autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 616
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Acte care menționează acest act:

Banca Națională a României

Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație al Băncii Naționale a României privind unificarea cursurilor de schimb și introducerea convertibilității interne, limitate, a leului,
în temeiul prerogativelor conferite prin Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
având în vedere raportul prezentat de primul-ministru în Parlamentul României și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente,
guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe teritoriul României, toate încasările, plățile și decontările se efectuează numai în lei, în condițiile stabilite prin Regulamentul privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Națională a României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991.

Moneda națională „leul” are numai circulație internă, fiind interzisă introducerea sau scoaterea din țară a bancnotelor sau altor înscrisuri de valoare exprimate în lei, cu excepția situațiilor reglementate expres de Banca Națională a României.

Art. 2. - Începând cu data de 11 noiembrie 1991 se introduce convertibilitatea internă, limitată, a leului la operațiuni de cont curent pentru tranzacții de export-import cu mărfuri și servicii, precum și alte transferuri.

Cursul valutar

Art. 3. - Se renunță la cursul oficial de 60 lei pentru 1 dolar S.U.A. și la sistemul de stabilire a acestuia pe bază de coș valutar.

Art. 4. - De la data de 11 noiembrie 1991, cursul de cumpărare-vânzare al leului față de alte valute se va determina, zilnic, pe piața valutară interbancară, pe baza unei proceduri stabilite de Banca Națională a României.

La piața valutară interbancară vor participa Banca Națională a României și băncile comerciale autorizate.

Art. 5. - Cursul leului față de alte valute, stabilit zilnic pe piața valutară interbancară, se comunică de Banca Națională a României și se va aplica tuturor tranzacțiilor valutare efectuate pe teritoriul României.

Regimul valutar și controlul operațiunilor cu devize

Art. 6. - De la data prezentului ordin, agenții economici, indiferent de forma de organizare și proprietate, nu vor mai avea conturi valutare. Lichidarea disponibilităților din conturile valutare se va realiza astfel:

a) pentru agenții economici cu capital integral de stat, disponibilitățile valutare ale acestora vor fi cumpărate în totalitate de Banca Națională a României la cursul de 180 lei pentru 1 dolar S.U.A.;
b) pentru agenții economici cu capital mixt, cota parte din disponibilitățile valutare ale acestora, proporțional cu cota de participare a capitalului de stat subscris, va fi cumpărată de Banca Națională a României la cursul de 180 lei pentru 1 dolar S.U.A.;
c) disponibilitățile valutare ce se preiau de Banca Națională a României, potrivit prevederilor de la lit. a) și b) de mai sus, se constituie în rezervă valutară, iar contravaloarea în lei va fi folosită, cu prioritate, pentru deblocarea plăților în economie, operațiunile efectuându-se potrivit normelor Băncii Naționale a României;
d) cota-parte de disponibilități rămase la dispoziția agenților economici cu capital mixt de la lit. b) de mai

sus, precum și disponibilitățile valutare din conturile agenților economici privați trebuie utilizate pentru importuri și alte operațiuni de cont curent sau vândute pe piața valutară la cursul zilei, până la 31 decembrie 1991.

Art. 7. - Toți agenții economici vor ceda integral, începând cu 11 noiembrie 1991, toate încasările în devize din exporturi de mărfuri și servicii sau alte transferuri la băncile din țară autorizate de Banca Națională a României, contra lei, la cursul zilei.

Art. 8. - Pentru plăți privind operațiuni de cont curent (importuri de mărfuri și servicii, precum și alte transferuri (dobânzi, dividende etc.), toți agenții economici vor putea efectua transferuri de devize prin băncile comerciale autorizate, contra lei, la cursul zilei, în conformitate cu normele Băncii Naționale a României, după următoarea procedură:

  • cererile de transfer se prezintă la băncile comerciale concomitent cu depunerea contravalorii în lei, care să ateste capacitatea de plată a agentului economic și să asigure respectarea regulilor de prudență bancară;
  • băncile comerciale vor exercita controlul bancar, pe bază de documente, care să confirme că transferul solicitat este o tranzacție de cont curent;
  • solicitările de transferuri pentru sume ce depășesc 10.000 dolari S.U.A. sau echivalentul în alte valute se prezintă spre autorizare Oficiului de control devize din Banca Națională a României;
  • importurile considerate vitale pentru economie (resurse energetice și unele alimente) au prioritate pe bază de garanție bugetară a Ministerului Economiei și Finanțelor, în favoarea Băncii Naționale a României.

Exercitarea controlului valutar se efectuează potrivit normelor Băncii Naționale a României atât la societățile bancare, cât și la toți agenții economici autorizați să desfășoare tranzacții valutare.

Art. 9. - În cazuri speciale, persoanele juridice române pot deschide conturi valutare în țară sau în străinătate, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României și cu respectarea reglementărilor legale.

Art. 10. - Persoanele fizice pot deține sume în valută, în numerar sau în conturi bancare.

Schimbul valutar se poate efectua numai prin bănci și case de schimb autorizate potrivit normelor Băncii Naționale a României publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 18 iulie 1991.

Art. 11. - Ieșirile de capitaluri din țară sunt permise numai în cazuri speciale, în condițiile legii și cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

Dispoziții finale

Art. 12. - Diferențele de curs la operațiunile angajate anterior, în condițiile utilizării cursului oficial al leului, vor fi reglementate prin norme comune ale Ministerului Economiei și Finanțelor și Băncii Naționale a României.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie infracțiune și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991, privind activitatea bancară și ale Hotărârii Guvernului nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al României.