autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Control al Guvernului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Departamentul de Control al Guvernului.

Departamentul de Control al Guvernului este subordonat direct primului-ministru, care îi aprobă programul de activitate și căruia îi raportează activitatea.

Art. 2. - În cadrul Departamentului de Control al Guvernului funcționează:

a) Compartimentul de control economico-financiar, tehnic și investițional;
b) Compartimentul pentru protecția consumatorului și protecția socială;
c) Compartimentul juridic;
d) Compartimentul de coordonare a activității de control și de rezolvare a sesizărilor adresate primului-ministru și Guvernului;
e) Compartimentul de studii interdepartamentale elaborate pe baza concluziilor desprinse din controalele efectuate.

Art. 3. - Departamentul de Control al Guvernului are următoarele atribuții principale:

a) controlează legalitatea alocărilor bugetare și utilizarea acestora conform aprobărilor și principiilor de eficacitate;
b) întocmește coraportul asupra execuției bugetului de stat;
c) controlează execuția balanței de încasări și plăți externe, precum și a planului de încasări și plăți în numerar;
d) controlează modul de utilizare a creditelor guvernamentale sau garantate de către Guvern;
e) verifică mărimea și cauzele datoriei publice și propune măsuri de diminuare a acesteia;
f) controlează integritatea patrimoniului statului din țară și străinătate, inclusiv a societăților din străinătate cu capital de stat;
g) verifică modul de utilizare a resurselor umane, materiale și financiare de către organele centrale și locale ale administrației de stat;
h) pune la dispoziția Guvernului studii cu privire la modul de aplicare a legilor și hotărârilor Guvernului, la introducerea mecanismelor economiei de piață și la implementarea reformei;
i) controlează activitatea desfășurată de împuterniciții statului la regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat;
j) controlează, din însărcinarea Guvernului, modul de acordare a contractelor și comenzilor de stat, inclusiv adjudecarea unor licitații de import cu fonduri de stat;
k) verifică, preventiv și ulterior, utilizarea subvențiilor acordate de Guvern;
l) controlează, la solicitare, utilizarea unor fonduri publice neguvernamentale (Fondul „Libertatea”, ajutoare neguvernamentale etc.);
m) controlează, preventiv și ulterior, realizarea obiectivelor de investiții din fondurile statului;
n) controlează programele de modernizare și retehnologizare a capacităților de producție ce se realizează prin subvenții de stat;
o) realizează controlul asupra modului în care se asigură protecția consumatorului, coordonând acțiunile de combatere a speculei;
p) controlează, din însărcinarea Guvernului, realizarea programelor privind protecția mediului și a echilibrului ecologic, finanțate de Guvern;
r) controlează, din însărcinarea Guvernului, realizarea programelor de protecție socială;
s) realizează, la cererea persoanelor ce se consideră vătămate prin acte administrative, controale asupra activității organelor de control ale ministerelor și departamentelor, privind problemele sesizate înainte de declanșarea procedurii de contencios administrativ;
t) verifică reclamațiile și sesizările adresate primului-ministru și Guvernului, cu privire la neregulile din activitatea organelor de conducere din administrația centrală, locală și instituții publice;
u) îndeplinește orice altă sarcină de control și analiza dată spre rezolvare de către primul-ministru sau Guvern.

Art. 4. - Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat care participă, în calitate de invitat, la ședințele de Guvern.

În activitatea sa, șeful Departamentului de Control al Guvernului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 5. - Șeful Departamentului de Control al Guvernului are un adjunct, cu rang de subsecretar de stat.

Art. 6. - Numărul maxim de posturi din aparatul propriu, exclusiv demnitarii, este de 50.

Statul de funcțiuni, încadrarea, atribuțiile compartimentelor funcționale, precum și sarcinile personalului din aparatul propriu, se aprobă prin ordin al șefului de departament.

Art. 7. - Personalul preluat de Departamentul de Control al Guvernului de la Corpul de Control Economico-Financiar al primului-ministru se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul Corpului de Control Economico-Financiar al primului-ministru, care trece la alte unități, va beneficia, timp de trei luni, de același salariu tarifar de încadrare, dacă, la noul loc de muncă, salariul tarifar de încadrare este mai mic.

Art. 8. - În realizarea sarcinilor sale, Departamentul de Control al Guvernului poate solicita colaborarea specialiștilor din Ministerul Finanțelor și băncilor cu capital de stat, Ministerului de Interne, ministerelor și departamentelor de ramură, precum și altor instituții și specialiști, care sunt obligați să răspundă prompt acestor solicitări.

Art. 9. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin, inspectorii Departamentului de Control al Guvernului se bucură de protecția legii, putând aplica sancțiuni prevăzute de legislația specifică activității de control.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1991.