autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Presa națională” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Presa națională” - S.A., persoană juridică, cu sediul în București, piața Presei Libere nr. 1, sector 1.

Art. 2. - Societatea comercială „Presa națională” - S.A. se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 și funcționează potrivit statutului prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Capitalul social inițial al Societății comerciale „Presa națională” - S.A. este de 46,3 milioane lei, stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 31 decembrie 1990, urmând să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile legii.

Structura capitalului social inițial este următoarea:

 • fonduri fixe în valoare de 25 milioane lei;
 • fonduri circulante în valoare de 21,3 milioane lei.

Art. 4. - Societatea comercială „Presa națională” - S.A. are ca obiect de activitate:

 • editarea de ziare, reviste, publicații, cărți și alte tipărituri;
 • servicii de recepționare și transmitere de știri și informații;
 • difuzarea prin rețeaua proprie de cărți și publicații;
 • contractarea de reclamă și publicitate din țară și străinătate;
 • export de carte și presă;
 • export-import de materii prime, materiale și aparatură specifice activității de presă și tipărire;
 • realizarea de centre de presă și tipografii;
 • investiții de capital pentru realizarea de obiective social-culturale;
 • administrarea pe bază de contract de ziare, reviste și alte publicații care nu fac parte din structura societății.

Art. 5. - Pe data constituirii Societății comerciale „Presa națională” - S.A. se desființează Editura „Presa liberă”.

Activul și pasivul, împreună cu contractele economice ale unității care se desființează, se preiau pe bază de protocol de către Societatea comercială „Presa națională” - S.A.

Art. 6. - Personalul fostei edituri „Presa liberă”, trecut la societatea comercială înființată, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar și sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Departamentul informațiilor din cadrul Guvernului îndeplinește atribuțiile ministerului de resort față de Societatea comercială „Presa națională” - S.A.

Consiliul împuterniciților statului va aplica măsurile corespunzătoare pentru autofinanțarea integrală, până la sfârșitul anului 1991, a activității publicațiilor din propria structură.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale „Presa națională” - S.A.
Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „Presa națională".

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Presa națională” - S.A. este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, piața Presei Libere nr. 1, sector 1.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

În cadrul Societății comerciale „Presa națională” - S.A. funcționează Agenția de publicitate „UNIPRES”, cu sediul în București, str. 13 Decembrie (Ion Cîmpineanu) nr. 24, sector 1.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este realizarea de active din afaceri contractate în țară și străinătate, în condiții de eficiență economico-financiară, precum și asigurarea unui înalt nivel calitativ al lucrărilor și produselor cu durate minime de execuție.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

 • editarea de ziare, reviste, publicații, cărți și alte tipărituri;
 • administrarea, pe bază de contract, de ziare, reviste și alte publicații care nu fac parte din structura societății;
 • difuzarea, prin rețeaua proprie, a publicațiilor ce aparțin societății comerciale și a altor publicații preluate pe bază de contract;
 • contractarea de reclamă și publicitate din țară și străinătate pentru publicațiile proprii și pentru cele preluate pe bază de contract;
 • realizarea de centre de presă și tipografii;
 • organizarea de servicii de recepționare și transmitere de știri și informații;
 • export de carte și presă;
 • export-import de materii prime, materiale și aparatură specifice activității de presă și tipărire;
 • investiții de capital pentru realizarea de obiective social-culturale.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial, fixat pe baza datelor din bilanțul Editurii „Presa liberă” la 46,3 milioane lei, împărțit în 9.260 acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor, în condițiile legii, din proprietatea statului către terțe persoane fizice ori juridice, române sau străine.

Capitalul social va fi stabilit în termen de 30 de zile de la corectarea și definitivarea capitalului.

Articolul 8

Acțiunile

Societatea va emite acțiuni și va înmâna acționarilor titlurile (acțiunile), cuprinzând:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății;
 • numărul de ordine din registrul comerțului și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea înființării societății;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Acțiunile ce reprezintă alte aporturi decât numerar vor purta și mențiunea netransmisibilității lor timp de doi ani de la data constituirii societății.

După elaborarea și intrarea în vigoare a legislației speciale pentru privatizare, transmiterea acțiunilor din proprietatea statului - în calitate de acționar unic - către terțe persoane fizice se va face în primele șase luni, numai în favoarea salariaților societății.

După trecerea perioadei de șase luni, acțiunile pot fi achiziționate și de alte persoane fizice sau juridice din afara societății, fără însă ca vreun acționar să dețină mai mult de 10% din numărul total al acțiunilor societății.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va tine evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care sa păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aport în numerar sau în natură, sau din beneficiile cuvenite acționarilor.

Majorarea capitalului se poate face, parțial sau total, în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de acționari.

Articolul 10

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 11

Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut, cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social iar acționarii sunt obligați numai la echivalentul acțiunilor lor.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă.

După șase luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei comercială și economică.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) numește directorul general și directorii adjuncți ai acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale comisiei de cenzori;
e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la schimbarea obiectului de activitate și a formei juridice a societății, precum și la completarea sau modificarea statutului societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a adjuncților acestuia sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;
n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.
Articolul 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Ele se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de către unul dintre vicepreședinți pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul viitor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Termenul de întrunire nu poate fi în nici un caz mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele difuzate în municipiul București.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din municipiul București.

Articolul 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți. De regulă, hotărârile adunării generale sunt luate prin vot deschis. În mod excepțional, la propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății și regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Consiliul împuterniciților statului își încetează activitatea, de drept, la data la care se ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Gestiunea societății

Articolul 19

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din trei persoane alese de adunarea generală a acționarilor, din care cel puțin una trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

Adunarea generală alege, de asemenea, trei cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date privind activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor.

Până la transferul acțiunilor din patrimoniul statului către terțe persoane fizice sau juridice, cenzorii vor fi reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor.

Cenzorii vor depune, la începutul mandatului lor, o garanție, potrivit legii.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilanțurilor și a contului de profit și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Obligațiile și atribuțiile cenzorilor și ale comisiilor de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani.

Capitolul VI

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății va fi numit de consiliul împuterniciților statului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte ales de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre cei doi vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. El se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege dintre membrii săi doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixând-le în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății. Comitetul de direcție aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice acțiune care este legată de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia sunt, individual sau solidar, după caz, răspunzători față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Administratorii vor depune la începutul mandatului lor o garanție egală cu 2 salarii.

Articolul 21

Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) stabilește drepturile personalului societății;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți care depășesc suma de 1,5 mil. lei, pentru activități necuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
d) analizează activitatea filialelor și a celorlalte subunități din structură și ia măsuri în conformitate cu mandatul acordat de adunarea generală a acționarilor;
e) aprobă politica societății în domeniul calității produselor și prestațiilor;
f) hotărăște în probleme de aprovizionare tehnico-materială, stocuri și consum;
g) aprobă politica de personal, de pregătire tehnică, de calificare și recalificare a personalului societății;
h) aprobă sistemul propriu de salarizare și protecție socială;
i) aprobă operațiunile de cumpărare-vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) a căror valoare depășește suma de 500 mii lei;
j) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
k) stabilește tactica și strategia de marketing;
l) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte a căror valoare depășește suma de 1,5 mil. lei;
m) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
n) aprobă regimul prețurilor și tarifelor practicat de societate;
o) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Consiliul de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a asociaților. Restul personalului este angajat de către directorul general.

Consiliul de administrație este împuternicit să numească sau să elibereze din funcție pe directorul general sau împuternicitul acestuia. În perioada cât statul este acționar unic, această atribuție este executată de consiliul împuterniciților statului, potrivit legii.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege, inclusiv pentru perioada până la aprobarea legislației în domeniu.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților în valută.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al produsului, al prestărilor de servicii sau în cheltuieli de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

După reevaluarea patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare, societatea va putea beneficia din partea statului de credite în lei și valută, potrivit legii.

Articolul 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuieli de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul anual și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește în bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea beneficiului impozabil se va deduce din beneficiul anual, rezultat potrivit alin. 1, fondul de rezervă, fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri sau obligații prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul net astfel rezultat se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea cheltuielilor de constituire, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
 • hotărârea adunării generale;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul acționarilor a scăzut sub 5, timp de șase luni;
 • falimentul;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea se face după procedura prevăzută de lege.

Bilanțul de lichidare semnat de lichidator și însoțit de raportul cenzorilor se va depune la Camera de Comerț și Industrie și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute în raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în materie.