autentificare cu OpenID
Hotărâre privind valorificarea în condiții de eficiență a unor bunuri aflate în administrarea instituțiilor publice din domeniul sanitar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Închirierea de bunuri proprietatea statului, de către instituțiile sanitare, unor persoane fizice sau juridice autorizate să presteze activități, se va face cu aprobarea consiliului de administrație al direcției sanitare și cu acordul Consiliului de administrație al Ministerului Sănătății, prin licitație publică.

Art. 2. - Instituțiile sanitare pot da în locație de gestiune, unor persoane fizice sau juridice, secții exterioare sau alte subunități care au eficiență socială și economică redusă, în vederea îmbunătățirii activității acestora. La locațiile de gestiune sunt necesare aprobarea și acordul prevăzute la art. 1. Locatarii vor desfășura activități medicale în condiții de piață, pe bază de tarife.

Art. 3. - Închirierea și locația de gestiune se fac pe bază de contract încheiat între părți, potrivit contractelor-cadru cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Sumele obținute din închiriere, precum și cele realizate de către locator din locația gestiunii se rețin de către instituțiile sanitare care au închiriat sau au dat în locație de gestiune bunurile proprietate de stat și se utilizează potrivit regimului mijloacelor extrabugetare, pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, precum și pentru reparații curente și reparații capitale.

Art. 5. - Închirierea de spații și locația gestiunii se fac numai pentru servicii medicale și se pot acorda și la cererea unui singur ofertant, fără licitație, în cazul în care nu au fost mai mulți solicitanți.

Art. 6. - Consiliile de administrație ale instituțiilor sanitare răspund de respectarea prezentei hotărâri în condiții de eficiență socială și economică.


[modificare] Anexa Nr. 1

Contract de închiriere
I. Părțile contractante

Între ....................... statutul juridic ....................... actul de înființare ................. cu sediul în ......................... reprezentat prin .................... funcția .......................... în calitate de locator și ......................... statutul juridic ...................... cu sediul în ................... reprezentat prin .................... funcția .................. în calitate de locatar,

În baza aprobării ............... din ................... s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosinței bunului (imobil sau mobil) ................... situat în ..............................................................

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexă la contract.

III. Termenul

Art. 3. - Termenul închirierii este de ..... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal menționat la art. 2.

IV. Prețul

Art. 4. - Prețul închirierii - chiria - pentru folosirea obiectului închirierii este de .......................

V. Plata chiriei

Art. 5. - Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai târziu până la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.

Art. 6. - Plata chiriei se face prin conturile:

Contul locatorului nr. ................... deschis la Banca ...............................................
Contul locatarului nr. ................... deschis la Banca ...............................................

Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriză pe locator să ceară rezilierea contractului și plata de daune.

VI. Obligațiile locatorului

Art. 8. - Locatorul se obligă:

a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriat și să-l întrețină în această stare tot timpul cât durează închirierea;

b) să execute toate lucrările de reparații care nu sunt în sarcina locatarului;

c) să asigure folosința bunului închiriat în tot timpul contractului garantând pe locatar contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburării folosinței bunului.

VII. Obligațiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a) să folosească bunul închiriat după destinația care rezultă din contract;

b) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații ce-i revin;

c) să plătească chiria la termenele fixate prin contract;

d) la sfârșitul contractului, să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună.

VIII. Alte obligații

Art. 10. - Locatorul suportă sarcinile și impozitele asupra bunului închiriat.

Art. 11. - Taxele comunale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina locatarului.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.

Art. 13. - Forța majoră apără de răspundere.

X. Litigii

Art. 14. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instanței judecătorești de drept comun sau arbitrajului.

XI. Clauze speciale

Art. 15. - În raport de natura și specificul obiectului închirierii, părțile pot prevedea prin contract cauzele speciale de folosire a acestor obligații și garanții suplimentare, cazuri de reziliere a contractului și altele.

XII.

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexa face parte integrantă din contract și se încheie în același număr de exemplare.

Data ............
Locator,
...................
Locatar,
...................


[modificare] Anexa Nr. 2

Contract de locație a gestiunii
I. Părțile contractante

Între ........................... statutul juridic ........................... actul de înființare ........................... cu sediul în ........................... reprezentat prin ........................... funcția ........................ în calitate de locator al gestiunii și ........................... statutul juridic ....................................... actul de înființare .......................... cu sediul în ............................. reprezentat prin ....................... funcția ....................... în calitate de locatar al gestiunii, s-a încheiat prezentul contract de locație a gestiunii.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului constă în predarea, respectiv preluarea, gestiunii (secției exterioare, altei subunități sanitare - după caz) din structura locatorului ..................................... amplasată în .........................................

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului locației se consemnează în procesul-verbal încheiat între părți.

III. Termenul

Art. 3. - Termenul locației gestiunii este de ..... ani (luni) cu începere de la ..............

IV. Obligațiile părților

Art. 4. - Obligațiile reciproce ale părților sunt:

A. Locatorul

a) să pună la dispoziție gestiunea secției exterioare, subunității sanitare în stare de funcționare cu tot inventarul de spațiu, echipament, mijloace fixe și obiecte de inventar existente la data predării, în stoc, potrivit unui proces-verbal de evaluare încheiat conform legii;

b) să efectueze înainte sau după predare, conform convenției părților, contra cost, lucrări de amenajare, reparații capitale;

c) să asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:

  • aprovizionare, transport, recrutarea și formarea personalului;
  • livrarea de utilități, efectuarea de reparații curente;
  • evidențe contabile și alte servicii financiare;
  • asistență tehnică de specialitate;

d) în cazul în care locatarul înțelege să-și desfășoare activitatea de gestionare în mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula în mod expres;

e) să precizeze cu claritate condițiile puse locatarului în ce privește prețurile pe care acesta urmează a le practica.

B. Locatarul

a) să verifice, la preluarea gestiunii, integritatea și starea de folosință a patrimoniului;

b) să conserve patrimoniul primit și să îl dezvolte ca un bun gospodar;

c) să crească eficiența activității prin mijloace de organizare, investiții, politică de personal;

d) să respecte și să crească nivelul calității produselor și serviciilor;

e) să presteze serviciile convenite;

f) să respecte prețurile convenite;

g) să gospodărească rațional mijloacele materiale și financiare, să sporească fondurile gestiunii prin mijloacele legale.

Locatarul poate practica un adaos la prețurile cu ridicata pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului;

h) să plătească la timp sumele convenite cu locatorul ca preț pentru prestațiile acestuia, chirie pentru spațiu și obiecte de inventar;

i) locatarul își poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea secției exterioare sau subunității luate în locație;

j) locatarul poate prelua integral sau parțial personalul salariat existent la data predării gestiunii sau să încadreze personal nou;

k) în funcție de gradul de integrare a gestiunii în economia locatorului, locatarul gestiunii participă la administrația locatorului.

V. Plățile

Art. 5. - Plățile se fac prin conturile:

al locatorului ................................ deschis la ................................;
al locatarului ................................ deschis la .................................
VI. Alte clauze

Art. 6. - La sfârșitul perioadei de locație prevăzută în contract se restituie gestiunea în bună stare de funcționare și în condițiile de eficiență stabilite.

Art. 7. - Locatarul nu are dreptul să cedeze locația gestiunii, în tot sau în parte, fără acordul scris al locatorului.

Art. 8. - Clauze speciale:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

VII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Neexecutarea următoarelor obligații contractuale este sancționată cu rezilierea de plin drept a contractului și plata de daune:

  • neplata unei singure rate a obligației bănești convenite;
  • .......................................................;
  • ........................................................

Art. 10. - Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.

VIII. Litigii

Art. 11. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract sunt de competența instanței de drept comun sau arbitrajului.

Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare, câte 2 pentru fiecare parte contractantă.

Data ............
Locatorul gestiunii,
...................
Locatarul gestiunii,
...................