autentificare cu OpenID
Hotărâre privind salarizarea personalului din Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În baza prevederilor Legii salarizării,
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Salarizarea personalului din Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați se face ținând seama de specificul activității desfășurate.

(2) Pentru munca prestată, fiecare salariat are dreptul la un salariu care se stabilește la încheierea contractului individual de muncă, în limitele prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Salariile personalului din Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați cuprind:

 • salariul de bază, care se stabilește în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire necesar funcției ocupate;
 • sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă și în funcție de rezultatele obținute; pentru condițiile în care se desfășoară activitatea; pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopții;
 • premii pentru rezultate deosebite în activitatea individuală, precum și un premiu anual pentru contribuția la realizările pe ansamblul unității.

(2) Pe lângă drepturile de salarii se pot acorda și alte drepturi și facilități, reglementate prin acte normative specifice.

Capitolul II
Salarii de bază

Art. 3. - (1) Personalul din cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați cuprinde în structura sa muncitori, personal de specialitate și administrativ.

(2) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții și, în cadrul fiecărei funcții, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 2-4 gradații.

(3) Salariile de bază pentru personalul de conducere - șef birou, șef atelier, șef serviciu, șef secție, director și director general, adjuncții și asimilații acestora, prevăzute în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, de mărimea subunităților sau compartimentelor, precum și de ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcțiilor de execuție se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați sau comitetul director al filialei, după caz. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul unității sau, după caz, al organului care îl numește în funcția de conducere, în raport cu rezultatele obținute și cu răspunderea ce revine funcției de conducere.

(4) Ponderea funcțiilor de conducere nu poate depăși 15% din totalul personalului regiei și se stabilește de consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați.

(5) Salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta hotărâre sunt valabile pentru anul 1991.

(6) Diferențierea subunităților pe grade de organizare se face în raport cu criteriile stabilite de consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați.

(7) Salariul de bază se acordă personalului în raport cu timpul efectiv lucrat pentru realizarea integrală a sarcinilor de serviciu.

(8) Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, cel mult 5% din personalul regiei încadrat în funcții de specialitate poate primi un salariu de merit mai mare cu până la 15% față de salariul de bază prevăzut la gradația sau treapta la care este încadrat.

(9) Persoanele care beneficiază de astfel de salarii, precum și nivelul concret al salariului, în limitele prevăzute mai sus, se stabilesc de consiliul de administrație, pe baza criteriilor elaborate de către acesta.

(10) Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit.

Art. 4. - (1) Trecerea personalului în gradația imediat superioară se face o dată pe an pentru întregul personal, de regulă la începutul anului bugetar, la propunerea șefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea consiliului de administrație sau a comitetului director al filialei, după caz. Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, trecerea în gradația imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcții.

(2) Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de doi ani. La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile profesionale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul „bun” sau „foarte bun” în anul precedent.

(3) Angajarea și avansarea în funcții, grade, trepte profesionale sau categorii se fac prin concurs, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansarea în funcție se face la gradația 1 sau la o gradație care să îi asigure o creștere de o clasă de salarizare, iar în categorii, la nivelul minim al categoriei respective.

(4) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant.

(5) În mod excepțional, pentru cadre de o deosebită valoare, consiliul de administrație poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime de la alineatul precedent.

(6) Condițiile privind angajarea și avansarea în funcții, grade, trepte profesionale sau categorii se stabilesc de consiliul de administrație.

Art. 5. - Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele: „foarte bun”, „bun", „satisfăcător" sau „slab".

Capitolul III
Sporuri la salariul de bază

Art. 6. - (1) Pentru vechimea în muncă și rezultatele obținute salariații beneficiază de un spor de vechime de până la 15% calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă
Cota din salariul
de bază
între 3 și 5 ani
3%
de la 5 la 10 ani
6%
de la 10 la 15 ani
9%
de la 15 la 20 ani
12%
peste 20 ani
15%

(2) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul „bun".

(3) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obținut calificativul „slab”.

(4) Sporul corespunzător vechimii în muncă calculat potrivit alin. 2 și 3 se plătește cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută în tranșa respectivă.

Art. 7. - În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:

1. Sporul pentru condiții grele de muncă - în procent de până la 15% din salariul de bază al personalului care lucrează în condiții de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scăzute, în mediu umed și alte condiții de mediu deosebite sau nedorite, trepidații și altele asemenea, unde angajarea forței de muncă se face cu dificultate.

Personalul navigant din sala mașinilor navelor, pe timpul cât desfășoară activitatea legată de funcționarea navei, precum și scafandrii, pe timpul imersiunilor, vor beneficia de salarii tarifare mai mari, pentru condiții grele de muncă, cu până la 25%.

2. Sporul de izolare - în procent de până la 20% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective pentru:

a) personalul ce deservește stațiunile de supraveghere și dirijare a navigației: Ceatal Ismail, Ceatal Sfîntu Gheorghe, Izvoarele, Unirea;

b) personalul care realizează lucrări de construcții-montaj sau de întreținere și reparații construcții hidrotehnice speciale - inclusiv diriginții de șantier -, situate în afara localităților din sectorul Dunării maritime, aval de mila marină 34;

c) personalul care deservește Farul de aterizare Sulina.

3. Sporul pentru condiții nocive - în cuantum de până la 455 lei pentru personalul care își desfășoară activitatea în locurile de muncă unde sunt depășite concentrațiile de noxe maxime admise de normele de protecție a muncii.

Sporul se acordă pe baza determinărilor efectuate anual de organele de specialitate.

Unitatea are obligația de a îmbunătăți condițiile de muncă pentru reducerea continuă a noxelor de la locurile de muncă.

4. Sporul pentru condiții periculoase - în procent de până la 15% din salariul de bază al personalului de la locurile de muncă la care se menține un anumit grad de pericol, riscul de accidentare.

5. Sporul pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru

a) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

 • 50% din salariul de bază pentru primele 2 ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
 • 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Munca peste durata normală poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. 1 se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituției respective, fără a depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, consiliul de administrație poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

b) Munca prestată de personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe navele maritime, fluviale, de navigație interioară, precum și de personalul din activitățile de reparații - întreținere nave, intervenții și salvare navală, în sâmbăta liberă, în ziua de duminică sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de muncă stabilit potrivit graficului de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul tarifar.

Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, prin cumulare, într-o perioadă de cel mult 12 luni de la întoarcerea navei din cursă, se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate și fără limitarea acestora.

6. Sporul pentru timpul lucrat în cursul nopții - în procent de 25% din salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat de personalul care desfășoară activitate între orele 22-6, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul de lucru.

7. Indemnizația de scufundare - în cuantum de 75 lei/oră de scufundare pentru activitatea în imersiune.

Art. 8. - (1) Categoriile de personal, locurile de muncă, condițiile concrete de acordare și cuantumul față de salariul de bază pentru toate categoriile de sporuri se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați.

(2) Sporurile pentru condițiile grele de muncă, pentru condiții nocive sau periculoase se acordă proporțional cu timpul cât personalul a lucrat în condițiile respective.

Art. 9. - Totalul sumelor încasate de un salariat pentru orele suplimentare efectuate și sporurile acordate nu poate depăși un salariu de bază lunar corespunzător încadrării fiecăruia.

Capitolul IV
Premii

Art. 10. - (1) Pentru premierea în cursul anului a salariaților din cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate valoroase în activitate se poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora.

(2) Sumele neconsumate din aceste fonduri pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 11. - (1) Pentru activitatea desfășurată, personalul din cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administrație poate reduce sau anula premiul anual în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Capitolul V
Forme de salarizare

Art. 12. - (1) În cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se aplică formele de salarizare în regie, acord direct sau acord indirect, care se stabilesc de consiliul de administrație sau de comitetul director al subunității, după caz.

(2) Pot fi salarizați în acord indirect muncitorii a căror activitate influențează direct și nemijlocit rezultatele muncitorilor care lucrează în acord direct, pe care îi deservesc.

(3) Tarifarea lucrărilor executate în acord direct se face în funcție de normele de muncă pe unitatea de produs sau lucrare și de categoria de încadrare a lucrărilor respective prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare.

(4) Muncitorii care execută, în acord individual, lucrări de categorii superioare încadrării lor sunt salarizați corespunzător tarifelor lucrărilor efectuate.

(5) Pentru muncitorii care lucrează în acord colectiv repartizarea sumelor cuvenite în acord se face în raport cu salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat.

Capitolul VI
Alte drepturi
A. Numirea temporară, delegarea, detașarea sau trecerea temporară în altă muncă

Art. 13. - Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcții de conducere care lipsește temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 14. - (1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau trecerii temporare în altă muncă salariații primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) sau (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv își desfășoară activitatea.

B. Drepturi în cazul mutării în altă localitate

Art. 15. - (1) Personalul mutat în cadrul regiei în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază lunar;

c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar, pentru fiecare membru de familie;

d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele solicitate să fie transferate în altă subunitate, într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul.

Art. 16. - (1) La încadrarea în altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat.

(2) La încadrare, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în cadrul subunității Administrației fluviale a Dunării de Jos din Sulina, personalul cu pregătire superioară beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază, corespunzător funcției pe care urmează a fi încadrat.

(3) Persoanele care beneficiază de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile, înainte de împlinirea unui an sau doi, după caz, de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului.

Art. 17. - Personalul care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat să locuiască în incinta unității sau în locuințele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.

Capitolul VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 18. - (1) La aplicarea prezentei hotărâri, conducerea unității va proceda la reîncadrarea personalului pe noile funcții, grade și trepte profesionale, precum și pe gradații sau categorii, astfel ca noul salariu de bază să nu fie inferior salariului tarifar avut. La reîncadrare, conducerea unității va ține seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data respectivă.

(2) Prevederile art. 10 și 11 se vor aplica începând cu anul 1992. Pentru 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

Art. 19. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază stabilite în urma reîncadrării personalului, împreună cu sporurile, premiile și celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocația bugetară stabilită cu această destinație și în veniturile proprii.

Art. 20. - (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competența consiliului de administrație.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organul prevăzut la alin. (1) va lua măsurile de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de măsura contestată.

Art. 21. - Salariile de bază ale personalului din cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 22. - Salariile din prezenta hotărâre nu cuprind suma fixă acordată sub formă de indexare și compensațiile pentru creșterea prețurilor.

Art. 23. - Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.

Art. 24. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - (1) Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 aprilie 1991, dată până la care rămân aplicabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Salariile de bază
corespunzătoare claselor de salarizare și valoarea coeficientului de ierarhizare utilizate pentru salarizarea personalului din Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați
Clase de
salarizare
Salariul
de bază -lei-
Coeficient de
ierarhizare
Clase de
salarizare
Salariul
de bază -lei-
Coeficient de
ierarhizare
1.
3.150
1,000
19.
7.650
2,428
2.
3.400
1,079
20.
7.900
2,508
3.
3.650
1,158
21.
8.150
2,587
4.
3.900
1,238
22.
8.400
2,666
5.
4.150
1,317
23.
8.650
2,746
6.
4.400
1,397
24.
8.900
2,825
7.
4.650
1,476
25.
9.150
2,904
8.
4.900
1,555
26.
9.400
2,984
9.
5.150
1,635
27.
9.650
3,063
10.
5.400
1,714
28.
9.900
3,143
11.
5.650
1,793
29.
10.150
3,222
12.
5.900
1,873
30.
10.400
3,301
13.
6.150
1,952
31.
10.700
3,397
14.
6.400
2,032
32.
11.000
3,492
15.
6.650
2,111
33.
11.300
3,587
16.
6.900
2,190
34.
11.600
3,682
17.
7.150
2,270
35.
11.900
3,777
18.
7.400
2,349


[modificare] Anexa Nr. 2

Salariile de bază
A. Funcții de execuție
1. Personal navigant
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Nivelul de complexitate a navei[1] Limite de salarizare pe clase
Salariul de bază
- lei/lună -
Gradații
1
2
3
4
1. Comandant instructor, șef mecanic instructor
S
I
30-33
10.400 10.700 11.000 11.300
2. Comandant instructor, șef mecanic instructor
M
I
26-29
9.400 9.650 9.900 10.150
3. Comandant
S
I
30-33
10.400 10.700 11.000 11.300
II
26-29
9.400 9.650 9.900 10.150
III
22-25
8.400 8.650 8.900 9.150
IV
18-21
7.400 7.650 7.900 8.150
4. Căpitan
M
I
26-29
9.400 9.650 9.900 10.150
II
22-25
8.400 8.650 8.900 9.150
III
18-21
7.400 7.650 7.900 8.150
IV
14-17
6.400 6.650 6.900 7.150
V
10-13
5.400 5.650 5.900 6.150
5. Șef mecanic
S
I
28-31
9.900 10.150 10.400 10.700
II
24-27
8.900 8.950 9.400 9.650
III
20-23
7.900 8.150 8.400 8.650
IV
16-19
6.900 7.150 7.400 7.650
6. Șef mecanic
M
I
24-27
8.900 9.150 9.400 9.650
II
20-23
7.900 8.150 8.400 8.650
III
16-19
6.900 7.150 7.400 7.650
IV
12-15
5.900 6.150 6.400 6.650
V
8-11
4.900 5.150 5.400 5.650
7. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician
S
I
24-27
8.900 9.150 9.400 9.650
8. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician II
S
I
21-23
8.150 8.400 8.650 -
II
18-20
7.400 7.650 7.900 -
9. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician III
Ofițer RTG
S
I
18-20
7.400 7.650 7.900 -
II
15-17
6.650 6.900 7.150 -
10. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician
M
I
18-20
7.400 7.650 7.900 -
II
15-17
6.650 6.900 7.150 -
III
12-14
5.900 6.150 6.400 -
IV
9-11
5.150 5.400 5.650 -
V
6-8
4.400 4.650 4.900 -
11. Dragor șef
M, G
I
20-23
7.900 8.150 8.400 8.650
II
16-19
6.900 7.150 7.400 7.650
12. Dragor
M, G
I
13-16
6.150 6.400 6.650 6.900
II
9-12
5.150 5.400 5.650 5.900
13. Ofițer RTG
M
I
12-15
5.900 6.150 6.400 6.650
14. Șef echipaj
M, G
I
16-17
6.900 7.150 - -
II
14-15
6.400 6.650 - -
III
12-13
5.900 6.150 - -
IV
10-11
5.400 5.650 - -
V
8-9
4.900 5.150 - -
15. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic
M, G
I
15-16
6.650 6.900 - -
II
13-14
6.150 6.400 - -
III
11-12
5.650 5.900 - -
IV
9-10
5.150 5.400 - -
V
7-8
4.650 4.900 - -
Trepte profesionale
16. Timonier, motorist, electrician, cârmaci
M, G
I
9-10
5.150 5.400 - -
II
7-8
4.650 4.900 - -
III
5-6
4.150 4.400 - -
DEB
4
3.900 - - -
17. Marinar, motopompist
M, G
I
8-9
4.900 5.150 - -
II
6-7
4.400 4.650 - -
III
4-5
3.900 4.150 - -
DEB
3
3.650 - - -
18. Macaragiu (macarale plutitoare)
M, G
I
12-13
5.900 6.150 - -
II
10-11
5.400 5.650 - -
III
8-9
4.900 5.150 - -
19. Bucătar
M, G
I
8-10
4.900 5.150 5.400 -
II
5-7
4.150 4.400 4.650 -
20. Scafandru greu
M, G
I
18-20
7.400 7.650 7.900 -
21. Scafandru autonom
M, G
I
17-19
7.150 7.400 7.650 -
22. Scafandru debutant
M, G
I
14
6.400 - - -
23. Scafandru șef grup
M
I
22-24
8.400 8.650 8.900 -
24. Scafandru șef utilaj
M
I
21-23
8.150 8.400 8.650 -


2. Personal tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ și de deservire
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad, treaptă profesională Limite de salarizare pe clase
Salarii de bază
- lei/lună -
Gradații
1
2
3
4
1. Inginer economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, jurist
S
I
32-35
11.000 11.300 11.600 11.900
II
28-31
9.900 10.150 10.400 10.700
III
24-27
8.900 9.150 9.400 9.650
IV
20-23
7.900 8.150 8.400 8.650
DEB
19
7.650 - - -
2. Subinginer
S. ing.
I
25-28
9.150 9.400 9.650 9.900
II
21-24
8.150 8.400 8.650 8.900
III
17-20
7.150 7.400 7.650 7.900
DEB
16
6.900 - - -
3. Tehnician, merceolog, contabil, referent, p1anificator, statistician
M
I
19-22
7.650 7.900 8.150 8.400
II
15-18
6.650 6.900 7.150 7.400
III
11-14
5.650 5.900 6.150 6.400
IV
7-10
4.650 4.900 5.150 5.400
DEB
6
4.400 - - -
4. Casier, șef depozit, magazioner, desenator, funcționar, dactilograf, secretar-dactilo
M, G
I
10-13
5.400 5.650 5.900 6.150
II
6-9
4.400 4.650 4.900 5.150
III
2-5
3.400 3.650 3.900 4.150
5. Portar, paznic, îngrijitor, manipulant bunuri, curier
M, G
2-4
3.400 3.650 3.900 -
6. Maiștri
M
I
19-22
7.650 7.900 8.150 8.400
II
15-18
6.650 6.900 7.150 7.400
7. Muncitor calificat[2]
M, G
I
18-20
7.400 7.650 7.900 -
II
15-17
6.650 6.900 7.150 -
III
12-14
5.900 6.150 6.400 -
IV
9-11
5.150 5.400 5.650 -
V
6-8
4.400 4.650 4.900 -
VI
3-5
3.650 3.900 4.150 -
8. Muncitor necalificat
M, G
1-3
3.150 3.400 3.650 -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția
Indemnizație de conducere maximă
- lei -
1. Director general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție
3.600
2. Director
2.900
3. Director filială
2.100
4. Director adjunct filială
2.100
5. Contabil șef filială
2.100
6. Șef serviciu
1.900
7. Șef birou, atelier, laborator
1.500
8. Consilier juridic
1.000[3]


[modificare] Anexa Nr. 3

Condiții privind angajarea și avansarea personalului în funcții în cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați

1. Angajarea personalului în cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din cadrul regiei sau din afara acesteia.

2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie cetățean român;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția sau meseria pentru care candidează;
 • să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ, pentru absolvenții care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei care se angajează;
 • să prezinte „curriculum vitae” din care să rezulte activitatea desfășurată.

3. În cadrul regiei sau filialelor se constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și competența profesională a candidaților. În comisie participă, în mod obligatoriu, șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia și, dacă este cazul, 2-3 specialiști din învățământul superior de specialitate, din unități de cercetare de profil ori din minister. Reprezentanții numiți în comisie din afara Administrației fluviale e Dunării de Jos Galați vor fi desemnați de conducătorul instituției unde sunt încadrați. Comisia va fi condusă de un președinte, desemnat de membrii comisiei, și un secretar, ce va fi numit de conducătorul unității. Secretarul răspunde de buna organizare și desfășurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condițiilor de studii și a altor condiții prevăzute de lege.

4. Tematica pentru concurs se va întocmi de către organul de specialitate al regiei și va fi avizată de comisia de angajare, pregătire și avansare a personalului ce se organizează le nivelul regiei.

5. Concursul constă într-o probă scrisă și o probă orală sau practică, după caz.

Probele scrise, orale sau practice vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal, semnat de toți membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obținute, comisia de examinare va stabili ordinea reușitei la concurs.

La medii egale, obținute la probele scrise și orale, comisia va stabili candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază și suplimentare (doctorat, aspirantură, cursuri postuniversitare și altele).

Pentru funcțiile de pază, de deservire, de întreținere a curățeniei, stabilite de conducătorul unității, concursul va consta dintr-o probă practică.

6. Rezultatul verificării se comunică prin afișarea listei candidaților admiși la concurs. În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventualele contestații. Contestațiile se analizează și se soluționează de conducerea regiei și rezultatul se comunică în termen de 5 zile petiționarului.

7. Candidații cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință. În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane declarate reușită la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

8. Persoanele angajate pe funcții de conducere vor fi supuse unei perioade de probă, potrivit legii.

Dacă, la sfârșitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor șefului ierarhic și ale conducătorului unității.

După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe o funcție de execuție potrivit pregătirii și competenței sau, după caz, i se va desface contractul de muncă, iar postul va deveni vacant.

9. Numirea directorului general se face de către consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați și se aprobă de ministerul de resort.

 1. Diferențierea pe niveluri de complexitate a navelor se va face de către consiliul de administrație.
 2. Echivalarea categoriilor de calificare potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, în vederea încadrării în treptele profesionale pentru muncitorii calificați, se face de către consiliul de administrație.
 3. Se acordă numai în situația în care serviciul de contencios este încadrat cu un singur consilier juridic.