autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute și neterminate până la 1 iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prefecturile și Primăria municipiului București vor realiza evidența completă a construcțiilor aflate în diferite stadii de execuție din unitățile administrativ-teritoriale în care își exercită competența, indiferent de destinația acestor construcții.

Pe baza evidenței întocmite se vor iniția acțiuni de informare și publicitate pentru stimularea agenților economici de a participa la finalizarea construcțiilor neterminate, pentru care nu există surse de finanțare alocate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor organiza acțiunile de asociere a regiilor autonome și societăților comerciale care administrează fondurile de stat investite în construcții, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1990 și Legii nr. 35/1991, având ca scop terminarea construcțiilor și punerea lor în funcțiune. Beneficiile obținute vor fi proporționale cu aportul fiecărui agent economic asociat.

Art. 3. - Pe baza contractului de asociere, regiile autonome și societățile comerciale care au în administrare construcțiile neterminate vor vărsa la bugetul statului contravaloarea avută de aceste construcții în momentul preluării lor în vederea finalizării.

Art. 4. - În funcție de necesități și la cererea societăților comerciale, rezultate ca urmare a asocierii, se poate schimba destinația și se pot îmbunătăți compartimentarea, dotarea și finisajul construcțiilor care fac obiectul prezentei hotărâri, prevăzute în documentația tehnică, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate fondul necesar de locuințe, cadrul natural sau construit, rezistența și siguranța construcției.

Art. 5. - Banca Națională a României și celelalte bănci comerciale, inclusiv cele cu capital mixt, vor mobiliza fondurile necesare terminării construcțiilor începute și neterminate și vor sprijini agenții economici care finalizează construcții prin subscripție publică.

Art. 6. - Competența de a decide schimbarea destinației construcțiilor revine ministerelor de resort pentru construcțiile de interes național și prefecturilor și Primăriei municipiului București pentru cele de interes local, inclusiv pentru locuințe.

Art. 7. - Secretarul general al Guvernului va transmite prefecturilor și Primăriei municipiului București avizul privitor la volumul apartamentelor ce urmează a fi menținute ca locuințe în clădirile ce se finalizează potrivit prezentei hotărâri.

Art. 8. - Acțiunile de asociere pentru finalizarea construcțiilor începute și neterminate se încheie în termen de 30 de zile de la data publicării evidenței acestora.