autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea lucrărilor publice
 • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Execuția lucrărilor publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat, bugetele locale și din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, se adjudecă pe bază de licitație publică.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea lucrărilor publice, împreună cu anexele nr. 1-7.

Art. 3. - Asigurarea desfășurării unei activități unitare referitoare la licitațiile pentru execuția lucrărilor publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat și din fondurile speciale constituite în afara acestuia privind îndrumarea metodologică, verificarea, aprobarea și arbitrajul se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului - Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice, prin Oficiul de licitații, constituit în acest scop.

Art. 4. - Activitatea de verificare, aprobare și arbitraj al licitațiilor pentru execuția lucrărilor publice finanțate de la bugetele locale și din fondurile speciale constituite în afara acestora se face de către prefecturi și Primăria municipiului București prin oficiile de licitații constituite în acest scop.

Art. 5. - Prezentul regulament se poate aplica de către investitori și în alte domenii ale economiei naționale.

Art. 6. - Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) furnizarea de informații privind valoarea sau de altă natură ofertanților sau altor persoane, în fazele de licitații, anterior adjudecării de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect, în organizarea și verificarea licitațiilor;

b) favorizarea unor ofertanți în defavoarea altora, în scopul de a obține avantaje personale de către cei implicați oficial direct sau indirect în organizarea licitațiilor;

c) obținerea de profituri de către investitori sau organizatori, prin vânzarea documentelor licitațiilor la prețuri mai mari decât costul multiplicării acestor documente;

d) organizarea de licitații fără fonduri alocate în lei, precum și, după caz, în valută, necesare execuției lucrărilor;

e) organizarea de licitații în scopul testării prețurilor pieței;

f) organizarea de licitații fără autorizațiile, avizele, acordurile și aprobările necesare anterior execuției lucrărilor.

Art. 7. - Contravențiile de la art. 6 lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, cele de la lit. c), cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei, iar cele de la lit d), e) și f), cu amendă de la 7.000 la 10.000 lei.

Sancțiunea poate fi aplicată atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Contravențiile se constată, la sesizarea părții vătămate, de către specialiști din cadrul Oficiului pentru licitații din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului - Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice, precum și din prefecturi și Primăria municipiului București, împuterniciți în acest scop de conducătorul unității, care, odată cu constatarea contravenției, aplică și amenda.

Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 8. - Se abrogă art. 30 din Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare.


[modificare] Regulament privind organizarea licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea lucrărilor publice

Cuprins
Cap. 1. Dispoziții generale
Cap. 2. Organizarea activității de licitații
Cap. 3. Forme de licitații
Cap. 4. Publicitatea
Cap. 5. Documentele licitației
Cap. 6. Instrucțiuni pentru ofertanți
Cap. 7. Condiții de eligibilitate a ofertantului
Cap. 8. Oferta
Cap. 9. Deschiderea, examinarea și clarificarea ofertelor
Cap. 10. Evaluarea și compararea ofertelor
Cap. 11. Adjudecarea, informarea și semnarea contractelor
Cap. 12. Anularea licitației
Cap. 13. Garanțiile
Cap. 14. Dispoziții finale
Anexele nr. 1-7


Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1.1. - Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric și de a asigura metodologia unitară de desfășurare a licitațiilor ofertelor și de adjudecare a lucrărilor publice, lucrări a căror acoperire financiară se asigură integral sau în completare de la bugetul administrației centrale de stat, de la bugetele locale și din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete.

Art. 1.2. - Regulamentul se referă la:

 • execuție de lucrări în construcții de toate categoriile, inclusiv modernizări, transformări și reparații;
 • secțiuni sau părți de lucrări publice, definite distinct, ce se execută de ofertanți specializați;
 • livrări și montaje de utilaje și echipamente tehnologice;
 • prestări de servicii care contribuie la realizarea construcțiilor.

Art. 1.3. - Prezentul regulament poate fi utilizat și în alte domenii ale economiei naționale, la inițiativa investitorilor.

Art. 1.4. - Prin sistemul de licitare - ofertare - adjudecare se creează ofertanților potențiali condiții egale de contractare a lucrărilor publice și se asigură investitorilor posibilitatea de a alege ofertantul cel mai competitiv.

Art. 1.5. - Prevederile prezentului regulament se aplică atât la licitațiile cu participarea ofertanților interni, cât și la licitațiile cu participarea ofertanților externi.

Art. 1.6. - Regulamentul este în concordanță cu prevederile reglementărilor privind licitațiile din alte țări și regulamentele organismelor O.N.U.

Art. 1.7. - Termenii utilizați în prezentul regulament sunt explicitați în anexa nr. 1.

Capitolul 2
Organizarea activității de licitații

Art. 2.1. - Pentru „lucrările publice” funcția de îndrumare metodologică, verificare, aprobare și de arbitraj a activității de licitații revine Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, prin Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice.

Art. 2.2. - În cadrul Departamentului construcțiilor și lucrărilor publice din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului funcționează Oficiul de licitații, cu atribuții pentru desfășurarea licitațiilor lucrărilor publice.

Art. 2.3. - În cadrul prefecturilor și al Primăriei municipiului București funcționează oficii de licitații, cu atribuții de verificare, aprobare și arbitraj pentru desfășurarea activității de licitații ale lucrărilor publice.

Art. 2.4. - Investitorii lucrărilor publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat, de la bugetele locale și din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete sunt ordonatorii de credite desemnați anual. Ordonatorii principali, secundari sau terțiari de credite, în calitate de investitori, au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament.

Art. 2.5. - Oficiul de licitații al Departamentului construcțiilor și lucrărilor publice are următoarele atribuții:

a) elaborează norme, prescripții și reglementări pentru conținutul proiectelor și al documentelor licitațiilor; conținutul ofertelor; organizarea, desfășurarea și adjudecarea licitațiilor; contractarea lucrărilor;

b) îndeplinește funcția de verificator pentru toate licitațiile organizate de investitor, în care scop: controlează și verifică respectarea regulilor de desfășurare a licitațiilor; aprobă adjudecarea licitațiilor;

c) soluționează contestații privind activitatea de licitații, inclusiv adjudecarea lucrărilor publice organizate de investitori;

d) desemnează, la solicitarea investitorilor, reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului în comisiile pentru licitații;

e) ține evidența activității de licitații pentru lucrările publice, informații la zi privind listele de lucrări publice pe titluri, investitori și finanțatori, stadiul derulării licitațiilor, adjudecarea și date sintetice privind ofertele câștigătoare;

f) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații referitoare la licitații;

g) pentru lucrările publice de importanță deosebită și de interes național îndeplinește el însuși funcția de organizator al licitațiilor la care Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice se constituie investitor;

h) numește comisiile pentru licitații ale lucrărilor publice la care Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice se constituie investitor;

i) stabilește și aplică sancțiuni investitorilor, organizatorilor sau persoanelor care s-au făcut vinovate de abaterile prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 291/20 aprilie 1991.

Art. 2.6. - Oficiul de licitații se numește prin ordin al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și va fi format din specialiști angajați ai Departamentului construcțiilor și lucrărilor publice.

Art. 2.7. - Pentru desfășurarea licitațiilor lucrărilor publice, în mod similar art. 2.6., se organizează și funcționează oficii de licitații în cadrul prefecturilor și al Primăriei municipiului București, cu atribuții conform art. 2.5. lit. b)-i).

Art. 2.8. - Pentru derularea corespunzătoare a activității de licitații, investitorul lucrării publice numește, pentru fiecare lucrare în parte, comisia pentru licitații și organizatorul licitației.

Art. 2.9. - Comisia pentru licitații răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare și adjudecare a ofertelor, pentru licitația publică pentru care a fost înființată, de respectarea procedurii desfășurării acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și în conformitate cu prescripțiile și reglementările transmise de oficiul de licitații.

Art. 2.10. - Comisia pentru licitații se compune din:

 • președintele comisiei, care de regulă este un specialist al investitorului;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul organizatorului;
 • membrii comisiei, care vor fi specialiști cu experiență profesională în domeniul lucrării publice supuse licitației și cu probitate morală.

Art. 2.11. - Numărul minim de specialiști care alcătuiesc comisia pentru licitații trebuie să fie de 5 (cinci).

Art. 2.12. - Pentru lucrări complexe, oficiile de licitații pot desemna specialiști din domeniul lucrărilor publice, care să participe la lucrările comisiei pentru licitații, ca membri în comisie sau ca observatori.

Art. 2.13. - Onorariile participanților la lucrările comisiei pentru licitații (membri, invitați etc.), care nu sunt angajați permanenți ai investitorului, se suportă de către investitor.

Art. 2.14. - Organizatorul licitației răspunde de pregătirea și desfășurarea licitației. Organizatorul licitației poate fi însuși investitorul sau un agent economic de specialitate angajat de investitor.

Art. 2.15. - Organizatorul licitației are obligația să transmită, într-un exemplar, fără întârziere, oficiului de licitații: anunțul publicitar, invitațiile de participare la licitație, documentele licitației și raportul de adjudecare.

De asemenea, are obligația să informeze telegrafic, prin telex, telefax etc., oficiul de licitații asupra principalelor faze de desfășurare a licitației.

Art. 2.16. - Verificatorul licitației se numește pentru fiecare lucrare în parte și se compune din minimum 3 (trei) specialiști. Acești specialiști nu pot fi implicați în nici o altă activitate de licitație.

Capitolul 3
Forme de licitații

Art. 3.1. - Organizatorii licitațiilor, în funcție de valoarea și complexitatea lucrărilor publice, pot folosi una din următoarele proceduri:

 • licitații publice deschise fără precalificare;
 • licitații publice deschise cu precalificare;
 • licitații publice restrânse;
 • încredințarea directă.

Art. 3.2. - Licitația publică deschisă fără precalificare se organizează într-o singură etapă, pentru lucrări publice la care pot participa, în număr nelimitat, furnizori sau antreprenori interni sau externi și care îndeplinesc condițiile din documentele licitației impuse de organizatori.

Art. 3.3. - Licitația publică deschisă cu precalificare este licitația organizată în două etape distincte: în prima etapă participă toți ofertanții interesați și care răspund invitației de precalificare, iar în a doua etapă participă numai ofertanții selecționați de organizatori pe baza competitivității prezentate.

Această procedură se aplică pentru lucrările publice complexe, la care investitorul dorește să selecționeze în prealabil ofertanții competenți și potențiali, în care caz scopul primei etape este întocmirea listei ofertanților calificați.

Art. 3.4. - Licitația publică restrânsă se aplică atunci când:

 • lucrarea publică, datorită specificului acesteia, poate fi executată de regulă de un număr restrâns de furnizori sau antreprenori;
 • a existat o licitație publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract;
 • apar motive de forță majoră, de urgențe, de păstrare a secretului etc.

Anunțarea licitației se face prin invitații adresate direct furnizorilor sau antreprenorilor selecționați de investitor la aprecierea sa.

Numărul minim de invitați și participanți la licitația publică restrânsă trebuie să fie 3 (trei).

Art. 3.5. - Încredințarea directă. Contractarea lucrărilor publice se realizează pe baza unei singure cereri de ofertă adresate unui singur furnizor sau antreprenor.

Contractările directe se practică numai cu titlu de excepție și cu avizul Oficiului de licitații, atunci când un anumit furnizor sau antreprenor este singurul în măsură să satisfacă cerințele investitorului.

Sunt admise astfel de contracte în următoarele cazuri:

 • încredințări directe, stabilite la nivel național, ca urmare a unor relații internaționale și acorduri între guverne;
 • lucrări artistice speciale;
 • lucrări sub protecția dreptului de autor;
 • lucrări care nu pot fi realizate decât de un singur furnizor sau antreprenor;
 • achiziții de completare sau de înlocuire a anumitor furnituri înglobate într-un anume proces tehnologic existent;
 • procese tehnologice speciale care impun un anumit standard sau produs;
 • lucrări care nu pot fi realizate decât de furnizorul sau antreprenorul inițial al lucrării;
 • prototipuri sau lucrări cu caracter special (secret etc.);
 • lucrări de mică importanță și cu durate scurte de realizare.
Capitolul 4
Publicitatea

Organizatorul licitației, în funcție de importanța lucrării și de interesele investitorului, face anunțuri publicitare pentru licitațiile lucrărilor publice în presa internă și, după caz, în presa internațională.

Anunțurile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.

Art. 4.1. - Anunțul în presa internă și internațională.

Publicarea anunțurilor referitoare la licitații se face prin cel puțin 3 anunțuri și va fi asigurată prin publicarea într-un cotidian de largă circulație și, după caz, în publicațiile de specialitate: Monitorul construcțiilor, Buletinul Asociației române a antreprenorilor de construcții ARACO și altele.

În situația în care se urmărește și atragerea ofertanților străini, licitația va fi cu participare internațională, în care caz publicarea anunțului de licitație se face și în cel puțin un cotidian de largă circulație internațională și, după caz, într-o publicație internațională de specialitate.

În cazul finanțării lucrărilor publice de către organisme internaționale bancare sau alți finanțatori externi, precum și în cazul cofinanțării, publicarea anunțului de licitație se va face și în conformitate cu instrucțiunile finanțatorului.

Conținutul minim al anunțului licitației este:

 • numele investitorului și al organizatorului licitației și adresele acestora;
 • condiții de participare;
 • locul de unde se pot obține documentele licitației și alte informații;
 • obiectul licitației și descrierea sintetică a lucrării publice;
 • data și ora limită a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum și data, ora și locul deschiderii ofertelor.

După caz, anunțul licitației poate fi completat cu:

 • denumirea ordonatorului de credit sau a finanțatorului;
 • forma și cuantumul garanțiilor solicitate;
 • forma de plată și modul de obținere a documentelor licitației.

Art. 4.2. - Informarea prealabilă se face în mod similar cu dispozițiile art. 4.1., de către organizatorul licitației, prin preaviz de licitație în presă, în cazul unei lucrări publice complexe, care impune o informare anterioară anunțului publicitar privitoare la viitoarea licitație, o vizitare prealabilă a amplasamentului etc., cu scopul de a obține un nivel competitiv ridicat al ofertelor.

Preavizul de licitație poate să conțină:

 • numele și adresele investitorului și organizatorului licitației publice;
 • descrierea succintă a obiectului licitației publice;
 • ordonatorul de credite sau finanțatorul și, eventual, valoarea creditului;
 • localizarea amplasamentului și modul în care acesta poate fi vizitat;
 • data anunțului publicitar.

Informarea prealabilă, prin acțiunile care decurg din aceasta, nu constituie nici o obligație între părți, ofertanții fiind înregistrați pe lista ofertanților posibili numai după înscrierea pentru participare, în conformitate cu anunțul publicitar al licitației.

Art. 4.3. - Publicarea anunțului pentru forma de licitație publică deschisă cu precalificare se face în mod similar anunțului descris de la art. 4.1., cu precizarea suplimentară că se organizează precalificarea ofertanților.

În vederea precalificării, organizatorul licitației transmite gratuit ofertanților, prin poștă sau prin ridicare directă de la sediul organizatorului, informații tehnice și economice privind viitoarea licitație, precum și instrucțiuni de prezentare a documentelor de precalificare.

De regulă, documentele de precalificare constau din: informații privind dotarea tehnico-economică și de personal, calificarea personalului, performanțe anterioare, lista lucrărilor executate anterior din domeniul lucrărilor care fac obiectul ofertei, atestate privind situația financiară, certificate de bună execuție, scrisori de recomandare.

După primirea documentelor de precalificare de la ofertanți, în prima etapă, organizatorul le studiază, compară performanțele acestora și întocmește lista ofertanților calificați.

Organizatorul are obligația de a comunica tuturor ofertanților participanți, în scris, rezultatul precalificării.

Numărul minim de ofertanți calificați trebuie să fie de 3 (trei).

Art. 4.4. - Invitațiile de participare la licitație publică restrânsă se fac de către investitor sau organizatorul licitației, atunci când:

 • există un număr limitat de ofertanți specializați;
 • este necesară o selecționare a ofertanților dintre furnizori sau antreprenori de specialitate, legată de interesele investitorului în realizarea calitativă a lucrării publice.

Invitațiile de participare la licitația publică restrânsă se transmit numai unor anumiți ofertanți selecționați de investitor.

Ofertanții care primesc invitația de participare la licitație, dacă doresc să participe, transmit prin telex organizatorului cererea de includere pe lista ofertanților potențiali. Ofertanții care nu primesc invitații nu pot să participe la licitația publică restrânsă.

Documentele licitației se pun la dispoziție, contra cost, numai ofertanților care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista ofertanților potențiali.

Capitolul 5
Documentele licitației

Art. 5.1. - În vederea efectuării unei licitații de lucrare publică, investitorul are obligația să elaboreze documentele licitației, care se pun la dispoziția ofertanților pentru întocmirea ofertelor.

Art. 5.2. - Documentele licitației pot fi elaborate și de către organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.) angajat de investitor în acest scop.

Art. 5.3. - Documentele licitației sunt:

 • anunțul publicitar și/sau invitația de participare la licitație;
 • instrucțiunile pentru ofertanți (conform cap. 6);
 • formularele de ofertă (conform anexelor nr. 3 a și 3 b);
 • formularul de contract (conform anexei nr. 4);
 • condiții generale de contractare;
 • condiții speciale de contractare;
 • caietul de sarcini (specificațiile tehnice cu caracter general și special);
 • probe, încercări și standarde ce trebuie respectate;
 • listele de cantități de lucrări (specificații cantitative), conform anexei nr. 5;
 • listele de utilaje și echipamente (specificații cantitative), conform anexei nr. 6;
 • proiectul tehnic sau piesele scrise și desenate, selecționate în scopul licitației;
 • graficul general de realizare a lucrării publice, prestări, livrări, recepții;
 • instrucțiuni privind modul de prezentare a garanțiilor și valoarea acestora;
 • alte condiții sau prescripții de elaborare și de prezentare a ofertelor, pe care investitorul sau organizatorul, le consideră necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situației hidrologice, a rețelelor sub și supraterane, alte particularități ale amplasamentului etc.).

Art. 5.4. - Documentele licitației se pun la dispoziția ofertanților, contra cost, de către organizator. Prețul de vânzare al documentelor licitației nu poate depăși costul multiplicării acestora.

Art. 5.5. - Modificarea conținutului documentelor licitației, după vânzarea lor, poate fi făcută numai de către investitor și numai în situații deosebite și cu aprobarea verificatorului.

Art. 5.6. - Notificarea modificării documentelor licitației se face de către organizator cu minimum 30 de zile înainte de termenul de depunere a ofertelor și obligatoriu tuturor ofertanților care au cumpărat documentele licitației.

Art. 5.7. - În cazul în care, ca urmare a modificării documentelor licitației, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica de către organizator tuturor ofertanților o dată cu notificarea modificării, pe baza aprobării prealabile a investitorului.

Capitolul 6
Instrucțiuni pentru ofertanți

Art. 6.1. - Instrucțiunile pentru ofertanți fac parte din documentele licitației și cuprind date și informații asupra organizării și desfășurării licitației, precum și precizări asupra modului de întocmire și prezentare a ofertei.

Art. 6.2. - Aceste instrucțiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertanți atrage după sine descalificarea automată a ofertei.

Art. 6.3. - Instrucțiunile pentru ofertanți cuprind:

 • lista (borderoul) documentelor licitației;
 • descrierea obiectului licitației;
 • criteriile de eligibilitate pentru ofertanți (conform cap. 7);
 • precizări privind prezentarea autorizațiilor de funcționare, înregistrări, taxe, asigurări etc.;
 • specificații referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei comerciale și de transmitere și depunere a acestora;
 • precizări referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total și/sau parțial), exprimat în lei și/sau în valuta indicată de investitor;
 • instrucțiuni privind forma de prezentare a garanției de participare la licitație și a garanției de bună execuție, precum și valorile acestora;
 • precizări privind modul de completare și semnare a contractului și eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;
 • graficul general de realizare a lucrării publice, recepții, termenul de garanție al lucrărilor;
 • precizări privind prezentarea ofertei pe secțiuni, pe capitole sau categorii de lucrări. În cazul licitației internaționale, atunci când unele din documentele licitației sunt redactate în mai multe limbi, se va preciza în mod explicit că limba română va avea prioritate;
 • termenul de închidere al depunerii ofertelor (data și ora limită de primire a ofertelor);
 • adresa de depunere a ofertelor și modul de înregistrare a depunerii;
 • condiții privind retragerea ofertei, penalizări;
 • perioada de valabilitate a ofertei;
 • semnăturile și parafele necesare pe documentele ofertei;
 • precizări privind procedura de deschidere a ofertelor; ziua, ora, locul și condițiile de reprezentare;
 • informații privind examinarea, selectarea, compararea și adjudecarea ofertelor, tehnica de calcul și punctajul sau coeficienții ce vor fi folosiți la evaluarea și departajarea ofertelor;
 • precizări privind aplicarea, după caz, a tratamentului preferențial ofertanților interni în competiție cu ofertanții externi și marjele de acordare a acestora;
 • menționarea dreptului organizatorului de a accepta sau de a respinge orice ofertă sau toate ofertele în situațiile în care condițiile tehnice și/sau economice prezentate de ofertanți sunt inacceptabile pentru investitor;
 • menționarea dreptului investitorului de a modifica unele termene, livrări sau lucrări, și în ce condiții;
 • precizarea modului de notificare a organizatorului către ofertant privind adjudecarea licitației;
 • alte informații și precizări pe care investitorul și organizatorul le consideră necesare.
Capitolul 7
Condiții de eligibilitate a ofertantului

Art. 7.1. - Ofertantul este admis să participe la licitație în condițiile în care este declarat eligibil de către organizator.

Art. 7.2. - Criteriile de stabilire a eligibilității ofertanților sunt:

a) dotarea tehnică, dotarea cu personal și puterea economică;

b) calificarea personalului;

c) performanțele anterioare în domeniu;

d) situația financiară cu maximum 30 de zile anterior datei de depunere a ofertei;

e) lipsa sancționărilor penale sau contravențiilor pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale;

f) calitatea de agent economic autorizat și înregistrat în domeniul lucrării publice supuse licitației;

g) capacitatea și resursele de executare a lucrării respective;

h) certificate de bună execuție;

i) scrisori de recomandare;

j) naționalitatea ofertantului.

Art. 7.3. - În situații speciale (finanțare din surse externe, cofinanțare etc.) finanțatorii și/sau investitorii pot impune și alte condiții de eligibilitate.

Art. 7.4. - În vederea participării la licitație, este de datoria ofertanților să se informeze dacă sunt eligibili sau nu.

Art. 7.5. - Organizatorul licitației, la solicitarea oricărui ofertant, este obligat să răspundă asupra aprecierii dacă acesta este eligibil sau nu.

Art. 7.6. - Ofertant eligibil nu înseamnă și ofertant calificat.

Art. 7.7. - Investitorii și organizatorii, pe răspunderea lor, de la caz la caz, în funcție de complexitatea lucrării publice, pot reduce criteriile de eligibilitate la minimum [art. 7.2 lit. a)-g)].

Capitolul 8
Oferta

Art. 8.1. - Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitației, este secretă și se depune la organizator în vederea participării la licitație.

Oferta se întocmește de ofertant sau de către altă societate comercială de specialitate (de consultanță, proiectare etc.) angajată de ofertant în acest scop, cu condiția păstrării caracterului secret al acesteia.

Art. 8.2. - Modul de structurare a documentației și modul de prezentare a ofertei vor respecta întocmai prevederile din documentele licitației (cap. 5).

Art. 8.3. - Oferta trebuie să fie fermă, să aibă caracter definitiv și obligatoriu asupra conținutului documentației ce o alcătuiește pe toată perioada de valabilitate precizată.

Art. 8.4. - Oferta este supusă clauzelor juridice și financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.

Art. 8.5. - Organizatorul licitației are dreptul de a descalifica orice ofertant care nu îndeplinește prin oferta prezentată una sau mai multe cerințe din documentele licitației, din instrucțiunile pentru ofertanți și condițiile de eligibilitate.

Art. 8.6. - Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinței ofertantului de a executa lucrarea publică în conformitate cu documentele licitației și de semnare a contractului cu investitorul.

Art. 8.7. - Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea voinței investitorului de a încredința lucrarea publică ofertantului a cărui ofertă a fost acceptată și de a semna contractul cu acesta.

Art. 8.8. - Revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea acesteia și înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garanției de participare.

Art. 8.9. - Revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage pierderea garanției de participare, precum și suportarea de către ofertant a altor despăgubiri stabilite prin documentele licitației.

Art. 8.10. - Ofertanții care sunt dovediți că dețin informații despre valoarea altor oferte din licitație sau au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației, spre a obține prețuri mai mari, vor fi excluși automat de la licitație.

Art. 8.11. - Termenul limită (data și ora) până la care pot fi depuse ofertele este denumit „termenul de închidere a depunerii ofertelor". Ofertele depuse după termenul de închidere sunt automat excluse de la licitație și se restituie ofertanților nedesfăcute.

Art. 8.12. - Perioada de timp necesară elaborării ofertelor (de la data anunțului publicitar sau data expedierii invitațiilor, până la data depunerii ofertelor) se stabilește de organizator, dar nu va fi mai mică de 30 de zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări de complexitate ridicată, de minimum 60 de zile calendaristice.

Art. 8.13. - Perioada de valabilitate a ofertei se stabilește de către organizator, ținând cont că aceasta se consideră de la data deschiderii ofertelor și până la data semnării de către ambele părți a contractului.

Art. 8.14. - La stabilirea termenului de valabilitate a ofertei organizatorul va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea și compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare și obținerea avizului de la verificator, eventual a reverificării și reluării deciziei de adjudecare, dacă verificatorul o cere; comunicarea deciziei de adjudecare; finalizarea negocierilor și semnarea contractului.

Art. 8.15. - Oferta trebuie să conțină, în mod expres, termenul de valabilitate a acesteia, în conformitate cu precizările cuprinse în cap. 6 „Instrucțiuni pentru ofertanți".

Art. 8.16. - În situații excepționale, înainte de expirarea perioadei inițiale de valabilitate a ofertelor, investitorul poate să ceară ofertanților o prelungire a acestei perioade. Solicitarea și răspunsul se vor face în scris sau telegrafic.

Ofertantului care acceptă solicitarea nu i se va cere și nici nu i se va permite să-și modifice oferta, ci să extindă în mod corespunzător valabilitatea garanției sale de participare la licitație. Prevederile art. 8.8., referitoare la plata și pierderea garanției de participare la licitație vor fi valabile și pe perioada de extindere a valabilității ofertei.

În situația în care termenul de prelungire a valabilității ofertei este mai mare de 30 de zile, investitorul poate solicita ofertanților și modificarea valorii ofertelor.

Ofertantul poate să refuze prelungirea termenului de valabilitate a ofertei fără pierderea garanției de participare la licitație.

Art. 8.17. - Valoarea totală și pe secțiuni a lucrării publice care face obiectul ofertei, denumită în continuare valoarea ofertei, se înscrie de către ofertant în formularele de ofertă (anexele nr. 3 a și 3 b).

Art. 8.18. - Valoarea ofertei se stabilește de către ofertant, de regulă, prin aplicarea prețurilor sale unitare, care vor fi înmulțite cu cantitățile din listele de cantități de lucrări, de utilaje și echipamente (primite de la organizator prin documentele licitației), după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrări, secțiuni, cheltuieli generale și în final valoarea totală a ofertei, conform instrucțiunilor pentru ofertanți.

Art. 8.19. - Articolele din listele de cantități de lucrări și din listele de utilaje și echipamente, nespecificate de către organizatori prin documentele licitației, se vor înscrie și cota de către ofertant separat, fără a fi incluse în valoarea ofertei.

Art. 8.20. - Articolele din listele de cantități de lucrări și din listele de utilaje și echipamente necotate de către ofertant nu vor fi plătite de investitor și se consideră că acestea sunt incluse în alte prețuri ale listelor, deci rămân în obligația ofertantului și se includ în valoarea ofertei.

Art. 8.21. - Valoarea ofertei se poate stabili de către ofertant și prin alte metode, atunci când documentele licitației le precizează.

Art. 8.22. - În valoarea ofertei, ofertantul va include și contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurărilor etc., în conformitate cu prevederile condițiilor contractuale.

Art. 8.23. - Prețurile unitare și totale pe articole și capitole de lucrări ale ofertei pot fi:

 • fixe, în cazul în care condițiile contractuale prevăd ca acestea să rămână nemodificate pe întreaga durată a contractului;
 • modificabile (indexate), atunci când valorile cotate de ofertant pot fi modificate pe durata contractului.

În acest caz, investitorul, prin documentele licitației (instrucțiunile pentru ofertanți și condițiile contractuale), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, precum și în situațiile în care acceptă indexarea prețurilor.

Art. 8.24. - Valoarea totală și parțială a ofertei se va prezenta în lei și, după caz, în valută, conform instrucțiunilor pentru ofertanți, și de regulă:

 • în lei pentru lucrările, utilajele și echipamentele care se procură din țară;
 • în valuta indicată pentru lucrările, utilajele și echipamentele procurate din alte țări.

Art. 8.25. - Cu privire la eventualele modificări ale prețurilor și ale legislației în vigoare până la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertei și în perioada de execuție a lucrărilor, în scopul de a nu se produce diverse interpretări de către ofertanți la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizări clare, de către organizator, în instrucțiunile pentru ofertanți și în condițiile contractuale.

Art. 8.26. - Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrărilor și împrejurimile acestuia și să obțină pentru el însuși, pe propria sa răspundere, toate informațiile necesare pentru elaborarea ofertei și încheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de ofertant.

Art. 8.27. - Investitorul va permite ofertantului și personalului acestuia sau agenților săi să pătrundă în incinta și pe terenurile respective, în scopul efectuării acestei inspectări, dar numai cu condiția expresă ca ofertantul, personalul sau agenții săi să suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.

Art. 8.28. - Ofertanții care doresc să ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (față de cerințele din documentele licitației) trebuie mai întâi să întocmească oferta de bază pentru cerințele tehnice incluse în documentele licitației, după care să furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completă a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificații tehnice, listele de cantități de lucrări, de utilaje și echipamente și prețurile lor parțiale și totale, metodologia de execuție propusă și alte detalii relevante.

Comisia pentru licitație va lua în considerație ofertele alternative, dacă acestea sunt acceptate din punctul de vedere al soluțiilor și exigențelor de calitate.

Art. 8.29. - Oferta va cuprinde, de regulă: scrisoarea de transmitere a ofertei (anexele nr. 2 a și 2 b); formularul de ofertă (anexele nr. 3 a și 3 b); garanția de participare; liste de cantități de lucrări (anexa nr. 5); liste de cantități pentru utilaje și echipamente (anexa nr. 6); tabele cu informații suplimentare; informații și documente despre eligibilitate și calificări; oferte alternative (dacă se prezintă); documente nominalizate de reprezentare și orice alte materiale care se cer a fi completate și transmise conform instrucțiunilor pentru ofertanți.

Art. 8.30. - Ofertele se depun de ofertant, în conformitate cu instrucțiunile pentru ofertanți, de regulă în două exemplare, un exemplar în original și o copie.

Se pot prezenta și mai multe copii (dacă organizatorul o cere prin instrucțiuni), în scopul folosirii lor de către finanțator și/sau verificator.

Art. 8.31. - Ofertantul va introduce originalul și fiecare copie, separat, în câte un plic interior, acestea introducându-se într-un plic exterior notând corespunzător plicurile interioare cu „original” și „copie”.

Art. 8.32. - Pe plicuri se va scrie, clar și citeț, în conformitate cu precizările din instrucțiuni:

a) Pe plicul exterior:

 • adresa organizatorului licitației;
 • titlul lucrării publice sau titlul contractului și numărul acestuia, dacă există;
 • cuvintele „a nu se deschide înainte de (ora și data)”;
 • nici o altă inscripție nu se trece pe plicul exterior.

b) Pe plicul interior:

 • se vor înscrie numele și adresa ofertantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care aceasta a fost trimisă prea târziu sau nu a fost acceptată din orice alt motiv.

Art. 8.33. - Plicul exterior și plicul interior vor fi sigilate de către ofertant. Dacă plicul exterior nu este sigilat și notat conform art. 8.32., organizatorul nu va purta nici o răspundere pentru adresarea greșită. Organizatorul licitației va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute indiferent din vina cui s-au produs acestea.

Art. 8.34. - Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării și prezentării ofertei sale. Investitorul nu va fi, în nici un caz, răspunzător pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obținut la adjudecare.

Capitolul 9
Deschiderea, examinarea și clarificarea ofertelor

Art. 9.1. - Ofertele depuse de ofertanți până la data și ora precizată pentru depunere se vor păstra de organizator sub cheie, după ce s-a verificat în prealabil dacă plicurile și sigiliile sunt intacte.

Art. 9.2. - La data, ora, și locul anunțate pentru deschiderea licitației vor fi prezenți membrii comisiei pentru licitații, reprezentanții ofertanților, care vor prezenta și documentele de împuternicire, reprezentanții investitorului și, după caz, alți specialiști invitați.

Toți cei prezenți vor semna de participare.

Art. 9.3. - La deschiderea licitației, președintele comisiei pentru licitații va anunța numele ofertanților, după care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele incluse în acestea.

În continuare, va anunța clar: numele ofertanților; valorile ofertelor totale și pe secțiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile și caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările și retragerile de oferte (dacă există); existența garanțiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia le consideră necesare.

Art. 9.4. - După deschidere și anunțare, conform art. 9.3, pentru propriile sale evidențe, comisia pentru licitații va întocmi un proces-verbal, care se va citi în prezența participanților, în care se va menționa:

 • lista ofertelor; numele și adresele ofertanților; valorile totale și pe secțiuni ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările și retragerile de oferte; existența garanțiilor de participare, precum și alte informații dezvăluite;
 • lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformități față de prevederile documentelor licitației.

Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei pentru licitații și, după caz, de invitați și de reprezentanții ofertanților.

Art. 9.5. - Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor înapoia ofertanților respectivi nedeschise.

Art. 9.6. - După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.

Art. 9.7. - Orice încercare a unui ofertant de a influența comisia în procesul de examinare, clarificare, evaluare și comparare a ofertelor și în luarea deciziilor cu privire la încredințarea contractului, poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.

Art. 9.8. - Comisia pentru licitații procedează, în continuare, pe loc sau în zilele următoare, cu respectarea prevederilor de la art. 9.6 și art. 9.7, la stabilirea situațiilor în care fiecare ofertă răspunde sau nu cerințelor prevăzute în documentele licitației și abia după aceea trece la examinarea, clarificarea și evaluarea de detaliu a ofertelor.

Art. 9.9. - În scopul examinării, evaluării și comparării obiective a ofertelor, comisia pentru licitații poate să ceară ofertanților, individual, să-și clarifice ofertele, inclusiv să defalce prețurile unitare.

Solicitarea de clarificare și răspunsul aferent se vor face în scris, telegrafic, telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau conținutului ofertei, exceptând cazurile în care se solicită corecția erorilor aritmetice descoperite de comisie în cursul examinării ofertelor.

Art. 9.10. - Dacă o ofertă nu răspunde cerințelor documentelor licitației, aceasta va fi respinsă de către comisia pentru licitații, în situația în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 9.9, erorile sau omisiunile din ofertă, spre a deveni corespunzătoare.

Art. 9.11. - Se interzice factorilor care participă la activitatea de licitații aducerea la cunoștința ofertanților sau a altor persoane fizice și juridice a unor informații suplimentare despre licitații, în afara informațiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 9.3 și art. 9.4) și a anunțului final de încredințare a contractului în favoarea ofertantului câștigător.

Capitolul 10
Evaluarea și compararea ofertelor

Art. 10.1. - Comisia pentru licitații va evalua și compara ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare, inclusiv cele care au fost corectate de către ofertanți (la cererea comisiei), ale căror corecturi au fost acceptate și care răspund în mod substanțial cerințelor din documentele licitației.

Art. 10.2. - Evaluarea ofertelor se face de către comisia pentru licitații prin aprecierea simplă a calităților tehnice și valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienți la elementele principale ale ofertelor, stabiliți în prealabil de către investitor și finanțator.

Art. 10.3. - Coeficienții de evaluare se stabilesc, după caz, pentru:

 • valoarea ofertei;
 • termenele de livrare sau recepție;
 • condiții și facilități financiare;
 • eficiența și competitivitatea echipamentelor și utilajelor tehnologice care fac parte din lucrarea publică;
 • asigurarea service-ului și a pieselor de schimb;
 • eficiența și competitivitatea utilajelor, materialelor, calitatea și calificarea personalului privind execuția lucrărilor;
 • eficiența metodelor tehnologice de execuție;
 • coeficienți preferențiali pentru ofertanții interni și externi;
 • etc.

Art. 10.4. - Sistemul de punctaj, coeficienții de evaluare și modul de aplicare a acestora se vor comunica în prealabil ofertanților prin documentele licitației.

Art. 10.5. - În cazul aprecierii simple, oferta desemnată câștigătoare (adjudecată) reprezintă acea ofertă cu valoarea cea mai scăzută, în condițiile calității tehnice, respectării documentelor licitației, precum și demonstrării eligibilității și capacității ofertantului de a executa lucrarea publică.

Art. 10.6. - În cazul aprecierii prin punctaj, oferta desemnată câștigătoare (adjudecată) reprezintă acea oferta care prin însumare totalizează punctajul maxim, cuantificând elementele precizate la art. 10.3.

Art. 10.7. - Atât în cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple, cât și prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta desemnată câștigătoare reprezintă oferta cea mai competitivă, conform prevederilor art. 10.5 și 10.6, cu condiția ca ofertantul să aibă capacitatea și resursele să execute contractul în mod eficient.

Art. 10.8. - În cazul prezentării ofertelor alternative, comisia pentru licitații va cota atât oferta de bază, cât și oferta alternativă prezentată; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 10.2 și 10.3, ofertantul respectiv participând în licitație cu două oferte.

Capitolul 11
Adjudecarea, informarea și semnarea contractului

Art. 11.1. - Comisia pentru licitații întocmește un raport în 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:

 • numele membrilor comisiei pentru licitații și ai specialiștilor invitați care au participat la evaluarea și compararea ofertelor;
 • nominalizarea ofertantului a cărui ofertă a fost adjudecată;
 • justificarea criteriilor tehnice și economice ale hotărârii de adjudecare;
 • semnăturile tuturor membrilor comisiei pentru licitații și, după caz, ale invitaților.

Art. 11.2. - Raportul întocmit și semnat conform art. 11.1, se va transmite:

 • 1 (un) exemplar (originalul) investitorului;
 • 1 (un) exemplar verificatorului;
 • 1 (un) exemplar Ministerului Finanțelor;
 • 1 (un) exemplar rămâne pentru evidență la dispoziția comisiei pentru licitații.

Art. 11.3. - Raportul de adjudecare în favoarea ofertantului câștigător se supune la vot de către membrii comisiei pentru licitații și se adjudecă cu minimum 2/3 din numărul voturilor membrilor acesteia, în care se vor include în mod obligatoriu și voturile reprezentanților investitorului și Ministerului Finanțelor.

Art. 11.4. - Raportul privind adjudecarea va fi supus aprobării verificatorului, care va comunica, în scris, comisiei pentru licitații hotărârea sa, în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice.

Hotărârea finală a verificatorului se va înscrie în termenul cunoscut de ofertanți prin documentele licitației, pentru comunicarea oficială a rezultatului licitației.

Art. 11.5. - Membrii comisiei pentru licitații, care nu sunt de acord cu adjudecarea, vor preciza, în scris, anexat la raport, motivele de divergență.

Art. 11.6. - Atât membrii comisiei pentru licitații, cât și specialiștii invitați la examinarea și evaluarea ofertelor, pot depune, după caz, contestații adresate verificatorului împotriva hotărârii de adjudecare, în termen de 3 (trei) zile calendaristice, de la data semnării raportului cu obiecțiuni.

Art. 11.7. - Contestațiile sunt analizate și rezolvate de către verificator, iar hotărârea acestuia se transmite, în termenul de aprobare (art 11.4), comisiei pentru licitații.

Art. 11.8. - În cazul în care contestațiile sunt întemeiate, verificatorul nu validează raportul comisiei pentru licitații privind adjudecarea și comunică comisiei pentru licitații reanalizarea ofertelor și anularea raportului, adjudecarea în favoarea altui ofertant sau, după caz, anularea licitației.

Art. 11.9. - Hotărârea finală a verificatorului va fi comunicată ofertanților de către organizator în termenul anunțat prin documentele licitației.

Art. 11.10. - Hotărârea finală a verificatorului rămâne definitivă și nu este supusă nici unei căi de atac.

Art. 11.11. - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, organizatorul va anunța ofertantul câștigător, telegrafic, telex sau telefax, precum și printr-o scrisoare recomandată cu o confirmare de primire, semnată de investitor, că oferta sa a fost acceptată.

Această comunicare, denumită scrisoare de acceptare, va conține:

 • notificarea referitoare la acceptarea ofertei;
 • valoarea ofertei acceptate și deci valoarea lucrării publice și a contractului;
 • notificarea încredințării contractului;
 • invitația către ofertantul câștigător ca acesta să constituie garanția de bună execuție și de semnare a documentelor contractului în termenul de valabilitate a ofertei.

După constituirea de către ofertantul câștigător a garanției de bună execuție, organizatorul va comunica prin scrisori semnate de organizator și investitor, celorlalți ofertanți, că ofertele lor sunt necâștigătoare.

Aceste scrisori constituie și documentul de eliberare a garanției de participare la licitație fiecărui ofertant necâștigător.

Art. 11.12. - Hotărârea de adjudecare a comisiei pentru licitații în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia investitorul va încredința contractul de execuție a lucrării publice acestuia.

Art. 11.13. - După notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei către ofertantul câștigător se procedează la semnarea contractului (anexa nr. 4), care include toate acordurile și documentele între părți și se procedează la constituirea garanției de bună execuție, conform art. 13.4, art. 13.5, art. 13.7 și prevederilor din documentele licitației.

Semnarea documentelor contractuale (contractul, condiții generale de contractare, condițiile speciale de contractare și anexele acestora) se face prin înțelegere la sediul uneia dintre părți, cu care ocazie părțile pot prezenta și documentele de împuternicire în vederea semnării.

Art. 11.14. - Operațiunile de la art. 11.13 se vor încheia înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.

Art. 11.15. - Dacă ofertantul câștigător, după ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 11.11, nu semnează contractul și documentele acestuia conform art. 11.13, și nu constituie garanția de bună execuție conform art. 13.4, unul din aceste două refuzuri constituie un motiv de anulare a încredințării contractului și de pierdere a garanției de participare la licitație, precum și de plată a daunelor determinate și dovedite.

Capitolul 12
Anularea licitației

Art. 12.1. - De regulă, nu se permite anularea licitației.

În mod excepțional, anularea licitației se face atunci când:

 • s-a prezentat numai o singură ofertă;
 • valorile prezentate de ofertant în oferte depășesc cu valori inacceptabile pentru investitor valorile anterior estimate;
 • în cazul unor nereguli importante, din care cauză investitorul, Ministerul Finanțelor și verificatorul, conform art. 11.8, anulează licitația;
 • alte cazuri specificate în mod expres prin documentele licitației.

Art. 12.2. - De comun acord, investitorul, Ministerul Finanțelor și verificatorul își rezervă dreptul de a anula licitația, oricând înainte de semnarea contractului, fără ca prin aceasta să-și asume vreo responsabilitate față de ofertantul sau ofertanții afectați sau vreo obligație de a informa respectivii ofertanți asupra motivelor acțiunii lor.

Art. 12.3. - În cazul anulării licitației, organizatorul comunică hotărârea, în scris, tuturor ofertanților participanți și oficiului de licitații și se înapoiază garanțiile integral.

Dacă este cazul, se organizează o nouă licitație conform prezentului regulament.

Capitolul 13
Garanțiile

Art. 13.1. - În vederea participării la licitație, ofertantul este obligat sa depună la investitor garanția de participare la licitație, pentru ca investitorul să fie asigurat, în cazul adjudecării lucrării în favoarea unui ofertant, de preluarea contractului.

Art. 13.2. - Ofertanților necâștigători ai licitației li se restituie garanția de participare la licitație, fără nici un fel de rețineri, direct sau pe bază de scrisoare din partea organizatorului. Confirmarea pentru restituire trebuie să fie cât mai promptă posibil și nu trebuie să fie făcută mai târziu de 5 zile de la data adjudecării ofertei.

Art. 13.3. - Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

 • dacă ofertantul își retrage oferta în cursul perioadei de valabilitate a acesteia;
 • în cazul ofertantului câștigător, dacă acesta, în termenul de valabilitate a ofertei, nu semnează contractul sau, după caz, nu depune garanția de restituire a avansului și garanția de bună execuție.

Art. 13.4. - Ofertantul căruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat să constituie o garanție de bună execuție, în scopul asigurării investitorului de realizarea la calitatea convenită prin contract și la termen a lucrării.

Art. 13.5. - Modul de restituire a garanției de bună execuție se precizează prin condițiile contractuale convenite.

Art. 13.6. - Cuantumul garanțiilor se stabilește de investitor și reprezintă un anumit procent din valoarea lucrărilor.

Art. 13.7. - Formele de constituire a garanțiilor pot fi:

 • sume cash depuse la casieria organizatorului contra unei chitanțe;
 • ordin de plată sau cecuri acceptate la o bancă indicată de organizator, scrisori de garanție bancară, acreditive sau alte forme stabilite de organizator (cu acordul investitorului) prin documentele licitației.
Capitolul 14
Dispoziții finale

Art. 14.1. - Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare.


[modificare] Anexa Nr. 1
Termeni utilizați


1. Ordonatorul de credite
2. Finanțatorul
3. Investitorul
4. Consultantul
5. Ofertantul (antreprenor general/de specialitate și furnizor general/de specialitate)
5.1. Antreprenor general
5.2. Antreprenor de specialitate (subantreprenor)
5.3. Furnizorul
6. Verificatorul licitației
7. Licitația
8. Caietul de sarcini (specificații tehnice)
9. Proiectul tehnic
10. Adjudecarea execuției lucrărilor publice
11. Contractul
11.1. Contracte „la cheie”
11.2. Contracte globale
11.3. Contracte separate
11.4. Subcontracte
11.5. Contracte pentru servicii de consultanță și asistență tehnică
11.6. Condiții generale de contractare
11.7. Condiții suplimentare de contractare
11.8. Condiții speciale de contractare
11.9. Grafic general de realizare a lucrărilor
12. Grafic de execuție
13. Atașament
14. Jurnal zilnic al șantierului
15. Ordin de șantier


1. Ordonatorul de credite

Asigură fondurile necesare, precum și deschiderea finanțării pentru realizarea lucrărilor publice.

Ordonatorii de credite sunt stabiliți prin Legea finanțelor publice nr. 10/1991.

2. Finanțatorul

Este societatea comercială care asigură finanțarea, în limita sau în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit legii, ordonatorilor de credite pentru lucrările publice.

3. Investitorul

Investitorul de lucrare publică este ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite potrivit art. 30 și 55 din Legea finanțelor publice nr. 10/1991, care, având finanțarea asigurată, contractează cu un ofertant execuția lucrării.

Investitorul asigură elaborarea documentelor necesare organizării licitației și adjudecării în favoarea unui ofertant al lucrării publice.

4. Consultantul

Consultantul este societatea comercială de proiectare, consultanță, regie autonomă sau persoane fizice autorizate, împuternicite de investitor să-l reprezinte în realizarea lucrărilor publice.

În cazul în care investitorul consideră necesar, acesta poate angaja un consultant - persoană juridică (societate comercială sau persoană fizică) - care să-i reprezinte interesele pe toată durata derulării contractului.

Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul său desfășurarea lucrărilor pe șantier.

În cazul în care investitorul este organizat corespunzător, acesta nu apelează la consultant.

Relațiile investitorului cu antreprenorul sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului său.

Reprezentantul consultantului va fi răspunzător în fața consultantului pentru urmărirea și supravegherea lucrărilor, precum și pentru testarea și examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi răspunzător și pentru oricare din împuternicirile pentru care consultantul l-a investit.

Consultantul mai poate executa, la cererea investitorului, pe bază de contract: studii de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificații tehnice și cantitative de lucrări, liste de utilaje și echipamente, documentele licitației, întreaga pregătire și organizare a licitației, în care caz îndeplinește funcția de organizator; să reprezinte pe investitor pe parcursul execuției pentru conducerea și coordonarea lucrărilor (proiect management), precum și alte servicii de consultanță și asistență tehnică.

5. Ofertantul (antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general, furnizor de specialitate)

Este regia autonomă, societatea comercială sau o firmă străină organizată și dotată corespunzător pentru execuție de lucrări, care are dreptul legal de a desfășura acest gen de activități și de a semna și derula contracte având ca obiect realizarea acestora.

Ofertantul depune oferta pentru participare la licitații și, în cazul în care i-a fost adjudecată execuția lucrărilor, încheie cu investitorul contractul pentru execuția acestor lucrări și le execută în conformitate cu cele convenite prin acest contract.

Ofertantul, în sensul în care a fost definit mai sus, poate să îndeplinească funcția de antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general sau furnizor de specialitate în funcție de specificul și complexitatea lucrărilor ce urmează să facă obiectul contractului.

5.1. Antreprenor general

Este antreprenorul care are capacitatea tehnică și organizatorică de a se angaja exclusiv în nume propriu în relații contractuale cu investitorul, pentru execuția de lucrări complexe pe care urmează să le execute prin forțe proprii sau pe baze contractuale împreună cu alți antreprenori de specialitate și furnizori. Aceștia din urmă vor avea față de antreprenorul general statut de antreprenori de specialitate, respectiv furnizori de specialitate.

5.2. Antreprenor de specialitate

Este antreprenorul care are ca obiect de activitate execuția unui anumit gen de activități din domeniul lucrărilor publice, pentru care este specializat.

5.3. Furnizorul

Este regia autonomă sau societatea comercială care asigură, pe bază de oferte și contracte, livrarea de materiale, utilaje și echipamente și, după caz, montarea acestora. După complexitatea sarcinilor pe care le contractează și le realizează, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.

6. Verificatorul licitației

Este alcătuit dintr-o grupă de specialiști care se formează de către oficiul de licitații pentru fiecare licitație în parte, se propune și se aprobă potrivit regulamentului de licitație. Documentele care se verifică și se aprobă sunt: anunțul publicitar; scrisorile de invitație la licitație; celelalte documente ale licitației care se transmit ofertanților, precum și documentele de adjudecare și contestațiile.

7. Licitația

Este un concurs la care investitorul, direct sau prin intermediul organizatorului, pe baza documentelor licitației, invită ofertanți care să prezinte oferte în scopul organizării licitației și adjudecării contractării lucrării publice, în favoarea celui mai competitiv ofertant.

8. Caietul de sarcini (specificații tehnice)

Este documentația scrisă care însoțește proiectul elaborat de consultant și care detaliază condițiile tehnice de execuție și montaj ale lucrărilor: calitățile materialelor, utilajelor și echipamentelor, standarde care trebuie respectate, toleranțe de execuție și montaj, protecția muncii, protecția mediului, tehnologii, transporturi, inspecții, teste, verificări, modificări măsurători, întreținere etc.

În cazul unor lucrări publice mai simple, se pot organiza licitații la care proiectul tehnic se întocmește de către ofertanți, pe baza unui caiet de sarcini elaborat de investitor și pus la dispoziția ofertanților o dată cu celelalte documente ale licitației.

În acest caz, perioada de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de ofertant, în cazul în care se precizează prin documentele licitației, va fi inclusă în valoarea ofertei.

9. Proiectul tehnic

Este documentația scrisă și desenată ce se elaborează la solicitarea investitorului, pe bază de contract, de către regii autonome, societăți comerciale de proiectare sau consultanță, care face parte din documentele licitației, și pe baza căreia se elaborează ofertele.

Se întocmește, de regulă, pe baza studiului de fezabilitate și/sau a studiului tehnico-economic și trebuie să conțină, în principal: planurile și toate detaliile necesare stabilirii cantităților de lucrări, caietul de sarcini (specificații tehnice), listele de cantități de lucrări, listele de cantități pentru utilaje și echipamente, capacități de producție, planuri de ansamblu și de montaj, indicatori tehnico-economici, soluții constructive, studii de teren, autorizații, avize etc.

Listele de cantități de lucrări și listele de utilaje și echipamente fac parte din proiect și din documentele licitației și pe baza lor se întocmesc ofertele. Aceste liste trebuie să conțină: numărul curent, codul articolului, descrierea lucrărilor, unitatea de măsură, cantitatea.

Formularele acestor liste (anexa nr. 5 și anexa nr. 6) conțin în ultimele coloane și rubricile de preț unitar și preț total, dar fără valori, acestea urmând a fi înscrise de către ofertant.

Dacă din descrierea utilajelor și echipamentelor nu rezultă clar datele necesare întocmirii ofertelor, atunci la aceste liste se anexează fișele tehnice ale acestor utilaje și echipamente.

10. Adjudecarea execuției lucrărilor publice

Stabilirea, pe bază de licitație, a ofertantului căruia i se încredințează lucrarea publică pe care urmează să o realizeze pe bază de contract încheiat cu investitorul.

11. Contractul

Este actul juridic încheiat prin acordul de voință între investitor și ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat lucrarea publică, în vederea realizării acesteia.

Forma de contract este de regulă cea din condițiile generale de contractare transmise ofertanților de către investitor prin documentele licitației.

În unele cazuri, până la încheierea contractului, acesta poate trece prin următoarele faze: forma de contract propusă de investitor și care face parte din documentele licitației; forma de contract acceptată de ofertant și care însoțește oferta; forma finală de contract definitivat și semnat de părți după adjudecare și negociere.

Contractul este compus din formularul de contract (anexa nr. 4) însoțit de condiții generale de contractare și condiții speciale de contractare și celelalte documente precizate în formularul de contract în accepțiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: „la cheie”, globale, separate, subcontracte, precum și contracte pentru servicii de consultanță și asistență tehnică.

11.1 Contract „la cheie"

Este cel mai complex contract care se încheie între investitor și un antreprenor general, în scopul realizării complete a unei lucrări publice, inclusiv punerea în funcțiune a acesteia.

11.2 Contact global

Contractul global se încheie între investitor, pe de o parte, și antreprenorul general și furnizorul general, pe de altă parte, aceștia din urmă asumându-și răspunderea realizării în ansamblu a lucrării publice, având dreptul să încheie contracte de subantrepriză (subcontracte) cu antreprenori sau furnizori de specialitate.

Același contract global se poate încheia între investitor atât cu antreprenorul general, cât și cu furnizorul general, în care caz între antreprenorul general și furnizorul general intervine un contract de asociere, răspunderile fiind delimitate în acest contract.

11.3. Contracte separate

Contractele separate se încheie între investitor și mai mulți antreprenori și furnizori, câte un contract cu fiecare din aceștia, în cazul în care investitorul are capacitatea tehnică și organizatorică de a îndeplini funcțiile de furnizor și de antreprenor general.

În acest caz, răspunderea generală de realizare în totalitate a lucrării publice rămâne în sarcina investitorului, antreprenorii și furnizorii răspunzând strict pentru lucrările, livrările și serviciile contractate separat.

11.4. Subcontracte

Subcontractele se încheie între antreprenorii generali și/sau furnizorii generali, pe de o parte, și antreprenorii și furnizorii de specialitate, pe de altă parte, pentru realizarea diverselor secțiuni (părți) din lucrarea publică, ce fac obiectul contractului global sau „la cheie”.

11.5. Contracte pentru servicii de consultanță și asistență tehnică

Aceste contracte se încheie de către investitor cu organizații de proiectare și/sau consultanță pentru întocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste de cantități de lucrări, liste de cantități pentru utilaje și echipamente, caiete de sarcini (specificații tehnice), condiții speciale contractuale, documentații pentru licitații, oferte ș.a.

De asemenea, se pot încheia contracte și pentru: organizarea licitațiilor, reprezentarea investitorului și/sau furnizorului pe parcursul execuției în conducerea și coordonarea lucrărilor, alte servicii de consultanță și asistență tehnică etc.

11.6. Condiții generale de contractare

Documentul care pune la dispoziția părților contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrărilor de construcții. În toate cazurile, ele devin parte integrantă a unui contract de executare a lucrărilor de construcții.

11.7. Condiții suplimentare de contractare

Documentul complementar la condițiile generale de contractare prin care se fixează clauze specifice contractelor încheiate de un anumit investitor.

11.8. Condiții speciale de contractare

Documentul care completează sau, eventual, modifică condițiile generale de contractare și „condițiile suplimentare de contractare”, aplicabile unui anumit contract.

11.9. Grafic general de realizare a lucrărilor

Documentul care indică datele de începere și terminare a lucrărilor, precum și intervențiile diferiților participanți.

12. Grafic de execuție

Documentul detaliat care se înscrie în termenele globale ale graficului general de realizare a lucrărilor. El precizează termenele pentru diferitele faze ale execuției lucrărilor, participanții, categoriile de lucrări și etapele intervenției participanților.

13. Atașament (caiet de măsurători)

Documentul scris și/sau desenat, datat și semnat de reprezentanții părților contractuale, prin care se consemnează lucrările executate sub aspect cantitativ și calitativ și particularitățile susceptibile de a face obiectul unor litigii ulterioare.

14. Jurnal zilnic al șantierului

Documentul semnat și datat în care se înscriu date privitoare la activitatea zilnică a șantierului, evenimentele survenite pe parcursul execuției și avansării lucrărilor.

15. Ordin de șantier

Documentul scris, semnat și datat, prin care investitorul dispune antreprenorului să execute un ordin ce ține de obligațiile ce și le-a asumat prin contract.


[modificare] Anexa Nr. 2 a

Scrisoare de transmitere a ofertei

Ofertă

Nr. ........

Data .................

Locul ..................

Către ................................................

(Numele și sediul organizatorului)

Stimate organizator,

Urmare anunțului dumneavoastră publicitar din publicația .......................................................... din data de ..............., prin care ați lansat invitația de participare la licitația nr. ..............., organizată de dumneavoastră pentru execuția de ...................................................., avem plăcerea să vă prezentăm oferta noastră în termenii și condițiile alăturate[1], privind:

 1. Obiect
 2. Preț
 3. Condiții de plată
 4. Condiții de livrare
 5. Termene de livrare
 6. Recepția cantitativă și calitativă
 7. Garanția tehnică
 8. Garanții bancare
 9. Asistență tehnică
 10. Documentația tehnică
 11. Piese de schimb
 12. Alte condiții
 13. Valabilitatea ofertei
Avem speranța că oferta noastră va satisface cerințele dumneavoastră.
Cu stimă,


[modificare] Anexa Nr. 2 b

Scrisoare de transmitere a ofertei

Ofertă

Nr. ........

Data .................

Locul ..................

Către ................................................

(Numele și sediul organizatorului)

Stimate organizator,

Urmare scrisorii dumneavoastră nr. ................. datată ..............., prin care ați lansat invitația de participare la licitația nr. ..............., avem plăcerea să vă prezentăm oferta noastră în termenii și condițiile alăturate[1], privind:

 1. Obiect
 2. Preț
 3. Condiții de plată
 4. Condiții de livrare
 5. Termene de livrare
 6. Recepția cantitativă și calitativă
 7. Garanția tehnică
 8. Garanții bancare
 9. Asistența tehnică
 10. Documentația tehnică
 11. Piese de schimb
 12. Alte condiții
 13. Valabilitatea ofertei
Avem speranța că oferta noastră va satisface cerințele dumneavoastră.
Cu stimă,


[modificare] Anexa Nr. 3 a
Formular de ofertă

(Notă: Anexa face parte din ofertă. Ofertanții sunt rugați să completeze toate spațiile albe din formularul de ofertă și din anexă).

Către ...................................
Domnilor,

1. După examinarea planurilor, a condițiilor generale de contractare (anexa nr. 7), a specificației și a listelor de cantități pentru executarea lucrărilor care fac obiectul licitației, noi, subsemnații, oferim executarea, terminarea și întreținerea acestor lucrări, în întregime, conform numitelor planuri, condițiilor de contractare, specificației și listelor de cantități menționate, pentru suma de ................... (lei, $) sau suma ce se va stabili pe baza negocierilor conform condițiilor generale și speciale de contractare.

2. Ne obligăm, în cazul când oferta noastră este acceptată, să începem lucrările în cel mult .......... zile de la primirea ordinului investitorului de a îi începe lucrarea, să-i terminăm și să-i predăm lucrările prevăzute în contract în întregime, cel mai târziu după ........ zile calculate de la începerea lucrărilor ordonate de investitor.

3. Dacă oferta noastră e acceptată, vom obține, dacă se cere, garantarea de către o agenție de asigurare sau de către o bancă, sau vom furniza garanții (ce vor fi aprobate de dv.) încheiate solidar și separat cu noi pentru o sumă care să nu depășească ....% din suma mai sus menționată pentru buna execuție a contractului, în condițiile unei convenții ce va fi aprobată de dv.

4. Convenim să menținem oferta aceasta pentru o perioadă de ....... zile (perioada de valabilitate) de la data fixată pentru noi și oferta va putea fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade.

5. Până la încheierea contractului, întocmit și semnat de dv., această ofertă, împreună cu acceptarea ei în scris din partea dv., va constitui un angajament obligatoriu între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta noastră chiar dacă are prețul cel mai scăzut și că puteți accepta orice ofertă pe care o veți primi.

7. Anexa nr. 3 b la prezentul formular, denumită și „anexa la formularul de ofertă”, face parte integrantă din acest document.

Datat azi ..... luna .............. anul ...... semnătura ................., în calitate de .................. pe deplin autorizat să semnez oferte pentru și în numele .................................. (litere de tipar).

L.S.

Adresa: .....................................................

Observații:

Formularul de ofertă este minimal, acesta urmând a fi completat, după caz, de organizatorul licitației.


[modificare] Anexa Nr. 3 b
Anexa la formularul de ofertă
Nr. crt. (clauza) Cantitatea U/M
Valoarea scrisorii de garanție sau a garanției de bună execuție %
Valoarea minimă a asigurărilor
Perioada de la începerea lucrărilor de la ordinul investitorului de a începe lucrarea zile
Durata de execuție luni
Valoarea despăgubirilor (daune-interese)
Limita maximă a despăgubirilor (daune-interese)
Valoarea primei de execuție (dacă există)
Perioada de garanție luni
Procent pentru cheltuieli generale, beneficii etc. %
Procent de reținere pentru diverse garanții %
 • valoarea limită a banilor reținuți din situațiile de plată
Valoarea minimă a situațiilor provizorii de plată a lucrărilor %
Termenul la care se va face plata după emiterea situațiilor provizorii, sau finale de lucrări zile

Datat azi ...... luna ............... anul ...... semnătura .................... în calitate de ...................... pe deplin autorizat să semnez oferte pentru și în numele ...................................

L.S.

Adresa: ........................................................


[modificare] Anexa Nr. 4
Formular de contract[2]

Acest contract este încheiat pe data de ................ anul 19.... între (numele investitorului) ..........................., din (adresa investitorului) ...................................., denumit în cele ce urmează investitor, pe de o parte, și (numele antreprenorului) ....................................., denumit în cele ce urmează antreprenor, pe de altă parte, prin care investitorul dorește să se execute lucrările (scurtă descriere a lucrărilor) ....................................... și a acceptat, prin scrisoarea de acceptare (data și nr. scrisorii de acceptare) oferta antreprenorului pentru executarea, terminarea și întreținerea acestor lucrări. Acest contract atestă, după cum urmează:

1. În acest contract cuvintele și expresiile vor avea aceleași înțelesuri care le-au fost atribuite prin condițiile generale de contractare la care ne referim în prezenta.

2. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca făcând parte din acest contract:

a) prezentul formular de contract completat și semnat;

b) scrisoarea de acceptare;

c) oferta, formularul de ofertă (anexa nr. 3 a) și anexa la formularul de ofertă (anexa nr. 3 b);

d) caietul de sarcini;

e) listele de cantități de lucrări și listele de cantități pentru utilaje și echipamente cotate (anexa nr. 5 și anexa nr. 6);

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabele cu informații suplimentare;

h) condițiile generale de contractare (anexa nr. 7);

i) condițiile speciale de contractare.

3. Documentele de mai sus se consideră că se completează reciproc, dar în caz de ambiguitate sau diferențe între ele, au prioritate în ordinea enumerării.

4. Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.

5. Investitorul se învoiește să plătească antreprenorului pentru execuția, terminarea și întreținerea lucrărilor, prețul contractului la datele și în modul descris prin contract.

Semnat, ștampilat,                               Semnat, ștampilat,

de numitul                                           de numitul


Înscris de autentificare .....................................

din partea ...................................................


[modificare] Anexa Nr. 5

[3]Lucrarea ...............................

[3]Întocmit ..............................

[3]Investitor ............................

[3]Ofertant ..............................

[3]Categoria de lucrări ..................

Liste de cantități de lucrări
Capitolul ............................

pag. ........

Nr. crt. Codul art. Descrierea lucrării U/M Cantitatea
Prețul
unitar total
0
1
2
3
4
5
6
     

Cele de mai jos se înscriu pe ultima pagină a capitolului de lucrări.

a) Prezenta listă de cantități conține un număr de ............ articole și un număr de ..... pagini.

b) Întocmitorul și investitorul completează și răspund de corectitudinea coloanelor 1, 2, 3 și 4.

c) Ofertantul completează și răspunde de valorile înscrise de el în coloanele 5 și 6.

Investitor                                                       Ofertant

(semnătura) ................                                     (semnătura) ..................


[modificare] Anexa Nr. 6

[3]Lucrarea ...............................

[3]Întocmit ..............................

[3]Investitor ............................

[3]Ofertant ..............................

[3]Categoria de lucrări ..................

Liste de cantități pentru utilaje și echipamente
Capitolul ............................

pag. ........

Nr. crt. Codul art. Descrierea utilajului și a parametrilor principali Nr. fișei tehnice U/M Cantitatea
Prețul
unitar total
0
1
2
3
4
5
6
7
     

Cele de mai jos se înscriu pe ultima pagină a capitolului de lucrări.

a) Prezenta listă de cantități conține un număr de ............ articole și un număr de ..... pagini.

b) Întocmitorul și investitorul completează și răspund de corectitudinea coloanelor 1, 2, 3, 4 și 5.

c) Ofertantul completează și răspunde de valorile înscrise de el în coloanele 6 și 7.

Investitor                                                       Ofertant

(semnătura) ................                                     (semnătura) ..................


[modificare] Anexa Nr. 7
Condiții generale de contractare

Contractul pentru realizarea lucrărilor publice este actul juridic încheiat prin acordul de voință între cele două părți - investitorul și antreprenorul în favoarea căruia s-a adjudecat lucrarea publică.

Prevederile contractului se supun legislației în vigoare în România.

Articolul 1
Documentele contractului

1.1. Toate documentele contractului se întocmesc în limba română.

1.2. Natura și volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului.

1.3. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate va fi pusă de investitor, fără plată, la dispoziția antreprenorului în patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

1.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, atașamentele și alte documente pe care antreprenorul trebuie să le întocmească, sau care sunt cerute de consultant vor fi puse la dispoziția acestuia de către antreprenor, la cererea și la termenele precizate în anexele contractelor.

Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

1.5. În caz de ambiguități sau discrepanțe între documentele contractului, prioritate vor avea, în ordine: prevederile formularului de contract, condițiile speciale de contractare și condițiile generale de contractare și apoi alte documente ce fac parte din contract.

1.6. Dacă și în acest caz mai rămân ambiguități sau discrepanțe între documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de consultant, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru antreprenor.

Dacă respectarea instrucțiunilor consultantului atrage după sine cheltuieli din partea antreprenorului, investitorul va plăti aceste sume.

1.7. Un exemplar din documentația predată antreprenorului va fi ținut de acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de stat pentru calitatea construcțiilor, consultantul sau reprezentantul consultantului, precum și de către persoane autorizate de investitor la cererea acestora.

1.8. Dacă consultantul nu emite în timp util planuri sau dispoziții suplimentare care să conțină detalii, ordine, instrucțiuni sau aprobări, antreprenorul va notifica investitorului prin scrisori, ori de câte ori este posibil ca acestea să producă întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor.

Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

1.9. În cazul în care, datorită unor rețineri sau greșeli ale consultantului, acesta nu emite la timp detaliile de execuție sau dispozițiile cerute și ca urmare antreprenorul înregistrează întârzieri și cheltuieli suplimentare, antreprenorului i se vor plăti aceste cheltuieli, iar perioada de execuție a lucrărilor va fi prelungită corespunzător.

Articolul 2
Antreprenorul și subantreprenorul

2.1. Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările prevăzute în contract.

În cazul în care părți din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

2.2. Pe parcursul execuției lucrărilor, antreprenorul este obligat să comunice la cererea investitorului datele de recunoaștere ale subantreprenorilor săi.

2.3. Antreprenorul va transmite părți de lucrare subantreprenorului numai în condițiile în care el le-a contractat.

2.4. Subantreprenorul se va angaja față de antreprenor cu aceleași obligații și responsabilități pe care antreprenorul le are față de investitor, conform condițiilor contractului. Subantreprenorul îl va despăgubi pe antreprenor în legătură cu aceste obligații, precum și pentru cereri și reclamații, daune-interese, taxe și cheltuieli de orice fel care decurg sau apar în legătură cu acestea sau în legătură cu orice neîndeplinire a obligațiilor și responsabilităților contractuale.

2.5. Subantreprenorul va despăgubi pe antreprenor pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcții și a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de antreprenor pentru realizarea contractului.

2.6. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 3
Obligații contractuale

3.1. Înainte de prezentarea ofertei, antreprenorii (ofertanții) vor examina amplasamentul și împrejurimile acestuia și vor obține toate informațiile necesare cu privire la: configurația terenului (inclusiv condițiile hidrologice, subterane și climatice), volumele de lucrări, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor, posibilitatea de acces la amplasament, spațiile de cazare de care vor avea nevoie, riscurile, situațiile neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența oferta.

3.2. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.

Antreprenorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

3.3. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantarea din partea unei bănci sau societăți de asigurare pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului.

Investitorul va aproba conținutul scrisorilor de garanție și pe garanți.

3.4. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

3.5. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinite atât timp cât rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

3.6. Garanția de bună execuție va fi de 2 ani pentru lucrările de construcții, inclusiv pentru efectele patologice asupra lemnului, de un an pentru lucrările de amenajare a spațiilor verzi și pentru părțile de construcție ale instalațiilor cu foc și în contact cu focul și de „x” luni pentru echipamentele și utilajele furnizate („x” reprezentând perioada de garanție precizată de furnizor prin cartea tehnică).

Perioada de garanție începe cu data recepției întregii construcții sau numai a părții de construcție distinctă fizic sau funcțional.

3.7. Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse la structura de rezistență a construcției ivite într-un interval de 10 ani de la recepție, precum și pe toată durata de viață precizată prin proiect pentru viciile ascunse ale structurii de rezistență care produc pierderea stabilității sau a rezistenței la acțiuni seismice.

3.8. Investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă; în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se facă publice secrete ale antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de investitor drept confidențiale.

3.9. Investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai antreprenorului și responsabilului tehnic cu execuția lucrărilor, cu excepția cazurilor în care trebuie intervenit împotriva unui pericol imanent sau declarat. Investitorului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic cu execuția lucrărilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrările din partea antreprenorului.

Dacă antreprenorul consideră că dispozițiile investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor se creează dificultăți în execuție, care generează costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala investitorului.

3.10. Oferta trebuie să fie corespunzătoare, corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, antreprenorul se va confrunta cu alte condiții decât cele prevăzute în contract, consultantul va consemna acest lucru și investitorul va plăti cheltuielile suplimentare.

3.11. După acceptarea ofertei sale, antreprenorul va prezenta investitorului, spre aprobare, un grafic de execuție a lucrărilor, în care acestea sunt eșalonate în ordinea tehnologică a execuției.

3.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt în sarcina investitorului.

Antreprenorul este răspunzător de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de investitor.

Erorile intervenite pe parcursul execuției lucrării vor fi corectate de antreprenor, pe cheltuiala sa, cu condiția ca aceste erori să nu se bazeze pe date incorecte furnizate în scris de consultant.

Pentru verificarea trasării de către consultant, antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

3.13. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția antreprenorului de către investitor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul are obligația să verifice documentele primite și să înștiințeze pe investitor cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

3.14. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenii contractului, pe proprie răspundere. Pentru aceasta, el trebuie sa respecte documentația de execuție și reglementările tehnice în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde își desfășoară activitatea.

Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii săi.

Antreprenorul este răspunzător față de investitor pentru respectarea de către subantreprenorii săi a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

3.15. Partenerii de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

3.16. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între parteneri a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată, se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă dauna produsă terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de investitor în forma în care ea a fost aplicată, atunci investitorul poartă singur răspunderea, numai dacă antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

3.17. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vină proprie.

3.18. În cazul în care antreprenorul are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, livrate de investitor, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-și comunice obiecțiile în scris investitorului imediat și pe cât posibil înainte de începerea lucrărilor. Investitorul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

3.19. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrărilor datorită iernii și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

3.20. Investitorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de lege, precum și regulamentele care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

3.21. În cazul în care investitorul își asumă rolul de antreprenor general, el are obligația să asigure menținerea unei activități coordonate pe șantier a agenților economici care cooperează la realizarea lucrărilor.

3.22. Pe parcursul executării lucrărilor, consultantul sau reprezentantul consultantului are dreptul să dispună, în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

În cazul neexecutării de către antreprenor a dispozițiilor de mai sus, investitorul va fi îndreptățit să angajeze și să plătească altor antreprenori executarea acestor lucrări, cheltuielile aferente urmând să fie suportate de antreprenor prin recuperarea de către investitor de la acesta, sau reținute de la antreprenor din sumele care urmează a-i fi plătite.

3.23. În cazul în care, în timpul execuției lucrărilor, pe amplasament se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice investitorului, organelor de poliție și comisiei monumentelor istorice descoperirea lor.

3.24. În timpul desfășurării lucrărilor, antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, sa îndepărteze surplusul de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

3.25. Antreprenorul trebuie să obțină pe propria cheltuială toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de realizarea lucrărilor.

Investitorul va restitui antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către consultant sau de către reprezentantul consultantului.

3.26. Dacă nerespectarea de către antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale unor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru investitor, acesta va fi despăgubit de antreprenor cu suma cuvenită.

3.27. Antreprenorul căruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa depună o garanție în scopul asigurării investitorului și finanțatorului de realizarea în termen a lucrării și de calitatea convenită prin contract și anexele acestuia. Cuantumul garanției de bună execuție se stabilește de investitor și finanțator și reprezintă un anumit procent din valoarea lucrărilor.

3.28. Dacă părțile convin ca garanția să se constituie prin înscrisuri de valoare (titluri și valori), acestea vor fi păstrate și contabilizate de către investitor în mod distinct față de averea sa.

3.29. Garanția de bună execuție acoperită cu o scrisoare de garanție bancară este acceptată chiar și în situația în care se prevede ca antreprenorul sa depună garanția în alta formă. Admisibilă este, de asemenea, depunerea garanției sub forma unor valori de schimb (polițe, cambii, creanțe, bonuri de tezaur, titluri de stat), nu se admit, drept garanție, acțiuni ale societăților comerciale și nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale antreprenorului.

3.30. În sensul pct. 3.28 și 3.29, antreprenorul poate alege modul de constituire a garanției dintre toate modalitățile admise.

3.31. În cazul garanției de bună execuție sub formă de scrisoare de garanție, admiterea acesteia este condiționată de recunoașterea prealabilă a solvabilității emitentului.

3.32. Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garanții numai dacă ele sunt în situația de a putea fi schimbate în bani la prezentare și dacă cel puțin unul din ceilalți garanți ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către investitor ca solvabil și garant pentru toată suma fixată drept garanție. La înțelegerea părților, înscrisurile reprezentând valorile de schimb pot fi depuse spre păstrare temporară de către investitor.

3.33. Dacă garanția se constituie din depuneri lichide, suma va fi depusă la o bancă agreată de investitor într-un cont închis asupra căruia nu pot fi dispuse plățile în comun. Dobânzile revin antreprenorului.

3.34. Dacă se convine ca suma stabilită drept garanție să fie constituită prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale, aceste rețineri nu vor depăși 10% din suma de plată și vor fi efectuate până la completarea garanției. Sumele astfel reținute vor fi comunicate de către o bancă, agreată de ambele părți, antreprenorului și investitorului și se vor consemna într-un cont deschis. În acest scop, transferul va fi efectuat în cel mult 12 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Investitorul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze pe antreprenor de vărsământul efectuat, precum și de destinația lui.

3.35. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție în cel mult 12 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de acceptare. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, investitorul este în drept să rețină antreprenorului garanția de participare la licitație.

3.36. Utilizarea garanției de bună execuție se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

3.37. Investitorul trebuie să restituie antreprenorului garanția la termenul fixat, cel mai târziu la expirarea duratei garanției de bună execuție, dacă acesta nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă cât pretențiile ridicate în termen nu s-au rezolvat, investitorul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției.

3.38. Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul se va asigura pentru orice daună, pierdere sau prejudiciu ce pot interveni asupra unor mijloace sau persoane. Această asigurare se va încheia cu agenția de asigurare în condițiile aprobate de investitor și pentru valoarea declarată de antreprenor.

3.39. Antreprenorul va asigura personalul împotriva accidentelor prin intermediul unei agenții de asigurare și va continua această asigurare pe toată durata în care persoana este angajată.

Antreprenorul va prezenta investitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente.

3.40. Antreprenorul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de aceștia. El va solicita subantreprenorilor să prezinte investitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente.

3.41. Dacă antreprenorul nu angajează sau nu prelungește asigurarea care i se cere prin contract, investitorul va efectua și va plăti prima sau primele respective, reținând suma plătită de el din banii datorați antreprenorului.

3.42. Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 4
Forța de muncă

4.1.Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate.

4.2. Antreprenorul va asigura transportul, cazarea, masa și plata forței de muncă.

4.3. Antreprenorul va asigura lucrările necesare pentru deservirea șantierului cu apă și alte utilități în incintă.

Articolul 5
Materiale și execuția lucrărilor propriu-zise

5.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse probe pe care consultantul le va solicita.

Antreprenorul va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

5.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile fiind suportate de investitor.

5.3. Probele neprevăzute și comandate de investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, investitorul va suporta aceste cheltuieli.

5.4. Investitorul, consultantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozitele de materiale, prefabricate etc.

5.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea consultantului, antreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța pe consultant ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Consultantul va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția investitorului, și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de investitor, iar în caz contrar, de antreprenor.

5.6. Investitorul trebuie să pună la dispoziția antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată, următoarele:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

5.7. În cazul în care antreprenorul se consideră stânjenit în desfășurarea normală a activității, el trebuie să informeze în scris investitorul cu privire la această stare. Dacă neglijează să facă această informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situații, numai dacă este evident și poate fi dovedit faptul că investitorul cunoștea situația și consecințele pentru activitatea antreprenorului.

5.8. Termenul de execuție va fi prelungit dacă stânjenirea activității se datorează următoarelor cauze:

a) cele generate de investitor;

b) datorită unei greve a personalului antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al antreprenorului;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru antreprenor.

Influența factorilor climatici, cu excepția calamităților, nu poate fi considerată ca fiind o cauză de stânjenire a lucrărilor.

5.9. Decalarea termenului contractual va fi calculată, luând în considerare perioada de întrerupere sau întârziere datorită stânjenirii lucrărilor, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal, precum și, dacă este cazul, de eventuale întârzieri provocate de intrarea neprevăzută într-un sezon nefavorabil executării lucrărilor de construcții.

5.10. La dispoziția scrisă a consultantului, antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți a acestora pe o durată și în modul în care consultantul consideră necesar. Pe timpul suspendării, antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune consultantul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de antreprenor vor fi plătite de investitor.

5.11. Dacă motivele stânjenirii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

5.12. Dacă întreruperea lucrărilor durează mai mult de 3 luni, oricare dintre părți poate, după trecerea acestei perioade, să rezilieze contractul printr-o comunicare scrisă. Dacă întreruperea nu este imputabilă antreprenorului, investitorul trebuie să plătească și evacuarea șantierului, atât timp cât ea nu este deja plătită în cadrul lucrărilor executate până la data rezilierii.

Articolul 6
Începerea lucrărilor și întârzieri în execuție

6.1. Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor și terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare prevăzute în graficele de execuție se consideră termene contractuale dacă au fost definite ca atare în contract.

6.2. Dacă în documentele contractului s-a stabilit un termen de începere a lucrărilor, antreprenorul trebuie să le înceapă într-un interval de 12 zile lucrătoare de la notificarea făcută de investitor în acest sens.

Antreprenorul trebuie să notifice investitorului și Inspecției de stat pentru calitatea construcțiilor data începerii efective a lucrărilor.

6.3. Dacă șantierul nu este dotat în mod corespunzător și suficient cu utilaje, schele, eșafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau dacă forța de muncă este insuficientă pentru a asigura ritmul convenit, investitorul va cere antreprenorului să ia măsurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizării contractului.

6.4. Dacă antreprenorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau nu-și îndeplinește îndatoririle de la pct. 6.3, investitorul este îndreptățit să-i fixeze antreprenorului un termen până la care activitatea să intre în normal și să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

6.5. Antreprenorul va prezenta, la cererea investitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. Dacă, după opinia investitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a lucrărilor, la cererea investitorului, antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la termenul prevăzut în contract.

Prezentarea și aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe antreprenor de nici una din îndatoririle contractuale.

6.6. Investitorul va pune la dispoziția antreprenorului suprafața de teren liberă de orice sarcini, necesară desfășurării activității de șantier. Dacă antreprenorul constată întârzieri în preluarea terenului și suportă cheltuieli suplimentare din cauza investitorului, la cerere, investitorul îi va acorda o prelungire a duratei de execuție a lucrărilor și va acoperi cheltuielile suplimentare.

6.7. Investitorul va suporta toate cheltuielile și taxele pentru dreptul de a utiliza temporar terenuri străine pentru lucrări provizorii și pentru accesul în șantier.

6.8. Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu se datorează vinii antreprenorului, acesta va notifica în scris, în termen de până la 28 zile, și va solicita investitorului prelungirea termenului de execuție a lucrărilor. Investitorul va prelungi în mod corespunzător acest termen.

6.9. Se interzice execuția de lucrări în timpul nopții, duminicilor sau sărbătorilor legale fără aprobarea consultantului, cu excepția cazurilor când aceste lucrări sunt pentru salvarea de vieți omenești, proprietăți sau pentru securitatea lucrărilor. Aceste cazuri vor fi aduse în scris la cunoștința consultantului. De asemenea, se pot executa lucrări la care procesul tehnologic nu admite opriri. Acestea vor fi anunțate în scris consultantului înainte de începere.

6.10. Dacă antreprenorul nu termină lucrările la termenul stabilit prin contract, acesta va plăti investitorului penalizări și/sau despăgubiri, care se vor stabili în „condiții speciale de contractare". Penalizarea devine operantă în momentul în care antreprenorul a intrat în întârziere.

6.11. Dacă penalizarea este prevăzută pe zi de întârziere, se iau în considerare numai zilele lucrătoare; dacă este prevăzută pe săptămâni, fiecare zi dintr-o săptămână începută se calculează cu 1/5 din penalizarea săptămânală.

6.12. La terminarea lucrărilor, antreprenorul va notifica investitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, investitorul convoacă comisia de recepție în termen de maximum 12 zile lucrătoare.

Pe baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința antreprenorului, stabilindu-se și termenele necesare pentru terminare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a antreprenorului, investitorul va convoca comisia de recepție în maximum 12 zile lucrătoare. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, investitorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 7
Remedieri în perioada de garanție

7.1. Perioada de garanție decurge de la data recepției lucrărilor.

7.2. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa și în urma unei notificări transmise de către investitor. Dacă antreprenorul nu înlătură defecțiunile indicate de investitor până la o dată convenită, investitorul este îndreptățit să rezolve singur sau prin alt agent economic și pe cheltuiala antreprenorului defecțiunile în cauză.

7.3. Dacă defecțiunile nu se datoresc neglijenței sau lipsurilor antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 8
Modificări, suplimentări, omisiuni

8.1. Consultantul va face orice modificare cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, calității sau cantității lucrărilor sau a unei părți a acestora, privind:

a) mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;

b) renunțarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

c) schimbarea caracterului sau calității lucrării;

d) modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;

e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract.

Orice modificare nu va vicia sau anula contractul iar valoarea tuturor acestor modificări va fi luată în considerare la stabilirea prețului.

8.2. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată în cadrul unui articol variază până la 10% în plus sau în minus față de cantitatea înscrisă în listele de cantități de lucrări, plata lucrărilor va fi făcută la prețurile unitare convenite. Dacă apar lucrări suplimentare pentru care contractul nu conține prețuri unitare, se vor aplica prețurile unitare stabilite de comun acord de către consultant și antreprenor.

8.3. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată este cu 10% mai mare decât cantitatea înscrisă în listele de lucrări, investitorul poate cere micșorarea prețului la articolul respectiv și poate conveni de comun acord asupra unui preț unitar.

8.4. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată este diminuată cu mai mult de 10% din când cantitatea de lucrări cuprinsă în listele de cantități de lucrări, atunci antreprenorul poate cere majorarea prețului unitar la articolul respectiv. Această cerere trebuie să fie admisă de investitor, dacă plusul de valoare solicitat nu a fost compensat prin executarea de cantități mai mari de lucrări la alte articole sau printr-un alt mod de compensare. Această majorare de preț trebuie să corespundă valorii care rezultă din repartizarea cheltuielilor generale ale șantierului, eventual a cheltuielilor de organizare de șantier, a cheltuielilor generale ale antreprenorului și a sporului pentru taxe, impozite și asigurări sociale, în raport cu cantitățile de lucrări diminuate. În cazul în care lucrările prevăzute de un articol de deviz și caracterizate printr-un preț unitar condiționează alte lucrări pentru care s-a stabilit o sumă paușală, o dată cu modificarea prețului unitar se poate conveni și modificarea corespunzătoare a sumei paușale.

8.5. Dacă în contract s-a prevăzut că investitorul efectuează unele servicii prin forțe proprii, investitorul va putea face scăzăminte pentru serviciile făcute de el antreprenorului, convenite cu acesta.

8.6. Dacă prin modificarea proiectului sau prin dispoziția investitorului se schimbă condițiile în care s-au stabilit prețurile în contract, trebuie să se convină prețuri noi care să țină seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificărilor. Noile prețuri trebuie să fie convenite înainte de executarea lucrărilor.

8.7. Dacă investitorul cere o lucrare care nu este prevăzută în contract, antreprenorul are dreptul la o plată suplimentară. Antreprenorul trebuie să-și ridice pretențiile în fața investitorului și să convină asupra prețului înainte de începerea lucrării respective.

Prețul propus trebuie să se alinieze modului și condițiilor în care s-au calculat prețurile unitare și să conțină toate cheltuielile pe care urmează să le suporte, inclusiv riscul.

8.8. Lucrările executate de antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a consultantului, nu vor fi plătite antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu investitorul. De asemenea, el răspunde în fața investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrări vor fi plătite antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările efectuate cu plata în tarif orar se vor plăti conform tarifelor convenite în contract. În situația că astfel de tarife nu s-au stabilit în contract, se vor conveni de către părți tarife orare pentru acestea.

Atât timp cât tarifele convenite nu conțin sporuri pentru ore suplimentare, de noapte, de lucru sâmbăta, duminica și în sărbători legale, când lucrul în aceste zile se convine între părți, toate aceste sporuri se vor suporta de către investitor la valorile efectiv plătite de antreprenor. Acest procedeu se aplică în cadrul sporurilor pentru condiții dificile de lucru, în acord și al altor sporuri legale, cât și pentru deplasarea la și de la locul de muncă a personalului muncitor.

8.10. În adaosul la tariful de bază, cuprins în tariful orar, se includ următoarele categorii de cheltuieli: cheltuielile generale ale șantierului și ale agentului economic, cote de risc și beneficiu, impozitul pe cifra de afaceri și cotele pentru concedii, sărbători legale, concedii de boală, alte cote specifice agentului economic, precum și costurile pentru unelte manuale, utilaje mici și schele cu podină de lucru până la 2 m înălțime.

Dacă anumite lucrări executate în tarif orar conduc la o uzură neobișnuită a sculelor manuale sau necesită scule și aparate deosebite, schele cu o construcție specială, instalații sau echipamente speciale, nivelul ale compensare a cheltuielilor trebuie convenit de părți înaintea executării lucrărilor.

8.11. În cazul în care investitorul cere ca pe perioade limitate lucrările executate cu plata la tarif orar să fie supravegheate de un maistru sau altă persoană competentă din cadrul personalului antreprenorului, sau în cazul în care supravegherea este prevăzută de normele de protecție a muncii, investitorul va plăti tariful orar convenit pentru supraveghere.

8.12. Materialele sau părțile de construcție, materialele auxiliare și cele ce se consumă se plătesc, dacă nu s-a convenit în alt mod, la prețurile zilei în care se face livrarea, dar cu respectarea condiției ca prețurile să nu fie mai mari de 10% peste nivelul prețului cu amănuntul al pieței.

8.13. Investitorului trebuie să i se aducă la cunoștință în prealabil data începerii executării lucrărilor cu plata în tarif orar. Cu privire la orele prestate, se vor întocmi rapoarte de lucru cu plata în tarif orar, care vor fi prezentate investitorului de către antreprenor. Rapoartele de lucru cu plata în tarif orar se vor restitui antreprenorului, confirmate fără întârziere. Dacă, în interval de 10 zile lucrătoare de la primire, consultantul nu le confirmă sau nu face în scris obiecțiuni, rapoartele de lucru se consideră ca fiind recunoscute și confirmate de către investitor.

8.14. Facturile pentru plata lucrărilor executate cu plata în tarif orar se vor prezenta consultantului cel mai târziu până în 12 Zile lucrătoare de la terminarea lucrărilor respective și ele trebuie să fie onorate imediat.

8.15. Dacă s-a convenit executarea unor lucrări cu plata în tarif orar, dar ca urmare a lipsei sau întârzierii întocmirii rapoartelor de lucru există îndoieli privind volumul orelor prestate, investitorul poate cere antreprenorului să-i prezinte o sumă paușală (forfetară) care trebuie să fie acceptată de consultant în vederea efectuării plății.

Articolul 9
Materiale, utilaje și echipamente necesare procesului tehnologic de execuție, lucrări provizorii

9.1. Utilajele de construcții, sculele, dispozitivele, lucrările provizorii și materialele prevăzute de antreprenor ca fiind necesare la execuția lucrărilor nu vor fi retrase din șantier fără acordul scris al consultantului. Consultantul nu va refuza acordul său în mod nejustificat.

9.2. La terminarea lucrărilor, antreprenorul va îndepărta din șantier toate utilajele de construcții și lucrările provizorii menționate la pct. 9.1, precum și orice materiale aprovizionate și nefolosite.

9.3. Investitorul nu va fi răspunzător pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor și dispozitivelor de construcții și a lucrărilor temporare cu excepția celor prevăzute la capitolul „Riscuri speciale”.

9.4. Pentru utilajele de construcții, aparatele de măsură și control, sculele și dispozitivele de import solicitate de consultant în scopul realizării lucrărilor de construcții, antreprenorul va fi sprijinit de investitor atât pentru importul lor, cât și la eventuala reexportare.

9.5. Investitorul îl va asista pe antreprenor, dacă este necesar, pentru obținerea de scutiri vamale pentru utilajele de construcții, materialele și altele cerute de lucrări.

9.6. Înlocuirea oricărui material prevăzut în contract cu alt material similar se va face numai cu acordul scris al consultantului.

Articolul 10
Măsurători

10.1. Antreprenorul își va redacta facturile și situațiile de lucrări, respectând poziția articolelor, codul și denumirea lor, precum și celelalte documente ale contractului. Măsurătorile, atașamentele, precum și alte documente necesare se vor atașa facturii în măsura în care sunt doveditoare pentru pretenția anunțată.

Prevederile din reglementările tehnice privind modul de măsurare a lucrărilor, precum și din documentele contractuale trebuie să fie respectate. Pentru lucrări executate, care datorită continuării lor nu vor putea fi evaluate cantitativ și calitativ, antreprenorul va solicita din timp consultantului efectuarea de constatări în comun.

Articolul 11
Plăți provizorii, plăți finale

11.1. Investitorul va acorda antreprenorului, la cererea acestuia, un avans în vederea începerii lucrărilor, reprezentând maximum 15% din valoarea contractului. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului și modul de rambursare se stabilesc în „condiții speciale de contractare”.

11.2. Plățile parțiale trebuie să fie făcute la cererea antreprenorului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp cu putință. Lucrările executate trebuie să fie dovedite, ca atare, printr-o situație de lucrări provizorii întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a ei. Se pot considera ca lucrări decontabile și livrările de materiale sau părți de construcție, care, deși nu au fost puse în operă, au fost transferate în patrimoniul investitorului.

Din situațiile de lucrări provizorii, investitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute de el antreprenorului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau sunt urmare a unor prevederi legale.

Situațiile de plată provizorii și facturile corespunzătoare se plătesc în termen de 6 zile de la primire. În cazuri justificate acest termen poate fi prelungit, cu anunțarea prealabilă a antreprenorului, până la cel mult 12 zile lucrătoare.

Plățile parțiale efectuate sunt fără influență asupra responsabilității și garanției de bună execuție a antreprenorului; ele nu se consideră ca recepție de către investitor a lucrărilor executate.

11.3. Plățile vor fi efectuate, de regulă, la intervale lunare.

11.4. Dacă execuția lucrărilor necesită importuri de materiale, utilaje sau echipamente și servicii aferente, în această situație o parte a plății ce urmează a fi făcută în cadrul contractului va fi efectuată în valută străină. Condițiile de plată vor fi stabilite în „condiții speciale de contractare”.

11.5. Factura finală trebuie să fie prezentată de către antreprenor în maximum 12 zile lucrătoare de la terminarea lucrărilor în cazul celor a căror durată de execuție nu a depășit 3 luni, dacă părțile nu au convenit altfel. În cazul în care durata de execuție a lucrărilor este mai mare de 3 luni, perioada de 12 zile pentru prezentarea facturii se majorează cu câte 6 zile lucrătoare pentru fiecare 3 luni împlinite de depășire. Facturile pentru lucrările suplimentare se prezintă în aceleași condiții și o dată cu cele pentru lucrările contractate.

11.6. În cazul în care antreprenorul neglijează să-și prezinte facturile, cu toate că investitorul i-a fixat un termen pentru aceasta, investitorul este îndreptățit să întocmească pe socoteala antreprenorului facturile respective. Dacă antreprenorul consideră că factura nu este corectă, poate face contestație în termen de 14 zile de la primire.

11.7. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea ei de către investitor, dar nu mai târziu de 2 luni de la primirea ei. Pe cât posibil însă, verificarea și plata trebuie să se facă în cel mai scurt timp. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

11.8. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de consultant, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și dispozițiilor consultantului.

11.9. Certificatul de recepție finală va fi eliberat de consultant în termen de 28 de zile după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate de investitor antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

11.10. Garanția de bună execuție se va restitui antreprenorului, pe baza notificării investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face în termen de maximum 12 zile de la eliberarea certificatului de recepție finală.

Articolul 12
Modificări de prețuri

12.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la prețul contractului privind majorarea sau reducerea prețului forței de muncă și/sau al materialelor, respectiv al utilajelor și echipamentelor, precum și pentru orice altă problemă care afectează costul execuției lucrărilor, se fac precizări în „condiții speciale de contractare”.

Articolul 13
Subcontractori nominalizați

13.1. Toți specialiștii, furnizorii, comercianții și alte persoane juridice, angajate de antreprenor pentru a executa părți de lucrări sau a furniza materiale, produse și servicii, care sunt nominalizați, selecționați și aprobați de investitor, sunt denumiți subcontractori nominalizați.

13.2. Investitorul sau consultantul nu poate obliga antreprenorul să angajeze un subcontractor nominalizat față de care acesta are obiecțiuni justificate.

13.3. Subcontractorul nominalizat se va angaja față de antreprenor cu aceleași obligații și responsabilități pe care antreprenorul le are față de investitor, conform condițiilor contractului.

Subcontractorul îl va exonera și despăgubi pe antreprenor în legătură cu aceste obligații, precum și pentru cererile, reclamațiile, daunele-interese, taxele și cheltuielile de orice fel care decurg sau apar în legătură cu acestea sau în legătură cu orice neîndeplinire a obligațiilor și responsabilităților contractuale.

13.4. Subcontractorul nominalizat va despăgubi pe antreprenor pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcții și a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de antreprenor pentru realizarea contractului.

13.5. Prețurile pentru toate lucrările executate, materialele, serviciile furnizate de un subcontractor nominalizat se vor include în contractul dintre investitor și antreprenor.

13.6. Investitorul este îndreptățit sa facă plăți în contul creditorilor antreprenorului atât timp cât acesta a întârziat cu plata datoriilor pe care le are față de subcontractorii care participă la execuția lucrărilor.

Antreprenorul este obligat, în urma cererii prezentate de investitor și într-un interval fixat, să-și precizeze punctul de vedere cu privire la legalitatea pretențiilor creditorilor săi. Dacă aceste precizări nu sunt făcute în termenul prevăzut, datoriile sunt considerate ca fiind recunoscute de antreprenor și plățile drept confirmate și scăzute din plățile datorate antreprenorului.

Articolul 14
Riscuri speciale

14.1. Dacă lucrările permanente executate sau materialele și lucrările provizorii sau oricare alte mijloace ale antreprenorului folosite în scopul execuției lucrărilor vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forță majoră: război, rebeliune, revoluție sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de antreprenor și nici nu sunt imputabile acestuia, investitorul va despăgubi pe antreprenor pentru daunele produse.

14.2. În perioada de acțiune a forței majore contractul va fi întrerupt, dar fără a prejudicia drepturile celor două părți.

14.3. Dacă contractul este întrerupt, antreprenorul va fi plătit de investitor pentru lucrările executate înainte de întrerupere, plus costurile pentru materiale și alte servicii care au fost certificate de consultant.

Articolul 15
Soluționarea litigiilor

15.1. Litigiile dintre părți sunt de competența instanțelor judecătorești din România în ale căror raze teritoriale se situează lucrările publice.

15.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societăți și persoanele juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile convin astfel. Arbitrii vor fi aleși de către părți, de comun acord.

15.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcții, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcții folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare-dezvoltare. Rezultatele acestor cercetări sunt definitive. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

15.4. Litigiile privind despăgubirile rezultate în urma celor prevăzute la pct 15.3 vor fi soluționate potrivit prevederilor de la pct. 15.1 și 15.2.

Articolul 16
Vina investitorului

16.1. Antreprenorul poate rezilia contractul dacă:

a) investitorul neglijează o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) investitorul nu onorează o plată scadentă;

c) investitorul devine falit;

d) investitorul notifică antreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

16.2. Rezilierea contractului se comunică în scris investitorului cu 14 zile înainte. La expirarea preavizului de 14 zile, antreprenorul va evacua de pe șantier toate materialele, mijloacele și utilajele de construcții, precum și lucrările provizorii.

16.3. Investitorul va avea aceleași obligații de plată prevăzute în contract și, în plus, va plăti antreprenorului suma corespunzătoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg în legătură sau ca urmare a acestei întreruperi și încetări a contractului.

Articolul 17
Vina antreprenorului

17.1. Investitorul poate rezilia contractul dacă:

a) antreprenorul dă faliment, se declară falit, se emite ordin de executare împotriva lui, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) antreprenorul a abandonat contractul;

c) antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen de 12 zile de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termen de 28 de zile de la primirea dispoziției scrise date de consultant;

e) antreprenorul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de consultant;

f) antreprenorul a dat în subantrepriză o parte din lucrări fără avizul investitorului.

17.2. În cazul rezilierii contractului, investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

17.3. Antreprenorul va fi îndreptățit să primească numai acea sumă sau sume care sunt certificate de consultant că sunt datorate de investitor.

Plata acestor sume se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție.

Articolul 18
Valuta și cursuri de schimb

18.1. Dacă antreprenorul va fi plătit în întregime sau parțial în valută, această plată nu va fi supusă modificărilor cursului de schimb între moneda sau monedele de schimb specificate și leu.

18.2. Dacă investitorul solicită ca oferta să fie exprimată într-o singură valută, iar plata să se facă în mai multe valute, cursul de schimb care se aplică la calculul plății valutelor diferite va fi cursul stabilit de Banca Română de Comerț Exterior, valabil cu 30 de zile înainte de ultima dată stabilită pentru prezentarea ofertelor și specificat în documentele de ofertă.

Articolul 19
Alte dispoziții

19.1. Toate certificatele, notificările și dispozițiile scrise date de investitor sau consultant conform condițiilor contractului vor fi trimise prin poștă sau se vor preda la sediul principal al antreprenorului sau la adresa indicată de către acesta.

19.2. Toate notificările care vor fi adresate investitorului sau consultantului conform contractului vor fi trimise prin poștă sau vor fi predate la adresele stabilite în contract.

19.3. Orice schimbare de adresă va fi comunicată celeilalte părți.


Ofertant                                                             Semnătura
Ștampila
 1. 1,0 1,1 Punctele nr. 1-13 se modifică potrivit conținutului real al ofertei.
 2. Ofertanților nu li se cere să completeze acest formular înainte de adjudecare.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Numai pe prima pagină a capitolului de lucrări.