autentificare cu OpenID
Norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Națională a României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 101 din 13 mai 1991
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

I. Categorii de persoane autorizate să efectueze schimb valutar

1. Pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar pe teritoriul României, Banca Națională a României autoriză următoarele categorii de persoane juridice: (a) bănci comerciale autorizate să participe la piața valutară și (b) case de schimb valutar organizate de alte bănci comerciale decât cele prevăzute la lit. (a) de la acest punct, agenții de turism, societăți cu activitate turistică și alte categorii de persoane juridice înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

2. Băncile autorizate să participe la piața valutară vor continua să efectueze toate tranzacțiile valutare permise în mod curent, inclusiv cumpărarea și vânzarea de valută contra lei de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. Aceste operațiuni se vor efectua în condițiile prevăzute la cap. III de mai jos.

3. Casele de schimb valutar constituie o categorie de persoane juridice, autorizate de Banca Națională a României, care au permisiunea de a cumpăra și vinde valută în numerar, precum și de a cumpăra cecuri de călătorie în valută și a încasa unele servicii turistice specifice, prevăzute în mod expres în autorizația de funcționare.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992
II. Condițiile pentru acordarea autorizațiilor și funcționarea caselor de schimb valutar

Băncile comerciale, altele decât cele menționate în cap. I, pct. 1 lit. (a) de mai sus, agențiile de turism, societățile cu activitate turistică și alte persoane juridice înregistrate conform Legii nr. 31/1990 pot solicita Băncii Naționale a României acordarea de autorizații de funcționare pentru case de schimb valutar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) solicitantul trebuie să aibă un spațiu permanent de lucru cu acces public și adresă identificabile;
(b) solicitantul trebuie să notifice numele și adresa băncii (băncilor) sale;
(c) solicitantul constituit conform Legii nr. 31/1990 trebuie să prezinte dovada capitalului vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoană juridică independentă.
Totodată, solicitantul va trebui să prezinte dovada existenței unor disponibilități în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Națională a României, echivalente cu 10 milioane lei;
Modificat de Diverse V/446/7 / 1992
(d) casa de schimb valutar trebuie să aibă personal fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operațiuni în numele casei de schimb valutar;
(e) casa de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticității bancnotelor, precum și pentru păstrarea și manipularea în deplină securitate a valutei;
(f) fiecare solicitant îndeplinind condițiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de autorizare de 50.000 lei;
(g) comisionul de autorizare este supus revederii periodice;
(h) casa de schimb valutar este înregistrată ca o persoană juridică și poate avea în cadrul său un număr nelimitat de puncte de schimb, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la lit. {a), (b), (d) și (e) de la acest capitol;
(i) casele de schimb valutar pot începe operațiunile după primirea autorizației de la Banca Națională a României;
(j) Banca Națională a României își rezervă dreptul de a refuza unui solicitant eliberarea autorizației.
III. Operațiuni de schimb valutar

1. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, valută sub forma bancnotelor și cecurilor de călătorie, în oricare din valutele cotate de Banca Națională a României, de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. De asemenea, poate încasa unele servicii turistice specifice care sunt prevăzute în mod expres în autorizația de funcționare.

2. Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma bancnotelor, în valutele cotate de Banca Națională a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 50.000 lei pe an de persoană[1].

Vânzarea se poate face numai pe bază de pașaport individual, în limita încasărilor valutare proprii ale casei (punctului) de schimb valutar.

Suma în lei (în cifre și litere) și data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pașaport, fiind confirmate cu ștampila casei (punctului) de schimb valutar și semnătura lucrătorul.

În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de valută în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanților respectivi numai în limita sumelor de lei care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pașaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferența până la plafonul maxim anual de 50.000 lei.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992

3. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenților, contra lei, valută sub formă de bancnote în oricare din valutele cotate de Banca Națională a României, dar numai până la concurența sumei evidențiate ca fiind schimbate din valută în lei pe documentul emis de o casă de schimb valutar din România.

Astfel de operațiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb emise în ultimele 30 de zile și numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valută în acest interval de timp de către un punct de schimb valutar.

Pentru scopul acestei reglementări, casele (punctele) de schimb valutar vor menționa pe documentele în cauză sumele în lei pentru care s-au efectuat restituiri de valută și data, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea ultimului sold va reține documentul respectiv.

4. Atât cursurile de vânzare, cât și cele de cumpărare pentru toate valutele și cecurile de călătorie negociate vor fi afișate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afișate nu mai pot fi modificate în timpul zilei respective de lucru.

5. Fiecare casă de schimb valutar poate să-și stabilească liber cursurile de schimb, atât cele de vânzare cât și cele de cumpărare, cu condiția ca nivelul cursului de vânzare să nu depășească cu mai mult de 10% cursul de cumpărare.

6. Pentru operațiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane în afara marjei între cursurile de vânzare și cele de cumpărare.

IV. Conturile în valută și în lei ale caselor de schimb valutar
Modificat de Diverse V/446/7 / 1992

1. Casele de schimb valutar pot să-și păstreze disponibilitățile în valută și în lei în conturi deschise numai la bănci comerciale autorizate din România.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992

2. Disponibilitățile în valută și în lei ale unei case de schimb valutar pot fi utilizate numai pentru operațiunile proprii curente.

Disponibilitățile în valută și în lei obținute de băncile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate și pentru alte destinații specifice activității bancare.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992
V. Cerințe de evidență și raportare

1. Pentru fiecare tranzacție, casa de schimb valutar va întocmi buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului din anexă.

Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea și dotarea punctelor de schimb) intră în sarcina fiecărei case de schimb valutar.

Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidențiate și utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta, în mod obligatoriu, serie și număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.

Buletinele de schimb valutar se întocmesc în 2 exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute de formular.

Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmând a fi anulate prin barare sub semnătura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb anulate rămân atașate în carnetul respectiv.

Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat și ștampilat de casa (punctul) de schimb valutar se înmânează clientului, iar exemplarul 2 se păstrează ca document justificativ de casă.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992

2. Se va ține un registru zilnic al tranzacțiilor, indicând cumpărările de valută în bancnote și cecuri de călătorie, pe feluri de valută și vânzările de valută (bancnote), pe feluri de valută, precum și sumele în lei plătite și, respectiv, încasate în cadrul acestor operațiuni.

3. Până la data de 5 a fiecărei luni, casele de schimb valutar, precum și unitățile teritoriale ale băncilor comerciale care efectuează operațiuni de schimb valutar vor transmite sucursalei județene a Băncii Naționale a României, în 2 exemplare, situația privind operațiunile de schimb valutar efectuate în luna precedentă, întocmită conform normelor date în acest scop de Banca Națională a României.

Sucursalele județene ale Băncii Naționale a României vor transmite Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naționale a României, până la data de 10 a lunii următoare, raportările prevăzute de normele de lucru în vigoare privind situația operațiunilor efectuate de casele de schimb valutar și băncile comerciale din raza lor teritorială.

Modificat de Diverse V/446/7 / 1992
VI. Controlul valutar

1. O casă de schimb valutar trebuie să îndeplinească toate prevederile prezente și viitoare ale reglementărilor de schimb valutar, așa cum sunt stabilite și transmise de Banca Națională a României.

2. Personalul fiecărei case de schimb valutar este răspunzător de efectuarea în conformitate cu reglementările operațiunilor de schimb valutar.

VII. Sancțiuni

1. Autorizația unei case de schimb valutar poate fi revocată de către Banca Națională a României, dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care se desfășoară activitatea este contrar reglementărilor valutare sau legislației în general.

2. Pentru nerespectarea prevederilor în vigoare se aplică penalizările și sancțiunile în vigoare.

  1. Solicitările de valută ale persoanelor fizice rezidente pentru alte scopuri de interes personal, cum sunt tratamentele medicale în străinătate, inclusiv cheltuielile pentru însoțitori, achiziționarea de proteze ori aparate medicale de uz personal, plată de cotizații în valută la asociații ori organizații internaționale etc., se soluționează potrivit normelor ce se vor elabora în mod distinct pentru astfel de cazuri.