autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Culturii este organ central de specialitate al administrației de stat, care are misiunea de a asigura aplicarea strategiei culturale în folosul tuturor categoriilor sociale, al întregii societăți românești.

Art. 2. - Ministerul Culturii își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) Principiul autonomiei culturii și artei

Ministerul Culturii asigură crearea condițiilor materiale și morale necesare pentru libera manifestare a legilor proprii și criteriile specifice de valoare și de selecție ale artei și culturii, protejează activitatea creatoare și acțiunea cultural-artistică de ingerințele unor criterii care le sunt străine, cum sunt angajarea politică, funcționalitatea propagandistică, spiritul comercial.

b) Principiul libertății de creație

Ministerul Culturii protejează libertatea de creație și veghează asupra respectării ei neîngrădite. Orice creator se bucură de libertate deplină în alegerea mijloacelor de expresie, în transmiterea mesajului artistic, pentru care poartă întreaga răspundere.

c) Principiul primordialității valorii

Ministerul Culturii sprijină buna funcționare a mecanismului selecției valorice înlesnind afirmarea talentelor autentice, înscrierea în circuitul cultural național și internațional a operelor și realizărilor artistice de certă valoare.

d) Principiul șansei egale la cultură

Ministerul Culturii asigură repartizarea echitabilă a mijloacelor financiare, tehnice, organizatorice, gestionarea, gospodărirea și utilizarea eficientă a acestora în vederea accesului liber la cultură al tuturor cetățenilor țării, indiferent de apartenența politică, categorie socială, convingeri religioase, naționalitate, sex și vârstă.

e) Principiul neangajării politice

Activitatea Ministerului Culturii și a salariaților acestuia nu este guvernată de nici o ideologie politică, nu exprimă și nici nu facilitează exprimarea intereselor vreunui partid, vreunei formațiuni sau grupări politice.

f) Principiul identității culturale naționale în circuitul mondial de valori

Ministerul Culturii stimulează difuziunea, în țară și în străinătate, a valorilor spirituale românești și facilitează circulația pe plan național a valorilor spirituale universale.

Art. 3. - Pentru aplicarea acestor principii, Ministerul Culturii are următoarele atribuții principale:

 • concepe și realizează priorități, direcții de acțiune, programe, în toate domeniile culturii și artei, elaborând în acest scop norme și normative pentru domeniul său de activitate aplicabile tuturor instituțiilor și așezămintelor culturale indiferent de subordonare;
 • ocrotește dezvoltarea personalității creatoare în folosul individului și al societății;
 • apără drepturile și interesele oamenilor de cultură și artă din România, în țară și în străinătate;
 • acționează, pentru dezvoltarea bazei materiale, pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor culturale ale statului;
 • organizează, încurajează și sponsorizează, activități de creație prin achiziții, burse, concursuri și alte modalități specifice, finanțează acțiuni de interes național în toate domeniile culturii și artei, achiziții muzeale și de altă natură, precum și organizarea de expoziții pe plan intern și extern;
 • subvenționează, atunci când este cazul, inițiativa culturală particulară;
 • organizează concursuri internaționale de creație și interpretare și facilitează participarea artiștilor români la manifestări similare din străinătate;
 • contribuie la crearea cadrului și la asigurarea unor șanse egale pentru dezvoltarea artei și culturii minorităților naționale din România;
 • promovează acțiuni culturale cu participarea diasporei românești pentru întărirea prestigiului culturii noastre în țară și în străinătate;
 • asigură condiții pentru conservarea și valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural național, a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice, precum și a caselor de creație;
 • acționează, prin măsuri protecționiste, pentru revitalizarea și consolidarea tradițiilor și obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios și ocupațiilor specifice rurale;
 • stimulează formarea de specialiști și meseriași în domeniul artizanatului autentic și al meșteșugurilor tradiționale;
 • protejează spațiul cultural de efectele prostului gust, ale diletantismului și incompetenței;
 • elaborează prognoza necesarului de personal de specialitate în domeniul său de activitate și colaborează cu Ministerul Învățământului și Științei la definitivarea programelor anuale, specifice, de învățământ;
 • organizează atestarea artiștilor liber-profesioniști și a traducătorilor;
 • asigură perfecționarea pregătirii personalului din domeniul culturii și artei, organizează forme de pregătire postliceală și postuniversitară pentru specialiști și meserii specifice necuprinse în sistemul învățământului public;
 • stabilește normele unitare de structură pentru așezămintele și unitățile cultural-artistice de stat, precum și criteriile de clasificare specifice;
 • coordonează activitatea instituțiilor și așezămintelor culturale din teritoriu, încurajând specificul și autonomia locală;
 • coordonează și controlează activitatea unităților direct subordonate, inclusiv a unităților de cercetare științifică;
 • propune Guvernului înființarea de noi unități în subordinea Ministerului Culturii și avizează înființarea instituțiilor culturale publice din teritoriu;
 • avizează înființarea unităților culturale private de orice fel și elaborează norme referitoare la obligațiile de factură culturală și statistică ale acestora față de stat;
 • avizează înființarea de ligi, fundații, asociații etc. culturale cu scop lucrativ sau nelucrativ;
 • gestionează, în perioada de tranziție la economia de piață, cantitatea de hârtie repartizată anual domeniului culturii, inclusiv pentru sectorul particular, asigurând, cu prioritate, necesarul publicațiilor și editurilor publice, al uniunilor de creație și asociațiilor de breaslă;
 • evaluează și decide asupra oportunității înființării și continuității activității publicațiilor culturale al căror editor este;
 • cooperează cu uniunile și asociațiile de creație, utilizează competența membrilor acestora în cadrul comisiilor de experți ale Ministerului Culturii;
 • asigură cadrul instituțional necesar protecției dreptului de autor și a celorlalte drepturi adiacente în țară și în străinătate;
 • colaborează cu ministere, alte organe centrale și locale, uniuni, ligi, asociații, fundații etc., în vederea asigurării bunei funcționări a unităților culturale din subordinea acestora și pentru realizarea unor acțiuni comune în țară și în străinătate;
 • inițiază și încheie, cu avizele legale necesare, acorduri culturale bilaterale cu ministere ale culturii, organisme guvernamentale sau neguvernamentale culturale din alte țări, participă la elaborarea de convenții culturale internaționale;
 • coordonează activitatea de impresariat artistic, de import-export în domeniul său de activitate;
 • coordonează, asigură și urmărește, potrivit reglementărilor legale, inițierea și realizarea investițiilor în domeniul său de activitate;
 • numește și revocă, după caz, directorii instituțiilor publice direct subordonate și avizează numirea sau revocarea directorilor instituțiilor publice de gradul I;
 • propune bugetul necesar Ministerului Culturii și unităților subordonate, gestionează, în funcție de necesități, folosirea acestuia și participă, împreună cu Ministerul Finanțelor, la stabilirea alocațiilor bugetare ale activității culturale din teritoriu;
 • inițiază proiecte de acte normative și alte reglementări prevăzute de lege în domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative promovate de celelalte ministere, de organele centrale și locale ale administrației de stat cu implicații în sfera culturii;
 • este abilitat să solicite și să primească, de la ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat, asociații, ligi, societăți, uniuni, fundații, unități de stat și particulare cu profil cultural, din domeniul artelor și informării publice, avize de specialitate, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale;
 • elaborează, potrivit legii, normative privind stabilirea prețurilor și tarifelor pentru domeniul său de activitate;
 • îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi este de 240, exclusiv demnitarii. Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi al ministerului.

(3) În acest număr maxim de 240 posturi, nu este inclus personalul unităților subordonate și consilierii teritoriali șefi.

Art. 5. - (1) În structura organizatorică a ministerului pot funcționa departamente, direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

(2) Numărul posturilor de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare principal I este de cel mult 10%, cel de referent de specialitate, economist, inginer și altele similare principal II este de cel mult 15%, iar cel de inspector general este de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Culturii se exercită de ministru, consiliul de administrație și colegiul de experți.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

(3) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu, se aprobă prin ordin al ministrului culturii.

Art. 7. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii se face potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. A și pct. 12 din cap. I al notei la aceasta. Șoferii care deservesc autoturismele Ministerului Culturii vor fi salarizați potrivit Legii nr. 57/1974 - anexa nr. IV, nivelul A de salarizare, grupa de autovehicule IV.

Art. 8. - Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut în funcții cu niveluri de salarizare nici mici, precum și cel rămas disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Unitățile publice direct subordonate Ministerului Culturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Culturii, obiectul de activitate al acestora, structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, gradele de organizare și grupele de ramuri se aprobă de ministrul culturii.

(3) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se pot face numai cu acordul Ministerului Finanțelor.

(4) Ministrul culturii aprobă nivelul de salarizare, categoriile de organizare, grupa de ramuri și rețele tarifare pentru personalul din toate instituțiile de cultură și artă indiferent de subordonare, precum și pentru inspectoratele de cultură județene și al municipiului București, prin corelare cu cele aprobate pentru personalul din unități publice cu același profil de activitate.

Art. 10. - (1) Atribuțiile Ministerului Culturii în planul activității cultural-artistice din teritoriu sunt exercitate de către inspectoratele pentru cultură județene și al municipiului București, coordonate de consilieri delegați șefi numiți de ministrul culturii.

(2) Numirea celorlalți consilieri delegați din teritoriu se face de primăriile județene și a municipiului București, cu avizul ministrului culturii.

(3) Salariile consilierilor delegați șefi se suportă din bugetul Ministerului Culturii.

Art. 11. - (1) Pentru dezvoltarea bazei proprii tehnico-materiale și reducerea alocațiilor bugetare destinate acestui scop, instituțiile publice și activitățile autofinanțate din domeniul culturii și artei se autorizează să rețină excedentul de venituri realizat la finele anului financiar.

(2) Unitățile publice de cultură și artă pot efectua servicii pe valută având obligația, potrivit legii, de a vira 50% din încasări la bugetul statului, după depunerea bilanțului anual. Pentru valuta virată la buget, unitățile vor primi echivalentul în lei, la cursul oficial.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică agenției de impresariat artistic „Romstar” din cadrul ARTEXIM și Trustului „Domus” care au reglementări proprii.

Art. 12. - Pe data prezentei hotărâri, centrele de librării județene și al municipiului București trec, cu activul și pasivul existent, conform bilanțului de la 30 iunie 1990, din subordinea primăriilor județene și a municipiului București în subordinea Companiei pentru Difuzarea Cărții din sistemul Ministerului Culturii. Cu aceeași dată, activitatea de difuzare a discurilor și casetelor audio trece de la Ministerul Comerțului și Turismului la Ministerul Culturii.

Art. 13. - Ministerul Culturii utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central și unitățile subordonate, care se stabilește prin ordin al ministrului cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 14. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul culturii poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 15. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 august 1990. Pe aceeași dată se abrogă orice alte reglementări contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Culturii


Mo94-a-1-3.png


[modificare] Anexa Nr. 2

Unitățile publice
subordonate Ministerului Culturii
 1. Direcția Muzeelor și Colecțiilor
 2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
 3. Regia Autonomă pentru Poligrafie
 4. Societatea de Prestații Editoriale „Romlibri”
 5. Editura „Humanitas”
 6. Compania pentru Difuzarea Cărții
  • prin preluarea centrelor de librării județene și al municipiului București;
  • grupa de ramuri V și grad organizare I
 7. Trustul pentru Presă, Publicitate și Tipărituri
 8. Biblioteca Națională
 9. Muzeul Național de Artă al României
 10. Muzeul Național de Istorie al României
 11. Muzeul Bruckenthal - Sibiu
 12. Muzeul Satului
 13. Muzeul Țăranului Român
 14. Muzeul Literaturii Române
 15. Muzeul din Bran
  • prin preluare de la Primăria județului Brașov
 16. Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă
 17. Teatrul Național „I. L. Caragiale” - București
 18. Teatrul Național Cluj-Napoca
 19. Teatrul Național „Vasile Alecsandri” - Iași
 20. Teatrul Național „Matei Millo” - Timișoara
 21. Teatrul Național - Craiova
 22. Teatrul din Târgu Mureș
 23. Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca
 24. Teatrul „Excelsior”
 25. Teatrul „Emil Botta”
 26. Teatrul „Masca”
 27. Opera Română - București
 28. Opera Română - Cluj-Napoca
 29. Opera Maghiară - Cluj-Napoca
 30. Opera Română - Iași
 31. Opera Română - Timișoara
 32. Teatrul de Operetă - București
 33. Filarmonica „George Enescu”
 34. Ansamblul Artistic al Tineretului din România
 35. Casa de Discuri „Electrecord”
 36. Studioul de Creație Cinematografică
 37. Editura Video - instituție publică, categoria I A, autofinanțată, care poate primi alocații de la buget în completarea veniturilor proprii
 38. Întreprinderea Publică „Decorativa”
 39. Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George”
 40. Întreprinderea de Comerț Exterior „ARTEXIM”
 41. Agenția Română pentru Protejarea Drepturilor de Autor
 42. Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
 43. Centrul de Perfecționare a Personalului din Cultură și Artă, de Pregătire Postliceală și Postuniversitară
 44. Centrul de Informatică, Memorie și Sinteză Culturală
 45. Trustul „DOMUS” pentru Administrarea și Valorificarea Caselor de Creație, a Imobilelor Ministerului Culturii
 46. Direcția de aprovizionare.
 1. Muzeul civilizației populare tradiționale.
 1. Muzeul „George Enescu”.
 1. Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.