autentificare cu OpenID
Hotărâre privind preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă preluarea de către stat și de către băncile comerciale, în limita sumei de 148,4 miliarde lei, a pierderilor înregistrate de agenții economici cu capital de stat în anii 1989 și 1990, rămase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate în anii anteriori pentru investiții, precum și a creditelor bancare acordate pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj efectuate în anii anteriori în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare ale României cu alte țări.

Băncile comerciale finanțatoare vor prelua 10% din suma prevăzută la alineatul precedent, proporțional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi prin fonduri de risc în termen de 5 ani.

Diferența, până la limita sumei de 133,6 miliarde lei, se preia de către stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor și a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.

Art. 2. - Preluarea pierderilor de la agenții economici cu capital de stat se va face în decurs de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acoperă de fiecare agent economic din:

a) sumele rezultate ca influențe favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate și reținute în acest scop, potrivit reglementărilor legale;

b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinată acoperirii pierderilor din anii precedenți;

c) disponibilitățile la fondul de dezvoltare neangajate în acoperirea cheltuielilor de investiții pe anul 1991;

d) fondul de rezervă constituit potrivit legii;

e) fondul de asigurare constituit în anul 1990 în agricultura de stat;

f) sumele puse la dispoziția agenților economici din disponibilitățile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desființarea acestora;

g) sumele puse la dispoziția agenților economiei din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naționale din influențele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor.

Pierderile înregistrate de agenții economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 și 1990, potrivit datelor de bilanț de la 31 decembrie 1990, precum și pierderile care se vor prelua de către stat și de către băncile comerciale, în limita sumei de 64,1 miliarde lei, sunt redate în anexa nr. 1.

Art. 3. - Preluarea de către stat și de către băncile comerciale a creditelor bancare acordate agenților economici cu capital de stat pentru investiții în anii anteriori, devenite neperformante, care însumează 33,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2, precum și a creditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerț exterior pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj executate în anii anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare ale României cu alte țări, care însumează 50,5 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, se va face, de asemenea, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor art. 2 și 3 din prezenta hotărâre, se constituie comisii formate din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor, Băncii Naționale a României și, după caz, ai Ministerului Comerțului și Turismului, Băncii Comerciale Române - S.A., Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., Băncii Agricole - S.A., Băncii Române pentru Comerț Exterior - S.A., care vor analiza, verifica și aviza, pe baza bilanțurilor contabile, pierderile și creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societățile comerciale și celelalte unități economice cu capital de stat.

Preluarea pierderilor, precum și a creditelor bancare neperformante se va face pe bază de procese-verbale, întocmite între comisiile constituite potrivit alineatului precedent și consiliile de administrație ale agenților economici.

Dobânzile datorate de agenții economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum și cele datorate pentru creditele neperformante, calculate și neîncasate de băncile comerciale până în momentul preluării pierderilor și a creditelor bancare neperformante, se anulează.

Art. 5. - Creditele bancare pentru investiții preluate vor fi evidențiate, în continuare, de către agenții economici care le-au primit și de către băncile comerciale care le-au acordat, în conturi în afara bilanțurilor, și vor fi urmărite de către Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și de către băncile comerciale respective, în vederea reactivării și rambursării lor, în funcție de posibilitățile financiare ale agenților economici în cauză, din resursele fondului de dezvoltare.

Art. 6. - Creditele bancare pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj executate în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidențiate în continuare de către agenții economici care le-au primit și de către băncile comerciale care le-au acordat în conturi în afara bilanțurilor și vor fi urmărite până la încasare sau soluționare potrivit prevederilor contractelor externe și acordurilor de credit.

Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior, în colaborare cu Ministerul Economiei și Finanțelor, Banca Națională a României, băncile comerciale și, după caz, alte ministere, vor acționa pentru recuperarea creanțelor externe prin încasarea cash a acestora sau aducerea în țară de produse prevăzute în balanțele materiale, precum și a altor mărfuri pentru piața internă sau pentru valorificarea pe terțe piețe, putând recurge și la alte mecanisme uzuale pe piețele externe de încasare a creanțelor, cum sunt: importuri indirecte prin intermediul unor operațiuni de swich, cesionarea sau vânzarea creanțelor, inclusiv prin licitarea acestora etc., potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Valuta obținută din încasarea creanțelor externe și a dobânzilor aferente va fi cedată la fondul valutar al statului.

Art. 7. - Pentru urmărirea și încasarea sumelor rezultate din reactivarea creditelor bancare pentru investiții și din recuperarea creanțelor externe preluate, băncile comerciale vor încasa, din valoarea în lei a creanțelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 8. - Datoria publică internă constituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv dobânda aferentă împrumuturilor bancare contractate în contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plăti, din următoarele resurse:

a) sumele nete obținute din reactivarea și rambursarea obligațiilor agenților economici, reprezentând credite bancare pentru investiții preluate în contul datoriei publice;

b) sumele nete în lei obținute din recuperarea creanțelor externe în contul datoriei publice, reprezentând contravaloarea în lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului și contravaloarea produselor sau mărfurilor aduse în țară în contul creanțelor respective;

c) disponibilitățile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naționale pe seama influențelor din reevaluarea stocurilor, rămase după acoperirea financiară a obligațiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990, și a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar;

d) sumele stabilite și aprobate anual, cu această destinație, de către organele legal competente, din vânzarea acțiunilor pe care le deține statul la societățile comerciale;

e) alte surse stabilite potrivit legii.

Art. 9. - Datoria publică constituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri va fi acoperită, până la lichidare, prin împrumuturi bancare, negociate, în numele statului, în contul și cu acordul Ministerului Economiei și Finanțelor, de către Banca Națională a României.

Se autoriză Banca Națională a României să asigure refinanțarea băncilor comerciale printr-o facilitate specială, cu o dobândă concesională. Această facilitate va acoperi două treimi din creditul acordat de băncile comerciale pentru datoria publică constituită potrivit prezentei hotărâri.

Dobânda aferentă împrumuturilor bancare se calculează și se plătește trimestrial la împrumutul rămas.

Art. 10. - Pierderile de orice natură ale regiilor autonome, societăților comerciale și ale altor unități economice cu capital de stat, înregistrate după datele prevăzute la art. 2, vor declanșa procedura de reabilitare și de faliment, în condițiile legii.

Art. 11. - Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora norme metodologice privind constituirea comisiilor și de întocmire a proceselor-verbale, de evidență, raportare și administrare a datoriei publice, care face obiectul prezentei hotărâri, în termen de 3 zile de la aprobarea acesteia.


[modificare] Anexa Nr. 1

Situația pierderilor înregistrate de agenții economici cu capital de stat în anii 1989 și 1990 rămase neacoperite financiar la finele anului 1990, surselor de acoperire și a pierderilor care se preiau de către stat și băncile comerciale
Suma
- milioane lei -
- Pierderi din activitatea anului 1989 83.762,2
- Pierderi din activitatea anului 1990 38.474,2
- Pierderi din calamități 3.147,6
Total pierderi 125.384,0
din care:
1. Pierderi acoperite financiar 61.317,5
  a) resurse proprii[1] 3.000,0[2]
  b) sume reținute de agenții economici din reevaluarea stocurilor de valori materiale 54.840,9
  c) fondul de asigurare constituit în anul 1990 în agricultura de stat 830,2
  d) sume din fondul extrabugetar constituit din reevaluarea stocurilor de valori materiale 2.646,4
2. Pierderi preluate de către stat și băncile comerciale 64.066,5


[modificare] Anexa Nr. 2

Situația creditelor bancare acordate agenților economici cu capital de stat pentru investiții în anii anteriori, devenite neperformante
Ministerul/Departamentul Suma
- milioane lei -
Total economie 33.811,5
Ministerul Industriei 8.480,7
din care:
- Regia autonomă de electricitate „Renel” București 2.930,5
- Departamentul industriei lemnului 613,0
- Departamentul industriei construcțiilor de mașini 150,0
- Departamentul industriei chimice și petrochimice 948,0
- Departamentul industriei metalurgice 3.545,4
- Departamentul industriei electrotehnice 5,2
- Departamentul industriei materialelor de construcții 288,6
Ministerul Comerțului și Turismului 205,3
din care:
- Departamentul comerțului interior 12,1
- Departamentul comerțului exterior 104,8
- Departamentul turismului 88,4
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 1.167,8
din care:
- Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice 1.167,8
Ministerul Agriculturii și Alimentației 22.416,5
din care:
- Departamentul agriculturii de stat 14.298,0
- Departamentul alimentației 3.031,6
- Direcția mecanizării agriculturii 1.170,0
- Departamentul îmbunătățiri funciare 1.195,4
- Unități direct subordonate 2.721,5
Ministerul Mediului 1.319,5
din care:
- Departamentul apelor 1.287,5
- „Romsilva” 32,0
Județe și municipiul București 221,7


[modificare] Anexa Nr. 3

Situația creditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerț exterior pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj executate în anii anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare cu alte țări
Ministerul/Departamentul Suma
- milioane lei -
Total economie: 50.558,0
Ministerul Industriei 31.558,1
din care:
- Departamentul industriei construcțiilor de mașini 20.300,0
- Departamentul industriei electrotehnice 2.142,6
- Departamentul industriei lemnului 1.211,5
- Departamentul industriei chimice și petrochimice 621,4
- Departamentul industriei textile și pielăriei 3.414,2
- Departamentul industriei metalurgice 879,2
- Departamentul petrolului 2.392,9
- „Romelectro” 596,3
Ministerul Agriculturii și Alimentației 465,3
Ministerul Comerțului și Turismului 151,7
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 8.206,4
Ministerul Apărării Naționale 10.176,5
  1. Profit obținut în anul 1991 și destinat de agenții economici pentru acoperirea pierderilor, disponibilități la fondul de dezvoltare neangajate în investiții în anul 1891, disponibilități la fondurile fostelor centrale industriale blocate la desființarea acestora și fondul de rezervă constituit potrivit legii.
  2. Estimări.