autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În scopul eliminării abaterilor și distorsiunilor din sistemul de prețuri actual,
pentru trecerea la liberalizarea generală a prețurilor - condiție hotărâtoare pentru înfăptuirea economiei de piață - și sporirea preocupărilor tuturor agenților economici pentru folosirea cu maximă eficiență a resurselor materiale, financiare și umane,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat formează prețuri și tarife, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, în toate cazurile în care pe piața românească există cel puțin trei agenți economici care produc, prestează și comercializează același tip de bun, lucrare sau serviciu, prin negociere cu beneficiarii.

Prevederile alineatului precedent se aplică și de unitățile economice care urmează a se constitui în regii autonome și societăți comerciale, în termenul prevăzut de Legea nr. 15/1990.

Art. 2. - În situațiile în care nu există condiții pentru o concurență reală asigurată de cel puțin trei agenți economici potrivit prevederilor art. 1, ca și în cazul produselor și serviciilor subvenționate temporar de la bugetul de stat, stabilirea prețurilor și tarifelor se face de guvern pe baza propunerilor făcute de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, rezultate în urma negocierilor cu agenții economici.

Guvernul stabilește prețuri și tarife și la unele resurse de bază, pentru care trebuie dusă o politică de protejare și folosire rațională de către toți agenții economici, precum și la unele produse și servicii de importanță strategică pentru economia națională și nivelul de trai al populației.

Art. 3. - Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile realizate de către ceilalți agenți economici decât cei prevăzuți la art. 1 se stabilesc în mod liber, în funcție de cerere și ofertă, prin negocierea părților.

Art. 4. - Prețurile și tarifele se vor negocia între agenții economici în funcție de acțiunea conjugată a cererii și ofertei, pe baza concurenței libere și loiale, fiind interzisă practicarea prețurilor de speculă sau de monopol.

Capitolul II

Prețurile cu ridicata

Art. 5. - Prețurile cu ridicata la materiile prime de bază, combustibil, energie și principalele resurse naturale, cu care acestea se livrează către toți agenții economici, indiferent de forma de proprietate, în scop productiv, sunt cele din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Prețurile și tarifele din anexa nr. 1 vor fi adaptate în funcție de tendințele de durată ale evoluției prețurilor externe, de modificările intervenite în structura cererii și ofertei, a cursului valutar, de rezultatul negocierilor cu agenții economici, la propunerea Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

Art. 6. - Prețurile cu ridicata ale mărfurilor din import se formează astfel:

a) la materiile prime, combustibili și energie destinate producției, prețurile în lei se formează pe baza noilor prețuri și tarife prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, la care se adaugă comisionul cuvenit societății de export-import;
b) la materiile prime și materialele de producție, altele decât cele din anexa nr. 1, precum și la piese de schimb, ansamble și subansamble, mașini, utilaje, instalații complexe și alte importuri, destinate producției și investițiilor, prețurile în lei se formează pe baza prețurilor externe în valută, exprimate în lei la cursul în vigoare, la care se adaugă, după caz, taxele vamale, impozitul pe circulația mărfurilor și comisionul cuvenit societății de export-import.

Art. 7. - Prețurile cu ridicata ale produselor agricole livrate la fondul de stat se determină pe baza prețurilor de contractare și achiziție garantate de stat, a adaosurilor și altor avantaje acordate, precum și a comisionului organizațiilor achizitoare. Peste prețurile de contractare și achiziție, producătorii agricoli vor primi adaosuri de preț pentru compensarea majorării prețurilor la combustibili și unele produse industriale destinate agriculturii, pe măsura livrării produselor agricole pentru fondul de stat, adaosuri care se cuprind în prețurile produselor prelucrate.

Art. 8. - Pentru produsele și serviciile livrate și executate de toți agenții economici, indiferent de forma de proprietate, se datorează impozitul pe circulația mărfurilor, calculat pe baza cotelor și a notei metodologice din anexa nr. 2.

Ministerul Finanțelor poate completa și adapta anexa nr. 2 precum și nivelul cotelor de impozit, în funcție de modificările intervenite în structura producției și conjunctura pieței.

Art. 9. - Începând cu data de 1 noiembrie 1990, toți agenții economici ai căror salariați sunt cuprinși în sistemul asigurărilor de stat vor lua în calculul costurilor și vor plăti o cotă unică de 20% drept contribuție pentru asigurările sociale, cu excepția cazurilor pentru care prin prevederile legale în vigoare s-a stabilit o cotă mai mare.

Art. 10. - Pentru materiile prime din industria extractivă prevăzute în anexa nr. 3 se acordă în mod temporar subvenții de la bugetul de stat regiilor autonome și societăților comerciale producătoare.

Nivelul subvențiilor se determină anual de Ministerul Finanțelor și se aprobă prin buget, pe baza unei verificări temeinice a costurilor de producție și a măsurilor luate de producători pentru reducerea continuă a subvențiilor acordate.

Capitolul III

Prețuri cu amănuntul și măsuri de protecție socială

Art. 11. - Prețurile cu amănuntul la produsele care se execută și se comercializează de cel puțin trei agenți economici se formează pe baza prețurilor cu ridicata, negociate între producători și comercianți în funcție de condițiile pieței, precum și a adaosului comercial declarat al unităților de desfacere.

Adaosul comercial se stabilește de agentul economic și se diferențiază în funcție de rețeaua de desfacere cu ridicata, mic gros, cu amănuntul, de alimentație publică, precum și de natura produselor și categoria de încadrare a unităților pe baza brevetelor de funcționare.

Art. 12. - Pentru produsele și serviciile la care nu există cel puțin trei agenți economici, la cele subvenționate temporar de la buget, precum și la unele produse importante în consumul populației - la care se impune a fi prețuri unice pe țară - prețurile cu amănuntul și tarifele pentru populație se stabilesc de guvern, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, în urma negocierilor cu agenții economici.

Art. 13. - În conformitate cu programul privind protecția socială a populației se stabilesc următoarele măsuri:

a) la energia electrică și termică, chiriile pentru locuințe, combustibilii pentru încălzit și prepararea hranei, abonamentele pentru transport călători, prevăzute în anexa nr, 4, prețurile și tarifele pentru populație, în vigoare la data prezentei hotărâri, rămân nemodificate. La aceste produse și servicii, diferențele de preț se acoperă temporar de la bugetul de stat;
b) la produsele alimentare de bază, unele produse industriale și servicii importante în consumul populației, prevăzute în anexa nr. 5, influențele din noile prețuri cu amănuntul și tarife - care rămân nemodificate un an - se compensează prin acordarea unei sume fixe lunare acordate pe o persoană, suportate de unitățile la care beneficiarii sunt încadrați, sau, după caz, din buget. Această compensare se acorda salariaților din unitățile cu capital de stat și cele bugetare, beneficiarilor ajutorului de șomaj, pensionarilor de asigurări sociale de stat și IOVR și pentru soțiile de militari în termen, beneficiare de ajutor social.
Cuantumul compensației se stabilește în raport de influențele provenite din majorarea prețurilor, nivelului și structura unui consum normal, calculat pe o persoană, pe baza bugetelor de familie.
c) bursele, alocațiile de hrană pentru consumuri colective și ajutoarele sociale plătite de la bugetul de stat se vor majora în mod corespunzător modificării prețurilor, în care scop se vor face propuneri guvernului, în termen de 15 zile;
d) pentru produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 6, ale căror prețuri și tarife evoluează în mod liber, se va calcula trimestrial indicele mediu previzibil de creștere a prețurilor și tarifelor, care va sta la baza indexării salariilor și pensiilor;
Indicele previzibil al creșterii prețurilor și tarifelor se va calcula de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Nivelul compensațiilor prevăzute la lit. b) de mai sus și indicele cu care se indexează salariile și pensiile se aprobă de guvern.
e) se recomandă unităților din sectorul privat și cooperatist, precum și caselor de pensii din alte sectoare decât cel de stat, să compenseze în mod corespunzător prevederilor de la lit. b), c) și d) de mai sus efectele majorărilor de prețuri și tarife din fondurile financiare proprii;
f) stabilirea de către guvern de noi niveluri de dobânzi care să asigure protejarea economiilor populației depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 14. - Prețurile cu amănuntul la bunurile de consum provenite din import se formează ținând seama de prețurile externe în valută franco frontiera română, exprimate în lei la cursul în vigoare, taxele vamale, comisionul societății de export-import, adaosul societăților comerciale și impozitul pe circulația mărfurilor stabilit de Ministerul Finanțelor în funcție de natura produselor și raportul dintre cerere și ofertă.

Capitolul IV

Cursul valutar și decontarea operațiunilor de export-import

Art. 15. - La 1 noiembrie 1990 cursul în lei al dolarului S.U.A. și al rublei transferabile se stabilește la 35 lei.

Cursul în lei al dolarului S.U.A. și al celorlalte valute convertibile se modifică săptămânal de Banca Națională a României în funcție de evoluția cursurilor valutare pe piețele internaționale și metodologia stabilită în acest scop împreună cu Ministerul Finanțelor.

Art. 16. - Sumele în valută încasate sau plătite din activități de export-import, servicii internaționale, turism, credite și dobânzi externe, servicii necomerciale și alte operațiuni valutare se decontează și se evidențiază în lei la cursul stabilit de Banca Națională a României conform art. 15 de mai sus.

Art. 17. - Contravaloarea în lei a mărfurilor exportate se decontează agenților economici pe baza prețurilor externe în valută franco frontiera română și a cursului în lei al valutei.

Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri de la plata impozitului pe circulația mărfurilor la produse prelucrate, livrate la export.

Acest sistem se va aplica până la introducerea taxei pe valoarea adăugată, când întregul mecanism de stimulare a exportului va fi revizuit.

Art. 18. - Diferențele în lei rezultate la importuri între prețul extern în valută franco frontiera română exprimat în lei la cursul în vigoare și prețurile interne prevăzute la produsele din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se decontează de beneficiarii importurilor la și de la un fond de regularizare constituit în cadrul bugetului de stat.

Art. 19. - De la 1 ianuarie 1991 se introduce treptat convertibilitatea leului în cadrul licitațiilor valutare organizate de Banca Națională a României sau împuterniciții acesteia. În acest scop Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României vor elabora un program de introducere a convertibilității leului, corelat cu creșterea rezervelor valutare.

În cadrul licitațiilor valutare se fac următoarele operațiuni:

a) se cumpără valuta oferită de agenții economici indiferent de forma de proprietate, de alte persoane juridice române și de cetățenii români rezidenți în România;
b) se vinde valută către agenții economici, alte persoane juridice române și cetățeni români rezidenți în România în vederea satisfacerii unor necesități pentru efectuarea de importuri, călătorii în străinătate, participări la congrese, conferințe și alte manifestări științifice, culturale și de altă natură, plata biletelor de călătorie în trafic internațional, precum și pentru alte activități.

Cursul în lei al valutelor care formează obiectul tranzacțiilor în cadrul licitațiilor valutare se stabilește pe baza raportului dintre cerere și ofertă.

Banca Națională a României poate interveni în cadrul licitațiilor valutare numai în scopul protejării cursului monedei naționale.

Fondurile în valută pentru intervenții în cadrul licitațiilor valutare se formează pe seama sumelor în valută cumpărate de Banca Națională a României la aceste licitații, precum și din sumele în valută prevăzute cu această destinație prin balanța de plăți.

Capitolul V

Urmărirea și controlul prețurilor și tarifelor

Art. 20. - Divergențele dintre agenții economici cu privire la nivelul prețurilor și tarifelor supuse negocierii, precum și sesizările din partea beneficiarilor că la unele produse se practică de către unii producători prețuri libere fără să existe cel puțin trei agenți economici pentru același tip de bun, lucrare sau serviciu, care solicită sau practică prețuri de speculă sau de monopol, se arbitrează în vederea soluționării de Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu părțile interesate. La arbitrare se va ține seama și de prețurile practicate la produse similare pe piața externă.

Art. 21. - Agenții economici au obligația să aducă la cunoștința beneficiarilor prețurile și tarifele, prin cataloage sau liste de prețuri, marcarea sau inscripționarea prețurilor pe produs și prin afișarea vizibilă a prețurilor și tarifelor la locurile de vânzare sau prestare.

Art. 22. - Agenții economici au obligația să respecte prețurile și tarifele înscrise în contractele încheiate cu beneficiarii, pentru cantitățile, volumul prestării, calitatea execuției și celelalte condiții avute în vedere la negocierea prețurilor și tarifelor.

Art. 23. - Urmărirea evoluției prețurilor și tarifelor, calculul și publicarea indicilor de prețuri și tarife vor fi realizate de Comisia Națională pentru Statistică împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, în vederea realizării acestor sarcini în cadrul Comisiei Naționale pentru Statistică se înființează o Direcție de statistică a prețurilor și tarifelor cu un număr de 30 de posturi, peste numărul actual aprobat, și se majorează în medie cu 5 posturi direcțiile județene de statistică și Direcția municipală de statistică București.

Art. 24. - Unitățile de stat, cooperatiste, private și mixte, care efectuează activități productive, comerciale, de alimentație publică și de servicii, sunt obligate să pună la dispoziția organelor statistice toate informațiile necesare pentru înregistrarea evoluției prețurilor și tarifelor.

Art. 25. - Ministerul Finanțelor va prezenta guvernului odată cu propunerile privind bugetul de stat, prognoza evoluției prețurilor și tarifelor în exercițiul următor și măsurile economico-financiare necesare pentru realizarea indicilor de prețuri preconizați.

Art. 26. - Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor înfăptuiește, prin organele de specialitate din aparatul central și teritorial, controlul general al procesului de formare și corecta aplicare a prețurilor și tarifelor în economie, respectarea reglementărilor legale cu privire la loialitatea concurenței, combaterea practicării prețurilor de speculă și de monopol, luând măsuri de sancționare a abaterilor constatate, potrivit legii.

Sumele încasate necuvenit prin practicarea de prețuri nelegale, de speculă, de monopol sau ca urmare a concurenței neloiale se varsă integral la bugetul de stat.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 27. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 noiembrie 1990.

Contractele încheiate anterior acestei date, în derulare, se realizează în condițiile de preț rezultate din negocierea părților.

În perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1990 agenții economici vor negocia noile prețuri, urmând ca regularizarea diferențelor de prețuri să se facă începând cu data aplicării acestei hotărâri.

Art. 28. - Regiile autonome și societățile comerciale vor trece la determinarea noilor prețuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, asigurându-se o confruntare și transmitere reciprocă a datelor între furnizori și beneficiari, pentru luarea în considerare a efectelor modificării prețurilor la materiile prime, materiale, subansamble etc. în prețurile produselor finale.

Art. 29. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat vor inventaria și reevalua stocurile de materii prime, materiale, combustibili și alte produse existente la data de 31 octombrie 1990, potrivit normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 30. - Reglementările privind prețurile de deviz sunt cele prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 449 din 27 aprilie 1990 referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiții și reparații.

Art. 31. - Prețurile la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare se stabilesc potrivit Hotărârii guvernului nr. 826/25 iulie 1990.

Art. 32. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Comerțului și Turismului, celelalte ministere și organe centrale, prefecturile și primăria municipiului București vor urmări și acționa pentru aplicarea măsurilor de liberalizare a prețurilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 33. - Prevederile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista prețurilor cu ridicata la materiile prime de bază, din țară și din import

Nr. crt. Produsul U/M Preț cu ridicata
actual modificat
1. Țiței 50% produse albe tonă 2.000,0 7.000,0
2. Gaze naturale 1.000 mc 1.000,0 2.800,0
3. Lignit Gcal 121,2 218,0
4. Cărbune brun Gcal 122,1 219,5
5. Huilă energetică spălată Gcal 181,9 249,0
6. Huilă energetică sortată Gcal 125,6 237,0
7. Huile mixte și șlam Gcal 125,6 238,0
8. Huilă cu șist de Banat Gcal 125,6 237,0
9. Huilă brută de Valea Jiului - preț mediu tonă 451,0 798,0
10. Huilă spălată pentru cocs - preț mediu tonă 1.236,0 2.450,0
11. Huilă spălată pentru semicocs - preț mediu tonă 786,1 1.557,0
12. Antracit tonă 1.635,0 1.650,0
13. Cupru în concentrate de cupru la conținut de 16,5% Cu tonă 42.400,0 70.000,0
14. Cupru în rest concentrate - preț mediu tonă 35.900,0 59.300,0
15. Plumb în concentrate de plumb cu conținut de 43% Pb tonă 12.200,0 17.150,0
16. Plumb în rest concentrate - preț mediu tonă 11.440,0 16.100,0
17. Zinc în concentrate de zinc la conținut de 48% zinc tonă 12.590,0 29.750,0
18. Zinc în rest concentrate - preț mediu tonă 12.185,0 28.800,0
19. Sulf în concentrate neferoase tonă 700,0 1.400,0
20. Bauxită spălată, uscată, măcinată, cu 55% Al2O3 și 4,5% SiO2 tonă 630,0 1.120,0
21. Minereu de fier, bulgări în stare uscată la conținutul de 55% Fe tonă 466,2 924,0
22. Minereu de fier mărunt și concentrate, în stare uscată, la conținutul de 55% Fe tonă 880,8 803,0
23. Concentrat de zirconiu, la conținut de 61-68% ZrO3 tonă 16.000,0 35.000,0
24. Concentrat de ilmenit, la conținutul de 45% TiO2 tonă 3.300,0 9.800,0
25. Argilă refractară cu conținut de 29% Al2O3 tonă 509,2 797,0
26. Sare gemă - preț mediu tonă 142,7 300,0
27. Sare în soluție tonă 24,0 70 0
28. Cocs metalurgic pentru furnale - preț mediu tonă 1.745,0 5.145,0
29. Cocs metalurgic pentru turnătorie - preț mediu tonă 2.040,0 7.525,0
30. Cupru electrolitic 99,97% Cu tonă 62.480,0 120.000,0
31. Plumb electrolitic 99,98% Pb tonă 23.770,0 28.000,0
32. Zinc metalurgic 98,5% Zn tonă 23.710,0 53.000,0
33. Aluminiu bloc 99,5% Al tonă 25.000,0 70.000,0
34. Gazolină tonă 1.582,0 7.800,0
35. Benzina tip Premium I CO R 96-98 tonă 19.610,0 19.610,0
36. Benzina tip Premium II CO R min 95 tonă 19.610,0 19.610,0
37. Benzină tip Regular CO R min 87 tonă 17.220,0 17.220,0
38. Benzină auto normală CO R min 75 tonă 16.110,0 16.110,0
39. Motorină auto tonă 13.950,0 13.950,0
40. Petrol lampant tonă 3.860,0 13.250,0
41. White spirit tonă 5.000,0 13.750,0
42. Uleiuri pentru motor tonă 6.900-35.700 18.150-102.280
43. Uleiuri pentru transmisii tonă 20.600-28.700 20.600-90.200
44. Păcură tonă 1.825,0 4.000,0
45. Benzină nafta tonă 3.115,0 12.290,0
46. Apatită, fosforită brută tonă 900,0 5.495,0
47. Masă lemnoasă pe picior - volum brut fără coajă - preț mediu mc 78,2 215,0
48. Lemn brut rotund de rășinoase - preț mediu mc 461,0 1.445,0
49. Lemn brut rotund de fag - preț mediu mc 545,0 1.625,0
50. Lemn brut rotund de stejar - preț mediu mc 641,0 2.085,0
51. Lemn brut rotund de diverse specii - preț mediu mc 379,0 1.240,0
52. Lemn pentru celuloză - preț mediu mc 403,0 1.110,0
53. Lemn pentru PAL și PFL - preț mediu mc 315,0 1.070,0
54. Distribuția energiei termice Gcal 41,0 119,0
Indici ficși - %
55. Piei brute bovină din țară % 100,0 150,0
56. Piei brute porcine din țară % 100,0 130,0

Notă:

 • La produsele din prezenta anexă prețurile pe calități și sortimente se stabilesc de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor, prin negociere între producători și beneficiari; prețurile sunt valabile atât pentru livrările din producția internă, cât și din import, cu excepția pieilor de bovine și porcine din import, la care prețurile se stabilesc conform art. 6 lit. b) din prezenta hotărâre.
 • Se mențin condițiile de livrare actuale la data prezentei hotărâri. La benzine, motorine, petrol lampant, white spirit și uleiuri pentru motor și transmisie, condiția de livrare este franco depozit sau stația PECO, iar la păcură și benzină nafta este tranzit franco stația de destinație beneficiar.


Prețuri de livrare pentru energia electrică

Nr. crt. Energie electrică pe niveluri de tensiune Prețuri pentru energia electrică activă (D.E.E) Prețuri pentru energia electrică reactivă livrată consumatorilor cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92
A.Pentru marii consumatori care au instalate echipamente de măsurare corespunzătoare B.Pentru marii consumatori industriali și similari la care nu se pot aplica prețurile „A” din lipsa echipamentelor de măsurare C.Pentru restul consumatorilor, la oricare consumator pe durata nefuncționării echipamentului de măsurare
Pentru putere[1] Pentru energie
Lei/KW anual Lei/KWh Lei/Kwh Lei/Kwh Lei/KVAR
Ore vârf Restul orelor Ore vârf Restul orelor Ore vârf Restul orelor
1. Joasă tensiune (0,1-1 kV inclusiv) 5.664 2.304 2,89 0,83 4,88 1,76 2,23 0,220
2. Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 3.528 2.640 2,23 0,80 3,33 1,22 1,52 0,150
3. Înaltă tensiune (110 kV și mai mari) 1.556 708 2,23 0,80 2,68 1,01 1,19 0,110


Prețuri de livrare pentru energia termică

Nr. crt. Energia termică pe niveluri de presiune Consumatori și revânzători racordați la ieșirea din centrala electrică de termoficare sau din centrala termică (D.E.E) Consumatori și revânzători racordați la rețelele de transport
Preț pentru 1 Gcal/h putere maximă anuală contractată
-lei/an-
Preț pentru energie Lei/Gcal energie
-lei/Gcal-
Preț pentru 1 Gcal/h putere maximă anuală contractată
-lei/an-
Preț pentru energie
-lei/Gcal-
1. Apă fierbinte - 371,0 - 415
2. Abur în funcție de presiunea la ieșirea din centrală, în ata
2.1. Presiuni până la 19 ata inclusiv 307.274 462 442.411 486
2.2. Presiuni peste 19 ata
2.2.1. din prizele turbinelor 307.274 532 442.411 556
2.2.2. din cazane 307.274 614 442.411 638
3. Condensat nereturnat și apă demineralizată livrată: 39,8 lei/mc
4. Apă fierbinte nereturnată și apă dedurizată livrată: 20,2 lei/mc


[modificare] Anexa nr. 2

Lista cotelor de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate

Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestate Cota de impozit pe circulația mărfurilor
%
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Profile grele, mijlocii și ușoare din oțel; oțel beton; șină grea, îngustă și material mărunt; bare laminate, bare trase, bare și blocuri forjate; bandaje, discuri și roți; table și țevi din oțel; bandă oțel arc; profile formate la rece: tuburi PEL; oțel calibrat în bare și colaci; sârme din oțel trase la rece; sârmă ghimpată; piese brut turnate, forjate, matrițate din metale feroase și neferoase; pulberi din metale feroase și neferoase; blocuri turnate și produse laminate din aluminiu, zinc, cupru, alamă, plumb și bronz; table, țevi și sârme din metale neferoase; cabluri din aluminiu armate și nearmate; produse chimice și farmaceutice fabricate de metalurgia neferoasă; metale rare; aliaje de lipit; plăcuțe din carburi; alte produse turnate sau laminate ale metalurgiei neferoase; aliaje, sârmă, bandă, anozi din aur și argint; folie aluminiu; naftalină 3%
2. Electrozi și flux de sudură; corpuri și produse abrazive; electrozi baterie; electrozi crăițuire 4%
3. Cabluri de tracțiune, cabluri din otel pentru benzi transportoare; conductori și cabluri electrice; cuie; lanțuri; table, benzi, țevi și sârme zincate; cord metalic; împletituri din sârma; plase sudate; mașini de gătit și sobe de încălzit cu combustibil lichid și solid; alte bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria metalurgică; ștampile metalice, sigilii pentru ceară, matrițe timbru sec, poansoane gravate și presate, plăci timbru, tipe clești și alte produse gravate, capse și sigilii metalice pentru sigilare 5%
4. Feroaliaje; siliciu metalic; aglomerat; fontă; cocs; oțel brut; cărămizi, șamote, mortare și alte produse refractare; electrozi siderurgici, nipluri și oale de grafit; alte produse cărbunoase; brame; țagle pentru țevi; țagle, blumuri și sleburi de relaminare; benzi laminate la cald; benzi laminate la rece; sârmă laminată la rece; platine; plumb, aur și argint în plumb decuprat; plumb, cupru, aur și argint în scoarțe plumb-cupru; plumb, cupru, aur și argint în mată; plumb, zinc, cupru și argint în pelete; cupru, aur și argint în nămol și în nămol anodic; aur și argint în cupru convertizor; aur și argint în Dore; aur și argint fin; litargă; bare și plăci din cupru turnate pentru laminare; cupru în zgură; cupru convertizor; cupru electrolitic; produs cupros; scoarțe cuproase; anozi și anozi epuizați din metale neferoase; zinc metalurgic; plumb electrolitic; oxid de aluminiu (alumină); aluminiu primar; deșeuri, materiale recuperabile și refolosibile; produse cocsochimice și alte derivate rezultate din procesul tehnologic (sulfat feros, gudron, smoală, ulei de creozot, benzen brut, zgură gaz de cocserie, apă amoniacală etc.) neimpozabil
Capitolul II
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Utilaje și echipamente energetice, miniere; de exploatare geologică și foraj și pentru agricultură și silvicultură; nave maritime și fluviale 1
2. Rulmenți și organe de asamblare 2
3. Motoare cu ardere internă; pompe; ventilatoare; macarale; poduri rulante; echipament de ridicat; reductoare și armături industriale; utilaje pentru industria alimentară, industria chimică, exploatarea și prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor de construcții și industria metalurgică; utilaje pentru construcții și lucrări terasiere 3
4. Locomotive; vagoane pentru transport mărimi și călători 4
5. Mașini pentru prelucrat metale; construcții metalice; compresoare 5
6. Tractoare; autocamioane; autobasculante și alte autovehicule pentru transport marfă; remorci și semiremorci 6
7. Autobuze; autoutilitare; troleibuze; piese de schimb pentru utilaje și echipamente din ramura construcțiilor de mașini 8
8. Bunuri de uz casnic și gospodăresc, fabricate de industria construcțiilor de mașini 10
9. Autoturisme de oraș și de teren 17
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Motoare electrice; transformatoare și autotransformatoare; elemente de baterii de orice tip și acumulatoare; componente electronice și subansamble și piese de schimb pentru industria electrotehnică și electronică 3
2. Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice și de electronică industrială; mijloace și accesorii ale tehnicii de calcul; aparataj electric 5
3. Radioreceptoare; radiocasetofoane; picupuri; televizoare și alte echipamente pentru înregistrări și redare audiovizuale 8
4. Produse de mecanică fină, optică și hidraulică, inclusiv piese de schimb pentru acestea; diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria electrotehnică, electronică și de mecanică fină 10
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Benzi de transport și curele de transmisie din cauciuc 1%
2. Produse din poliester armat cu fibră de sticlă, placă și țeavă P.V.C. 2%
3. Hidrogen, gaze nobile, azot, aer 3%
4. Oxigen
Notă:oxigen medicinal
3%
neimpozabil
5. Alte produse chimice anorganice de bază, altele decât cele menționate la pct. 3 și 4, inclusiv bioxidul de carbon pentru chimizare neimpozabil
6. Benzi de jantă și benzi detașabile 3%
7. Produse tehnice din cauciuc (garnituri, elemente de etanșare etc.) 3%
8. Folii din materiale plastice pe bază de monomeri vinilici derivați - halogenați (policlorură de vinil) 3%
9. Folii din materiale plastice pe bază de polimeri olefinici (polietilenă de mică densitate) 3%
10. Saci țesuți din polipropilenă 3%
11. Rechizite din materiale plastice (echere, rigle etc.) 3%
12. Reactivi și chimicale fine 3%
13. Coloranți și pigmenți organici, pigmenți și emailuri anorganice 3%
14. Arome, esențe și coloranți alimentari 3%
15. Produse (substanțe) destinate omogenizării, conservării, stabilizării, limpezirii etc, băuturilor și produselor alimentare (pectinase, acid tartric și metatartric, acid tanic, acid sorbic, sorbat de potasiu, pentasodium, polifosfat tari, gelatină bloom, lactozine, săruri topire, pectină, emulgator etc.) neimpozabil
16. Chituri, inclusiv masticuri 3%
17. Cerneluri, tuburi, acuarele 3%
18. Plastilină, cretă școlară, pastă și gumă de lipit 3%
19 Fluxuri de turnătorie; protecții anticorosive pe bază de cauciuc; valve spray 3%
20. Adezivi, inclusiv benzi adezive
Notă: benzi adezive de uz medical
3%
neimpozabil
21. Celofan, inclusiv confecții din celofan 5%
22. Anvelope, inclusiv cele reșapate și alte produse ale industriei de anvelope (camere etc.) 5%
23. Produse fotosensibile (filme, tancuri developare, diarame, chimicale foto, hârtie heliografică) 5%
24. Săpunuri și detergenți
Notă: substanțe active (ulei de ricin sulfatat, acizi grași sulfatați etc.) și compoziții pentru parfumarea săpunului, detergenților și produselor cosmetice
5%
neimpozabil
25. Lacuri și vopsele, altele decât cele de la pct. 16 5%
26. Benzine, motorine, petroluri, inclusiv white-spirit, păcură, bitum
Notă: benzine auto și aviație, motorine auto (combustibili pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare
neimpozabil
7%
27. Uleiuri minerale
Notă: uleiuri pentru industria cauciucului, lacurilor și vopselelor, uleiuri intermediare
7%
neimpozabil
28. Unsori consistente și vaselină
Notă: vaseline farmaceutice
7%
neimpozabil
29. Produse ale rafinăriilor de țiței (ceară brută și din petrolatum, cerezine)
Notă: normal parafină pentru chimizare; cocs de petrol; acizi naftenici și leșii naftenice; acizi crezilici și leșii crezilice; diverse alte produse petroliere
7%
neimpozabil
30. Țevi, fitinguri, bare și alte profile, plăci, covoare, folii cu excepția celor de la pct. 8-9; piese industriale (repere); ambalaje (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, pungi, coșuri), site din materiale plastice 7%
31. Lichid de frână, lichid antigel, filtre și elemente filtrante pentru ulei, aer și combustibil; petice calde din cauciuc 8%
32. Ceară de parchet, ceară sigiliu; cremă de ghete; lumânări 10%
33. Produse cosmetice și de parfumerie din producție internă 10%
34. Alte bunuri de consum din industria chimica (mochete din PVC pe suport textil; ștampile și baloane din cauciuc; periuțe de dinți; mănuși din plastic pentru uz gospodăresc; articole de menaj etc.) 10%
35. Cosmetice din import 30%
36. Bioxid de carbon (cu excepția celui prevăzut la pct. 5). alcool etilic de sinteză (etanol de sinteză) 30%
37. Semifabricate (cord impregnat, cord fumat, pânză gumată, pânză fricționată), plasticuri și amestecuri de cauciuc, cauciuc regenerat, articole sanitare din cauciuc (pungi pentru gheață, colaci sanitari, aparate de mesaje, tetine, degetare etc), alte produse de uz medical din materiale plastice, capace din aluminiu pentru flacoane antibiotice neimpozabil
38. Produse chimice auxiliare (pentru sectorul minier, construcții de mașini, textile-pielărie etc.), cu excepția celor de la pct. 32 neimpozabil
39. Fibre și fire chimice (artificiale și sintetice); uleiuri, firnisuri, acizi grași și alte produse semifabricate pentru lacuri și vopsele; catalizatori și site moleculare, siliciu policristalin, monocristalin și cristale sintetice din cuarț; produse macromoleculare de bază (cauciucuri naturale, viscoză, esteri și eteri ai celulozei, inclusiv acetat de celuloză); rășini pe bază de colofoniu; rășini alchidice; tablă platacă; cenuși de pirită neimpozabil
40. Medicamente pentru uz uman și veterinar, biostimulatori, vaccinuri, seruri și preparate biologice de uz uman și de diagnostic, ceaiuri medicinale și alte produse farmaceutice, inclusiv siropuri medicinale; antidăunători (insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, acaricide), îngrășăminte chimice, săruri anorganice de bază neimpozabil
Capitolul V
Sectorul extractiv
1. Țiței din producția internă Anexa nr. 2 la H.G. 1109/1990
2. Gaz metan extras (exclusiv gaze asociate și libere) - idem -
3. Sare 5%
4. Sare în soluție neimpozabil
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Fire naturale de orice tip; fire în amestec; țesătură; textile nețesute; spume din poliuretani; semifabricate din piele naturală, sintetică și artificială; cauciuc și mase plastice; vată medicinală; diverse produse și accesorii specifice sectorului textile-pielărie; ață 8
2. Confecții textile din piele și înlocuitori, din blană de orice fel; mănuși; încălțăminte de orice fel; tricotaje; ciorapi; articole de marochinărie; pasmanterie; corturi; covoare mecanice 20
a) aceleași produse pentru copii, inclusiv ghiozdane 5
b) încălțăminte, proteze și alte produse ortopedice neimpozabil
Capitolul VII
Sectorul materialelor de construcții
1. Cărămizi și alte produse refractare neimpozabil
2. Ciment, var, ipsos, produse din azbociment, produse din beton și beton armat, produse pe bază de bitum, vată minerală și produse din vată minerală, terasit diverse culori, scorie bazaltică, filer de calcar, azbest fibră și diverse produse din azbest, căptușeli-izolații, placă antifonică, produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă 2%
3. Obiecte sanitare din porțelan sau metal; produse din faianță; gresie și marmură; cărămizi din argilă arsă; țigle; coame; olane; plăci teracotă; corpuri de încălzire din fontă și tablă; alice de sablaj; armături și tuburi; echipament metalic pentru binale și pentru mobilier; piese de schimb pentru industria materialelor de construcții, celulozei, hârtiei, sticlei, ceramicii și exploatării și prelucrării lemnului 5%
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Lemn brut rotund din: rășinoase, fag, stejar și diverse specii pentru industrializare; lemn brut de: rășinoase, fag și diverse foioase pentru industria celulozei și hârtiei; lemn pentru PAL și PFL; lemn de foc; plăci fibrolemnoase (PFL-STAS-6986/79; PAF-NTJ 15248/83) și aglomerate din lemn (PAL-STAS-6438/80); placaj din lemn de fag; panel; celuloză chimică din lemn de fag; celuloză chimică din lemn de rășinoase pentru viscoză; deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului, rumeguș; plută pentru industrializare neimpozabil
2. Lemn rotund pentru mină 1%
3. Lemn rotund pentru construcții; traverse pentru calea ferată; mangal de bocșă;, produse stratificate din lemn (exclusiv: plăci fibrolemnoase PFL-STAS-6986/79, PAF-NTI-15248/83, plăci aglomerate din lemn - PAL-STAS 6438/80, placaj din lemn de fag, panel); furnire, geam tras și laminate; produse de papetărie și rechizite școlare și de birou din lemn, hârtie și carton inclusiv creioane; platforme auto și pentru vagoane de cale ferată; hârtii, cartoane și mucavale pentru ambalaje; araci; stâlpi diverse esențe; manele și prăjini; lobde pentru: doage, distilare și lemn ecarisat 3%
4. Cherestea; parchet; ambalaje; confecții din mucava și carton; case prefabricate; plăci înnobilate; uși; ferestre; frize pentru parchet; rigle și pene de sprijin; ulucă; doage; margini diverse și lăturoaie; lambriuri din lemn; diverse produse din lemn pentru: construcții, agricultură și șantiere navale (elemente pentru solarii, armături nave, bocaporți, sereta, trasaj; pătule porumb; panouri transport cărămizi; panouri pentru garduri; podină; cofraj și schelă pentru construcții, schelă vapoare; tocuri și rame pentru răsadnițe, rame țiglă; rame Keller; planșetă Weiner; paleți pentru: frize, containere și de uz general); modele din lemn pentru turnătorii; casete pentru radio și televizoare; hârtie pentru ziare și tipărituri; hârtie și cartoane pentru alte destinații; plăci filtrante; ambalaje din sticlă 5%
5. Mobilier inclusiv cel comercial din lemn, combinat cu metal sau mase plastice (inclusiv tonete, gondole, rafturi, mese de lucru, dulapuri); cepuri, dopuri, grătare, galerii, scări, cozi și mânere pentru unelte, bețe pentru schiuri din lemn; dopuri, rondele, centuri și colaci de salvare din plută; aeromodele; instrumente muzicale; articole pentru sport; chibrituri; butoaie; putini; ciubere; rame și pervazuri pentru tablouri; articole din sticlă, ceramică și porțelan de menaj pentru ornamentații și uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric și diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc din lemn, hârtie, carton, sticlă și porțelan; pungi din hârtie pentru ambalaj; cărți de joc 7%
6. Mobilier sculptat 40%
7. Articole din cristal 45%
8. Jaluzele din lemn 7%
9. Produse din cristalin 20%
Capitolul IX
Sectorul construcțiilor industriale
1. Ascensoare de persoane sau mărfuri; aparataj pentru instalații de condiționare și ventilație aerului; vase și rezervoare; gazometre; buncăre și silozuri metalice de uz general 3
2. Boilere și hidrofoare 5
Capitolul X
Produse din sectorul alimentar
1. Alcool rafinat, dublu rafinat și tehnic 30
2. Țuică și rachiuri naturale 35
3. Băuturi din spirt 40
4. Vinuri și șampanie 45
5. Bere 60
6. Cafea și cafea solubilă 50
Înlocuitori de cafea conținând cafea 20
7. Țigarete și produse din tutun 50
8. Produse de panificație, exclusiv pâine 5
9. Făină din cereale și mălai 10
10 Carne, preparate și conserve din carne 5
11. Lapte și produse din lapte 5
12. Zahar 5
13. Produse zaharoase 15
14. Băuturi răcoritoare și sucuri naturale 15
15. Grăsimi vegetale și animale 5
16. Pește și conserve din pește 5
17. Biscuiți și paste făinoase 5
18. Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan 10
Capitolul XI
Alte produse
1. Lame de ras 5
2. Pietre prețioase și semiprețioase; bijuterii de orice fel 10
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Activitatea de construcții-montaj; lucrări de prestații în construcții și instalații; activitatea de cercetare în unități specializate; transportul de marfă și călători; lucrări de reparații și întreținere la mijloace de transport naval, aerian, feroviar și de transport auto de mărfuri și călători, cu excepția autoturismelor; reparații și întreținere utilaje pentru construcții; închirieri utilaje 2
2. Activitatea de proiectare în unități specializate; prelucrarea automată a datelor și servicii de informatică 3
3. Activitatea de alimentație publică 4
4. Lucrări de reparații și întreținere la autoturisme; servicii de agrement; prestații turistice (cazare, transport auto, alte prestații); servicii de reparații la îmbrăcăminte și încălțăminte; spălătorii și curățătorii chimice; multiplicare; copiere; dactilografiere reparații articole de uz casnic și mobilier; servicii personale (frizerie, coafură, manichiură și altele asemenea) 5
5. Executarea, pe bază de comandă, de confecții de îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier, confecții metalice; executări și transformări de bijuterii și alte produse decontate pe bază de tarif; activitatea de poștă și telecomunicații 10

Notă:

Pentru produsele din import desfăcute pe valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se reduc cu 50%.


Notă metodologică privind modul de așezare, calcul și vărsare a impozitului pe circulația mărfurilor

1. Persoanele juridice și fizice autorizate care au calitatea de agenți economici, denumite în continuare unități plătitoare de impozit, au obligația să plătească la bugetul statului impozit pe circulația mărfurilor.

2. Sunt supuse impozitului pe circulația mărfurilor prevăzut de prezentele norme metodologice:

a) vânzările produselor de orice fel obținute în țară;
b) produsele din import;
c) realizările unităților de alimentație publică;
d) serviciile prestate și lucrările executate, pentru terți, la intern.

3. Sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor:

a) produse ale industriei extractive, cu excepția țițeiului, gazelor naturale și sării;
b) energia electrică și termică;
c) produsele agricole;
d) produsele livrate la rezerva de stat și rezerva de mobilizare pe perioada cât au acest regim;
e) produsele de tehnică militară;
f) produsele aprovizionate de către unitățile comerciale la prețuri cu impozit pe circulația mărfurilor și revândute ca atare;
g) produsele și serviciile utilizate în consum propriu.

4. Pentru produsele livrate sau comercializate din producția internă, lucrări executate și servicii prestate la intern, impozitul pe circulația mărfurilor se calculează prin aplicarea cotelor din prezenta anexă asupra prețului cu care se livrează sau se comercializează produsele și, respectiv, asupra prețului de deviz sau tarifului, după caz.

5. Impozitul pe circulația mărfurilor pentru produsele din import, utilizate de agenții economici pentru nevoile proprii, se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute în prezenta anexă asupra valorii în vamă, la trecerea în producție sau la investiții, a produselor respective, iar pentru produsele din import revândute la intern, asupra prețului de vânzare. Pentru produsele vândute în valută, impozitul pe circulația mărfurilor se plătește în valută. Pentru produsele din import desfăcute pe valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se reduc cu 50%.

6. Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării contravalorii produsului, lucrării executate sau serviciului prestat și se varsă la bugetul statului semidecadal în termen de 3 zile de la expirarea semidecadei, cu excepția impozitului pe circulația mărfurilor datorat de persoanele fizice, care se varsă lunar, în termen de 3 zile de la expirarea lunii.

Ministerul Finanțelor, în cazuri bine justificate, poate stabili și alte termene de plată în funcție de volumul impozitului pe circulația mărfurilor, distanță la care se află unitatea plătitoare de impozit față de unitatea la care se efectuează vărsământul sau de alte situații specifice fiecărui plătitor.

Zilele legale nelucrătoare nu se iau în considerare la stabilirea termenelor de plată.

7. Pentru produsele, lucrările executate și serviciile prestate care nu sunt prevăzute în prezenta anexă, cotele de impozit pe circulația mărfurilor se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

8. Unitățile de nevăzători sunt scutite de la plata impozitului pe circulația mărfurilor, iar cele de invalizi beneficiază de o reducere a cotelor de impozit cu 50%.

9. Obligația calculării și vărsării la buget a impozitului pe circulația mărfurilor revine unităților plătitoare de impozit.

Neplata impozitului în termenele stabilite atrage majorarea sumei de plată cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Calculul majorărilor se face din ziua următoare expirării termenului de plată și până la inclusiv ziua plății impozitului datorat. În cazuri bine justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

10. Pentru corecta determinare a impozitului pe circulația mărfurilor, unitățile plătitoare au obligația să țină distinct evidența acestuia.

11. Controlul asupra respectării prevederilor din prezenta anexă se face de Ministerul Finanțelor și organele sale teritoriale.

12. Diferențele în minus constatate la verificarea impozitului se plătesc în termen de 2 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se restituie în același termen sau se compensează cu plățile următoare, la cererea unităților plătitoare de impozit.

13. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) ținerea eronată sau necorespunzătoare a evidențelor privind calculul și determinarea impozitului pe circulația mărfurilor datorat bugetului statului;
b) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind evidența impozitului pe circulația mărfurilor.

Contravențiile de la lit. a) și b) de mai sus se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de persoanele din cadrul Ministerului Finanțelor sau organelor sale teritoriale împuternicite în acest scop de conducerea acestuia.

14. În măsura în care nu se dispune altfel, contravențiilor prevăzute la pct. 13 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

15. Contestațiile privind stabilirea și încasarea impozitului pe circulația mărfurilor și a majorărilor de întârziere se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării unității plătitoare de impozit și se rezolvă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Finanțelor, care cel mult în 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze. Soluția dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorilor cu privire la virarea la bugetul statului a sumelor datorate potrivit prezentei hotărâri.

16. Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulația mărfurilor și a majorărilor de întârziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% calculată la suma contestată. Această taxă nu poate fi mai mică de 50 lei.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație, cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior a fost taxată.

În vederea calculării taxei de timbru, unitățile plătitoare de impozit sunt obligate să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie proporțional cu reducerea sumei contestate.

17. Ministerul Finanțelor va emite instrucțiuni cu privire la modul de calcul și evidență a impozitului pe circulația mărfurilor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial.

18. Pe data punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1276/1962 privind impozitul pe circulația mărfurilor, Hotărârea guvernului nr. 784/1990 privind impozitul pe circulația mărfurilor la produsele desfăcute de societățile comerciale și de persoanele fizice sau juridice autorizate, altele decât unitățile de stat, precum și orice alte prevederi contrare.


[modificare] Anexa nr. 3

Lista materiilor prime din industria extractivă la care se acordă temporar subvenții de la bugetul de stat

 1. Lignit din carieră
 2. Lignit din subteran
 3. Cărbune brun
 4. Huilă energetică spălată
 5. Huilă energetică sortată
 6. Huile mixte și șlam
 7. Huilă cu șist de Banat
 8. Huilă brută de Valea Jiului
 9. Huilă spălată pentru cocs
 10. Huilă spălată pentru semicocs
 11. Antracit
 12. Cupru în concentrate de cupru
 13. Cupru în rest concentrate
 14. Plumb în concentrate de plumb
 15. Plumb în rest concentrate
 16. Zinc în concentrate de zinc
 17. Zinc în rest concentrate
 18. Minereu de fier bulgări în stare uscată
 19. Minereu de fier mărunt și concentrate, în stare uscată
 20. Concentrat de zirconiu
 21. Concentrat de ilmenit


[modificare] Anexa nr. 4

Lista produselor și serviciilor destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele nu se modifică și la care se acordă subvenții de la buget

 1. Energie electrică
 2. Energie termică
 3. Lemn de foc
 4. Cărbune și brichete din cărbune
 5. Petrol lampant
 6. Combustibil lichid de calorifer
 7. Gaze naturale
 8. Gaze lichefiate
 9. Chirie pentru locuințe
 10. Transport fluvial în Deltă pentru localnici
 11. Abonamentele pentru transportul de călători urban și interurban


[modificare] Anexa nr. 5

Lista produselor și serviciilor de bază în consumul populației la care creșterea prețurilor și tarifelor va fi compensată prin adaosuri la salarii și pensii

 1. Pâine și produse de panificație (exclusiv produsele de patiserie)
 2. Făină și griș
 3. Mălai
 4. Paste făinoase
 5. Orez
 6. Carne tăiată și subproduse comestibile de bovine, porcine, ovine și pasăre
 7. Preparate din carne, cu excepția specialităților (salam tip Sibiu, mușchi Montana, mușchi picant Azuga) și a altor specialități similare
 8. Conserve din carne și mixte (carne cu legume)
 9. Pește și conserve din pește
 10. Grăsimi animale și vegetale
 11. Lapte și produse din lapte, cu excepția specialităților de brânzeturi fermentate (tip Camembert, Roquefort etc.)
 12. Ouă
 13. Zahăr
 14. Conserve de legume și fructe
 15. Fasole boabe
 16. Cartofi de toamnă
 17. Medicamente de uz uman și vată medicinală
 18. Servicii medicale
 19. Săpun de rufe și de toaletă, cu excepția produselor din import
 20. Detergenți
 21. Articole pentru nou-născuți
 22. Confecții pentru copii
 23. Tricotaje pentru copii
 24. Încălțăminte pentru copii
 25. Unele țesături pentru copii (finet, diftină)
 26. Pături și pleduri pentru copii
 27. Uniforme școlare
 28. Cărți școlare
 29. Caiete, maculatoare, rechizite școlare (inclusiv ghiozdane și serviete)

Notă:

La produsele și serviciile cuprinse în prezenta anexă, prețurile cu amănuntul în vigoare și tarifele pentru populație rămân nemodificate până la data de 31 decembrie 1990, adaosurile la salarii și pensii urmând a se acorda începând cu luna ianuarie 1991, o dată cu aprobarea noilor prețuri cu amănuntul și tarife.

Pentru lunile noiembrie și decembrie 1990, diferențele dintre prețurile cu ridicata stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri și prețurile cu amănuntul în vigoare la 31 octombrie 1990, mai puțin rabatul comercial, se acoperă unităților producătoare de la bugetul de stat.


[modificare] Anexa nr. 6

Lista produselor și serviciilor destinate populației la care modificările de prețuri și tarife se vor lua în calcul la indexarea salariilor și pensiilor

I. Produse alimentare
 1. Cartofi timpurii și de vară
 2. Legume proaspete
 3. Fructe proaspete
 4. Struguri de masă
 5. Produse zaharoase, cu excepția specialităților de ciocolată
 6. Sucuri și siropuri din producția internă
 7. Băuturi răcoritoare și ape minerale din producția internă
  II. Produse nealimentare
 8. Confecții textile, exclusiv cele executate pe comandă și măsură individuală
 9. Tricotaje, exclusiv cele executate pe comandă și măsură individuală
 10. Ciorapi și șosete
 11. Încălțăminte, exclusiv cea executată pe comandă și măsură individuală
 12. Sodă de rufe
  III. Servicii
 13. Transport de călători pe calea ferată, auto și fluvial
 14. Servicii de poștă și telecomunicații
 15. Abonamente radio-TV
 16. Servicii de întreținere, curățare și reparare a îmbrăcămintei, încălțămintei și lenjeriei
 17. Contribuția părinților la creșe și grădinițe
 18. Unele servicii de igienă (tuns, bărbierit etc.)
 19. Cazare în unități hoteliere, cu excepția celor de lux
 20. Cinematografe, teatre și muzee

Notă:

Produsele și serviciile la care se acordă subvenții de la bugetul de stat (anexa nr. 4 la prezenta hotărâre), precum și cele la care majorările de prețuri și tarife de la 1 ianuarie 1991 se compensează prin adaosuri la salarii și pensii (anexa nr. 5 la prezenta hotărâre) se cuprind în calculul indicelui pentru indexarea salariilor și pensiilor numai în situațiile în care intervin modificări de prețuri și tarife ulterior datei de 1 ianuarie 1991.

 1. În cazul echipamentelor cu un singur indicator de maxim se aplică numai prețul pentru putere în orele de vârf.