personal 489.679
Cheltuieli materiale și servicii 910.510
Subvenții și transferuri 224.740
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 166.000
Transferuri 58.740
Cheltuieli de capital 996.000
Asistență socială 318.190
Cheltuieli curente 318.190
Cheltuieli materiale și servicii 318.190
Drepturi cu caracter social 318.190
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 58.740
Cheltuieli curente 58.740
Subvenții și transferuri 58.740
Transferuri 58.740
Cheltuieli pentru organele autorității executive 2.077.999
Cheltuieli curente 1.081.999
Cheltuieli de personal 489.679
Cheltuieli cu salariile 315.530
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 62.790
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 11.359
Deplasări, detașări, transferări 100.000
Cheltuieli materiale și servicii 592.320
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 150.300
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 75.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.000
Reparații curente 8.000
Cărți și publicații 1.500
Alte cheltuieli 355.520
Cheltuieli de capital 996.000
Investiții ale instituțiilor publice 996.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 166.000
Cheltuieli curente 166.000
Subvenții și transferuri 166.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 166.000


[modificare] Anexa Nr. 5/08

Ministerul Învățământului și Științei

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 124.884.407
Cheltuieli curente 121.567.457
Cheltuieli de personal 89.723.503
Cheltuieli materiale și servicii 22.694.674
Subvenții și transferuri 9.149.280
Subvenții pentru instituțiile publice 933.450
Transferuri 8.215.830
Cheltuieli de capital 3.316.950
Partea I - Cheltuieli social-culturale 119.642.581
Cheltuieli curente 116.325.631
Cheltuieli de personal 89.419.752
Cheltuieli materiale și servicii 17.756.599
Subvenții și transferuri 9.149.280
Subvenții pentru instituțiile publice 933.450
Transferuri 8.215.830
Cheltuieli de capital 3.316.950
Învățământ 118.829.481
Cheltuieli curente 115.640.481
Cheltuieli de personal 89.191.212
Cheltuieli materiale și servicii 17.571.939
Subvenții și transferuri 8.877.330
Subvenții pentru instituțiile publice 661.500
Transferuri 8.215.830
Cheltuieli de capital 3.189.000
din total cheltuieli:
Învățământ preșcolar 13.688.390
Învățământ primar și gimnazial 55.943.850
Învățământ complementar 1.785.440
Învățământ profesional 4.047.000
Învățământ liceal 18.844.700
Învățământ postliceal 714.180
Învățământ superior 17.854.400
Case de copii 2.737.700
Inspectorate școlare 595.140
Alte instituții și acțiuni de învățământ 2.618.681
Cultură și artă 571.150
Cheltuieli curente 443.200
Cheltuieli de personal 228.540
Cheltuieli materiale și servicii 184.660
Subvenții și transferuri 30.000
Subvenții pentru instituțiile publice 30.000
Cheltuieli de capital 127.950
din total cheltuieli:
Biblioteci naționale, universitare, județene, municipale și orășenești 541.150
Muzee 20.000
Teatre și instituții muzicale 10.000
Alte cheltuieli social-culturale 241.950
Cheltuieli curente 241.950
Subvenții și transferuri 241.950
Subvenții pentru instituțiile publice 241.950
din total cheltuieli:
Activitatea sportivă și tineret 241.950
Partea a VI-a - Autoritățile publice 191.816
Cheltuieli pentru organele autorității executive 191.816
Cheltuieli curente 191.816
Cheltuieli de personal 147.859
Cheltuieli materiale și servicii 43.957
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 191.816
Partea a VII-a - Acțiuni economice 5.050.010
Cercetare științifică 5.050.010
Cheltuieli curente 5.050.010
Cheltuieli de personal 155.892
Cheltuieli materiale și servicii 4.894.118
din total cheltuieli:
Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 4.820.706
Unități de cercetare 162.044
Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 67.260
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 124.884.407
Cheltuieli curente 121.567.457
Cheltuieli de personal 89.723.503
Cheltuieli materiale și servicii 22.694.674
Subvenții și transferuri 9.149.280
Subvenții pentru instituțiile publice 933.450
Transferuri 8.215.830
Cheltuieli de capital 3.316.950
Învățământ 118.829.481
Cheltuieli curente 115.640.481
Cheltuieli de personal 89.191.212
Cheltuieli cu salariile 70.431.559
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 15.533.400
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.826.253
Deplasări, detașări, transferări 400.000
Cheltuieli materiale și servicii 17.571.939
Drepturi cu caracter social 1.100.000
Hrană 3.794.000
Medicamente și materiale sanitare 10.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 6.647.939
Materiale și prestări de servicii eu caracter funcțional 250.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 620.000
Reparații curente 3.400.000
Reparații capitale 1.550.000
Cărți și publicații 100.000
Alte cheltuieli 100.000
Subvenții și transferuri 8.877.330
Subvenții pentru instituțiile publice 661.500
Transferuri 8.215.830
Cheltuieli de capital 3.189.000
Investiții ale instituțiilor publice 3.189.000
Cultură și artă 571.150
Cheltuieli curente 443.200
Cheltuieli de personal 228.540
Cheltuieli cu salariile 180.413
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 39.830
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 7.697
Deplasări, detașări, transferări 600
Cheltuieli materiale și servicii 184.660
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.685
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 74.083
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 162
Reparații curente 1.620
Reparații capitale 92.500
Cărți și publicații 8.500
Alte cheltuieli 110
Subvenții și transferuri 30.000
Subvenții, pentru instituțiile publice 30.000
Cheltuieli de capital 127.950
Investiții ale instituțiilor publice 127.950
Alte cheltuieli social-culturale 241.950
Cheltuieli curente 241.950
Subvenții și transferuri 241.950
Subvenții pentru instituțiile publice 241.950
Cheltuieli pentru organele autorității executive 191.816
Cheltuieli curente 191.816
Cheltuieli de personal 147.859
Cheltuieli cu salariile 97.507
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.452
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.900
Deplasări, detașări, transferări 25.000
Cheltuieli materiale și servicii 43.957
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 9.950
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.400
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200
Reparații curente 4.500
Cărți și publicații 400
Alte cheltuieli 23.507
Cercetare științifică 5.050.010
Cheltuieli curente 5.050.010
Cheltuieli de personal 155.892
Cheltuieli cu salariile 123.182
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 27.100
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.927
Deplasări, detașări, transferări 683
Cheltuieli materiale și servicii 4.894.118
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 31.847
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 28.620
Reparații curente 2.266
Cărți și publicații 1.179
Alte cheltuieli 4.830.206


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 51.1 „Învățământ” 63.350 661.500 724.850
- Casele studențești 63.350 160.650 224.000
- Tabere școlare și studențești - 500.850[2] 500.850
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 2.800 30.000 32.800
- Corul de Cameră Madrigal 808 10.000 10.800
- Muzeul Antipa 2.000 20.000 22.000
Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” 500 241.950 242.459
- Cluburi sportive universitare 500 241.950 242.450


[modificare] Anexa Nr. 5/09

Ministerul Sănătății

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 108.567.846
Cheltuieli curente 105.510.881
Cheltuieli de personal 66.108.700
Cheltuieli materiale și servicii 39.331.481
Subvenții și transferuri 70.500
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 700.000
Transferuri 500
Cheltuieli de capital 3.057.165
Partea I - Cheltuieli social-culturale 108.125.000
Sănătate 108.125.000
Cheltuieli curente 105.167.900
Cheltuieli de personal 65.939.200
Cheltuieli materiale și servicii 39.228.700
Cheltuieli de capital 2.957.100
din total cheltuieli:
Dispensare 24.760.600
Spitale 63.577.500
Sanatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC 1.189.400
Creșe 2.811.300
Leagăne de copii 2.270.600
Centre de recoltare și conservare a sângelui 973.200
Stații de salvare 3.460.000
Alte instituții și acțiuni sanitare 9.082.400
Partea a VI-a - Autoritățile publice 109.165
Cheltuieli pentru organele autorității executive 109.165
Cheltuieli curente 109.165
Cheltuieli de personal 80.367
Cheltuieli materiale și servicii 27.798
Subvenții și transferuri 500
Transferuri 500
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 109.165
Partea a VII-a - Acțiuni economice 272.540
Cheltuieli curente 172.475
Cheltuieli de personal 37.267
Cheltuieli materiale și servicii 65.208
Subvenții și transferuri 70.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 70.000
Cheltuieli de capital 100.065
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 70.000
Cheltuieli curente 70.000
Subvenții și transferuri 70.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 70.000
Alte subramuri ale industriei 70.000
Alte acțiuni economice 202.540
Cheltuieli curente 102.475
Cheltuieli de personal 37.267
Cheltuieli materiale și servicii 65.208
Cheltuieli de capital 100.065
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 202.540
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 61.141
Alte acțiuni 1.141
Cheltuieli curente 61.141
Cheltuieli de personal 51.366
Cheltuieli materiale și servicii 9.775
din total cheltuieli:
Centre și oficii de calcul 61.141
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 108.567.846
Cheltuieli curente 105.510.681
Cheltuieli de personal 66.108.700
Cheltuieli materiale și servicii 39.331.481
Subvenții și transferuri 70.500
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 70.000
Transferuri 500
Cheltuieli de capital 3.057.165
Sănătate 108.125.000
Cheltuieli curente 105.167.900
Cheltuieli de personal 65.939.200
Cheltuieli cu salariile 52.300.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 11.500.000
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.100.000
Deplasări, detașări, transferări 39.200
Cheltuieli materiale și servicii 39.228.700
Drepturi cu caracter social 150.000
Hrană 10.600.000
Medicamente și materiale sanitare 16.100.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 5.700.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.700.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.800.000
Reparații curente 2.300.000
Reparații capitale 700.000
Cărți și publicații 10.000
Alte cheltuieli 168.700
Cheltuieli de capital 2.957.100
Investiții ale instituțiilor publice 2.957.100
Cheltuieli pentru organele autorității executive 109.165
Cheltuieli curente 109.165
Cheltuieli de personal 80.867
Cheltuieli cu salariile 59.418
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 13.072
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.377
Deplasări, detașări, transferări 6.000
Cheltuieli materiale și servicii 27.798
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 26.698
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 100
Reparații curente 500
Cărți și publicații 400
Alte cheltuieli 100
Subvenții și transferuri 500
Transferuri 500
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 500
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 70.000
Cheltuieli curente 70.000
Subvenții și transferuri 70.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 70.000
Alte acțiuni economice 202.540
Cheltuieli curente 102.475
Cheltuieli de personal 37.267
Cheltuieli cu salariile 29.143
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.410
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.192
Deplasări, detașări, transferări 522
Cheltuieli materiale și servicii 65.208
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 14.750
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 880
Reparații curente 10.570
Reparații capitale 38.747
Cărți și publicații 52
Alte cheltuieli 209
Cheltuieli de capital 100.065
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 76.065
Investiții ale instituțiilor publice 24.000
Alte acțiuni 61.141
Cheltuieli curente 61.141
Cheltuieli de personal 51.366
Cheltuieli cu salariile 40.529
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 8.916
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata de șomaj ajutorului 1.821
Deplasări, detașări, transferări 300
Cheltuieli materiale și servicii 9.775
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.825
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.770
Reparații curente 60
Cărți și publicații 60
Alte cheltuieli 60


[modificare] Anexa Nr. 5/10

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 67.963.857
Cheltuieli curente 67.681.215
Cheltuieli de personal 1.302.306
Cheltuieli materiale și servicii 372.647
Subvenții și transferuri 66.006.262
Transferuri 6.006.262
Cheltuieli de capital 282.642
Partea I - Cheltuieli social-culturale 66.292.853
Cheltuieli curente 66.177.411
Cheltuieli de personal 116.710
Cheltuieli materiale și servicii 54.439
Subvenții își transferuri 66.006.262
Transferuri 66.006.262
Cheltuieli de capital 115.442
Sănătate 195.500
Cheltuieli curente 149.600
Cheltuieli de personal 107.000
Cheltuieli materiale și servicii 42.600
Cheltuieli de capital 45.900
din total cheltuieli:
Spitale 195.500
Asistență socială 91.091
Cheltuieli curente 21.549
Cheltuieli de personal 9.710
Cheltuieli materiale și servicii 11.839
Cheltuieli de capital 69.542
din total cheltuieli:
Cămine de bătrâni și pensionari 13.360
Cămine de primire a minorilor 8.189
Alte acțiuni de asistență socială 69.542
Alocații și alte ajutoare pentru copii 53.205.736
Cheltuieli curente 53.205.736
Subvenții și transferuri 53.205.736
Transferuri 53.205.736
din total cheltuieli:
Alocație de stat pentru copii 48.187.043
Ajutoare pentru mame cu mulți copii 4.795.800,
Indemnizații de naștere 182.000
Ajutoare pentru soții de militari în termen 40.893
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 12.800.526
Cheltuieli curente 12.800.526
Subvenții și transferuri 12.800.526
Transferuri 12.800.526
din total cheltuieli:
Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V R. și veterani de război 12.339.062
Alte pensii și ajutoare 461.464
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.671.004
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.671.004
Cheltuieli curente 1.503.804
Cheltuieli de personal 1.185.596
Cheltuieli materiale și servicii 318.208
Cheltuieli de capital 167.200
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 1.671.004
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 67.963.857
Cheltuieli curente 67.681.215
Cheltuieli de personal 1.302.306
Cheltuieli materiale și servicii 372.647
Subvenții și transferuri 66.006.262
Transferuri 66.006.262
Cheltuieli de capital 282.642
Sănătate 195.500
Cheltuieli curente 149.600
Cheltuieli de personal 107.000
Cheltuieli cu salariile 84.900
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 18.600
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.400
Deplasări, detașări, transferări 100
Cheltuieli materiale și servicii 42.600
Drepturi cu caracter social 100
Hrană 17.000
Medicamente și materiale sanitare 7.200
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 14.680
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.000
Reparații curente 1.600
Cărți și publicații 10
Alte cheltuieli 10
Cheltuieli de capital 45.900
Investiții ale instituțiilor publice 45.900
Asistență socială 91.091
Cheltuieli curente 21.549
Cheltuieli de personal 9.710
Cheltuieli cu salariile 7.707
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.695
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 308
Cheltuieli materiale și servicii 11.839
Drepturi cu caracter social 300
Hrană 6.500
Medicamente și materiale sanitare 300
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.600
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.000
Reparații curente 1.000
Cărți și publicații 3
Alte cheltuieli 1.136
Cheltuieli de capital 69.542
Investiții ale instituțiilor publice 69.542
Alocații și alte ajutoare pentru copii 53.205.736
Cheltuieli curente 53.205.736
Subvenții și transferuri 53.205.736
Transferuri 53.205.736
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 12.800.526
Cheltuieli curente 12.800.526
Subvenții și transferuri 12.800.526
Transferuri 12.800.526
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.671.004
Cheltuieli curente 1.503.804
Cheltuieli de personal 1.185.596
Cheltuieli cu salariile 901.266
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 198.279
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru-plata ajutorului de șomaj 36.051
Deplasări, detașări, transferări 50.000
Cheltuieli materiale și servicii 318.208
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 185.600
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 7.100
Reparații curente 35.900
Reparații capitale 36.100
Cărți și publicații 5.800
Alte cheltuieli 59.708
Cheltuieli de capital 167.200
Investiții ale instituțiilor publice 167.200


[modificare] Anexa Nr. 5/11

Ministerul Culturii

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 3.895.556
Cheltuieli curente 3.295.556
Cheltuieli de personal 331.146
Cheltuieli materiale și servicii 1.340.171
Subvenții și transferuri 1.624.239
Subvenții pentru instituțiile publice 1.624.239
Cheltuieli de capital 600.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.741.739
Cultură și artă 3.741.739[3]
Cheltuieli curente 3.141.739
Cheltuieli de personal 207.500
Cheltuieli materiale și servicii 1.310.000
Subvenții și transferuri 1.624.239
Subvenții pentru instituțiile publice 1.624.239
Cheltuieli de capital 600.000
din total cheltuieli:
Biblioteci naționale, universitare, județene, municipale și orășenești 250.000
Muzee 440.109
Teatre și instituții muzicale 1.099.130
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 1.952.500
Partea a VI-a - Autoritățile publice 153.817
Cheltuieli pentru organele autorității executive 153.817
Cheltuieli curente 153.817
Cheltuieli de personal 123.646
Cheltuieli materiale și servicii 30.171
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 153.817
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 3.895.556
Cheltuieli curente 3.295.556
Cheltuieli de personal 331.146
Cheltuieli materiale și servicii 1.340.171
Subvenții și transferuri 1.624.239
Subvenții pentru instituțiile publice 1.624.239
Cheltuieli de capital 600.000
Cultură și artă 3.741.789[3]
Cheltuieli curente 3.141.739
Cheltuieli de personal 207.500
Cheltuieli cu salariile 136.680
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 30.070
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 5.470
Deplasări, detașări, transferări 35.280
Cheltuieli materiale și servicii 1.310.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 32.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 40.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30.000
Reparații curente 30.000
Reparații capitale 750.000
Cărți și publicații 6.000
Alte cheltuieli 422.000
Subvenții și transferuri 1.624.239
Subvenții pentru instituțiile publice 1.624.239
Cheltuieli de capital 600.000
Investiții ale instituțiilor publice 600.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 113.817
Cheltuieli curente 153.817
Cheltuieli de personal 123.646
Cheltuieli cu salariile 86.226
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 18.970
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.450
Deplasări, detașări, transferări 15.000
Cheltuieli materiale și servicii 30.171
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 23.871
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 500
Reparații curente 500
Cărți și publicații 300
Alte cheltuieli 5.000


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Total teatre și instituții muzicale 70.500 1.099.130 1.169.630
din care:
Teatrul Național „I. L. Caragiale” București 14.000 139.730 153.730
Opera Română București 5.000 205.300 210.300
Teatrul de operetă București 2.500 81.190 83.690
Filarmonica „G. Enescu” București 7.000 67.180 74.180
Teatrul Național Cluj-Napoca 2.000 33.700 35.700
Opera Română Cluj-Napoca 2.500 81.430 83.930
Teatrul maghiar Cluj-Napoca 2.200 32.590 34.790
Opera maghiară Cluj-Napoca 3.300 70.150 73.450
Teatrul Național „V. Alecsandri” Iași 2.500 45.000 47.500
Opera română Iași 2.500 73.000 75.500
Teatrul Național „M. Millo” Timișoara 2.200 30.000 32.200
Opera română Timișoara 7.000 82.900 89.900
Teatrul Național Craiova 4.000 48.000 52.000
Teatrul Național Târgu Mureș 4.200 52.760 56.960
Teatrul „Excelsior” 1.200 12.400 13.600
Teatrul „Masca” 1.000 11.300 12.300
Ansamblul artistic al tineretului 6.000 17.000 23.000
Teatrul „Urmuz” 1.400 15.500 16.900
Total muzee 47.900 440.109 488.009
din care:
Muzeul național de istorie a României 3.000 54.269 57.269
Muzeul național de artă a României 6.800 73.586 80.386
Muzeul Satului 7.000 54.528 61.528
Muzeul țăranului român 2.000 38.517 40.517
Muzeul literaturii române 2.000 22.084 24.084
Muzeul Brukenthal Sibiu 8.000 55.206 63.206
Muzeul Peleș 8.000 33.572 41.572
Muzeul Bran 2.500 18.232 20.732
Muzeul Cotroceni 5.000 50.000 55.000
Muzeul Civilizației Populare Sibiu 3.000 33.115 36.115
Muzeul „G. Enescu” 600 7.000 7.600
Alte instituții 144.000 85.000 229.000
din care:
Oficiul național de documentație și expoziții 10.000 8.000 18.000
Studioul de creație cinematografică 10.000 30.000 40.000
Editura „Video” 2.000 12.000 14.000
Unități subvenționate subordonate Trustului „Domus” 122.000 35.000 157.000


[modificare] Anexa Nr. 5/12

Ministerul Tineretului și Sportului

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 3.206.099
Cheltuieli curente 2.916.099
Cheltuieli de personal 59.369
Cheltuieli materiale și servicii 312.430
Subvenții și transferuri 2.544.300
Subvenții pentru instituțiile publice 2.544.300
Cheltuieli de capital 290.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.134.300
Alte cheltuieli social-culturale 3.134.300
Cheltuieli curente 2.844.300
Cheltuieli materiale și servicii 300.000
Subvenții și transferuri 2.544.300[4]
Subvenții pentru instituțiile publice 2.544.300
Cheltuieli de capital 290.000
din total cheltuieli:
Activitatea sportivă și tineret 3.134.300
Partea a VI-a - Autoritățile publice 71.799
Cheltuieli pentru organele autorității executive 71.799
Cheltuieli curente 71.799
Cheltuieli de personal 59.369
Cheltuieli materiale și servicii 12.430
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 71.799
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 3.206.099
Cheltuieli curente 2.916.099
Cheltuieli de personal 59.369
Cheltuieli materiale și servicii 312.430
Subvenții și transferuri 2.544.300
Subvenții pentru instituțiile publice 2.544.300
Cheltuieli de capital 290.000
Alte cheltuieli social-culturale 3.134.300
Cheltuieli curente 2.844.300
Cheltuieli materiale și servicii 300.000
Reparații capitale 300.000
Subvenții și transferuri 2.544.300[4]
Subvenții pentru instituțiile publice 2.544.300
Cheltuieli de capital 290.000
Investiții ale instituțiilor publice 290.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 71.799
Cheltuieli curente 71.799
Cheltuieli de personal 59.369
Cheltuieli cu salariile 43.150
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 9.493
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.726
Deplasări, detașări, transferări 5.000
Cheltuieli materiale și servicii 12.430
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 5.700
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.400
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 600
Reparații curente 2.400
Cărți și publicații 450
Alte cheltuieli 1.880


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” 825.000 2.544.300 3.369.300
- Asociații, cluburi sportive, oficii județene pentru educație fizică și sport 825.000 2.544.300 3.369.300


[modificare] Anexa Nr. 5/13

Secretariatul de Stat pentru Handicapați

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 22.413.177
Cheltuieli curente 21.203.077
Cheltuieli de personal 8.143.233
Cheltuieli materiale și servicii 12.589.168
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.210.100
Partea I - Cheltuieli social-culturale 22.249.562
Cheltuieli curente 21.059.462
Cheltuieli de personal 8.011.799
Cheltuieli materiale și servicii 12.576.987
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.190.100
Învățământ 13.702.586
Cheltuieli curente 13.699.286
Cheltuieli de personal 5.843.729
Cheltuieli materiale și servicii 7.855.557
Cheltuieli de capital 3.300
din total cheltuieli:
Învățământ pentru copii cu deficiențe 13.702.586
Asistență socială 8.046.976
Cheltuieli curente 7.360.176
Cheltuieli de personal 2.168.070
Cheltuieli materiale și servicii 4.721.430
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.186.800
din total cheltuieli:
Cămine de bătrâni și pensionari 1.962.660
Cămine-spital pentru invalizi și bolnavi cronici 3.129.600
Cămine pentru copii infirmi și cămine-atelier 84.870
Alte acțiuni de asistență socială 3.369.846
Partea a VI-a - Autoritățile publice 163.615
Cheltuieli pentru organele autorității executive 163.615
Cheltuieli curente 143.615
Cheltuieli de personal 131.434
Cheltuieli materiale și servicii 12.181
Cheltuieli de capital 20.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 163.615
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 22.413.177
Cheltuieli curente 21.203.077
Cheltuieli de personal 8.143.233
Cheltuieli materiale și servicii 12.589.168
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.210.100
Învățământ 13.702.586
Cheltuieli curente 13.699.286
Cheltuieli de personal 5.843.729
Cheltuieli cu salariile 4.782.159
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 898.250
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 163.320
Cheltuieli materiale și servicii 7.855.557
Drepturi cu caracter social 820.000
Hrană 3.843.500
Medicamente și materiale sanitare 25.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.277.300
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 100.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 766.000
Reparații curente 690.000
Reparații capitale 150.000
Cărți și publicații 3.000
Alte cheltuieli 210.757
Cheltuieli de capital 3.300
Investiții ale instituțiilor publice 3.300
Asistență socială 8.546.976
Cheltuieli curente 7.360.176
Cheltuieli de personal 2.168.070
Cheltuieli cu salariile 1.712.600
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 376.772
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 68.504
Deplasări, detașări, transferări 10.194
Cheltuieli materiale și servicii 4.721.430
Drepturi cu caracter social 2.772.480
Hrană 1.286.900
Medicamente și materiale sanitare 20.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 300.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 16.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 75.000
Reparații curente 150.750
Reparații capitale 20.000
Cărți și publicații 300
Alte cheltuieli 80.000
Subvenții și transferuri 470.676
Subvenții pentru instituțiile publice 470.676
Cheltuieli de capital 1.186.800
Investiții ale instituțiilor publice 1.186.800
Cheltuieli pentru organele autorității executive 163.615
Cheltuieli curente 143.615
Cheltuieli de personal 131.434
Cheltuieli cu salariile 96.376
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.203
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.855
Deplasări, detașări, transferări 10.000
Cheltuieli materiale și servicii 12.181
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.200
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 220
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 560
Reparații curente 2.200
Cărți și publicații 220
Alte cheltuieli 781
Cheltuieli de capital 20.000
Investiții ale instituțiilor publice 20.000


Veniturile, cheltuielile și subvențiile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvențiile de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
1. Asociația Nevăzătorilor din România 2.190 409.480 411.670
2. Asociația Surzilor din România 2.000 61.196 63.196


[modificare] Anexa Nr. 5/14

Ministerul Industriei

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 226.258.263
Cheltuieli curente 184.846.413
Cheltuieli de personal 2.859.761
Cheltuieli materiale și servicii 10.527.375
Subvenții și transferuri 171.459.277
Subvenții pentru instituțiile publice 3.600
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 57.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.495.552
Transferuri 5.442.147
Cheltuieli de capital 41.411.850
Partea I - Cheltuieli social-culturale 2.456.768
Cheltuieli curente 2.456.768
Cheltuieli de personal 1.924.021
Cheltuieli materiale și servicii 487.000
Subvenții și transferuri 45.747
Subvenții pentru instituțiile publice 3.600
Transferuri 42.147
Învățământ 2.453.168
Cheltuieli curente 2.453.168
Cheltuieli de personal 1.924.021
Cheltuieli materiale și servicii 487.000
Subvenții și transferuri 42.147
Transferuri 42.147
din total cheltuieli:
Învățământ profesional 981.268
Învățământ liceal 1.471.900
Cultură și artă 3.600
Cheltuieli curente 3.600
Subvenții și transferuri 3.600
Subvenții pentru instituțiile publice 3.600
din total cheltuieli:
Muzee 3.600
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.076.125
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.076.125
Cheltuieli curente 1.073.525
Cheltuieli de personal 824.302
Cheltuieli materiale și servicii 249.223
Cheltuieli de capital 2.600
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 1.076.125
Partea a VII-a - Acțiuni economice 222.644.836
Cheltuieli curente 186.235.586
Cheltuieli de personal 46.103
Cheltuieli materiale și servicii 9.775.953
Subvenții și transferuri 176.413.530
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 62.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.495.552
Transferuri 5.400.000
Cheltuieli de capital 36.409.250
Cercetare științifică 130.000
Cheltuieli de capital 130.000
din total cheltuieli:
Acțiuni de reducere a consumurilor energetice 130.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 9.531.731
Cheltuieli curente 9.531.731
Cheltuieli materiale și servicii 9.531.731
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 210.253.530
Cheltuieli curente 171.413.530
Subvenții și transferuri 171.413.530
Subvenții pentru regii autonome și societăți, comerciale de stat 57.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.495.552
Transferuri 5.400.000
Cheltuieli de capital 38.840.000
din total cheltuieli:
Industria extractivă 89.757.294
Industria energetică 76.688.768
Industria chimică 29.337.426
Alte subramuri ale industriei 14.470.042
Alte acțiuni economice 2.729.575
Cheltuieli curente 290.325
Cheltuieli de personal 46.103
Cheltuieli materiale și servicii 244.222
Cheltuieli de capital 2.439.250
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 2.729.575
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 80.534
Alte acțiuni 80.534
Cheltuieli curente 80.534
Cheltuieli de personal 65.335
Cheltuieli materiale și servicii 15.19
din total cheltuieli:
Centre și oficii de calcul 80.534
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 226.258.263
Cheltuieli curente 184.846.413
Cheltuieli de personal 2.859.761
Cheltuieli materiale și servicii 10.527.375
Subvenții și transferuri 171.459.277
Subvenții pentru instituțiile publice 3.600
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 57.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.495.522
Transferuri 5.442.147
Cheltuieli de capital 41.411.850
Învățământ 2.453.168
Cheltuieli curente 2.453.168
Cheltuieli de personal 1.924.021
Cheltuieli cu salariile 1.526.051
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 335.730
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 61.040
Deplasări, detașări, transferări 1.200
Cheltuieli materiale și servicii 487.000
Drepturi cu caracter social 45.000
Medicamente și materiale sanitare 2.500
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 255.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 15.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 35.000
Reparații curente 52.500
Reparații capitale 60.000
Cărți și publicații 2.000
Alte cheltuieli 20.000
Subvenții și transferuri 42.147
Transferuri 42.147
Cultură și artă 3.600
Cheltuieli curente 3.600
Subvenții și transferuri 3.600
Subvenții pentru instituțiile publice 3.600
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.076.125
Cheltuieli curente 1.073.525
Cheltuieli de personal 824.302
-Cheltuieli cu salariile 598.652
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 131.704
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 23.946
Deplasări, detașări, transferări 70.000
Cheltuieli materiale și servicii 249.223
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 152.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.200
Reparații curente 4.400
Reparații capitale 3.400
Cărți și publicații 7.870
Alte cheltuieli 28.853
Cheltuieli de capital 2.600
Investiții ale instituțiilor publice 2.600
Cercetare științifică 130.000
Cheltuieli de capital 130.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 130.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 9.531.731
Cheltuieli curente 9.531.731
Cheltuieli materiale și servicii 9.531.731
Alte cheltuieli 9.531.731
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 210.253.530
Cheltuieli curente 171.413.530
Subvenții și transferuri 171.413.530
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 57.517.978
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 108.495.552
Transferuri 5.400.000
Cheltuieli de capital 33.840.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 38.840.000
Alte acțiuni economice 2.729.575
Cheltuieli curente 290.325
Cheltuieli de personal 46.103
Cheltuieli cu salariile 37.897
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.915
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 968
Deplasări, detașări, transferări 323
Cheltuieli materiale și servicii 244.222
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 87.100
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 890
Reparații curente 7.107
Reparații capitale 147.800
Alte cheltuieli 1.325
Cheltuieli de capital 2.439.250
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 2.439.250
Alte acțiuni 80.534
Cheltuieli curente 80.534
Cheltuieli de personal 65.335
Cheltuieli cu salariile 51.615
Contribuții pentru asigurări socialele stat 11.355
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.065
Deplasări, detașări, transferări 300
Cheltuieli materiale și servicii 15.199
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 7.700
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 430
Reparații curente 3.200
Reparații capitale 430
Cărți și publicații 110
Alte cheltuieli 829


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 500 3.600 4.100
- Muzeul Petrolului 500 3.600 4.100


[modificare] Anexa Nr. 5/15

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 154.140.825
Cheltuieli curente 149.586.021
Cheltuieli de personal 15.592.984
Cheltuieli materiale și servicii 8.637.432
Subvenții și transferuri 125.355.605
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 124.309.565
Transferuri 1.046.040
Cheltuieli de capital 4.554.804
Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.993.270
Învățământ 3.993.270
Cheltuieli curente 3.991.670
Cheltuieli de personal 2.502.730
Cheltuieli materiale și servicii 1.042.900
Subvenții și transferuri 446.040
Transferuri 446.040
Cheltuieli de capital 1.600
din total cheltuieli:
Învățământ profesional 1.597.300
Învățământ liceal 2.395.970
Partea a VI-a - Autoritățile publice 493.247
Cheltuieli pentru organele autorității executive 493.247
Cheltuieli curente 493.247
Cheltuieli de personal 405.549
Cheltuieli materiale și servicii 87.698
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 493.247
Partea a VII-a - Acțiuni economice 149.654.308
Cheltuieli curente 145.101.104
Cheltuieli de personal 12.684.705
Cheltuieli materiale și servicii 7.506.834
Subvenții și transferuri 124.909.565
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 124.309.565
Transferuri 600.000
Cheltuieli de capital 4.553.204
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 143.436.660
Cheltuieli curente 139.186.660
Cheltuieli de personal 12.671.205
Cheltuieli materiale și servicii 7.105.890
Subvenții și transferuri 119.409.565
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 118.809.565
Transferuri 600.000
Cheltuieli de capital 4.250.000
din total cheltuieli:
Amendarea solurilor acide 50.000
Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantitățile de semințe 147.000
Combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal 4.450.000
Reproducția și selecția animalelor 3.350.000
Direcții sanitar-veterinare, circumscripții, spitale și laboratoare veterinare, precum și cheltuieli pentru combaterea epizootiilor 5.850.000
Direcții generale pentru agricultură și alimentație 4.650.000
Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 119.409.565
Irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 3.550.000
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor 100.000
Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii 3.580.095
Supravegherea și protecția mediului 300.000
Alte acțiuni economice 6.217.648
Cheltuieli curente 5.914.444
Cheltuieli de personal 13.500
Cheltuieli materiale și servicii 400.944
Subvenții și transferuri 5.500.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 5.500.000[5]
Cheltuieli de capital 303.204
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 717.648
Exploatarea și întreținerea sistemelor de îmbunătățiri funciare 5.500.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 154.140.825
Cheltuieli curente 149.586.021
Cheltuieli de personal 15.592.984
Cheltuieli materiale și servicii 8.637.432
Subvenții și transferuri 125.355.605
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 124.309.565
Transferuri 1.046.040
Cheltuieli de capital 4.554.a04
Învățământ 3.993.270
Cheltuieli curente 3.991.670
Cheltuieli de personal 2.502.730
Cheltuieli cu salariile 1.978.357
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 435.238
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 79.135
Deplasări, detașări, transferări 10.000
Cheltuieli materiale și servicii 1.042.900
Drepturi cu caracter social 43.000
Medicamente și materiale sanitare 2.700
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 520.800
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 43.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 61.000
Reparații curente 128.300
Reparații capitale 219.700
Cărți și publicații 9.800
Alte cheltuieli 14.600
Subvenții și transferuri 446.040
Transferuri 446.040
Cheltuieli de capital 1.600
Investiții ale instituțiilor publice 1.600
Cheltuieli pentru organele autorității executive 493.247
Cheltuieli curente 493.247
Cheltuieli de personal 405.549
Cheltuieli cu salariile 290.118
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 63.826
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 11.605
Deplasări, detașări, transferări 40.000
Cheltuieli materiale și servicii 87.698
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 58.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 17.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.250
Reparații curente 1.250
Cărți și publicații 1.170
Alte cheltuieli 8.028
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 143.436.660
Cheltuieli curente 139.186.660
Cheltuieli de personal 12.671.205
Cheltuieli cu salariile 10.000.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.200.000
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 400.000
Deplasări, detașări, transferări 71.205
Cheltuieli materiale și servicii 7.105.890
Drepturi cu caracter social 890
Hrană 150.000
Medicamente și materiale sanitare 3.648.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.000.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.000.000
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament 100.000
Reparații curente 300.000
Reparații capitale 200.000
Cărți și publicații 7.000
Alte cheltuieli 700.000
Subvenții și transferuri 119.409.565
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 118.809.565
Transferuri 600.000
Cheltuieli de capital 4.250.000
Investiții ale instituțiilor publice 400.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 3.850.000
Alte acțiuni economice 6.217.648
Cheltuieli curente 5.914.444
Cheltuieli de personal 13.500
Deplasări, detașări, transferări 13.500
Cheltuieli materiale și servicii 400.944
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 400.944
Subvenții și transferuri 5.500.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 5.500.000
Cheltuieli de capital 303.204
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 303.204


[modificare] Anexa Nr. 5/16

Ministerul Comerțului și Turismului

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 16.141.515
Cheltuieli curente 16.134.995
Cheltuieli de personal 1.458.808
Cheltuieli materiale și servicii 919.736
Subvenții și transferuri 13.756.451
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 6.556.451
Transferuri 7.200.000
Cheltuieli de capital 6.520
Partea a VI-a - Autoritățile publice 2.385.064
Cheltuieli pentru organele autorității executive 2.385.064
Cheltuieli curente 2.378.544
Cheltuieli de personal 1.458.808
Cheltuieli materiale și servicii 919.738
Cheltuieli de capital 6.520
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 2.385.064
Partea a VII-a - Acțiuni economice 13.756.451
Cheltuieli curente 13.756.451
Subvenții și transferuri 13.756.451
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 8.556.451
Transferuri 7.200.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 6.556.451
Cheltuieli curente 6.558.451
Subvenții și transferuri 6.556.451
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 6.556.451
Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 6.556.451
Alte acțiuni economice 7.200.000
Cheltuieli curente 7.200.000
Subvenții și transferuri 7.200.000
Transferuri 7.200.000
Stimularea și asigurarea activității de export 7.200.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 16.141.515
Cheltuieli curente 16.134.995
Cheltuieli de personal 1.458.808
Cheltuieli materiale și servicii 919.736
Subvenții și transferuri 13.756.451
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 6.556.451
Transferuri 7.200.000
Cheltuieli de capital 6.520
Cheltuieli pentru organele autorității executive 2.385.064
Cheltuieli curente 2.378.544
Cheltuieli de personal 1.458.808
Cheltuieli cu salariile 1.041.157
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 93.909
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 18.742
Deplasări, detașări, transferări 300.000
Cheltuieli materiale și servicii 919.736
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 267.736
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.200
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.800
Reparații curente 27.000
Cărți și publicații 14.000
Alte cheltuieli 600.000
Cheltuieli de capital 6.520
Investiții ale instituțiilor publice 6.520
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 6.556.451
Cheltuieli curente 6.556.451
Subvenții și transferuri 6.556.451
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 6.556.451
Alte acțiuni economice 7.200.000
Cheltuieli curente 7.200.000
Subvenții și transferuri 7.200.000
Transferuri 7.200.000


[modificare] Anexa Nr. 5/17

Ministerul Transporturilor

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 59.040.174
Cheltuieli curente 50.967.305
Cheltuieli de personal 11.385.769
Cheltuieli materiale și servicii 14.727.344
Subvenții și transferuri 24.854.192
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.987
Transferuri 153.660
Cheltuieli de capital 8.072.869
Partea I - Cheltuieli social-culturale 4.549.756
Cheltuieli curente 4.450.256
Cheltuieli de personal 3.084.696
Cheltuieli materiale și servicii 1.211.900
Subvenții și transferuri 153.660
Transferuri 153.660
Cheltuieli de capital 99.500
Învățământ 1.618.756
Cheltuieli curente 1.618.756
Cheltuieli de personal 1.020.096
Cheltuieli materiale și servicii 445.000
Subvenții și transferuri 153.660
Transferuri 153.660
din total cheltuieli:
Învățământ profesional 622.756
Învățământ liceal 934.000
Alte instituții și acțiuni de învățământ 62.000
Sănătate 2.931.000
Cheltuieli curente 2.831.500
Cheltuieli de personal 2.064.600
Cheltuieli materiale și servicii 766.900
Cheltuieli de capital 99.500
din total cheltuieli:
Dispensare 1.061.000
Spitale 1.591.550
Creșe 2.931
Centre de recoltare și conservare a sângelui 2.931
Stații de salvare 11.728
Alte instituții și acțiuni sanitare 260.860
Partea a VI-a - Autoritățile publice 532.080
Cheltuieli pentru organele autorității executive 532.080
Cheltuieli curente 529.280
Cheltuieli de personal 351.283
Cheltuieli materiale și servicii 174.997
Cheltuieli de capital 2.800
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 532.080
Partea a VII-a - Acțiuni economice 53.958.338
Cheltuieli curente 45.987.769
Cheltuieli de personal 7.948.790
Cheltuieli materiale și servicii 13.340.447
Subvenții și transferuri 24.700.532
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.987
Cheltuieli de capital 7.970.569
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 15.172
Cheltuieli curente 15.172
Cheltuieli materiale și servicii 15.172
Transporturi și comunicații 53.508.693
Cheltuieli curente 45.858.693
Cheltuieli de personal 7.948.790
Cheltuieli materiale și servicii 13.211.371
Subvenții și transferuri 24.700.532
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.987
Cheltuieli de capital 7.650.000
din total cheltuieli:
Aviația civilă 5.100.000
Navigația civilă 6.200.000
Drumuri și poduri 20.359.248
Transportul feroviar 17.881.545
Transportul în comun 2.967.000
Alte acțiuni economice 434.473
Cheltuieli curente 113.904
Cheltuieli materiale și servicii 113.904
Cheltuieli de capital 320.569
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 434.473
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 59.040.174
Cheltuieli curente 50.967.305
Cheltuieli de personal 11.385.769
Cheltuieli materiale și servicii 14.727.344
Subvenții și transferuri 24.854.192
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.987
Transferuri 153.660
Cheltuieli de capital 8.072.869
Învățământ 1.618.756
Cheltuieli curente 1.618.756
Cheltuieli de personal 1.020.096
Cheltuieli cu salariile 808.965
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 177.962
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 32.359
Deplasări, detașări, transferări 800
Cheltuieli materiale și servicii 445.000
Drepturi cu caracter social 31.000
Medicamente și materiale sanitare 1.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 195.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 14.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 25.000
Reparații curente 48.000
Reparații capitale 50.000
Cărți și publicații 1.000
Alte cheltuieli 80.000
Subvenții și transferuri 153.660
Transferuri 153.660
Sănătate 2.931.000
Cheltuieli curente 2.831.500
Cheltuieli de personal 2.064.600
Cheltuieli cu salariile 1.640.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 360.000
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 63.000
Deplasări, detașări, transferări 1.600
Cheltuieli materiale și servicii 766.900
Drepturi cu caracter social 500
Hrană 182.000
Medicamente și materiale sanitare 306.400
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 200.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.000
Obiecte de inventar de mică valoare Sau scurtă durată și echipament 20.000
Reparații curente 30.000
Reparații capitale 5.000
Cărți și publicații 1.000
Alte cheltuieli 2.000
Cheltuieli de capital 99.500
Investiții ale instituțiilor publice 99.500
Cheltuieli pentru organele autorității executive 532.030
Cheltuieli curente 529.280
Cheltuieli de personal 354.283
Cheltuieli cu salariile 229.590
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 50.510
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 9.183
Deplasări, detașări, transferări 65.000
Cheltuieli materiale și servicii 174.997
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 61.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 42.800
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.100
Reparații curente 4.900
Reparații capitale 50.300
Cărți și publicații 960
Alte cheltuieli 13.937
Cheltuieli de capital 2.800
Investiții ale instituțiilor publice 2.800
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 15.172
Cheltuieli curente 15.172
Cheltuieli materiale și servicii 15.172
Alte cheltuieli 15.172
Transporturi și comunicații 53.508.693
Cheltuieli curente 45.858.693
Cheltuieli de personal 7.946.790
Cheltuieli cu salariile 6.243.850
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.373.621
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 249.703
Deplasări, detașări, transferări 79.616
Cheltuieli materiale și servicii 13.211.371
Drepturi cu caracter social 29.175
Hrană 16.000
Medicamente și materiale sanitare 2.100
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 537.795
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 571.119
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 181.148
Reparații curente 5.924.000
Reparații capitale 5.678.770
Cărți și publicații 5.240
Alte cheltuieli 266.024
Subvenții și transferuri 24.700.532
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 12.477.545
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.222.937
Cheltuieli de capital 7.650.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 7.650.000
Alte acțiuni economice 434.473
Cheltuieli curente 113.904
Cheltuieli materiale și servicii 113.904
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 11.235
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 71.188
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 384
Reparații curente 27.980
Alte cheltuieli 3.117
Cheltuieli de capital 320.569
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 320.569


[modificare] Anexa Nr. 5/18

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 3.363.339
Cheltuieli curente 3.359.739
Cheltuieli de personal 291.590
Cheltuieli materiale și servicii 68.149
Subvenții și transferuri 3.000.000
Transferuri 3.000.000
Cheltuieli de capital 3.800
Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe 3.000.000
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 3.000.000
Cheltuieli curente 3.00O.000
Subvenții și transferuri 3.000.000
Transferuri 3.000.000
din total cheltuieli:
Locuințe 3.000.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 349.430
Cheltuieli pentru organele autorității executive 349.430
Cheltuieli curente 345.830
Cheltuieli de personal 291.590
Cheltuieli materiale și servicii 54.240
Cheltuieli de capital 3.600
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 349.430
Partea a VII-a - Acțiuni economice 13.909
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 13.909
Cheltuieli curente 13.909
Cheltuieli materiale și servicii 13.909
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 3.363.339
Cheltuieli curente 3.359.739
Cheltuieli de personal 291.590
Cheltuieli materiale și servicii 68.149
Subvenții și transferuri 3.000.000
Transferuri 3.000.000
Cheltuieli de capital 3.600
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 3.000.000
Cheltuieli curente 3.000.000
Subvenții și transferuri 3.000.000
Transferuri 3.000.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 349.430
Cheltuieli curente 345.830
Cheltuieli de personal 291.590
Cheltuieli cu salariile 219.516
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 48.294
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 8.780
Deplasări, detașări, transferări 15.000
Cheltuieli materiale și servicii 54.240
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 29.100
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 11.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 230
Reparații capitale 2.300
Cărți și publicații 1.200
Alte cheltuieli 9.910
Cheltuieli de capital 3.600
Investiții ale instituțiilor publice 3.600
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 13.909
Cheltuieli curente 13.909
Cheltuieli materiale și servicii 13.909
Alte cheltuieli 13.909


[modificare] Anexa Nr. 5/19

Ministerul Comunicațiilor

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 1.142.712
Cheltuieli curente 59.424
Cheltuieli de personal 45.732
Cheltuieli materiale și servicii 13.692
Cheltuieli de capital 1.083.288
Partea a VI-a - Autoritățile publice 55.759
Cheltuieli pentru organele autorității executive 55.759
Cheltuieli curente 55.759
Cheltuieli de personal 42.264
Cheltuieli materiale și servicii 13.495
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 55.759
Partea a VII-a - Acțiuni economice 1.086.953
Cheltuieli curente 3.665
Cheltuieli de personal 3.468
Cheltuieli materiale și servicii 197
Cheltuieli de capital 1.083.288
Transporturi și comunicații 850.000
Cheltuieli de capital 850.000
din total cheltuieli:
Comunicații 850.000
Alte acțiuni economice 236.953
Cheltuieli curente 3.665
Cheltuieli de personal 3.468
Cheltuieli materiale și servicii 197
Cheltuieli de capital 233.288
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 236.353
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 1.142.712
Cheltuieli curente 59.424
Cheltuieli de personal 45.732
Cheltuieli materiale și servicii 13.692
Cheltuieli de capital 1.083.288
Cheltuieli pentru organele autorității executive 55.759
Cheltuieli curente 55.759
Cheltuieli de personal 42.284
Cheltuieli cu salariile 27.414
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.031
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.097
Deplasări, detașări, transferări 7.722
Cheltuieli materiale și servicii 13.495
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 6.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.120
Reparații curente 110
Cărți și publicații 220
Alte cheltuieli 5.045
Transporturi și comunicații 350.000
Cheltuieli de capital 850.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 850.000
Alte acțiuni economice 236.953
Cheltuieli curente 3.665
Cheltuieli de personal 3.488
Cheltuieli cu salariile 2.500
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 550
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 100
Deplasări, detașări, transferări 318
Cheltuieli materiale și servicii 197
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 197
Cheltuieli de capital 233.288
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 233.288


[modificare] Anexa Nr. 5/20

Ministerul Mediului

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 9.258.878
Cheltuieli curente 1.876.878
Cheltuieli de personal 968.731
Cheltuieli materiale și servicii 609.097
Subvenții și transferuri 299.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Cheltuieli de capital 7.382.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 162.373
Cheltuieli pentru organele autorității executive 162.373
Cheltuieli curente 160.373
Cheltuieli de personal 139.581
Cheltuieli materiale și servicii 20.792
Cheltuieli de capital 2.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 162.373
Partea a VII-a - Acțiuni economice 9.096.505
Cheltuieli curente 1.716.505
Cheltuieli de personal 829.200
Cheltuieli materiale și servicii 588.305
Subvenții și transferuri 299.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Cheltuieli de capital 7.380.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 119.805
Cheltuieli curente 119.805
Cheltuieli materiale și servicii 119.805
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 8.976.700
Cheltuieli curente 1.596.700
Cheltuieli de personal 829.200
Cheltuieli materiale și servicii 468.500
Subvenții și transferuri 299.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Cheltuieli de capital 7.380.000
din total cheltuieli:
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor 28.500
Silvicultură 680.000
Activitatea de gospodărire a apelor 5.650.000
Supravegherea și protecția mediului 2.069.200
Meteorologie și hidrologie 299.000
Rezervații naturale 200.000
Alte unități și acțiuni în domeniul protecției mediului 50.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 9.258.878
Cheltuieli curente 1.876.878
Cheltuieli de personal 968.781
Cheltuieli materiale și servicii 609.097
Subvenții și transferuri 299.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Cheltuieli de capital 7.382.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 162.373
Cheltuieli curente 160.373
Cheltuieli de personal 139.581
Cheltuieli cu salariile 94.905
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 20.879
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.797
Deplasări, detașări, transferări 20.000
Cheltuieli materiale și servicii 20.792
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 500
Reparații curente 1.200
Cărți și publicații 500
Alte cheltuieli 8.592
Cheltuieli de capital 2.000
Investiții ale instituțiilor publice 2.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 119.805
Cheltuieli curente 119.805
Cheltuieli materiale și servicii 119.805
Alte cheltuieli 119.805
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 8.976.700
Cheltuieli curente 1.596.700
Cheltuieli de personal 829.200
Cheltuieli cu salariile 650.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 143.000
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 26.000
Deplasări, detașări, transferări 10.200
Cheltuieli materiale și servicii 468.500
Medicamente și materiale sanitare 2.000
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 100.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 200.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 10.000
Reparații curente 35.500
Reparații capitale 30.000
Cărți și publicații 1.000
Alte cheltuieli 90.000
Subvenții și transferuri 299.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat 299.000
Cheltuieli de capital 7.380.000
Investiții ale instituțiilor publice 1.050.000
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat 6.330.000


[modificare] Anexa Nr. 5/21

Ministerul Apărării Naționale

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 152.419.861
Cheltuieli curente 111.630.421
Cheltuieli de personal 45.806.771
Cheltuieli materiale și servicii 60.555.950
Subvenții și transferuri 5.267.700
Subvenții pentru instituțiile publice 206.000
Transferuri 5.061.700
Cheltuieli de capital 40.789.440
Partea I - Cheltuieli social-culturale 9.544.971
Cheltuieli curente 9.327.971
Cheltuieli de personal 2.222.371
Cheltuieli materiale și servicii 1.837.900
Subvenții și transferuri 5.267.700
Subvenții pentru instituțiile publice 206.000
Transferuri Cheltuieli de capital 5.061.700
Învățământ 964.871
Cheltuieli curente 962.571
Cheltuieli de personal 349.471
Cheltuieli materiale și servicii 613.100
Cheltuieli de capital 2.300
din total cheltuieli:
Învățământ preșcolar 93.600
Învățământ liceal 871.271
Sănătate 3.297.700
Cheltuieli curente 3.097.700
Cheltuieli de personal 1.872.900
Cheltuieli materiale și servicii 224.800
Cheltuieli de capital 200.000
din total cheltuieli:
Spitale 3.293.100
Creșe 4.600
Cultură și artă 71.800
Cheltuieli curente 67.100
Subvenții și transferuri 67.100
Subvenții pentru instituțiile publice 67.100
Cheltuieli de capital 4.700
din total cheltuieli:
Muzee 37.800
Teatre și instituții muzicale 34.000
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 5.061.700
Cheltuieli curente 5.061.700
Subvenții și transferuri 5.061.700
Transferuri 5.061.700
din total cheltuieli:
Pensii militari 5.053.700
Alte pensii și ajutoare 8.000
Alte cheltuieli social-culturale 148.800
Cheltuieli curente 148.800
Subvenții și transferuri 138.900
Subvenții pentru instituțiile publice 138.900
Cheltuieli de capital 10.000
din total cheltuieli:
Activitatea sportivă și tineret 148.900
Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe 1.200.000
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 1.200.000
Cheltuieli de capital 1.200.000
din total cheltuieli:
Locuințe 1.200.000
Partea a IV-a - Apărarea națională 136.968.000
Apărare 136.968.000
Cheltuieli curente 98.068.000
Cheltuieli de personal 42.000.000
Cheltuieli materiale și servicii 56.068.000
Cheltuieli de capital 38.900.000
Partea a VII-a - Acțiuni economice 1.861.890
Cheltuieli curente 1.599.650
Cheltuieli materiale și servicii 1.599.650
Cheltuieli de capital 262.240
Cercetare științifică 1.590.000
Cheltuieli curente 1.590.000
Cheltuieli materiale și servicii 1.590.000
Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 1.590.000
Alte acțiuni economice 271.890
Cheltuieli curente 9.650
Cheltuieli materiale și servicii 9.650
Cheltuieli de capital 262.240
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 271.890
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 2.845.000
Alte acțiuni 2.845.000
Cheltuieli curente 2.634.800
Cheltuieli de personal 1.584.400
Cheltuieli materiale și servicii 1.050.400
Cheltuieli de capital 210.200
din total cheltuieli:
Alte cheltuieli 2.845.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 152.419.861
Cheltuieli curente 111.630.421
Cheltuieli de personal 45.806.771
Cheltuieli materiale și servicii 60.555.950
Subvenții și transferuri 5.267.700
Subvenții pentru instituțiile publice 206.000
Transferuri 5.061.700
Cheltuieli de capital 40.789.440
Învățământ 964.871
Cheltuieli curente 962.571
Cheltuieli de personal 349.471
Cheltuieli materiale și servicii 613.100
Cheltuieli de capital 2.300
Sănătate 3.297.700
Cheltuieli curente 3.097.700
Cheltuieli de personal 1.872.900
Cheltuieli materiale și servicii 1.224.800
Cheltuieli de capital 200.000
Cultură și artă 71.800
Cheltuieli curente 67.100
Subvenții și transferuri 67.100
Subvenții pentru instituțiile publice 67.100
Cheltuieli de capital 4.700
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 5.061.700
Cheltuieli curente 5.061.700
Subvenții și transferuri 5.061.700
Transferuri 5.061.700
Alte cheltuieli social-culturale 148.900
Cheltuieli curente 138.900
Subvenții și transferuri 138.900
Subvenții pentru instituțiile publice 138.900
Cheltuieli de capital 10.000
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 1.200.000
Cheltuieli de capital 1.200.000
Apărare 136.968.000
Cheltuieli curente 98.068.000
Cheltuieli de personal 42.000.000
Cheltuieli materiale și servicii 56.068.000
Cheltuieli de capital 38.900.000
Cercetare științifică 1.590.000
Cheltuieli curente 1.590.000
Cheltuieli materiale și servicii 1.590.000
Alte acțiuni economice 271.890
Cheltuieli curente 9.650
Cheltuieli materiale și servicii 9.650
Cheltuieli de capital 262.240
Alte acțiuni 2.845.000
Cheltuieli curente 2.634.800
Cheltuieli de personal 1.584.400
Cheltuieli materiale și servicii 1.050.400
Cheltuieli de capital 210.200


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 58.200 67.100 125.300
- Ansamblul „Doina” al Armatei și muzeele militare 58.200 67.100 125.300
Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” 101.100 138.900 240.000
- Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” 101.100 138.900 240.000


[modificare] Anexa Nr. 5/22

Ministerul de Interne

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 37.257.155
Cheltuieli curente 35.220.700
Cheltuieli de personal 21.910.200
Cheltuieli materiale și servicii 9.069.300
Subvenții și transferuri 4.241.200
Subvenții pentru instituțiile publice 161.200
Transferuri 4.080.000
Cheltuieli de capital 2.036.455
Partea I - Cheltuieli social-culturale 4.700.700
Cheltuieli curente 4.670.700
Cheltuieli de personal 260.200
Cheltuieli materiale și servicii 169.300
Subvenții și transferuri 4.241.200
Subvenții pentru instituțiile publice 161.200
Transferuri 4.080.000
Cheltuieli de capital 30.000
Sănătate 459.500
Cheltuieli curente 429.500
Cheltuieli de personal 260.200
Cheltuieli materiale și servicii 169.300
Cheltuieli de capital 30.000
din total cheltuieli:
Spitale 119.500
Alte instituții și acțiuni sanitare 340.000
Cultură și artă 11.700
Cheltuieli curente 11.700
Subvenții și transferuri 11.700
Subvenții pentru instituțiile publice 11.700
din total cheltuieli:
Teatre și instituții muzicale 11.700
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 4.080.000
Cheltuieli curente 4.080.000
Subvenții și transferuri 4.080.000
Transferuri 4.080.000
din total cheltuieli:
Pensii militari 4.077.000
Alte pensii și ajutoare 3.000
Alte cheltuieli social-culturale 149.500
Cheltuieli curente 149.500
Subvenții și transferuri 149.500
Subvenții pentru instituțiile publice 149.500
din total cheltuieli:
Activitatea sportivă și tineret 149.500
Partea a V-a - Ordinea publică 32.550.000
Ordinea publică 32.550.000
Cheltuieli curente 30.550.000
Cheltuieli de personal 21.650.000
Cheltuieli materiale și servicii 8.900.000
Cheltuieli de capital 2.000.000
din total cheltuieli:
Cheltuieli privind ordinea publică 32.550.000
Partea a VII-a - Acțiuni economice 6.455
Cheltuieli de capital 6.455
Alte acțiuni economice 6.455
Cheltuieli de capital 6.455
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 6.455
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 37.257.155
Cheltuieli curente 35.220.700
Cheltuieli de personal 21.910.200
Cheltuieli materiale și servicii 9.069.300
Subvenții și transferuri 4.241.200
Subvenții pentru instituțiile publice 161.209
Transferuri 4.080.000
Cheltuieli de capital 2.036.455
Sănătate 459.500
Cheltuieli curente 429.500
Cheltuieli de personal 260.200
Cheltuieli materiale și servicii 169.300
Cheltuieli de capital 30.000
Cultură și artă 11.700
Cheltuieli curente 11.700
Subvenții și transferuri 11.700
Subvenții pentru instituțiile publice 11.700
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 4.080.000
Cheltuieli curente 4.080.000
Subvenții și transferuri 4.080.000
Transferuri 4.080.000
Alte cheltuieli social-culturale 149.500
Cheltuieli curente 149.500
Subvenții și transferuri 149.500
Subvenții pentru instituțiile publice 149.500
Ordinea publică 32.550.000
Cheltuieli curente 30.550.000
Cheltuieli de personal 21.650.000
Cheltuieli materiale și servicii 8.900.000
Cheltuieli de capital 2.000.000
Alte acțiuni economice 6.455
Cheltuieli de capital 6.455


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 86.790 11.700 98.490
- Ansamblul Artistic „Ciocârlia” 86.790 11.700 98.490
Cap. 57.1 „Alte cheltuieli social-culturale” 25.500 149.500 175.000
- Clubul sportiv Dinamo 25.500 149.500 175.000


[modificare] Anexa Nr. 5/23

Serviciul Român de Informații

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 7.527.000
Cheltuieli curente 6.475.600
Cheltuieli de personal 3.848.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.309.200
Subvenții și transferuri 318.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 23.000
Transferuri 295.000
Cheltuieli de capital 1.051.400
Partea I - Cheltuieli social-culturale 643.600
Cheltuieli curente 575.200
Cheltuieli de personal 91.200
Cheltuieli materiale și servicii 189.000
Subvenții și transferuri - 295.000
Transferuri 295.000
Cheltuieli de capital 68.400
Sănătate 348.600
Cheltuieli curente 280.200
Cheltuieli de personal 91.200
Cheltuieli materiale și servicii 189.000
Cheltuieli de capital 68.400
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni sanitare 348.600
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 295.000
Cheltuieli curente 295.000
Subvenții și transferuri 295.000
Transferuri 295.000
din total cheltuieli:
Pensii militari 294.500
Alte pensii și ajutoare 500
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 6.883.400
Alte acțiuni 6.883.400
Cheltuieli curente 5.900.400
Cheltuieli de personal 3.757.200
Cheltuieli materiale și servicii 2.120.200
Subvenții și transferuri 23.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 23.000
Cheltuieli de capital 983.000
din total cheltuieli:
Alte cheltuieli 6.883.400
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 7.527.000
Cheltuieli curente 6.475.600
Cheltuieli de personal 3.848.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.309.200
Subvenții și transferuri 318.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 23.000
Transferuri 295.000
Cheltuieli de capital 1.051.400
Sănătate 348.600
Cheltuieli curente 280.200
Cheltuieli de personal 91.200
Cheltuieli materiale și servicii 189.000
Cheltuieli de capital 68.400
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 295.000
Cheltuieli curente 295.000
Subvenții și transferuri 295.000
Transferuri 295.000
Alte acțiuni 6.883.400
Cheltuieli curente 5.900.400
Cheltuieli de personal 3.757.200
Cheltuieli materiale și servicii 2.120.200
Subvenții și transferuri 23.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 23.000
Cheltuieli de capital 983.000


[modificare] Anexa Nr. 5/24

Ministerul Afacerilor Externe

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 5.324.197
Cheltuieli curente 5.272.197
Cheltuieli de personal 3.021.300
Cheltuieli materiale și servicii 2.117.187
Subvenții și transferuri 133.710
Subvenții pentru instituțiile publice 115.260
Transferuri 18.450
Cheltuieli de capital 52.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 119.472
Cheltuieli curente 119.472
Cheltuieli de personal 3.762
Cheltuieli materiale și servicii 450
Subvenții și transferuri 115.260
Subvenții pentru instituțiile publice 115.260
Învățământ 4.212
Cheltuieli curente 4.212
Cheltuieli de personal 3.762
Cheltuieli materiale și servicii 450
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de învățământ 4.212
Cultură și artă 115.269
Cheltuieli curente 115.269
Subvenții și transferuri 115.260
Subvenții pentru instituțiile publice 115.260
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 115.260
Partea a VI-a - Autoritățile publice 5.204.273
Cheltuieli pentru organele autorității executive 5.204.273[6]
Cheltuieli curente 5.152.273
Cheltuieli de personal 3.017.538
Cheltuieli materiale și servicii 2.116.285
Subvenții și transferuri 18.450
Transferuri 18.450
Cheltuieli de capital 52.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 5.204.273
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 452
Alte acțiuni 452
Cheltuieli curente 452
Cheltuieli materiale și servicii 452
din total cheltuieli:
Alte cheltuieli 452
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 5.324.197
Cheltuieli curente 5.272.197
Cheltuieli de personal 3.021.300
Cheltuieli materiale și servicii 2.117.187
Subvenții și transferuri 133.710
Subvenții pentru instituțiile publice 115.260
Transferuri 18.450
Cheltuieli de capital 52.000
Învățământ 4.212
Cheltuieli curente 4.212
Cheltuieli de personal 3.762
Cheltuieli cu salariile 2.986
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 657
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 119
Cheltuieli materiale și servicii 450
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 450
Cultură și artă 115.260
Cheltuieli curente 115.260
Subvenții și transferuri 115.260
Subvenții pentru instituțiile publice 115.260
Cheltuieli pentru organele autorității executive 5.204.273
Cheltuieli curente 5.152.273
Cheltuieli de personal 3.017.538
Cheltuieli cu salariile 1.839.316
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 404.649
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 73.573
Deplasări, detașări, transferări 700.000
Cheltuieli materiale și servicii 2.116.285
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.600.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 38.000
Reparații curente 210.000
Cărți și publicații 13.000
Alte cheltuieli 255.285
Subvenții și transferuri 18.450
Transferuri 18.450
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 18.450
Cheltuieli de capital 52.000
Investiții ale instituțiilor publice 52.000
Alte acțiuni 452
Cheltuieli curente 452
Cheltuieli materiale și servicii 452
Alte cheltuieli 452


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 400 115.260 115.660
- Fundația Culturală Română 400 115.260 115.660


[modificare] Anexa Nr. 5/25

Ministerul Economiei și Finanțelor

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 8.936.786
Cheltuieli curente 7.904.786
Cheltuieli de personal 6.666.581
Cheltuieli materiale și servicii 1.233.205
Subvenții și transferuri 5.000
Transferuri 5.000
Cheltuieli de capital 1.032.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 140.000
Învățământ 140.000
Cheltuieli curente 140.000
Cheltuieli de personal 27.200
Cheltuieli materiale și servicii 112.800
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de învățământ 140.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 7.697.835
Cheltuieli pentru organele autorității executive 7.697.835
Cheltuieli curente 6.825.835
Cheltuieli de personal 5.815.125
Cheltuieli materiale și servicii 1.010.710
Cheltuieli de capital 872.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 7.697.835
Partea a VII-a - Acțiuni economice 896.290
Alte acțiuni economice 396.290
Cheltuieli curente 836.290
Cheltuieli de personal 751.427
Cheltuieli materiale și servicii 84.863
Cheltuieli de capital 60.000
din total cheltuieli:
Unități vamale 896.290
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 202.661
Alte acțiuni 202.661
Cheltuieli curente 102.661
Cheltuieli de personal 72.829
Cheltuieli materiale și servicii 24.832
Subvenții și transferuri 5.000
Transferuri 5.000
Cheltuieli de capital 100.000
din total cheltuieli:
Centre și oficii de calcul 197.661
Despăgubiri civile, potrivit dispozițiilor legale 5.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 8.936.786
Cheltuieli curente 7.904.786
Cheltuieli de personal 6.666.581
Cheltuieli materiale și servicii 1.233.205
Subvenții și transferuri 5.000
Transferuri 5.000
Cheltuieli de capital 1.032.000
Învățământ 140.000
Cheltuieli curente 140.000
Cheltuieli de personal 27.200
Cheltuieli cu salariile 20.400
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.480
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 820
Deplasări, detașări, transferări 1.500
Cheltuieli materiale și servicii 112.800
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 45.800
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 25.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30.000
Cărți și publicații 2.000
Alte cheltuieli 10.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 7.697.835
Cheltuieli curente 6.825.835
Cheltuieli de personal 5.815.125
Cheltuieli cu salariile 4.535.813
Contribuții pentru asigurări sociale 997.879
Cheltuieli pentru constituirea fondului de plata al ajutorului de șomaj 181.433
Deplasări, detașări, transferări 100.000
Cheltuieli materiale și servicii 1.010.710
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 407.200
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 164.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 78.300
Reparații curente 172.300
Cărți și publicații 3.100
Alte cheltuieli 185.310
Cheltuieli de capital 872.000
Investiții ale instituțiilor publice 872.000
Alte acțiuni economice 896.290
Cheltuieli curente 836.290
Cheltuieli de personal 751.427
Cheltuieli cu salariile 586.053
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 128.932
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 23.442
Deplasări, detașări, transferări 13.000
Cheltuieli materiale și servicii 84.863
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 23.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.600
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 51.600
Reparații curente 4.600
Cărți și publicații 110
Alte cheltuieli 953
Cheltuieli de capital 60.000
Investiții ale instituțiilor publice 60.000
Alte acțiuni 202.661
Cheltuieli curente 102.661
Cheltuieli de personal 72.829
Cheltuieli cu salariile 57.165
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 12.576
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.288
Deplasări, detașări, transferări 800
Cheltuieli materiale și servicii 24.832
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.800
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 12.500
Reparații curente 20
Cărți și publicații 9.512
Subvenții și transferuri 5.000
Transferuri 5.000
Cheltuieli de capital 100.000
Investiții ale instituțiilor publice 100.000


[modificare] Anexa Nr. 5/26

Academia Română

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 2.023.729
Cheltuieli curente 2.023.729
Cheltuieli de personal 1.671.255
Cheltuieli materiale și servicii 350.274
Subvenții și transferuri 2.200
Transferuri 2.200
Partea I - Cheltuieli social-culturale 90.020
Cheltuieli curente 90.020
Cheltuieli de personal 35.970
Cheltuieli materiale și servicii 51.850
Subvenții și transferuri 2.200
Transferuri 2.200
Cultură și artă 87.820
Cheltuieli curente 87.820
Cheltuieli de personal 35.970
Cheltuieli materiale și servicii 51.850
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 87.820
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 2.200
Cheltuieli curente 2.200
Subvenții și transferuri 2.200
Transferuri 2.200
din total cheltuieli:
Alte pensii și ajutoare 2.200
Partea a VII-a - Acțiuni economice 1.933.709
Cercetare științifică 1.933.709
Cheltuieli curente 1.933.709
Cheltuieli de personal 1.635.285
Cheltuieli materiale și servicii 293.424
din total cheltuieli:
Unități de cercetare 1.607.105
Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 326.604
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 2.023.729
Cheltuieli curente 2.023.729
Cheltuieli de personal 1.671.255
Cheltuieli materiale și servicii 350.274
Subvenții și transferuri 2.200
Transferuri 2.200
Cultură și artă 87.820
Cheltuieli curente 87.820
Cheltuieli de personal 35.970
Cheltuieli cu salariile 28.510
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.270
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.140
Deplasări, detașări, transferări 50
Cheltuieli materiale și servicii 51.850
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 51.050
Reparații curente 800
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 2.200
Cheltuieli curente 2.200
Subvenții și transferări 2.200
Transferuri 2.200
Cercetare științifică 1.933.709
Cheltuieli curente 1.933.709
Cheltuieli de personal 1.635.285
Cheltuieli cu salariile 1.253.775
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 275.830
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 50.151
Deplasări, detașări, transferări 55.529
Cheltuieli materiale și servicii 298.424
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 72.024
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 60.600
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.400
Reparații curente 20.300
Reparații capitale 90.000
Cărți și publicații 30.500
Alte cheltuieli 22.600


[modificare] Anexa Nr. 5/27

Secretariatul de Stat pentru Culte

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 934.355
Cheltuieli curente 934.355
Cheltuieli de personal 731.236
Cheltuieli materiale și servicii 3.119
Subvenții și transferuri 200.000
Transferuri 200.000
Partea I - Cheltuieli social-culturale 45.000
Învățământ 45.000
Cheltuieli curente 45.000
Cheltuieli de personal 45.000
din total cheltuieli:
Învățământ superior 45.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 23.418
Cheltuieli pentru organele autorității executive 23.418
Cheltuieli curente 23.418
Cheltuieli de personal 20.299
Cheltuieli materiale și servicii 3.119
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 23.418
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 865.937
Alte acțiuni 865.937
Cheltuieli curente 865.937
Cheltuieli de personal 665.937
Subvenții și transferuri 200.000
Transferuri 200.000
din total cheltuieli:
Culte religioase 865.937
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 934.355
Cheltuieli curente 934.355
Cheltuieli de personal 731.236
Cheltuieli materiale și servicii 3.119
Subvenții și transferuri 200.000
Transferuri 200.000
Învățământ 45.000
Cheltuieli curente 45.000
Cheltuieli de personal 45.000
Cheltuieli cu salariile 36.900
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 8.100
Cheltuieli pentru organele autorității executive 23.418
Cheltuieli curente 23.418
Cheltuieli de personal 20.299
Cheltuieli cu salariile 15.713
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.457
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 629
Deplasări, detașări, transferări 500
Cheltuieli materiale și servicii 3.119
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.900
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 140
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 80
Reparații curente 520
Cărți și publicații 230
Alte cheltuieli 249
Alte acțiuni 865.937
Cheltuieli curente 885.937
Cheltuieli de personal 665.937
Cheltuieli cu salariile 528.521
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 116.275
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 21.141
Subvenții și transferuri 200.000
Transferuri 200.000


[modificare] Anexa Nr. 5/28

Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 458.939
Cheltuieli curente 449.939
Cheltuieli de personal 394.738
Cheltuieli materiale și servicii 55.201
Cheltuieli de capital 9.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 458.939
Cheltuieli pentru organele autorității executive 458.939
-Cheltuieli curente 449.939
Cheltuieli de personal 394.738
Cheltuieli materiale și servicii 55.201
Cheltuieli de capital 9.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 458.939
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 458.939
Cheltuieli curente 449.939
Cheltuieli de personal 394.738
Cheltuieli materiale și servicii 55.201
Cheltuieli de capital 9.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 458.939
Cheltuieli curente 449.939
Cheltuieli de personal 394.738
Cheltuieli cu salariile 273.602
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 60.192
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 10.944
Deplasări, detașări, transferări 50.000
Cheltuieli materiale și servicii 55.201
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 27.600
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.100
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.100
Reparații curente 3.200
Reparații capitale 6.800
Cărți și publicații 600
Alte cheltuieli 14.801
Cheltuieli de capital 9.000
Investiții ale instituțiilor publice 9.000


[modificare] Anexa Nr. 5/29

Comisia Națională de Informatică

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 41.057
Cheltuieli curente 38.557
Cheltuieli de personal 32.794
Cheltuieli materiale și servicii 5.763
Cheltuieli de capital 2.500
Partea a VI-a - Autoritățile publice 41.057
Cheltuieli pentru organele autorității executive 41.057
Cheltuieli curente 38.557
Cheltuieli de personal 32.794
Cheltuieli materiale și servicii 5.783
Cheltuieli de capital 2.500
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 41.057
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 41.057
Cheltuieli curente 38.557
Cheltuieli de personal 32.794
Cheltuieli materiale și servicii 5.763
Cheltuieli de capital 2.500
Cheltuieli pentru organele autorității executive 41.057
Cheltuieli curente 38.557
Cheltuieli de personal 32.794
Cheltuieli cu salariile 20.471
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.504
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 819
Deplasări, detașări, transferări 700
Cheltuieli materiale și servicii 5.763
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.900
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 90
Reparații curente 250
Cărți și publicații 250
Alte cheltuieli 1.773
Cheltuieli de capital 2.500
Investiții ale instituțiilor publice 2.500


[modificare] Anexa Nr. 5/30

Comisia Națională pentru Statistică

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 1.982.949
Cheltuieli curente 1.951.549
Cheltuieli de personal 1.604.639
Cheltuieli materiale și servicii 346.910
Cheltuieli de capital 31.400
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.815.989
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.815.989
Cheltuieli curente 1.784.589
Cheltuieli de personal 1.453.160
Cheltuieli materiale și servicii 331.429
Cheltuieli de capital 31.400
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 1.815.989
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 166.960
Alte acțiuni 166.960
Cheltuieli curente 166.960
Cheltuieli de personal 151.479
Cheltuieli materiale și servicii 15.481
din total cheltuieli:
Centre și oficii de calcul 166.960
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 1.982.949
Cheltuieli curente 1.951.549
Cheltuieli de personal 1.604.639
Cheltuieli materiale și servicii 346.910
Cheltuieli de capital 31.400
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.815.989
Cheltuieli curente 1.784.589
Cheltuieli de personal 1.453.160
Cheltuieli cu salariile 1.105.683
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 243.250
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 44.227
Deplasări, detașări, transferări 60.000
Cheltuieli materiale și servicii 331.429
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 313.100
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.900
Reparații curente 5.700
Reparații capitale 3.100
Cărți și publicații 1.150
Alte cheltuieli 6.479
Cheltuieli de capital 31.400
Investiții ale instituțiilor publice 31.400
Alte acțiuni 166.960
Cheltuieli curente 166.960
Cheltuieli de personal 151.479
Cheltuieli cu salariile 119.666
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 26.326
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.787
Deplasări, detașări, transferări 700
Cheltuieli materiale și servicii 15.481
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 11.891
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 5
Reparații curente 70
Cărți și publicații 10
Alte cheltuieli 5


[modificare] Anexa Nr. 5/31

Agenția Română de Dezvoltare

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 104.362
Cheltuieli curente 102.162
Cheltuieli de personal 61.482
Cheltuieli materiale și servicii 40.680
Cheltuieli de capital 2.200
Partea a VI-a - Autoritățile publice 104.362
Cheltuieli pentru organele autorității executive 104.362
Cheltuieli curente 102.162
Cheltuieli de personal 61.482
Cheltuieli materiale și servicii 40.680
Cheltuieli de capital 2.200
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 104.362
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 104.362
Cheltuieli curente 102.162
Cheltuieli de personal 61.482
Cheltuieli materiale și servicii 40.680
Cheltuieli de capital 2.200
Cheltuieli pentru organele autorității executive 104.362
Cheltuieli curente 102.162
Cheltuieli de personal 61.482
Cheltuieli cu salariile 33.150
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 5.337
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 995
Deplasări, detașări, transferări 22.000
Cheltuieli materiale și servicii 40.680
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 6.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.500
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.200
Reparații curente 1.200
Cărți și publicații 3.500
Alte cheltuieli 22.780
Cheltuieli de capital 2.200
Investiții ale autorității publice 2.200


[modificare] Anexa Nr. 5/32

Agenția Națională pentru Privatizare

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 265.264
Cheltuieli curente 260.864
Cheltuieli de personal 227.981
Cheltuieli materiale și servicii 32.883
Cheltuieli de capital 4.400
Partea a VI-a - Autoritățile publice 255.094
Cheltuieli pentru organele autorității executive 255.094
Cheltuieli curente 250.694
Cheltuieli de personal 227.981
Cheltuieli de materiale și servicii 22.713
Cheltuieli de capital 4.400
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 255.094
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 10.170
Alte acțiuni 10.170
Cheltuieli curente 10.170
Cheltuieli de materiale și servicii 10.170
din total cheltuieli:
Alte cheltuieli 10.170
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 265.264
Cheltuieli curente 260.864
Cheltuieli de personal 227.981
Cheltuieli materiale și servicii 32.883
Cheltuieli de capital 4.400
Cheltuieli pentru organele autorității executive 255.094
Cheltuieli curente 250.694
Cheltuieli de personal 227.981
Cheltuieli cu salariile 175.382
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 38.583
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 7.016
Deplasări, detașări, transferări 7.000
Cheltuieli materiale și servicii 22.713
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 19.400
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 450
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 350
Cărți și publicații 600
Alte cheltuieli 1.913
Cheltuieli de capital 4.400
Investiții ale instituțiilor publice 4.400
Alte acțiuni 10.170
Cheltuieli curente 10.170
Cheltuieli materiale și servicii 10.170
Alte cheltuieli 10.170


[modificare] Anexa Nr. 5/33

Centrul Național al Cinematografiei

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 244.504
Cheltuieli curente 223.704
Cheltuieli de personal 41.804
Cheltuieli materiale și servicii 16.910
Subvenții și transferuri 164.990
Subvenții pentru instituțiile publice 164.990
Cheltuieli de capital 20.800
Partea I - Cheltuieli social-culturale 227.710
Cultură și artă 227.710
Cheltuieli curente 203.210
Cheltuieli de personal 31.960
Cheltuieli materiale și servicii 11.260
Subvenții și transferuri 164.990
Subvenții pentru instituțiile publice 164.990
Cheltuieli de capital 19.500
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 227.710
Partea a VI-a - Autoritățile publice 16.794
Cheltuieli pentru organele autorității executive 16.794
Cheltuieli curente 15.494
Cheltuieli de personal 9.844
Cheltuieli materiale și servicii 5.650
Cheltuieli de capital 1.300
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 16.794
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 244.504
Cheltuieli curente 223.704
Cheltuieli de personal 41.804
Cheltuieli materiale și servicii 16.910
Subvenții și transferuri 164.990
Subvenții pentru instituțiile publice 164.990
Cheltuieli de capital 20.800
Cultură și artă 227.710
Cheltuieli curente 208.210
Cheltuieli de personal 31.960
Cheltuieli cu salariile 21.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.620
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 840
Deplasări, detașări, transferări 5.500
Cheltuieli materiale și servicii 11.260
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 7.500
Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament 300
Reparații curente 2.500
Cărți și publicații 300
Alte cheltuieli 660
Subvenții și transferuri 164.990
Subvenții pentru instituțiile publice 164.990
Cheltuieli de capital 19.500
Investiții ale instituțiilor publice 19.500
Cheltuieli pentru organele autorității executive 16.794
Cheltuieli curente 15.494
Cheltuieli de personal 9.844
Cheltuieli cu salariile 7.019
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.544
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 281
Deplasări, detașări, transferări 1.000
Cheltuieli materiale și servicii 5.650
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.850
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 600
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200
Reparații curente 1.500
Alte cheltuieli 500
Cheltuieli de capital 1.300
Investiții ale instituțiilor publice 1.300


Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice
finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget
Instituția publică Program 1992 - mii lei -
Venituri Subvenții Cheltuieli
Cap. 53.1 „Cultură și artă” 101.000 164.990 265.990
- Regia Autonomă „Cinerom” 101.000 164.990 265.990


[modificare] Anexa Nr. 5/34

Agenția națională de presă „Rompres”

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 297.260
Cheltuieli curente 273.310
Cheltuieli de personal 165.850
Cheltuieli materiale și servicii 107.460
Cheltuieli de capital 23.950
Partea I - Cheltuieli social-culturale 297.260
Cultură și artă 297.260
Cheltuieli curente 273.310
Cheltuieli de personal 165.850
Cheltuieli materiale și servicii 107.460
Cheltuieli de capital 23.950
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 297.260
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 297.260
Cheltuieli curente 273.310
Cheltuieli de personal 165.850
Cheltuieli materiale și servicii 107.460
Cheltuieli de capital 23.950
Cultură și artă 297.260
Cheltuieli curente 273.310
Cheltuieli de personal 165.850
Cheltuieli cu salariile 102.240
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 22.493
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.090
Deplasări, detașări, transferări 37.027
Cheltuieli materiale și servicii 107.460
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 20.002
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 81.978
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 850
Reparații curente 800
Reparații capitale 500
Cărți și publicații 2.330
Alte cheltuieli 1.000
Cheltuieli de capital 23.950
Investiții ale instituțiilor publice 23.950


[modificare] Anexa Nr. 5/35

Radioteleviziunea Română

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 305.040
Cheltuieli curente 305.040
Subvenții și transferuri 305.040
Transferuri 305.040
Partea I - Cheltuieli social-culturale 305.040
Cultură și artă 305.040
Cheltuieli curente 305.040
Subvenții și transferuri 305.040
Transferuri 305.040
din total cheltuieli:
Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 305.040
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 305.040
Cheltuieli curente 305.040
Subvenții și transferuri 305.040
Transferuri 305.040
Cultură și artă 305.040
Cheltuieli curente 305.040
Subvenții și transferuri 305.040
Transferuri 305.040


[modificare] Anexa Nr. 5/36

Societatea Română de Cruce Roșie

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 39.800
Cheltuieli curente 39.800
Subvenții și transferuri 39.800
Transferuri 39.800
Partea I - Cheltuieli social-culturale 39.800
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 39.800
Cheltuieli curente 39.800
Subvenții și transferuri 39.800
Transferuri 39.800
din total cheltuieli:
Alte pensii și ajutoare 39.800
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 39.800
Cheltuieli curente 39.800
Subvenții și transferuri 39.800
Transferuri 39.800
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 39.800
Cheltuieli curente 39.800
Subvenții și transferuri 39.800
Transferuri 39.800


[modificare] Anexa Nr. 5/37

Unitatea Specială de Pază și Protocol

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 1.605.750
Cheltuieli curente 1.049.550
Cheltuieli de personal 667.350
Cheltuieli materiale și servicii 382.200
Cheltuieli de capital 556.200
Partea a VIII-a - Alte acțiuni 1.605.750
Alte acțiuni 1.605.750
Cheltuieli curente 1.049.550
Cheltuieli de personal 667.350
Cheltuieli materiale și servicii 382.200
Cheltuieli de capital 556.200
din total cheltuieli:
Alte cheltuieli 1.605.750
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 1.605.750
Cheltuieli curente 1.049.550
Cheltuieli de personal 667.350
Cheltuieli materiale și servicii 382.200
Cheltuieli de capital 556.200
Alte acțiuni 1.605.750
Cheltuieli curente 1.049.550
Cheltuieli de personal 667.350
Cheltuieli materiale și servicii 382.200
Cheltuieli de capital 556.200


[modificare] Anexa Nr. 5/38

Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 47.650
Cheltuieli curente 41.760
Cheltuieli de personal 35.150
Cheltuieli materiale și servicii 6.610
Cheltuieli de capital 5.890
Partea a VI-a - Autoritățile publice 47.650
Cheltuieli pentru organele autorității executive 47.650
Cheltuieli curente 41.760
Cheltuieli de personal 35.150
Cheltuieli materiale și servicii 6.610
Cheltuieli de capital 5.890
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 47.650
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 47.650
Cheltuieli curente 41.760
Cheltuieli de personal 35.150
Cheltuieli materiale și servicii 6.610
Cheltuieli de capital 5.890
Cheltuieli pentru organele autorității executive 47.650
Cheltuieli curente 41.780
Cheltuieli de personal 35.150
Cheltuieli cu salariile 30.000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.000
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 150
Deplasări, detașări, transferări 4.000
Cheltuieli materiale și servicii 6.610
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.800
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.400
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200
Cărți și publicații 300
Alte cheltuieli 910
Cheltuieli de capital 5.890
Investiții ale instituțiilor publice 5.890


[modificare] Anexa Nr. 5/39

Oficiul Național al Rezervelor Materiale

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 3.438.033
Cheltuieli curente 1.354.790
Cheltuieli de personal 709.669
Cheltuieli materiale și servicii 645.121
Cheltuieli de capital 2.083.243
Partea a VI-a - Autoritățile publice 45.555
Cheltuieli pentru organele autorității executive 45.555
Cheltuieli curente 43.145
Cheltuieli de personal 37.758
Cheltuieli materiale și servicii 5.387
Cheltuieli de capital 2.410
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 45.555
Partea a VII-a - Acțiuni economice 3.892.478
Alte acțiuni economice 3.392.478
Cheltuieli curente 1.311.645
Cheltuieli de personal 671.911
Cheltuieli materiale și servicii 639.734
Cheltuieli de capital 2.080.833
din total cheltuieli:
Rezerva de stat și de mobilizare 3.392.478
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 3.438.033
Cheltuieli curente 1.354.790
Cheltuieli de personal 709.669
Cheltuieli materiale și servicii 645.121
Cheltuieli de capital 2.083.243
Cheltuieli pentru organele autorității executive 45.555
Cheltuieli curente 43.145
Cheltuieli de personal 37.758
Cheltuieli cu salariile 29.187
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 5.852
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.057
Deplasări, detașări, transferări 1.662
Cheltuieli materiale și servicii 5.387
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.582
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 9
Cărți și publicații 92
Alte cheltuieli 1.704
Cheltuieli de capital 2.410
Investiții ale instituțiilor publice 2.410
Alte acțiuni economice 3.392.478
Cheltuieli curente 1.311.645
Cheltuieli de personal 671.911
Cheltuieli cu salariile 526.780
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 115.837
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 21.100
Deplasări, detașări, transferări 8.194
Cheltuieli materiale și servicii 639.734
Hrană 396
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 270.470
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 8.900
Reparații curente 154.554
Reparații capitale 83.285
Cărți și publicații 396
Alte cheltuieli 121.733
Cheltuieli de capital 2.080.833
Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare 1.913.833
Investiții ale instituțiilor publice 167.000


[modificare] Anexa Nr. 5/40

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 122.171
Cheltuieli curente 118.171
Cheltuieli de personal 102.803
Cheltuieli materiale și servicii 15.368
Cheltuieli de capital 4.000
Partea a VI-a - Autoritățile publice 122.171
Cheltuieli pentru organele autorității executive 122.171
Cheltuieli curente 118.171
Cheltuieli de personal 102.803
Cheltuieli materiale și servicii 15.368
Cheltuieli de capital 4.000
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 122.171
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 122.171
Cheltuieli curente 118.171
Cheltuieli de personal 102.803
Cheltuieli materiale și servicii 15.368
Cheltuieli de capital 4.000
Cheltuieli pentru organele autorității executive 122.171
Cheltuieli curente 118.171
Cheltuieli de personal 102.803
Cheltuieli cu salariile 74.447
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 16.378
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.978
Deplasări, detașări, transferări 9.000
Cheltuieli materiale și servicii 15.368
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.300
Reparații curente 1.600
Cărți și publicații 220
Alte cheltuieli 743
Cheltuieli de capital 4.000
Investiții ale instituțiilor publice 4.000


[modificare] Anexa Nr. 5/41

Centrocoop

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 3.735.000
Cheltuieli curente 3.735.000
Subvenții și transferuri 3.735.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 3.735.000
Partea a VII-a - Acțiuni economice 3.735.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 3.735.000
Cheltuieli curente 3.735.000
Subvenții și transferuri 3.735.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 3.735.000
din total cheltuieli:
Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 3.735.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 3.735.000
Cheltuieli curente 3.735.000
Subvenții și transferuri 3.735.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 3.735.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 3.735.000
Cheltuieli curente 3.735.000
Subvenții și transferuri 3.735.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 3.735.000


[modificare] Anexa Nr. 5/42

Ministerul Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale

Bugetul pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
Cheltuieli - Total 78.607.050
Cheltuieli curente 73.607.050
Subvenții și transferuri 67.107.050
Transferuri 67.107.050
Partea a VI-a - Autoritățile publice 1.707.050
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.707.050
Cheltuieli curente 1.707.050
Subvenții și transferuri 1.707.050
Transferuri 1.707.050[7]
din total cheltuieli:
Organele administrației publice centrale de specialitate 1.707.050
Partea a IX-a - Transferuri 65.400.000
Transferuri din bugetul de stat 65.400.000
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 65.400.000
Partea a X-a - Datoria publică 6.500.000
Dobânzi aferente datoriei publice 6.500.000
Cheltuieli curente 6.500.000
Dobânzi aferente datoriei publice interne 6.500.000
Partea a XI-a - Rezerve 5.000.000
Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 1.000.000
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 4.000.000
Detalierea pe articole de cheltuieli
Cheltuieli - Total 78.607.050
Cheltuieli curente 73.607.050
Subvenții și transferuri 67.107.050
Transferuri 67.107.050
Cheltuieli pentru organele autorității executive 1.707.050
Cheltuieli curente 1.707.050
Subvenții și transferuri 1.707.050
Transferuri 1.707.050
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.707.050


[modificare] Anexa Nr. 6

Bugetul
fondului special de cercetare-dezvoltare pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 36.000.000
Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcții-montaj, agricolă și silvică, transporturi și telecomunicații, comerț, turism și prestări servicii 36.000.000
II. Cheltuieli - Total 36.000.000
Cheltuieli pentru finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare aprobate în condițiile legii, alte teme de importanță majoră pentru economia națională, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare-documentare, precum și cercetări și activități de proiectare privind expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare ale ramurilor și sectoarelor economiei naționale, precum și cheltuieli de capital 25.970.000[8]
Obligații ale anului 1991 care se decontează în anul 1992 10.000.000
Cheltuieli pentru funcționarea colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum și cele pentru administrarea fondului special 30.000


[modificare] Anexa Nr. 7

Bugetul
fondului special pentru sănătate pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 25.838.400
Venituri curente 25.838.400
Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2% 24.738.400
Venituri realizate, potrivit legii, din prestații efectuate de unitățile sanitare la cererea persoanelor fizice și juridice 1.100.000
II. Cheltuieli - Total 25.838.400
Sănătate 14.498.400
1. Cheltuieli curente 14.498.400
1.1. Cheltuieli de personal 8.310.000
1.2. Cheltuieli materiale și servicii 6.188.400
Alte cheltuieli sociale 11.340.000
1. Cheltuieli curente 11.340.000
1.1. Cheltuieli materiale 11.340.000
- Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente 11.340.000


[modificare] Anexa Nr. 8

Bugetul
fondului special pentru învățământ pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 8.649.100
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 1.631.500
Venitul net obținut de atelierele-școală 54.300
Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare 3.926.800
Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal 106.000
Venituri din gospodăria anexă 50.000
Venitul net al activității de integrare a învățământului superior cu producția, cercetarea, proiectarea și prestarea de servicii 100.000
Venituri din valorificarea cursurilor și publicațiilor neperiodice 7.000
Venituri din contribuția unităților pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare 20.000
Venituri din manifestațiile artistice ale instituțiilor de învățământ superior și artistic 200
Taxe de școlarizare de la cetățenii străini care studiază pe cont propriu valutar 2.750.000
Alte venituri ale instituțiilor de învățământ 3.300
II. Cheltuieli - Total 8.649.100
Învățământ 8.649.100
1. Cheltuieli curente 6.249.100
1.1. Cheltuieli de personal 4.400.000
1.2. Cheltuieli materiale 1.849.100
2. Cheltuieli de capital 2.400.000


[modificare] Anexa Nr. 8 a
Bugetul
fondului special pentru învățământ pe anul 1992

Ministerul Învățământului și Științei
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 7.580.000
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 1.379.100
Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare 3.220.000
Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal 103.000
Venitul net al activității de integrare a învățământului superior cu producția, cercetarea, proiectarea și prestarea de servicii 100.000
Venituri din valorificarea cursurilor și publicațiilor neperiodice 7.000
Venituri din contribuția unităților pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare 20.000
Venituri din manifestațiile artistice ale instituțiilor de învățământ superior și artistic 200
Taxe de școlarizare de la cetățenii străini care studiază pe cont propriu valutar 2.750.000
Alte venituri ale instituțiilor de învățământ 700
II. Cheltuieli - Total 7.580.000
Învățământ 7.580.000
1. Cheltuieli curente 5.180.000
1.1. Cheltuieli de personal 3.626.000
1.2. Cheltuieli materiale 1.554.000
2. Cheltuieli de capital 2.400.000


[modificare] Anexa Nr. 8 b
Bugetul
fondului special pentru învățământ pe anul 1992

Ministerul Agriculturii și Alimentației
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 647.900
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 240.000
Venitul net obținut de atelierele-școală 35.000
Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare 321.400
Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal 1.500
Venituri din gospodăria anexă 50.000
II. Cheltuieli - Total 647.900
Învățământ 647.900
1. Cheltuieli curente 647.900
1.1. Cheltuieli de personal 441.000
1.2. Cheltuieli materiale 206.900


[modificare] Anexa Nr. 8 c
Bugetul
fondului special pentru învățământ pe anul 1992

Ministerul Transporturilor
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 94.640
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 1.220
Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare 93.300
Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal 120
II. Cheltuieli - Total 94.640
Învățământ 94.640
1. Cheltuieli curente 94.640
1.1. Cheltuieli de personal 75.700
1.2. Cheltuieli materiale 18.940


[modificare] Anexa Nr. 8 d
Bugetul
fondului special pentru învățământ pe anul 1992

Ministerul Industriei
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 326.560
Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 11.180
Venitul net obținut de atelierele-școală 19.300
Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare 292.100
Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal 1.380
Alte venituri ale instituțiilor de învățământ 2.600
II. Cheltuieli - Total 326.560
Învățământ 326.560
1. Cheltuieli curente 326.560
1.1. Cheltuieli de personal 257.300
1.2. Cheltuieli materiale 69.260


[modificare] Anexa Nr. 9

Bugetul
fondului special pentru asigurările sociale ale țărănimii pe anul 1992
Program 1992
- mii lei -
I. Venituri - Total 9.000.000
Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, de transporturi și telecomunicații, comerț și prestări servicii
II. Cheltuieli - Total 9.000.000
1. Pensii, indemnizații, alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv cheltuieli privind transmiterea drepturilor 8.650.000
2. Cheltuieli de personal 350.000
 1. 1,0 1,1 Pe măsura asigurării și aprobării documentației tehnico-economice de execuție se vor asigura resursele financiare necesare continuării lucrărilor la „Casa Poporului”, din veniturile prevăzute la art. 28. De asemenea, se vor asigura fondurile necesare pentru apariția publicației „Parlamentul”.
 2. Suma a fost stabilită în baza Hotărârilor Guvernului nr. 934/1990 și nr. 625/1991.
 3. 3,0 3,1 Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și pentru dotarea instituțiilor de cultură, proprietatea statului român, situate în afara teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
 4. 4,0 4,1 Din care, 300 milioane lei pentru Comitetul Olimpic Român.
 5. Fondurile alocate de la buget se utilizează pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de întreținere și reparare a sistemelor de îmbunătățiri funciare. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor supune spre aprobare tarife pentru prestațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare care se vor încasa de la beneficiar, în vederea acoperirii cheltuielilor cu exploatarea, întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
 6. Cheltuielile de întreținere și funcționare pe anul 1992 ale misiunilor diplomatice, înființate în anul 1991 prin Decretul nr. 57/1991, vor fi acoperite din sumele realizate peste prevederile bugetare pe anul 1992 la taxele consulare stabilite Ministerului Afacerilor Externe în sumă de 720,0 milioane lei, respectiv 4,0 milioane dolari S.U.A.
 7. Ministerul Economiei și Finanțelor va repartiza suma respectivă pe ordonatori principali de credite în funcție de aprobarea valutei și data scadenței pentru efectuarea plății cotizațiilor și contribuțiilor la organismele internaționale.
 8. 1,5 miliarde lei pentru continuarea lucrărilor la „Casa Academiei”.