autentificare cu OpenID
Hotărâre privind calificarea și recalificarea șomerilor
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Capitolul I

Organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare și recalificare a șomerilor

Art. 1. - În baza Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, calificarea și recalificarea șomerilor se organizează de către direcțiile de muncă și protecție socială și se desfășoară, după caz, în:

a) centrele proprii de calificare și recalificare;
b) unități: regii autonome, societăți comerciale, mici întreprinderi și asociații cu scop lucrativ, instituții de învățământ publice și particulare și persoane fizice cu activitate independentă autorizate, pe bază de convenție.

Art. 2. - Calificarea sau recalificarea șomerilor se poate face în meserii, specialități, funcții și activități corespunzător cererilor de forță de muncă.

Art. 3. - Planurile de învățământ și programele de pregătire pentru calificarea și recalificarea șomerilor se elaborează de către centre, împreună cu unitățile interesate sau, în situația prevăzută la art. 1 lit. b), de către direcția de muncă și protecție socială și unitățile la care se desfășoară pregătirea, corespunzător prevederilor legale pentru cursurile de calificare.

Art. 4. - Durata calificării și recalificării se stabilește diferențiat, până la cel mult 6 luni, în raport cu complexitatea meseriei, profesiei sau activității. Pentru recalificarea unor persoane în meserii, profesii sau activități pentru care șomerii au deja unele cunoștințe și deprinderi practice, durata se poate reduce până la jumătate față de durata unui curs de calificare de același profil.

Art. 5. - (1) La cursurile de calificare sau recalificare organizate în condițiile prezentei hotărâri sunt admise persoanele apte de muncă pentru meseria, profesia sau activitatea respectivă, care au studiile corespunzătoare și au fost selectate și orientate profesional.

(2) Pentru unele meserii sau activități mai simple, care nu necesită pregătire teoretică, pot fi admise la cursuri și persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu, dar posedă cunoștințele generale minime.

(3) Pentru locurile de muncă din economie și administrație la care concurența pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare sau recalificare este mai mare, direcțiile de muncă și protecție socială, împreună cu unitățile interesate, pot stabili și alte condiții de orientare și selecție profesională, inclusiv supunerea candidaților la teste psihologice și de aptitudini.

(4) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau cu deficiențe vor fi cuprinse la calificare sau recalificare numai cu recomandarea comisiei de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Art. 6. - (1) Persoanele care primesc ajutor de șomaj admise la cursuri de calificare sau recalificare sunt obligate să încheie cu direcția de muncă și protecție socială un angajament conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, după modelul stabilit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(2) Pentru persoanele care primesc ajutor de șomaj, admise la cursuri, direcțiile de muncă și protecție socială încheie convenții cu unitățile la care acestea urmează să fie repartizate, prin care unitățile se obligă să le încadreze după absolvire.

(3) Persoanele care primesc ajutor de șomaj și care prin angajament se obligă ca după absolvire să lucreze pe bază de liberă inițiativă sunt scutite de obligațiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 1/1991.

(4) Persoanele care nu primesc ajutor de șomaj, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. (2), nu încheie angajament.

Art. 7. - (1) Calificarea sau recalificarea cuprinde pregătirea teoretică și instruirea practică sau, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2), numai instruire practică.

(2) Pregătirea teoretică se asigură, după caz, la sediul centrelor de calificare și recalificare, la unitățile prevăzute la art. 1 lit. b); programul de pregătire teoretică se poate organiza, în funcție de condiții, în 1-2 zile pe săptămână, comasat, sau în 2-3 cicluri.

(3) Instruirea practică se face, de regulă, în unitatea în care persoanele urmează să lucreze, în alte unități stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare și recalificare.

Art. 8. - (1) Absolvirea cursurilor de calificare și recalificare se face printr-un examen constând, după caz, dintr-o probă teoretică și una practică, sau numai proba practică. Proba teoretică se susține în fața comisiei de examinare constituite la direcția de muncă și protecție socială, iar proba practică, la locul de muncă unde s-a efectuat instruirea practică.

(2) Comisia de examinare se numește de directorul direcției de muncă și protecție socială și se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul direcției de muncă și protecție socială și 1-3 specialiști, din care unul va fi de la unitatea în care va fi repartizat absolventul.

Art. 9. - (1) Cursanții care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă vor fi declarați calificați în meseria, profesia sau activitatea pentru care s-au pregătit și, în baza procesului-verbal al comisiei de examinare, vor primi certificatul de absolvire.

(2) Cursanții care nu au promovat probele pot susține un nou examen în termen de cel mult 30 de zile, beneficiind de drepturile prevăzute la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 1/1991.

(3) Certificatul de absolvire se eliberează de către centrul de calificare și recalificare și are aceeași valabilitate cu actele eliberate, potrivit legii, de alte instituții sau forme de învățământ.

Art. 10. - În baza Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, persoana care primește ajutor de șomaj, cuprinsă la cursuri de calificare sau recalificare, are următoarele obligații și drepturi:

(1) Drepturi:

a) să primească ajutorul de șomaj stabilit, potrivit legii, pe toată durata cât se află în pregătire și, în continuare, până la data primei repartizări în muncă, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire;

b) să beneficieze de drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensie de invaliditate, alocație pentru copii și asistență medicală gratuită, stabilite de lege pentru persoanele încadrate în muncă, pe toată perioada prevăzută la lit. a);

c) să beneficieze gratuit de rechizite și materiale de instruire și să primească în folosință manuale;

d) să beneficieze, conform legii, de haine și echipament de protecție pe timpul instruirii practice;

e) să primească, în funcție de rezultatele obținute, o indemnizație de până la 10 la sută din valoarea operațiilor sau lucrărilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitățile în care se desfășoară instruirea practică; f) să primească cazare gratuită în cămine și masă contra-cost în aceleași condiții ca și personalul angajat, în cazul în care nu poate efectua transportul zilnic sau locuiește la o distanță mai mare de 50 km de unitatea de pregătire; în situația în care nu se poate asigura cazarea în cămine, unitatea la care urmează a fi repartizată persoana care beneficiază de ajutor de șomaj va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de categoria a II-a;

g) să primească abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar și auto, dacă distanța de la domiciliu până la unitatea de pregătire, aflată în altă localitate, depășește 5 km;

h) să se retragă de la curs, fără a i se imputa cheltuielile de școlarizare și ajutorul de șomaj plătit, dacă s-a încadrat în meseria avută sau prestează o activitate pe bază de liberă inițiativă, dovedită cu adeverință de încadrare, respectiv autorizație de funcționare.

(2) Obligații:

a) sa respecte angajamentul încheiat cu direcția de muncă și protecție socială, conform prevederilor art. 6;

b) să frecventeze cursurile conform orarelor stabilite; absențele nemotivate se sancționează prin diminuarea indemnizației prevăzute la alin. (1) lit. e); dacă numărul absențelor nemotivate depășește 10 la sută din totalul orelor prevăzute în programa analitică, cursantul va fi exmatriculat. Cursantul exmatriculat are dreptul să se reînscrie la un curs de calificare sau recalificare o singură dată;

c) să respecte normele de protecție a muncii și disciplina muncii pe durata cursului;

d) să restituie cheltuielile de școlarizare și ajutorul de șomaj primit pe durata cursurilor, dacă după absolvire refuză fără motive temeinice două repartizări.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare și recalificare a persoanelor care primesc ajutor de șomaj se suportă de către direcțiile de muncă și protecție socială din fondul de șomaj. În aceste cheltuieli, pe lângă plata ajutorului de șomaj, potrivit legii, se include și taxa de participare la curs pentru fiecare persoană, precum și celelalte cheltuieli ce decurg din drepturile prevăzute la art. 10 (1) din prezenta hotărâre.

(2) Taxa de participare la cursuri se stabilește de către unitatea în care acestea se desfășoară și cuprinde totalitatea, în condițiile legii, a cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare sau recalificare - cheltuieli de personal, materiale, întreținere și funcționare și, după caz, chiria și regia de cămin și cantină. Pentru cursurile desfășurate în unități de învățământ, taxa se achită la începerea cursurilor.

(3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tipărite, publicitate prin presă, radio, televiziune, precum și organizarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și organele sale teritoriale a unor acțiuni de informare a șomerilor și agenților economici despre cererea și oferta forței de muncă, posibilitățile de calificare și recalificare în vederea reintegrării în muncă a șomerilor, se suportă din fondul pentru ajutor de șomaj.

(4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente calificării și recalificării șomerilor, precum și pentru publicitate privind reintegrarea în muncă a tuturor șomerilor, se va aloca și nominaliza în mod distinct 20 la sută din fondul pentru plata ajutorului de șomaj, care nu poate fi folosit în alte scopuri.

(5) Prin convenții care se vor încheia anual între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, organizațiile patronale și sindicale de ramură se pot stabili contribuțiile acestora la finanțarea acțiunilor de calificare și recalificare; asemenea convenții se pot încheia și la nivel teritorial.

Art. 12. - Veniturile realizate din lucrările efectuate de către cursanți în perioada de pregătire, din care se deduc sumele ce li se plătesc acestora potrivit art. 10 alin. 1 lit. e), vor fi vărsate la fondul de șomaj.

Art. 13. - (1) Persoanele care, potrivit legii, nu sunt îndreptățite să primească ajutor de șomaj, precum și alte persoane care doresc să se califice sau să se recalifice, cu prioritate cele care doresc să desfășoare activități pe baza liberei inițiative, pot fi admise la cursuri, în condițiile art. 5, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.

(2) Persoanele care, potrivit legii, nu beneficiază de ajutor de șomaj sau cărora le-a încetat ajutorul de șomaj și nu realizează venituri sau veniturile lunare ale acestora sunt sub 50 la sută din salariul minim pe economie, care doresc să urmeze un curs de calificare sau recalificare, nu au obligația de a plăti taxa de școlarizare.

(3) Direcțiile de muncă și protecție socială vor organiza, în limita fondurilor alocate potrivit art. 11 alin. 4, cursuri de calificare sau de recalificare a șomerilor care doresc să desfășoare activități pe bază de liberă inițiativă.

Capitolul II

Înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de calificare și recalificare a șomerilor

Art. 14. - În baza prevederilor art. 25 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, Ministerul Muncii și Protecției Sociale înființează centre de calificare și recalificare a șomerilor, ca instituții publice de învățământ care se organizează și funcționează în subordinea direcțiilor de muncă și protecție socială. Aceste centre sunt persoane juridice și funcționează ca instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 15. - Centrele de calificare și recalificare au ca principal obiect de activitate:

a) organizarea de cursuri, la sediu sau în unități, pentru calificarea sau recalificarea șomerilor, recalificarea persoanelor care, din motive de sănătate, nu mai pot profesa meseria de bază, precum și pentru calificarea sau recalificarea altor persoane încadrate în muncă, la cererea lor sau a unităților;

b) oferă, la cerere, asistență metodologică și de specialitate pentru cursurile de calificare sau recalificare care se desfășoară în unități, sprijină aceste unități cu programe, documentație de instruire și lectori;

c) asigură orientarea profesională a persoanelor care primesc ajutor de șomaj, oferindu-le ajutor la alegerea meseriei, precum și informații asupra posibilităților de calificare/recalificare și asupra pieței forței de muncă;

d) participă la elaborarea de studii și prognoze privind evoluția pieței forței de muncă pe meserii, profesii și activități, mutațiile care se vor produce în conținutul acestora, propunând adaptarea corespunzătoare a planurilor și programelor de pregătire.

Art. 16. - Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea și sediul centrelor de calificare și recalificare, precum și organigrama acestora se propun de către direcțiile de muncă și protecție socială și se aprobă de ministrul muncii și protecției sociale, pe baza normelor de înființare, organizare și funcționare aprobate de acesta.

Art. 17. - Prefecturile și primăriile vor pune la dispoziție spațiile necesare organizării centrelor de calificare și recalificare. În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor nominaliza și comunica aceste spații Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea preluării lor prin transfer fără plată.

Art. 18. - (1) Dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale a centrelor prevăzute la art. 14, necesară bunei desfășurări a calificării și recalificării persoanelor care primesc ajutor de șomaj, se finanțează din fonduri de la buget.

(2) La finanțarea construirii și dotării centrelor de calificare și recalificare pot participa, de asemenea, organizațiile patronale și sindicale, pe bază de convenții încheiate între acestea și Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca reprezentant al statului, precum și asociații neguvernamentale.

Art. 19. - Personalul de conducere, de predare și instruire al centrelor de calificare și recalificare va fi salarizat potrivit reglementărilor legale privind personalul din unitățile de învățământ cu activități similare.

Art. 20. - Atribuțiile direcțiilor de muncă și protecție socială menționate în prezenta hotărâre se exercită de oficiile forței de muncă prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare și recalificare.

Art. 21. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin direcțiile de specialitate, controlează modul de organizare și desfășurare a cursurilor de calificare și recalificare din centre și alte unități.