autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea, atribuțiile și funcționarea comisiilor de lichidare a patrimoniului uniunilor județene, a Sectorului agricol Ilfov și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul lichidării patrimoniului uniunilor județene, a Sectorului agricol Ilfov și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, se vor constitui comisii de lichidare în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. - Comisiile de lichidare a patrimoniului uniunilor județene și a Sectorului agricol Ilfov ale cooperativelor agricole de producție se constituie prin decizia prefecturii și vor fi formate din:

  • directorul general al Direcției județene de control financiar sau împuternicitul acestuia;
  • directorul general adjunct al Direcției generale pentru agricultură și alimentație;
  • directorul Sucursalei județene a „Băncii Agricole” - S.A. sau împuternicitul acestuia;
  • locțiitorul șefului Direcției de poliție a județului;
  • președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, respectiv a Sectorului agricol Ilfov;
  • șeful sectorului economic al uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, respectiv al Sectorului agricol Ilfov;
  • președintele comisiei de revizie a uniunii județene, respectiv a Sectorului agricol Ilfov, a cooperativelor agricole;
  • șeful Oficiului județean, respectiv al Sectorului agricol Ilfov, al Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii.

Art. 3. - Comisia de lichidare a patrimoniului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție se constituie prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și va fi formată din câte un reprezentant, având funcția de director, al Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului de Interne și „Băncii Agricole” - S.A. De asemenea, din comisia de lichidare fac parte președintele Uniunii Cooperației Agricole, șeful sectorului economic și președintele comisiei de revizie a acesteia, precum și președintele Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii.

Art. 4. - Comisiile de lichidare, stabilite potrivit art. 2 și 3, vor înființa, prin decizii, comisii de inventariere a patrimoniului, formate din salariați ai uniunilor cooperativelor agricole de producție și ai unităților reprezentate în comisiile de lichidare.

Art. 5. - Comisiile de lichidare a patrimoniului își încep activitatea prin efectuarea, împreună cu conducerea uniunilor județene ale cooperativelor agricole și a Uniunii Cooperației Agricole, a inventarierii întregului patrimoniu și încheierea unui bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului.

În inventariere și bilanț vor fi cuprinse și fondurile de întrajutorare intercooperatistă, în bani și în natură, constituite și administrate de uniunile județene ale cooperativelor agricole.

Comisiile de lichidare au obligația de a constata și stabili orice încălcări ale legii, de a lua măsuri de recuperare a pagubelor, conform legii, și de a sesiza, dacă este cazul, organele de urmărire penală.

Art. 6. - Actele privind lichidarea patrimoniului uniunilor cooperativelor agricole de producție vor purta mențiunea „în lichidare” și vor fi semnate de președinții și șefii sectoarelor economice ai uniunilor respective.

Art. 7. - Realizarea activului și plata pasivului se vor efectua în termen de două luni de la data prezentei hotărâri, potrivit modalităților legale în vigoare.

Fondurile în bani și în natură existente în conturile de întrajutorare intercooperatiste vor fi restituite unităților care au participat la constituire.

La expirarea termenului, comisiile vor prezenta, pentru descărcare, bilanțul de lichidare și raportul explicativ organelor de specialitate învestite cu atribuții de control financiar ale prefecturilor și ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 8. - Sumele rezultate din lichidarea patrimoniului uniunilor cooperativelor agricole vor fi destinate rambursării împrumutului acordat Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 154 din 7 martie 1991.

Eventualele creanțe ale uniunilor, care nu vor putea fi încasate până la data expirării termenului de lichidare, vor fi cedate pentru urmărire și încasare Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, care le va folosi în scopul prevăzut la alin. 1.

Art. 9. - Arhiva uniunilor cooperativelor agricole de producție va fi preluată de Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, respectiv de către oficiile județene ale acesteia.