autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 66
  • semnat: Ministrul culturii, Andrei Pleșu

Ministerul Culturii

În temeiul Decretului nr. 12/1989 al Consiliului Frontului Salvării Naționale și al hotărârii Guvernului României nr. 942/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii,
în scopul conservării fondului național de tipărituri și alte materiale grafice și audiovizuale și al întocmirii statisticii naționale asupra acestora, se dispun următoarele:

Art. 1. - Sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de depozit legal și de semnalare statistică, următoarele categorii de materiale, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite, produse în serie:

a) în câte 22 (douăzeci și două) exemplare: cărți, broșuri, publicații periodice (reviste, ziare, anuare, almanahuri), calendare, albume, hărți, atlase, cărți poștale ilustrate și postere, discuri, casete;

b) în câte 9 (nouă) exemplare: portrete, tablouri, programe de spectacole, anunțuri, afișe-proclamații, standarde, descrieri de invenții, norme tehnice și de funcționare, materiale de publicitate și reclamă, producții software pe suport magnetic sau optic, diafilme, diapozitive, microfilme;

c) în câte 1 (un) exemplar: teze de doctorat, video-casete.

Art. 2. - Agenții producători, persoane fizice sau juridice (întreprinderi poligrafice, companii, societăți, ateliere, case de discuri, studiouri, producători individuali) efectuează trimiterea materialelor prevăzute la art. 1 la Biblioteca Națională a României, centralizat, în mod obligatoriu, gratuit și prioritar, o dată cu prima tranșă din tiraj. Actele însoțitoare de trimitere vor cuprinde următoarele date: tirajul, prețul, numărul de comandă și elementele bibliografice necesare identificării fiecărui exemplar al ediției în cauză.

Art. 3. - Agenții producători, persoane fizice sau juridice, în afara obligațiilor prevăzute la art. 1, trimit direct câte un exemplar din materialele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) la biblioteca județeană din județul în care funcționează, respectiv la Biblioteca municipală „M. Sadoveanu” București, în cazul agenților producători din capitală și Sectorul agricol Ilfov.

Art. 4. - Nu fac obiectul prezentului ordin următoarele materiale: cărți de vizită, ferpare, plicuri de corespondență, formulare cu caracter administrativ-contabil (registre, borderouri, chitanțiere, boniere, state de plată, antete), lucrări de mercantilaj, documente de valoare (bancnote, cecuri, timbre, dispoziții de plată, bilete de bancă, bilete de transport și de spectacole cultural-sportive, cartele), legitimații, acte de identitate și de stare civilă, filme documentare și artistice de lung și scurt metraj, precum și copiile tip xerox după materialele tipărite.

Art. 5. - Biblioteca Națională a României este obligată să primească materialele prevăzute la art. 1, să le conserve și să le distribuie beneficiarilor, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Culturii. Bibliotecile județene păstrează, prelucrează, conservă și valorifică materialele primite și constituie depozitele legale locale ale județelor.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după publicarea sa în Monitorul Oficial; cu aceeași dată dispozițiile Consiliului Culturii și Educației Socialiste în această materie își încetează valabilitatea.