autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară, județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 1. - Direcția generală pentru agricultură și alimentație este organul de specialitate județean prin care Ministerul Agriculturii și Alimentației asigură aplicarea în sectorul public și privat a strategiilor macroeconomice ale Guvernului, a programelor de dezvoltare calitativă și cantitativă a agriculturii și alimentației, utilizarea instrumentelor necesare înfăptuirii comenzilor de stat și stimulării activității agenților economici din acest domeniu.

Art. 11. - Direcția generală pentru agricultură și alimentație are următoarele atribuții principale:

a) asigură aplicarea programelor de dezvoltare calitativă și cantitativă a agriculturii și alimentației în sectorul public și privat, prin metode și mecanisme specifice economiei de piață;
b) acționează în vederea stimulării producției agricole în conformitate cu nevoile de aprovizionare a populației, politica agricolă a Guvernului și strategia de dezvoltare promovate de acesta;
c) elaborează studii tehnice și economice privind strategia de dezvoltare în perspectivă a producției în domeniul agriculturii și alimentației în cadrul județului;
d) controlează și asigură respectarea și aplicarea prevederilor legale privind apărarea, conservarea și folosirea integrală, rațională și eficientă a pământului de către toți deținătorii de terenuri agricole;
e) avizează schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile aparținând persoanelor juridice în alte categorii de folosință agricolă, în limita competențelor prevăzute de lege;
f) coordonează și asigură elaborarea proiectelor și programelor de cadastru funciar, executarea lucrărilor de introducere și întreținere a acestora, executarea lucrărilor topografice aferente, precum și a proiectelor de sistematizare și organizarea teritoriului;
g) coordonează și răspunde de elaborarea și aplicarea programelor de îmbunătățiri funciare din competența sa și de punerea în valoare a întregului potențial productiv al terenurilor agricole, indiferent de deținători;
h) asigură asistența tehnică și economică de specialitate, tehnologii moderne, semințe și material săditor, material biologic și animale de rasă și păsări cu potențial productiv ridicat, sprijină aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și pesticide;
i) controlează respectarea tehnologiilor de producere a semințelor și materialului săditor pentru necesitățile interne și de export, eliberează, potrivit legii, documentele ce atestă valoarea biologică și culturală a acestora;
j) ia măsuri pentru elaborarea prognozelor atacurilor de boli și dăunători pentru culturile de câmp, legume, pomi și vie și informează operativ și la timp deținătorii de terenuri agricole asupra datelor și condițiilor în care trebuie efectuate tratamentele, organizează și controlează aplicarea măsurilor de protecția plantelor și a normelor de carantină fitosanitară;
k) îndrumă, sprijină și stimulează activitatea de creștere a efectivelor de animale și a producției animaliere, precum și realizarea acțiunilor de selecție și reproducție a animalelor și păsărilor;
l) sprijină sectorul privat cu tehnologii de creștere a animalelor și păsărilor în module mici, diferențiate în funcție de posibilitățile crescătorilor;
m) acordă sprijin în executarea lucrărilor mecanice, întreținerea și reparațiile mijloacelor mecanice, precum și în procurarea și livrarea de echipamente de exploatare pentru activitățile desfășurate de toate categoriile de producători;
n) sprijină și acordă asistență de specialitate în acțiunea de înființare, organizare și funcționare a societăților comerciale, a societăților agricole, precum și a altor forme de asociere în domeniul agriculturii și alimentației;
o) exercită orice alte atribuții în domeniul agriculturii și alimentației, ce-i revin potrivit prevederilor legale.
Art. 12. - Se aprobă numărul maxim de posturi de administrație pentru direcția generală pentru agricultură și alimentație potrivit anexei nr. 1.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Structura organizatorică tip a direcției generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul direcției generale pentru agricultură și alimentație se pot utiliza următoarele funcții de conducere: director general, director general adjunct (coordonează direct și problemele economice și financiare ale direcției generale), director cu producția vegetală, director cu producția animală, director cu mecanizarea, director cu problemele societăților comerciale cu capital de stat, director cu producția alimentară și controlul calității produselor alimentare, director cu privatizarea și organizarea și contabil șef.

Statul de funcții al direcției generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației."

3. După articolul 22 se introduc articolele 221-226 având următorul cuprins:

„Art. 221. - În toate comunele și, după caz, în orașe și municipii, pe raza cărora se desfășoară activități agricole, se înființează centre agricole, ca organe tehnice de lucru ale direcției generale pentru agricultură și alimentație.

Centrele agricole își vor exercita atribuțiile pe perioada de tranziție, urmând ca o dată cu stabilirea formelor de organizare a gospodăriilor și asociațiilor private să se reorganizeze în agenți economici prestatori de servicii.

Organizarea, funcționarea, sediul și raza de activitate vor fi stabilite de către direcția generală pentru agricultură și alimentație, împreună cu primăriile respective.

Centrele agricole exercită pentru producătorii agricoli individuali, grupările familiale, societățile agricole, precum și pentru terenurile din administrarea primăriilor, următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, evidența, apărarea, conservarea și folosirea completă și rațională a terenurilor, atât ale producătorilor agricoli, cât și ale celor din administrarea primăriilor; controlează și răspund de întreaga evidență specifică din registrele agricole;
b) țin evidența animalelor la gospodăriile și asociațiile private din raza lor de activitate și sprijină acțiunile sanitar-veterinare și de îmbunătățire a reproducției;
c) acționează prin pârghii specifice economiei de piață, pentru orientarea producătorilor agricoli particulari în stabilirea structurii producției vegetale și a celei animaliere potrivit cerințelor pieței, înfăptuirea comenzilor de stat și obținerea unor avantaje economice stimulative;
d) stabilesc, pe baza consultărilor și comenzilor lansate de producătorii agricoli privați, programul de culturi și cantitățile de semințe, material săditor și de prăsilă, pesticide, îngrășăminte chimice și alte materii și materiale necesare acestora, sprijinind, totodată, acțiunile de aprovizionare la nivel local cu aceste produse;
e) fundamentează, pe baza studiilor pedologice și agrochimice efectuate de către unitatea județeană de profil, recomandări tehnologice de utilizare a îngrășămintelor, pesticidelor și amendamentelor; îndrumă producătorii agricoli particulari în vederea folosirii eficiente a acestor produse;
f) recomandă tehnologii adaptate la condițiile tehnico-materiale ce pot fi asigurate de către producătorii agricoli și asociațiile private și acordă asistență de specialitate pentru aplicarea acestora;
g) acordă consultații tehnice de specialitate tuturor categoriilor de producători agricoli privați;
h) efectuează controlul fitosanitar al culturilor, sprijină activitățile de avertizare și de combatere a bolilor și dăunătorilor;
i) urmăresc respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitoare la utilizarea pesticidelor, pentru menținerea echilibrului ecologic;
j) organizează și testează, pe loturi demonstrative și grupe de animale, valoarea biologică a semințelor și animalelor - tehnici și tehnologii de lucru posibile de preluat de către sectorul privat;
k) constată și sancționează orice încălcări ale normelor tehnice și ale legislației privind producția agricolă.
Art. 222. - Centrul agricol va fi încadrat cu 1-3 specialiști agricoli, în raport cu volumul de activitate din raza acestuia.

Numărul și profilul personalului la fiecare centru agricol se stabilește de către direcția generală pentru agricultură și alimentație.

Art. 223. - Numărul de posturi în limita căruia pot fi încadrați specialiștii agricoli de la centrele agricole este de 8.500.

Art. 224. - Fondurile necesare pentru plata personalului prevăzut pentru direcțiile generale pentru agricultură și alimentație și pentru centrele agricole se asigură, prin Ministerul Agriculturii și Alimentației, din sumele alocate în anul 1991 de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 225. - Personalul încadrat pe funcțiile de director general, director general adjunct, director și contabil șef la direcția generală pentru agricultură și alimentație va fi numit de Ministerul Agriculturii și Alimentație. Pentru personalul de conducere din subordinea directorului general, numirile vor fi făcute de acesta.

Art. 226. - Finanțarea activității direcției generale pentru agricultură și alimentație și a unităților bugetare din subordinea directă a acesteia se face, în anul 1991, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, din fondurile alocate de la bugetul administrației centrale de stat."

4. După articolul 30 se introduce articolul 301, având următorul cuprins:

„Art. 301. - Denumirea „direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară” din actele normative, emise anterior prezentei hotărâri, se schimbă în „direcția generală pentru agricultură și alimentație".

5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3, art. 7, art. 12 alin. 2 și 3, art. 14 alin. 4, art. 17 alin. 2-4, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 și art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 se abrogă.

6. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 iunie 1991.


[modificare] Anexă

Numărul maxim de posturi de administrație din direcțiile generale pentru agricultură și alimentație
Nr. crt. Județul Număr maxim de posturi
Total posturi: 3.575
1. Alba 80
2. Arad 106
3. Argeș 90
4. Bacău 82
5. Bihor 98
6. Bistrița-Năsăud 63
7. Botoșani 94
8. Brașov 79
9. Brăila 103
10. Buzău 92
11. Caraș-Severin 77
12. Călărași 103
13. Cluj 91
14. Constanța 121
15. Covasna 62
16. Dâmbovița 78
17. Dolj 119
18. Galați 91
19. Giurgiu 79
20. Gorj 63
21. Harghita 84
22. Hunedoara 63
23. Ialomița 105
24. Iași 96
25. Maramureș 72
26. Mehedinți 87
27. Mureș 96
28. Neamț 76
29. Olt 96
30. Prahova 82
31. Satu Mare 86
32. Sălaj 60
33. Sibiu 87
34. Suceava 85
35. Teleorman 116
36. Timiș 126
37. Tulcea 85
38. Vaslui 96
39. Vâlcea 63
40. Vrancea 70
41. Municipiul București 72
Notă:

Numărul de posturi al direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație poate fi modificat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, ținându-se seama de schimbările care intervin în volumul de activitate, în limita numărului total aprobat.