autentificare cu OpenID
Hotărâre privind salarizarea personalului din Administrația națională a drumurilor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Salarizarea personalului Administrației naționale a drumurilor se face ținând seama de specificul activității desfășurate.

(2) Pentru munca prestată, fiecare salariat are dreptul la un salariu care se stabilește la încheierea contractului individual de muncă.

Art. 2. - Salariile personalului din aparatul propriu și unitățile Administrației naționale a drumurilor cuprind :

 • salariul de bază, care se stabilește în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire necesar funcției ocupate;
 • sporuri la salariul de bază: pentru vechime în muncă și în funcție de rezultatele obținute; pentru condițiile în care se desfășoară activitatea; pentru munca în șantier; pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopții; pentru exercitarea unei funcții suplimentare; pentru mobilizarea la domiciliu în vederea participării la intervenții;
 • premii pentru rezultate deosebite obținute în activitatea individuală, precum și un premiu anual pentru contribuția la realizările pe ansamblul unității;
 • premii speciale în raport cu valoarea economiilor realizate la devizele de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri.
Capitolul II
Salarii de bază

Art. 3. - (1) Personalul din unitățile de drumuri și poduri ale Administrației naționale a drumurilor cuprinde în structura sa muncitori, personal de specialitate de execuție și administrativ.

(2) Salariile de bază pentru muncitori sunt diferențiate pe niveluri de salarizare, iar în cadrul acestora, pe categorii.

(3) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții și, în cadrul fiecărei funcții, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradații.

(4) Salariile de bază pentru personalul de conducere - șef birou, șef atelier, șef serviciu, șef secție, director și director general, adjuncții și asimilații acestora, prevăzute în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și subunităților, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc în consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor sau în comitetul director, după caz, prin regulament. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul unității sau, după caz, al organului care îl numește în funcția de conducere, în raport cu rezultatele obținute, cu mărimea unității și cu răspunderea ce-i revine în anul următor.

(5) Ponderea funcțiilor de conducere nu poate depăși 15% din totalul personalului din unitatea respectivă și se stabilește de conducătorul Administrației naționale a drumurilor.

(6) Salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta hotărâre sunt valabile până la 31 decembrie 1991.

(7) Diferențierea unităților și subunităților pe grade de organizare se face în raport cu criteriile stabilite de consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

(8) Salariul de bază se acordă personalului în raport cu timpul efectiv lucrat pentru realizarea integrală a sarcinilor de serviciu.

Art. 4. - (1) Trecerea personalului în gradația imediat superioară se face o dată pe an, pentru întregul personal, de regulă la începutul anului bugetar, la propunerea șefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea consiliului de administrație sau comitetului director, după caz. Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, trecerea în gradația imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcții.

(2) Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani. La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativele „bun" și „foarte bun" în anul precedent.

(3) Angajarea și avansarea în funcții, grade, trepte profesionale său categorii se fac prin concurs, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansarea în funcție se face la gradația 1 sau la o gradație care să îi asigure o creștere cu o clasă de salarizare, iar în categorii, la nivelul minim al categoriei respective.

Art. 5. - Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” sau „slab” de către conducătorul unității.

Capitolul III
Sporuri la salariul de bază

Art. 6. - (1) Pentru vechimea în muncă și rezultatele obținute salariații beneficiază de un spor de vechime de până la 15%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 3%
de la 5 la 10 ani 6%
de la 10 la 15 ani 9%
de la 15 la 20 ani 12%
peste 20 ani 15%

(2) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul „bun”.

(3) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obținut calificativul „slab".

(4) Prin vechime în muncă se înțelege timpul cât o persoană a desfășurat activitate în calitate de angajat în temeiul unui contract de muncă.

(5) Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat potrivit alin. (2)-(4), se plătește cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută în tranșa respectivă.

Art. 7. - În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:

(1) Sporul pentru condiții grele de muncă - în procent de până la 15% din salariul de bază al personalului care lucrează în condiții de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scăzute, în mediu umed, condiții de izolare și alte condiții de mediu deosebite sau nedorite.

(2) Sporul pentru condiții nocive - în cazul în care la locurile de muncă sunt depășite concentrațiile maxime de noxe admise de normele de protecție a muncii.

Sporurile se acordă, în cuantum maxim brut de 455 lei lunar, pe baza determinărilor efectuate anual de organele specializate, avându-se în vedere următoarele criterii:

 • gradul de depășire a concentrațiilor maxime admise;
 • gradul de agresivitate a noxelor asupra organismului;
 • indicii de morbiditate;
 • acțiunea concomitentă a mai multor noxe.

Unitatea are obligația de a îmbunătăți condițiile de muncă pentru reducerea continuă a noxelor de la locurile de muncă.

(3) Sporul pentru condiții periculoase - în procent de până la 15% din salariul de bază al personalului de la locurile de muncă la care se menține un anumit grad de pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulație, lucrul la altitudine, utilizarea unor substanțe explozive etc.

(4) Sporul de șantier - în cuantum de 35 lei pe zi pentru personalul nelocalnic, în vederea atragerii acestuia la realizarea unor lucrări de construcții-montaj, întreținere și reparare a drumurilor și podurilor etc.

Salariații care beneficiază de sporul de șantier nu pot beneficia concomitent și de diurnă.

(5) Sporul pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru - orele prestate peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituției respective, fără a depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte organe centrale sau prefecturile pot aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

(6) Sporul pentru timpul lucrat în cursul nopții - în procent de 25% din salariul de bază al personalului care desfășoară activitatea între orele 22-6, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul de lucru.

(7) Sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare - în procent de până la 30% din salariul de bază minim al funcției înlocuite, cu aprobarea conducătorului unității.

(8) Indemnizația orară pentru mobilizarea la domiciliu - în cuantum de 15% din salariul de bază orar, în vederea asigurării intervențiilor pe durata consemnării la domiciliu.

Art. 8. - (1) Categoriile de personal, locurile de muncă, condițiile concrete de acordare și cuantumul față de salariul de bază pentru toate categoriile de sporuri se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

(2) Sporurile pentru condiții grele de muncă, pentru condiții nocive, periculoase și cel de șantier se acordă proporțional cu timpul cât personalul a lucrat în condițiile respective.

Capitolul IV
Premii

Art. 9. - Pentru premierea în cursul anului a salariaților din unitățile de drumuri și poduri, precum și din aparatul propriu al Administrației naționale a drumurilor, care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate valoroase în activitate, se poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora.

Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 10. - (1) Pentru activitatea desfășurată, personalul din unitățile de drumuri și poduri, precum și cel din aparatul propriu al Administrației naționale a drumurilor beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administrație sau comitetul director al unității, după caz, poate reduce sau anula premiul anual în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Capitolul V
Forme de salarizare

Art. 11. - (1) În unitățile de drumuri și poduri se aplică forma de salarizare în regie, acord direct sau acord indirect, care se stabilește de comitetul director al unității.

Pot fi salarizați în acord indirect numai muncitorii și maiștrii, precum și asimilații acestora, a căror activitate influențează direct și nemijlocit rezultatele mai multor lucrători salarizați în acord direct.

(2) Tarifarea lucrărilor executate în acord direct se face în funcție de normele de muncă pe unitatea de produs sau lucrare și de categoria de încadrare a lucrărilor respective, prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare.

Muncitorii care execută, în acord individual, lucrări de categorii superioare încadrării lor sunt salarizați corespunzător tarifelor lucrărilor efectuate.

Pentru muncitorii care lucrează în acord colectiv, repartizarea sumelor cuvenite în acord se face în raport cu salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat.

Capitolul VI
Alte drepturi
A. Plata cu ora

Art. 12. - (1) În situația în care sarcinile ce revin unor posturi, ai căror titulari lipsesc din unitate, nu pot fi amânate și nici nu pot fi distribuite în cadrul programului normal de lucru între ceilalți salariați încadrați pe funcții similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeași unitate sau din alte unități, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru.

Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absența persoanelor titulare sau, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, în limita fondurilor disponibilizate pe total unitate.

Activitățile și locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

(2) Plata cu ora se poate aplica și pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. Aceste fracțiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcții.

(3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit și numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situațiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcții.

Art. 13. - Totalul sumelor încasate lunar de un salariat pentru orele suplimentare efectuate, sporuri și munca salarizată prin plata cu ora nu poate depăși un salariu de bază lunar corespunzător încadrării fiecăruia.

B. Salarizarea în cadrul cumulului de funcții

Art. 14. - (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane din afara unității, care se salarizează la nivelul gradației 1 a funcției, gradului sau treptei profesionale, prevăzute în statul de funcții.

(2) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care este încadrat; în acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

C. Numirea temporară, delegarea, detașarea sau trecerea temporară în altă muncă

Art. 15. - Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcții de conducere care lipsește temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 16. - (1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă, persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau trecerii temporare în altă muncă, salariații primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) sau (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv își desfășoară activitatea.

D. Drepturi în cazul mutării în altă localitate

Art. 17. - (1) Personalul mutat, în cadrul aceleiași unități, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;
b) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar, pentru fiecare membru de familie;
c) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază lunar;
d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul.

Art. 18. - (1) La încadrarea în altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat.

(2) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 19. - Personalul care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat să locuiască în incinta unității sau în locuințele de serviciu ale acesteia este scutit de plata chiriei.

Capitolul VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. - (1) La aplicarea prezentei hotărâri conducerea unității va proceda la reîncadrarea personalului pe noile funcții, grade și trepte profesionale, precum și pe gradații sau categorii, astfel ca noul salariu de bază să nu fie inferior salariului tarifar avut. La reîncadrare, conducerea unității va ține seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data reîncadrării.

(2) Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

Art. 21. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază stabilite în urma reîncadrării personalului, împreună cu sporurile, premiile și celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocația bugetară stabilită cu această destinație.

Art. 22. - (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competența consiliului de administrație sau a comitetului director, după caz.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

Art. 23. - Drepturile salariale ale personalului din unitățile de drumuri și poduri sunt prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. - Salariile din prezenta hotărâre nu cuprind suma fixă acordată sub formă de indexare și compensațiile pentru creșterea prețurilor.

Art. 25. - Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.

Art. 26. - (1) Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 1 aprilie 1991, dată până la care rămân aplicabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la 31 decembrie 1991, termen în cadrul căruia se vor prezenta și aproba noi reglementări cu privire la organizarea și funcționarea Administrației naționale a drumurilor.

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și personalului din unitățile județene de drumuri și poduri aparținând administrației locale de stat, organizate ca regii autonome.

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea hotărârilor Guvernului și a altor reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor, sporurile și mărimea acestora și orice alte dispoziții contrare acestei hotărâri.


[modificare] Anexa nr. 1

Salarii de bază pe clase
pentru muncitori, personal de specialitate și administrativ
Clasa de salarizare Salariul de bază corespunzător Coeficient de ierarhizare
1 3.150 1,000
2 3.275 1,039
3 3.405 1,080
4 3.540 1,123
5 3.680 1,168
6 3.825 1,214
7 3.980 1,263
8 4.135 1,312
9 4.300 1,365
10. 4.470 1,419
11 4.650 1,476
12 4.835 1,534
13 5.030 1,596
14 5.230 1,660
15 5.440 1,726
16 5.650 1,793
17 5.750 1,825
18 6.120 1,942
19 6.365 2,020
20 6.620 2,101
21 6.880 2,184
22 7.160 2,273
23 7.450 2,365
24 7.740 2,457
25 8.050 2,555
26 8.370 2,657
27 8.750 2,777
28 9.300 2,952
29 9.650 3,063
30 10.050 3,190
31 10.350 3,285
32 10.750 3,412
33 11.050 3,507
34 11.450 3,634
35 11.900 3,777
36 12.350 3,920
37 12.800 4,063
38 13.300 4,222

Clasă de salarizare = salariul minim de bază × coeficientul de ierarhizare.


[modificare] Anexa nr. 2

Clasele de salarizare și condițiile de studii
pentru personalul din aparatul propriu al Administrației naționale a drumurilor
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Limite de salarizare
Clase de salarizare
Gradația
1 2 3 4
A. Funcții de execuție
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul I S 35-38 35 36 37 38
2. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul II S 33-36 33 34 35 36
3. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul III S 29-32 29 30 31 32
4. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul IV S 25-28 25 26 27 28
5. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic), debutant S 24 24 - - -
6. Subinginer I S. ing. 26-29 26 27 28 29
7. Tehnician (contabil, statistician, planificator, merceolog, analist, programator, traducător, inspector învățământ, inspector personal) I M 24-27 24 25 26 27
8. Tehnician (contabil, statistician, planificator, merceolog, analist, programator, traducător, inspector învățământ, inspector personal) II M 20-23 20 21 22 23
9. Stenodactilograf (dactilograf, secretar-dactilograf, funcționar, casier, magaziner, operator) I, șef depozit M 14-17 14 15 16 17
10. Stenodactilograf (dactilograf, secretar-dactilograf, funcționar, casier, magaziner, operator) II M 10-13 10 11 12 13
11. Curier, îngrijitor G 2-5 2 3 4 5


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă -lei-
1. Director general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 4.500
2. Director general adjunct 4.000
3. Director 4.000
4. Șef serviciu 2.800
5. Șef birou 2.000
Notă:
 1. În funcțiile de inginer, economist, inspector de specialitate, pe grade profesionale vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimente de bază ale aparatului propriu al Administrației naționale a drumurilor.
 2. Statul de funcții al Administrației naționale a drumurilor se aprobă anual de consiliul de administrație.


[modificare] Anexa nr. 3

Clasele de salarizare și condițiile de studii
pentru funcțiile de specialitate, administrative și maiștri din unitățile subordonate Administrației naționale a drumurilor
Nr. crt. Denumirea funcției Nivelul studiilor Limite de salarizare
Clase de salarizare
Gradația
1 2 3 4
A. Funcții de execuție
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul II S 33-36 33 34 35 36
2. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul III S 29-32 29 30 31 32
3. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic) gradul IV S 25-28 25 26 27 28
4. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic), debutant S 24 24 - - -
5. Subinginer I S. ing. 26-29 26 27 28 29
6. Subinginer II S. ing. 22-25 22 23 24 25
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Șef district I M 25-28 25 26 27 28
8. Șef district II M 21-24 21 22 23 24
9. Șef district III M 18-21 18 19 20 21
10. Maistru specialist M 25-28 25 26 27 28
11. Maistru M 21-24 21 22 23 24
12. Tehnician (contabil, statistician, merceolog, analist, referent) I M 22-25 22 23 24 25
13. Tehnician (contabil, statistician, merceolog, analist, referent) II M 18-21 18 19 20 21
14. Casier (șef depozit, magaziner, arhivar, funcționar, desenator, operator) I M 14-17 14 15 16 17
15. Casier (șef depozit, magaziner, arhivar, funcționar, desenator, operator) II M; G 10-13 10 11 12 13
16. Secretar (stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf) I M 14-17 14 15 16 17
17. Secretar (stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf) II M 10-13 10 11 12 13
18. Șef formație pază-pompieri, portar, paznic, pompier, îngrijitor G 6-8 6 7 8 -


B. Funcții de conducere
Funcția Indemnizația de conducere maximă -lei-
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600
2. Director adjunct, inginer șef 2.900
3. Contabil șef 2.100
4. Șef serviciu, șef secție, șef șantier, șef sector poduri peste căi navigabile 1.900
5. Șef birou, șef atelier, șef laborator, inginer șef șantier, inginer șef secție, contabil șef șantier, contabil șef secție, șef lot 1.500
Notă:

Prevederile anexei nr. 3 se aplică și personalului din unitățile județene de drumuri și poduri aparținând administrației locale de stat, organizate ca regii autonome.


[modificare] Anexa nr. 4

Clasele de salarizare
pentru muncitorii din activitatea de construcții, întreținere, reparații, consolidări și revizii drumuri și poduri, control trafic și siguranța circulației, exploatare și reparații utilaje și autoutilaje rutiere din sectorul de drumuri
Nr. crt. Rețeaua și nivelul de salarizare
Clase de salarizare
Muncitori necalificați
Muncitori calificați
Categorii de lucrări
Categorii de încadrare
Obișnuite Grele Foarte grele 1 2 3 4 5 6 7 Specialist
I. Construcții drumuri și poduri
1. Nivel regie 1 4 8 8 10 13 16 19 22 - 25
2. Nivel acord 2 5 9 9 11 14 17 20 23 - 26
II. Exploatare, întreținere, reparații utilaje, instalații și autoutilaje rutiere
1. Nivel regie 2 5 9 9 11 14 17 20 23 25 26
2. Nivel acord 3 6 10 10 12 15 18 21 24 26 27
Notă:

În unitățile de drumuri și poduri se utilizează următoarele rețele de salarizare:

Constructori drumuri și poduri

 • Nivel regie pentru muncitorii constructori, direct și indirect productivi, auxiliari și de deservire care lucrează în regie, regie normată.
 • Nivel acord pentru muncitorii constructori care lucrează în acord direct pe bază de norme de muncă.

Exploatare, întreținere, reparații utilaje, instalații și autoutilaje rutiere

 • Nivel regie pentru personalul mecanic, auxiliar și de deservire care lucrează în regie, regie normată.
 • Nivel acord pentru personalul care lucrează în acord pe bază de norme de muncă.

Încadrarea muncitorilor necalificați se face în funcție de gradul de dificultate a lucrărilor executate efectiv.

Încadrarea și promovarea muncitorilor calificați se fac conform nivelului de pregătire profesională, cunoștințelor practice și teoretice, gradului de îndemânare și calității lucrărilor executate, atestate de comisia de încadrare.

Promovarea muncitorilor în categorii se poate face până la cel mult nivelul categoriei medii a lucrărilor executate sau a utilajului deservit.


[modificare] Anexa nr. 5

Clasele de salarizare
pentru șoferi, tractoriști rutieriști și personal operativ din activitatea de transporturi auto din cadrul Administrației naționale a drumurilor

Tabelul nr. 1 - Șoferi și tractoriști rutieriști
Nr. crt. Grupa de autovehicule Limite de salarizare
Clase de salarizare pe categorii de încadrare
3 2 1 Specialist
1. Grupa I de autovehicule
a)Autovehicule cu capacitate până la 1,9 tone, autovehicule de transport persoane până la 8 locuri, la A.N.D., care circulă în toată țara și în străinătate, la dispoziția Administrației naționale a drumurilor și conducerii ministerului Minim 9 12 15 -
Maxim 11 14 17 -
b) Aceeași grupă de autovehicule aparținând direcțiilor regionale de drumuri și poduri și direcțiilor de drumuri și poduri, care circulă numai pe raza teritorială a unității și în județe limitrofe Minim 8 11 14 -
Maxim 10 13 16 -
2. Grupa II de autovehicule
Autovehicule și tractoare rutiere cu remorcă cu o capacitate de transport de 2-9,9 tone, autovehicule de transport persoane de 9-29 locuri Minim 10 13 16 19
Maxim 12 15 18 21
3. Grupa III de autovehicule
Autovehicule și tractoare rutiere cu remorcă cu o capacitate de transport de 10-19,9 tone, autovehicule de transport persoane de 30-54 locuri Minim 11 14 17 20
Maxim 13 16 19 22
4. Grupa IV de autovehicule
Autovehicule și tractoare rutiere cu remorcă cu o capacitate de transport peste 20 tone, autovehicule de transport persoane cu peste 54 locuri Minim 12 15 18 21
Maxim 14 17 20 23
Notă:

Încadrarea șoferilor în categoria specială pe mijloace de transport speciale, autobasculante, autotrailere etc. nu este limitată procentual, fiind condiționată de pregătirea profesională conform indicatorului tarifar de calificare. Șoferii încadrați în categoria specială sunt obligați să execute operațiile de întreținere zilnică, reviziile planificate și reparațiile accidentale, la un nivel calitativ corespunzător.

Pentru deservirea autovehiculelor speciale sau care efectuează transporturi speciale ori periculoase se acordă sporurile conform prevederilor art. 7 (1) din prezenta hotărâre.


Tabelul nr. 2 - Personal operativ
Nr. crt. Denumirea subunității și a funcției Nivelul studiilor Clase de salarizare pe gradații
1 2 3 4
I. Autocoloane
1. Șef autocoloană grad I M 21 22 23 24
2. Șef autocoloană grad II și III M 20 21 22 23
3. Revizor tehnic auto M 19 20 21 22
4. Impiegat auto autocoloană grad I M 18 19 20 21
5. Impiegat auto autocoloană grad II și III M 17 18 19 20
II. Stații taxare tranzit auto la puncte de frontieră și la poduri și sectoare rutiere cu taxe de peaj
6. Șef stație taxare grad I M 21 22 23 24
7. Șef stație taxare grad II și III M 19 20 21 22
8. Controlor trafic I M 17 18 19 20
9. Controlor trafic II M 16 17 18 19
10. Casier coordonator I M 13 14 15 16
11. Casier taxare auto M 11 12 13 14


Tabelul nr. 3 - Condiții de studii în activitatea de transporturi (sector drumuri) pentru încadrarea în funcții operative auto
Nr. crt. Funcția Condiții de studii Alte condiții
1. Șef autocoloană grad I, II și III Medii tehnice sau teoretice și curs de specializare Posesor carnet de conducere auto profesionist
2. Revizor tehnic auto Școala profesională de șoferi Posesor carnet de conducere auto profesionist
3. Impiegat auto grad I, II și III Medii tehnice sau teoretice și curs de specializare Posesor carnet de conducere auto profesionist
4. Șef stație taxare grad I, II și III Medii și curs de specializare Cunoașterea unei limbi străine
5. Controlor trafic I și II Medii și curs de specializare Cunoașterea unei limbi străine
6. Casier coordonator Medii și curs de specializare Cunoașterea unei limbi străine
7. Casier taxare auto Medii și curs de specializare Cunoașterea unei limbi străine


[modificare] Anexa nr. 6

Condiții
privind angajarea și avansarea personalului în funcții

1. Angajarea personalului în unitățile de drumuri și poduri se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unității.

2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie cetățean român;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția sau meseria pentru care candidează;
 • să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ, pentru absolvenții care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei care se angajează;
 • să prezinte „curriculum vitae” din care să rezulte activitatea desfășurată.

3. În cadrul fiecărei unități se constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și competența profesională a candidaților. Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia și, dacă este cazul, 2-3 specialiști din învățământul superior de specialitate, din unități de cercetare de profil ori din Ministerul Transporturilor.

Reprezentanții numiți în comisie din afara unităților vor fi desemnați de conducătorul instituției unde sunt încadrați. Comisia va fi condusă de un președinte desemnat de membrii comisiei și un secretar ce va fi numit de conducătorul unității. Secretarul răspunde de buna organizare și desfășurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condițiilor de studii și a altor condiții prevăzute de lege.

4. Toate posturile vacante vor fi scoase la concurs prin publicare la o dată fixă stabilită de conducerea unității, dar nu la mai puțin de 30 de zile de la data publicării.

5. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publica și condițiile de participare și locul susținerii concursului, precum și modalitățile de obținere a tematicii de concurs pentru posturile publicate.

6. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare unitate.

7. Concursul constă într-o probă scrisă și o probă orală sau practică, după caz.

Probele scrise și orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obținute, comisia de examinare va stabili ordinea reușitei la concurs.

La medii egale, obținute la probele scrise și orale, comisia va stabili candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, aspirantură, cursuri postuniversitare și altele).

Pentru funcțiile de bază, de deservire, de întreținere a curățeniei, stabilite de conducătorul unității, concursul va consta dintr-o probă practică.

8. Verificarea lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data concursului și se va afișa lista candidaților admiși la concurs. În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventuale contestații. Contestațiile se analizează și se soluționează de către o comisie formată din 3 persoane, altele decât cele din comisia de examinare al cărei președinte este conducătorul unității sau un delegat al acestuia.

După confirmarea de către comisie a rezultatelor obținute la concurs se fac comunicările către candidații reușiți și către persoanele care urmează să fie angajate.

9. Candidații cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință. În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane declarate reușită la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

10. Condițiile prevăzute la pct. 8 și 9 se aplică și specialiștilor angajați pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanță deosebită pentru o perioadă determinată, în situația în care unitatea nu are asemenea specialiști sau nu pot fi executate cu angajații unității.

11. Persoanele angajate pe funcții de conducere vor fi supuse unei perioade de probă, potrivit legii.

Dacă, la sfârșitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivată de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor șefului ierarhic și ale conducătorului unității. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe o funcție de execuție potrivit pregătirii și competenței sau, după caz, i se va desface contractul de muncă, iar postul va deveni vacant.

12. Ocuparea funcțiilor de director general adjunct, director, respectiv a celor de adjunct, contabil șef și asimilații acestora se face prin numire de către directorul general. Prevederile pct. 11 se aplică în mod corespunzător și acestor funcții.