autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Direcția generală pentru agricultură și alimentație este organul de specialitate județean prin care Ministerul Agriculturii și Alimentației asigură aplicarea în sectorul public și privat a strategiilor macroeconomice ale Guvernului, a programelor de dezvoltare calitativă și cantitativă a agriculturii și alimentației, utilizarea instrumentelor necesare înfăptuirii comenzilor de stat și stimulării activității agenților economici din acest domeniu.

Art. 11. - Direcția generală pentru agricultură și alimentație are următoarele atribuții principale:

a) asigură aplicarea programelor de dezvoltare calitativă și cantitativă a agriculturii și alimentației în sectorul public și privat, prin metode și mecanisme specifice economiei de piață;
b) acționează în vederea stimulării producției agricole în conformitate cu nevoile de aprovizionare a populației, politica agricolă a Guvernului și strategia de dezvoltare promovate de acesta;
c) elaborează studii tehnice și economice privind strategia de dezvoltare în perspectivă a producției în domeniul agriculturii și alimentației în cadrul județului;
d) controlează și asigură respectarea și aplicarea prevederilor legale privind apărarea, conservarea și folosirea integrală, rațională și eficientă a pământului de către toți deținătorii de terenuri agricole;
e) avizează schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile aparținând persoanelor juridice în alte categorii de folosință agricolă, în limita competențelor prevăzute de lege;
f) coordonează și asigură elaborarea proiectelor și programelor de cadastru funciar, executarea lucrărilor de introducere și întreținere a acestora, executarea lucrărilor topografice aferente, precum și a proiectelor de sistematizare și organizarea teritoriului;
g) coordonează și răspunde de elaborarea și aplicarea programelor de îmbunătățiri funciare din competența sa și de punerea în valoare a întregului potențial productiv al terenurilor agricole, indiferent de deținători;
h) asigură asistența tehnică și economică de specialitate, tehnologii moderne, semințe și material săditor, material biologic și animale de rasă și păsări cu potențial productiv ridicat, sprijină aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și pesticide;
i) controlează respectarea tehnologiilor de producere a semințelor și materialului săditor pentru necesitățile interne și de export, eliberează, potrivit legii, documentele ce atestă valoarea biologică și culturală a acestora;
j) ia măsuri pentru elaborarea prognozelor atacurilor de boli și dăunători pentru culturile de câmp, legume, pomi și vie și informează operativ și la timp deținătorii de terenuri agricole asupra datelor și condițiilor în care trebuie efectuate tratamentele, organizează și controlează aplicarea măsurilor de protecția plantelor și a normelor de carantină fitosanitară;
k) îndrumă, sprijină și stimulează activitatea de creștere a efectivelor de animale și a producției animaliere, precum și realizarea acțiunilor de selecție și reproducție a animalelor și păsărilor;
l) sprijină sectorul privat cu tehnologii de creștere a animalelor și păsărilor în module mici, diferențiate în funcție de posibilitățile crescătorilor;
m) acordă sprijin în executarea lucrărilor mecanice, întreținerea și reparațiile mijloacelor mecanice, precum și în procurarea și livrarea de echipamente de exploatare pentru activitățile desfășurate de toate categoriile de producători;
n) sprijină și acordă asistență de specialitate în acțiunea de înființare, organizare și funcționare a societăților comerciale, a societăților agricole, precum și a altor forme de asociere în domeniul agriculturii și alimentației;
o) exercită orice alte atribuții în domeniul agriculturii și alimentației, ce-i revin potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Se aprobă numărul maxim de posturi de administrație pentru direcția generală pentru agricultură și alimentație potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Structura organizatorică tip a direcției generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul direcției generale pentru agricultură și alimentație se pot utiliza următoarele funcții de conducere: director general, director general adjunct (coordonează direct și problemele economice și financiare ale direcției generale), director cu producția vegetală, director cu producția animală, director cu mecanizarea, director cu problemele societăților comerciale cu capital de stat, director cu producția alimentară și controlul calității produselor alimentare, director cu privatizarea și organizarea și contabil șef.

Statul de funcții al direcției generale pentru agricultură și alimentație se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației.


Art. 4. - Inspectoratele sanitare veterinare din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară se organizează ca direcții sanitare veterinare în subordinea directă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală sanitară veterinară.

Direcțiile sanitare veterinare sunt unități bugetare cu personalitate juridică, având denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 2.

Finanțarea Direcției sanitare veterinare se face de la bugetul local.

Art. 5. - În cadrul fiecărei direcții sanitare veterinare funcționează câte un laborator de profil, organizat potrivit legii.

Art. 6. - La direcțiile sanitare veterinare se pot utiliza funcțiile de director și contabil șef.

Art. 7. - Personalul de conducere al direcțiilor sanitare veterinare va fi salarizat potrivit prevederilor din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33, coloanele 4 și 5 pentru funcția de director și nr. curent 78 pentru funcția de contabil șef, majorate pentru ambele funcții cu o clasă.

Pentru personalul de execuție de specialitate se vor aplica nivelurile de salarizare prevăzute în aceeași anexă, cap. III, lit. B, b.

Art. 8. - Direcțiile sanitare veterinare au în subordine circumscripțiile sanitare veterinare constituite la nivelul fiecărei comune, prin reorganizarea actualelor dispensare comunale care se desființează, și circumscripțiile sanitare veterinare pentru controlul alimentelor de origine animală, organizate potrivit legii.

Programele de acțiuni sanitare veterinare pentru unitățile din agricultură și industria alimentară se stabilesc împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară, direcțiile sanitare veterinare având obligația să prezinte informări lunare directorului general al Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Art. 9. - Structura organizatorică și statele de funcții pentru direcțiile sanitare veterinare se aprobă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Organizarea direcțiilor sanitare veterinare se face în cadrul numărului de posturi existent în rețeaua sanitară veterinară.

Art. 10. - Inspectoratele pentru protecția plantelor din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară își schimbă denumirea în inspectorate pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, completându-și în mod corespunzător obiectul de activitate și numărul de personal pentru activitatea de carantină fitosanitară.

Art. 11. - Oficiile de cadastru și organizarea teritoriului, inspectoratele pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, inspectoratele pentru calitatea semințelor și materialului săditor și oficiile de reproducție și selecție a animalelor se organizează ca unități bugetare cu personalitate juridică, iar oficiile de studii pedologice și agrochimice se organizează ca unități cu personalitate juridică și funcționează ca instituții de stat autofinanțate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară, având denumirea, sediul și obiectul de activitate prevăzute în anexele nr. 3-6.

Aceste unități au subordonare tehnică și la direcțiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și își pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale.

Activitatea în teritoriu a acestor unități se va desfășura, în continuare, prin subunități și formații de lucru organizate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 12. - Statele de funcții pentru unitățile prevăzute la art. 11 se aprobă de consiliile de administrație ale acestora, cu acordul conducerii Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, ținându-se seama de volumul activităților și normativelor aprobate.

Nivelurile de salarizare pentru funcțiile de conducere la aceste unități sunt cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33-38, iar personalul de execuție de specialitate va fi salarizat potrivit prevederilor din aceeași anexă, cap. III, lit. B, b.

Nivelurile de salarizare prevăzute în Legea nr. 57/1974, de la cap. III, lit. B, a - poziția 34, coloana 4 și 5 se vor aplica și inspectorului șef al Inspectoratului pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor.

Art. 13. - Laboratorul pentru controlul calității nutrețurilor și alimentația animalelor este unitate de specialitate agricolă, prin care Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară execută programele de control pentru determinarea componentelor nutritive pentru rețetele furajere, pentru obținerea unor producții animaliere cât mai ridicate. Acestea funcționează ca unități bugetare, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Art. 14. - Se aprobă înființarea Laboratorului central pentru controlul calității semințelor cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor este unitate autofinanțată parțial, potrivit art. 1 din Decretul nr. 151/1975, cu personalitate juridică, având în conducere un șef de laborator și un contabil șef și un număr de 10 posturi - personal de specialitate.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor are următorul obiect de activitate:

 • verificarea prin controlul periodic a modului de executare a analizelor de valoare culturală, efectuate de laboratoarele de controlul semințelor din cadrul inspectoratelor județene;
 • certificarea purității biologice la semințe din verigi superioare, produse de I.C.C.P.T. Fundulea și controlul acestora în toate fazele de condiționare, păstrarea calității și livrarea către beneficiari;
 • implementarea perfecționării metodologice de analiza valorii culturale a semințelor în concordanță cu recomandările cercetării și ale Asociației Internaționale pentru Controlul Semințelor;
 • rezolvarea litigiilor și sesizărilor prin analiză de expertiză, privind valoarea culturală a semințelor;
 • instruirea și verificarea periodică a personalului din laboratoarele județene pentru controlul calității semințelor.

Laboratorul central pentru controlul calității semințelor are gradul I de organizare, iar șeful de laborator se salarizează potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. IV, lit. A, nr. crt. 1, iar contabilul șef potrivit anexei nr. IV, lit. B, a, nr. crt. 38, coloana 4.

Art. 15. - Se aprobă înființarea Casei Agronomului ca unitate fără personalitate juridică, care se organizează și funcționează ca instituție de stat autofinanțată potrivit Decretului nr. 151/1975, subordonată direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, având ca obiect de activitate organizarea și realizarea instruirii, perfecționării și pregătirii profesionale a specialiștilor din agricultura de stat și cooperatistă și a tuturor producătorilor individuali, precum și organizarea asistenței tehnice, implementarea și generalizarea rezultatelor cercetării.

Personalul administrativ, de deservire și personalul pentru cămine și cantine se normează potrivit normelor stabilite pentru centrele de perfecționare. Statul de funcții pentru Casa Agronomului se aprobă de Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară în cadrul căreia funcționează.

Art. 16. - Întreprinderile de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor prevăzute în anexa nr. 7 trec în subordinea directă a Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, exceptând pajiștile împădurite.

Întreprinderile de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară se organizează pe principii economice și au subordonare și la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală a zootehniei.

Art. 17. - Circumscripțiile agrozooveterinare comunale organizate în zonele de deal și munte se desființează.

În comunele unde nu funcționează cooperative agricole de producție și în cele care își au sediul stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, se organizează ocoale agricole comunale, încadrate cu 1-3 specialiști și tehnicieni agricoli, ca organe tehnice de lucru ale Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Specialiștii încadrați la ocoale agricole acordă pentru producătorii individuali asistență tehnică, sprijină aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte, mașini și utilaje specifice și valorificarea mai bună a producțiilor agricole, asigură conlucrarea cu primăriile comunale pentru dezvoltarea vieții economice și sociale a satelor.

Pentru încadrarea în activități productive a specialiștilor agricoli disponibilizați, ca urmare a atribuirii loturilor în folosință îndelungată și altor măsuri, în fiecare cooperativă agricolă se va organiza redimensionarea actualelor ferme agricole pe suprafețe și efective de animale care să poată fi cuprinse și exploatate în condiții optime, urmând ca în fermele noi să fie numiți ca șefi de fermă acești specialiști.

Până la reglementarea limitelor de gradare a unităților și subunităților agricole cooperatiste dezarondate, retribuțiile personalului tehnico-economic și de administrație se va face la gradul avut de acestea înainte de dezarondare.

Art. 18. - Veniturile realizate de unitățile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre se varsă integral la bugetul statului.

Art. 19. - Normele de structură aprobate pentru agricultura de stat, la unitățile agricole de stat, se completează cu funcțiile de inginer șef adjunct mecanic, care răspunde de activitatea de mecanizare din cadrul unităților, cu funcția de inginer șef cu hidroameliorațiile la unitățile cu peste 5.000 ha amenajate la irigat și cu funcția de inginer șef adjunct cu producția animală în unitățile de profil vegetal sau mixt cu cel puțin două ferme de taurine sau trei ferme de alte specii de animale. Salarizarea funcției de inginer șef adjunct va fi cea prevăzută în Legea nr. 57/1974 pentru funcția de contabil șef la întreprinderile agricole de stat cu grad similar de organizare.

Art. 20. - În structura organizatorică a unităților agricole funcția de epizootolog șef se poate utiliza la toate unitățile care au peste 4.000 unități vită mare sau 2.000 capete taurine.

La unitățile agricole care au gradul III și IV de organizare, salarizarea epizootologului șef este mai mică cu 2 clase decât cea prevăzută pentru funcția de inginer șef la unitățile de același grad de organizare.

Art. 21. - La combinatele pentru producerea și industrializarea cărnii de porc, la unitățile agricole pentru creșterea și îngrășarea porcilor cu o capacitate de peste 60.000 capete și la unitățile avicole cu un efectiv rulat anual de peste 1 milion de păsări se organizează câte un laborator de analiză și control. Laboratoarele de analiză și control vor produce și autovaccinuri și seruri cu avizul Direcției generale sanitare veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Art. 22. - Normele de structură aprobate pentru agricultura de stat la unitățile agricole de stat se completează cu un sector de hidroameliorații și un sector de construcții, rezultate prin reorganizarea sectorului de hidroameliorații și construcții existent.

Art. 221. - În toate comunele și, după caz, în orașe și municipii, pe raza cărora se desfășoară activități agricole, se înființează centre agricole, ca organe tehnice de lucru ale direcției generale pentru agricultură și alimentație.

Centrele agricole își vor exercita atribuțiile pe perioada de tranziție, urmând ca o dată cu stabilirea formelor de organizare a gospodăriilor și asociațiilor private să se reorganizeze în agenți economici prestatori de servicii.

Organizarea, funcționarea, sediul și raza de activitate vor fi stabilite de către direcția generală pentru agricultură și alimentație, împreună cu primăriile respective.

Centrele agricole exercită pentru producătorii agricoli individuali, grupările familiale, societățile agricole, precum și pentru terenurile din administrarea primăriilor, următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, evidența, apărarea, conservarea și folosirea completă și rațională a terenurilor, atât ale producătorilor agricoli, cât și ale celor din administrarea primăriilor; controlează și răspund de întreaga evidență specifică din registrele agricole;
b) țin evidența animalelor la gospodăriile și asociațiile private din raza lor de activitate și sprijină acțiunile sanitar-veterinare și de îmbunătățire a reproducției;
c) acționează prin pârghii specifice economiei de piață, pentru orientarea producătorilor agricoli particulari în stabilirea structurii producției vegetale și a celei animaliere potrivit cerințelor pieței, înfăptuirea comenzilor de stat și obținerea unor avantaje economice stimulative;
d) stabilesc, pe baza consultărilor și comenzilor lansate de producătorii agricoli privați, programul de culturi și cantitățile de semințe, material săditor și de prăsilă, pesticide, îngrășăminte chimice și alte materii și materiale necesare acestora, sprijinind, totodată, acțiunile de aprovizionare la nivel local cu aceste produse;
e) fundamentează, pe baza studiilor pedologice și agrochimice efectuate de către unitatea județeană de profil, recomandări tehnologice de utilizare a îngrășămintelor, pesticidelor și amendamentelor; îndrumă producătorii agricoli particulari în vederea folosirii eficiente a acestor produse;
f) recomandă tehnologii adaptate la condițiile tehnico-materiale ce pot fi asigurate de către producătorii agricoli și asociațiile private și acordă asistență de specialitate pentru aplicarea acestora;
g) acordă consultații tehnice de specialitate tuturor categoriilor de producători agricoli privați;
h) efectuează controlul fitosanitar al culturilor, sprijină activitățile de avertizare și de combatere a bolilor și dăunătorilor;
i) urmăresc respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitoare la utilizarea pesticidelor, pentru menținerea echilibrului ecologic;
j) organizează și testează, pe loturi demonstrative și grupe de animale, valoarea biologică a semințelor și animalelor - tehnici și tehnologii de lucru posibile de preluat de către sectorul privat;
k) constată și sancționează orice încălcări ale normelor tehnice și ale legislației privind producția agricolă.

Art. 222. - Centrul agricol va fi încadrat cu 1-3 specialiști agricoli, în raport cu volumul de activitate din raza acestuia.

Numărul și profilul personalului la fiecare centru agricol se stabilește de către direcția generală pentru agricultură și alimentație.

Art. 223. - Numărul de posturi în limita căruia pot fi încadrați specialiștii agricoli de la centrele agricole este de 8.500.

Art. 224. - Fondurile necesare pentru plata personalului prevăzut pentru direcțiile generale pentru agricultură și alimentație și pentru centrele agricole se asigură, prin Ministerul Agriculturii și Alimentației, din sumele alocate în anul 1991 de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 225. - Personalul încadrat pe funcțiile de director general, director general adjunct, director și contabil șef la direcția generală pentru agricultură și alimentație va fi numit de Ministerul Agriculturii și Alimentație. Pentru personalul de conducere din subordinea directorului general, numirile vor fi făcute de acesta.

Art. 226. - Finanțarea activității direcției generale pentru agricultură și alimentație și a unităților bugetare din subordinea directă a acesteia se face, în anul 1991, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, din fondurile alocate de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 28. - Personalul care trece la alte unități ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul devenit disponibil sau trecut pe funcții cu niveluri de salarizare mai mici își menține, pe o perioadă de trei luni, nivelurile de salarizare avute la data reorganizării.

Art. 29. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și contractele aferente încheiate la unitățile prevăzute la art. 4, 13, 14, 16 și 17 se preiau pe bază de protocol.

Art. 30. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și primăriilor județene și a municipiului București vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990, care rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 301. - Denumirea „direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară” din actele normative, emise anterior prezentei hotărâri, se schimbă în „direcția generală pentru agricultură și alimentație”.

Art. 31. - Parcul auto la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară se suplimentează cu câte 1 autoturism de teren pentru transport persoane și câte un autolaborator pentru protecția muncii, la Casa Agronomului câte un microbuz, iar la unitățile prevăzute la art. 4, 11, 13 și 14 câte un mijloc de transport persoane în interesul serviciului și 1-3 autolaboratoare de profil.

Art. 32. - Prezenta hotărâre se aplică cu data de 1 aprilie 1990.


Direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară


MO87.png


[modificare] Anexa Nr. 1

Numărul maxim de posturi de administrație din direcțiile generale pentru agricultură și alimentație
Nr. crt. Județul Număr maxim de posturi
Total posturi: 3.575
1. Alba 80
2. Arad 106
3. Argeș 90
4. Bacău 82
5. Bihor 98
6. Bistrița-Năsăud 63
7. Botoșani 94
8. Brașov 79
9. Brăila 103
10. Buzău 92
11. Caraș-Severin 77
12. Călărași 103
13. Cluj 91
14. Constanța 121
15. Covasna 62
16. Dâmbovița 78
17. Dolj 119
18. Galați 91
19. Giurgiu 79
20. Gorj 63
21. Harghita 84
22. Hunedoara 63
23. Ialomița 105
24. Iași 96
25. Maramureș 72
26. Mehedinți 87
27. Mureș 96
28. Neamț 76
29. Olt 96
30. Prahova 82
31. Satu Mare 86
32. Sălaj 60
33. Sibiu 87
34. Suceava 85
35. Teleorman 116
36. Timiș 126
37. Tulcea 85
38. Vaslui 96
39. Vâlcea 63
40. Vrancea 70
41. Municipiul București 72
Notă:
Numărul de posturi al direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație poate fi modificat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, ținându-se seama de schimbările care intervin în volumul de activitate, în limita numărului total aprobat.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
direcțiilor sanitare veterinare județene, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Direcția sanitară veterinară Alba Alba Iulia Alba
2. Direcția sanitară veterinară Arad Arad Arad
3. Direcția sanitară veterinară Argeș Pitești Argeș
4. Direcția sanitară veterinară Bacău Bacău Bacău
5. Direcția sanitară veterinară Bihor Oradea Bihor
6. Direcția sanitară veterinară Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Direcția sanitară veterinară Botoșani Botoșani Botoșani
8. Direcția sanitară veterinară Brașov Brașov Brașov
9. Direcția sanitară veterinară Brăila Brăila Brăila
10. Direcția sanitară veterinară Buzău Buzău Buzău
11. Direcția sanitară veterinară Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Direcția sanitară veterinară Călărași Călărași Călărași
13. Direcția sanitară veterinară Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Direcția sanitară veterinară Constanța Constanța Constanța
15. Direcția sanitară veterinară Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Direcția sanitară veterinară Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Direcția sanitară veterinară Dolj Craiova Dolj
18. Direcția sanitară veterinară Galați Galați Galați
19. Direcția sanitară veterinară Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Direcția sanitară veterinară Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Direcția sanitară veterinară Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Direcția sanitară veterinară Hunedoara Deva Hunedoara
23. Direcția sanitară veterinară Ialomița Slobozia Ialomița
24. Direcția sanitară veterinară Iași Iași Iași
25. Direcția sanitară veterinară Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Direcția sanitară veterinară Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Direcția sanitară veterinară Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Direcția sanitară veterinară Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Direcția sanitară veterinară Olt Slatina Olt
30. Direcția sanitară veterinară Prahova Ploiești Prahova
31. Direcția sanitară veterinară Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Direcția sanitară veterinară Sălaj Zalău Sălaj
33. Direcția sanitară veterinară Sibiu Sibiu Sibiu
34. Direcția sanitară veterinară Suceava Suceava Suceava
35. Direcția sanitară veterinară Teleorman Alexandria Teleorman
36. Direcția sanitară veterinară Timiș Timișoara Timiș
37. Direcția sanitară veterinară Tulcea Tulcea Tulcea
38. Direcția sanitară veterinară Vaslui Bîrlad Vaslui
39. Direcția sanitară veterinară Vîlcea Rîmnicu-Vîlcea Vîlcea
40. Direcția sanitară veterinară Vrancea Focșani Vrancea
41. Direcția sanitară veterinară București București -

Obiectul de activitate:

 • prevenirea și combaterea epizootiilor și asanarea bolilor cronice la animale, pentru evitarea pagubelor și transmiterii de boli de la animale la om;
 • asigurarea asistenței tehnice de specialitate în toate sectoarele, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, tratarea și redarea stării de sănătate a animalelor;
 • autorizarea funcționării unităților care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală și atestarea salubrității alimentelor destinate consumului public;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor sanitare veterinare privind exportul, importul și tranzitul de animale și produse de origine animală;
 • constatarea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare.


[modificare] Anexa Nr. 3

Lista
oficiilor de cadastru și organizarea teritoriului, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Alba Alba Iulia Alba
2. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Arad Arad Arad
3. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Argeș Pitești Argeș
4. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bacău Bacău Bacău
5. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Botoșani Botoșani Botoșani
8. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Brașov Brașov Brașov
9. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Brăila Brăila Brăila
10. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Buzău Buzău Buzău
11. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Călărași Călărași Călărași
13. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Constanța Constanța Constanța
15. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Dolj Craiova Dolj
18. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Galați Galați Galați
19. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Hunedoara Deva Hunedoara
23. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Ialomița Slobozia Ialomița
24. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Iași Iași Iași
25. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Olt Slatina Olt
30. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Prahova Ploiești Prahova
31. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Sălaj Zalău Sălaj
33. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Sibiu Sibiu Sibiu
34. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Suceava Suceava Suceava
35. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Teleorman Alexandria Teleorman
36. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Timiș Timișoara Timiș
37. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Tulcea Tulcea Tulcea
38. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vaslui Vaslui Vaslui
39. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vîlcea Rîmnicu-Vîlcea Vîlcea
40. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului Vrancea Focșani Vrancea
41. Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului București București -

Obiectul de activitate:

 • introducerea și ținerea la zi a cadastrului funciar general, pentru toate categoriile de deținători;
 • întocmirea de studii, proiecte de organizare și documentații privind amenajarea terenurilor agricole și folosirea rațională a fondului funciar pe zone naturale și la nivelul județului;
 • reglementarea folosințelor agricole, potrivit legii;
 • coordonarea activității topografice și cartografice la nivelul județului;
 • organizarea fondului de date județean privind activitatea de geodezie, cartografie și cadastru funciar.


[modificare] Anexa Nr. 4

Lista
inspectoratelor pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Argeș Pitești Argeș
4. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bacău Bacău Bacău
5. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Botoșani Botoșani Botoșani
8. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Brașov Brașov Brașov
9. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Brăila Brăila Brăila
10. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Buzău Buzău Buzău
11. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Călărași Călărași Călărași
13. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Constanța Constanța Constanța
15. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Galați Galați Galați
19. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Ialomița Slobozia Ialomița
24. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Iași Iași Iași
25. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Olt Slatina Olt
30. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Prahova Ploiești Prahova
31. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Sălaj Zalău Sălaj
33. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Timiș Timișoara Timiș
37. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
40. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară Vrancea Focșani Vrancea
41. Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară București București -

Obiectul de activitate:

 • organizează, îndrumă, controlează și răspunde, în mod unitar, de activitatea de protecție a plantelor, aplicarea tratamentelor fitosanitare și carantină fitosanitară în toate sectoarele agriculturii (de stat, cooperatist, privat);
 • întocmește cartarea buruienilor, determină rezerva biologică de agenți patogeni și dăunători, stabilind planul de aprovizionare cu pesticide și alte mijloace de combatere, cu utilaje și echipamente;
 • execută activitatea de inspecție și expertiză fitosanitară, pentru combaterea tuturor dăunătorilor, bolilor și buruienilor în culturile agricole și în depozite;
 • organizează, îndrumă și controlează activitatea de testare biologică a pesticidelor în loturi de verificare și demonstrative și adaptarea tehnologiilor, metodicilor și recomandărilor la condițiile specifice județului;
 • asigură controlul calității pesticidelor, al reziduurilor de pesticide din produsele agricole vegetale și al eficacității tratamentelor aplicate, precum și al randamentului utilajelor.


[modificare] Anexa Nr. 5

Lista
inspectoratelor pentru calitatea semințelor și materialului săditor, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Alba Alba Iulia Alba
2. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Arad Arad Arad
3. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Argeș Pitești Argeș
4. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bacău Bacău Bacău
5. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bihor Oradea Bihor
6. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud
7. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Botoșani Botoșani Botoșani
8. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Brașov Brașov Brașov
9. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Brăila Brăila Brăila
10. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Buzău Buzău Buzău
11. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin
12. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Călărași Călărași Călărași
13. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Cluj Cluj-Napoca Cluj
14. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Constanța Constanța Constanța
15. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna
16. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
17. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Dolj Craiova Dolj
18. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Galați Galați Galați
19. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Giurgiu Giurgiu Giurgiu
20. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Gorj Tîrgu Jiu Gorj
21. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
22. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Hunedoara Deva Hunedoara
23. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Ialomița Slobozia Ialomița
24. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Iași Iași Iași
25. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Maramureș Baia Mare Maramureș
26. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
27. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Mureș Tîrgu Mureș Mureș
28. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Neamț Piatra-Neamț Neamț
29. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Olt Slatina Olt
30. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Prahova Ploiești Prahova
31. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Satu Mare Satu Mare Satu Mare
32. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Sălaj Zalău Sălaj
33. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Sibiu Sibiu Sibiu
34. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Suceava Suceava Suceava
35. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Teleorman Alexandria Teleorman
36. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Timiș Timișoara Timiș
37. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Tulcea Tulcea Tulcea
38. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vaslui Vaslui Vaslui
39. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
40. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor Vrancea Focșani Vrancea
41. Inspectoratul pentru calitatea semințelor și materialului săditor București București -

Obiectul de activitate:

 • controlul calității semințelor și materialului săditor în toate fazele de producere, condiționare și de folosire în procesul de producție;
 • verificarea în laborator a valorii culturale a semințelor;
 • eliberarea certificatelor de puritate biologice și a buletinelor de analiză a valorii culturale.


[modificare] Anexa Nr. 6

Lista
oficiilor de studii pedologice și agrochimice, denumirea, sediul și obiectul de activitate
Nr. crt. Denumirea unității
Sediul
localitatea județul
1. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Alba Alba Iulia Alba
2. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Arad Arad Arad
3. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Argeș Pitești Argeș
4. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Bacău Bacău Bacău
5. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Bihor Oradea Bihor
6. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Botoșani Botoșani Botoșani
7. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Brașov Brașov Brașov
8. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Brăila Brăila Brăila
9. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Buzău Buzău Buzău
10. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Călărași Călărași Călărași
11. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Cluj Cluj-Napoca Cluj
12. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Constanța Constanța Constanța
13. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița
14. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Dolj Craiova Dolj
15. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Galați Galați Galați
16. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Giurgiu Giurgiu Giurgiu
17. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Gorj Tîrgu Jiu Gorj
18. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Harghita Miercurea-Ciuc Harghita
19. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Hunedoara Deva Hunedoara
20. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Ialomița Slobozia Ialomița
21. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Iași Iași Iași
22. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Maramureș Baia Mare Maramureș
23. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
24. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Mureș Tîrgu Mureș Mureș
25. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Neamț Piatra-Neamț Neamț
26. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Olt Slatina Olt
27. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Prahova Ploiești Prahova
28. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Satu Mare Satu Mare Satu Mare
29. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Sălaj Zalău Sălaj
30. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Sibiu Sibiu Sibiu
31. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Suceava Suceava Suceava
32. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Teleorman Alexandria Teleorman
33. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Timiș Timișoara Timiș
34. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Tulcea Tulcea Tulcea
35. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vaslui Vaslui Vaslui
36. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
37. Oficiul de studii pedologice și agrochimice Vrancea Focșani Vrancea

Obiectul de activitate:

Efectuează studii pedologice, agrochimice, pedohidrologice și geotehnice, inclusiv analiza de laborator pentru soiuri, sedimente, ape, îngrășăminte și plante, după cum urmează:

 • studii pedologice pentru organizarea producției agricole;
 • studii pedoameliorative și hidrofizice pentru proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare;
 • studii agrochimice și analize de sol-plantă și îngrășăminte pentru elaborarea planurilor de fertilizare;
 • studii de poluare a solului și apei de irigații pentru supravegherea stării de calitate a acestora.


[modificare] Anexa Nr. 7

Lista
întreprinderilor de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător care trec în subordinea directă a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene
Nr. crt. Denumirea întreprinderii
Sediul
Organul căruia îi sunt subordonate
localitatea județul
1. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Alba Alba Iulia Alba Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
2. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Argeș Pitești Argeș Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
3. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Bihor Oradea Bihor Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
4. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Bistrița-Năsăud Bistrița Bistrița-Năsăud Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
5. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
6. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
7. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Dîmbovița Tîrgoviște Dîmbovița Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
8. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Harghita Miercurea-Ciuc Harghita Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
9. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Hunedoara Deva Hunedoara Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
10. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Maramureș Baia Mare Maramureș Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
11. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Neamț Piatra-Neamț Neamț Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
12. Întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Suceava Suceava Suceava Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător


[modificare] Anexa Nr. 8

Funcții
de conducere în cooperativele agricole cooperatiste
Denumirea funcției Nivel studii Nivel gradații Clasa de salarizare la nivelul de bază
Gradul de salarizare
I II III
Inginer șef S - 31 33 31
Contabil șef S - 33 32 30
Șef de fermă sau alte subunități asimilate S 6 27 26 25
Responsabil economic fermă, sectoare sau alte subunități asimilate S 6 25 21 22