autentificare cu OpenID
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 iunie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul 2 se completează în final cu următorul text: „sau părinților, după caz".

2. La articolul 2 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Titlul de Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 se conferă și celor care au fost reținuți în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la manifestațiile pentru victoria revoluției."

3. După articolul 2 se introduce articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - În semn de prețuire față de participanții direcți la manifestațiile pentru victoria revoluției, care s-au remarcat prin fapte deosebite, se instituie medalia Revoluția română din decembrie 1989.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Titlurile prevăzute la art. 1 și 2, precum și medalia prevăzută la art. 21 se conferă, potrivit legii, de către Președintele României, la propunerea unei comisii; componența și regulile de funcționare ale comisiei sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Descrierea și modul de atribuire a însemnului titlului Erou-martir al Revoluției române din decembrie 1989, precum și descrierea, modul de atribuire și purtare a însemnului titlului Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 și a medaliei Revoluția română din decembrie 1989 se stabilesc printr-un regulament aprobat prin hotărâre a Parlamentului.

Prin același regulament se va institui, pentru părinții eroilor-martiri, un însemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta.

Conferirea distincțiilor prevăzute în art. 1, 2 și 21 se atestă prin brevet.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Urmașii sau, după caz, părinții eroilor-martiri ai revoluției vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1, și suma de 60.000 lei.

Răniții revoluției vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2, și suma de 40.000 lei."

7. Articolul 6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și urmașii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, la care se adaugă pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obștești nu este mai mare:

 • 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
 • 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
 • 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
 • 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaș care beneficiază de pensie de urmaș."

8. La articolul 7 alineatul 1 litera j) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„De aceste gratuități beneficiază și însoțitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;"

9. Articolul 7 alineatul 1 litera k) va avea următorul cuprins:

„k) scutirea de plata taxelor și impozitelor pentru clădiri și terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu și abonamente radio-tv.;”

10. Articolul 7 alineatul 1 litera o) va avea următorul cuprins:

„o) acordarea gratuită a unui mototriciclu pentru persoanele care și-au pierdut membrele inferioare ori au alte deficiențe locomotorii, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare, prioritate la cumpărarea unui autoturism hycomat, prin acordarea de credite integrale în lei, precum și scutirea de taxe vamale pentru un astfel de autoturism procurat din import;”

11. Articolul 7 alineatul 1 litera r) va avea următorul cuprins:

„r) pensionarea, cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu cinci ani, pentru părinții eroilor-martiri ai revoluției, soții acestora, precum și pentru răniții revoluției;”

12. La articolul 7 alineatul 1, după litera ș) se introduce litera t), cu următorul cuprins:

„t) prioritate la angajarea ca vânzători remizieri în cadrul societăților comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ori la închirierea, de către aceștia, din fondul de stat, a unor mici spații disponibile pentru activități de producție sau prestări de servicii.”

13. La articolul 7 după alineatul 2 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„De drepturile prevăzute la alin. 1 lit. b), k), m), n) și p) beneficiază și persoanele care au fost reținute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la manifestațiile pentru victoria revoluției."

14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Drepturile pentru urmași, prevăzute la art. 6 și 7 alin. 1, pot fi acordate, după caz, și părinților, bunicilor, fraților sau surorilor eroilor-martiri, dacă se constată de către comisia prevăzută la art. 3 că la data decesului se aflau în întreținerea acestora și sunt lipsiți de mijloace de întreținere.

Părinții eroilor-martiri, care nu se aflau în întreținerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 7 alin. 1 lit. b), e), f, g), i), k) și p), precum și de reducerea impozitului pe salariu cu 30%; de asemenea, vor beneficia de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat și, anual, de 4 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul și la 4 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul, cu autobuzul unităților cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale, până în localitatea reședință de județ. La data pensionării pentru limită de vârstă, părinții pot opta între pensia cuvenită pentru activitatea desfășurată și pensia prevăzută de prezenta lege pentru urmași.”

15. După articolul 8 se introduc articolele 81 și 82, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Văduvele eroilor-martiri care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori vor primi, pe lângă drepturile prevăzute la art. 6 și 7 alin. 1, și o indemnizație lunară egală cu salariul minim pe economie, pe perioada cât aceștia urmează învățământul obligatoriu."

„Art. 82. - Mamele eroilor-martiri, care din motive de sănătate survenite după pierderea copilului se pensionează, vor beneficia de o sumă de 3.250 lei lunar, dacă pensia calculată, potrivit legii, nu este mai mare.”

16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și militarilor de orice grad, precum și personalului civil din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne care și-au jertfit viața sau au fost răniți în luptele pentru victoria revoluției ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, cât și urmașilor acestora.

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care au organizat, instigat sau au luptat, prin orice mod, împotriva Revoluției din decembrie 1989, precum și urmașii acestora."

17. Articolul 12 se completează cu următorul text:

„De asemenea, va asigura răniților revoluției resursele valutare pentru procurarea de proteze necesare acestei categorii de persoane.”

18. La litera A, alineatul 1 din anexă, după liniuța a doua se introduce următorul text:

„- câte un reprezentant al asociațiilor revoluționarilor și urmașilor acestora, legal constituite până la data de 30 aprilie 1991, precum și un reprezentant al Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989;”

19. Alineatele 1 și 2 de la litera B din anexă vor avea următorul cuprins:

„Competența: comisia constată, din oficiu sau la cererea celor interesați, calitatea de erou-martir, luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, decedat ori rănit în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, precum și cea prevăzută în art. 21, eliberează certificate doveditoare celor îndreptățiți legal și propune acordarea distincțiilor prevăzute în art. 1, 2 și 21 din prezenta lege.

Calitatea de erou-martir sau de rănit prevăzută în alineatul precedent se recunoaște celor care au decedat sau au fost răniți în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, inclusiv celor care, fiind răniți în acest interval, au decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Sunt considerați răniți cei care în acest interval au suferit vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs vreuna din următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul ori punerea în primejdie a vieții unei persoane. În sensul prezentei legi, sunt considerați reținuți cei care, în urma participării la luptele pentru victoria revoluției, au fost transportați și ținuți la sediul unuia din organele fostului Minister de Interne, cu sau fără îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.”

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 iunie 1991.

Legea pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă numerotare.