autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea asistenței medicale cu plată în unitățile sanitare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Asistența medicală cu plată se acordă la cererea populației, în condițiile prezentei hotărâri, prin policlinici cu plată, precum și prin unități sanitare bugetare.

A. Asistența medicală ambulatorie în policlinici cu plată

Art. 2. - Asistența medicală ambulatorie cu plată se organizează de Ministerul Sănătății prin policlinici cu plată.

Policlinicile cu plată sunt instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral din venituri extrabugetare. Policlinicile cu plată pot avea în structura lor cabinete medicale de toate specialitățile pentru consultații, laboratoare medicale pentru investigații, diagnostic și tratament, farmacie proprie.

Art. 3. - (1) Asistența medicală ambulatorie cu plată se acordă, după caz, la sediul policlinicii cu plată, la domiciliul bolnavului sau la sediul unor unități solicitante, prin consultații medicale, prestații medico-sanitare pentru evaluarea stării de sănătate, precizarea diagnosticului, tratamente, diverse proceduri, întreruperea de sarcină efectuată la cerere, îngrijirea bolnavilor la domiciliu etc.

(2) Policlinicile cu plată pot efectua, contra cost, investigații clinice de laborator, radiologie, probe funcționale și lucrări de tehnică dentară solicitate de întreprinzători particulari autorizați conform legii.

Art. 4. - Înființarea și desființarea policlinicilor cu plată se fac, cu avizul Ministerului Sănătății, de către direcțiile sanitare județene și a municipiului București.

Art. 5. - Structura organizatorică și funcțională a policlinicilor cu plată se stabilește de organele de conducere ale acestora, cu avizul Ministerului Sănătății.

Art. 6. - Asistența medicală ambulatorie cu plată se poate acorda de personalul sanitar astfel:

a) de medicii încadrați în unități sanitare, în învățământul superior medical și farmaceutic, în unități de cercetare științifică medicală sau în alte unități;

b) de alt personal sanitar cu pregătire superioară și personalul mediu sanitar încadrat în unități sanitare, în învățământul superior medical și farmaceutic, în unități de cercetare științifică medicală sau în alte unități, precum și medicii, alt personal sanitar cu pregătire superioară sau medie care desfășoară activitate pe baza liberei inițiative, conform legii;

c) de pensionari provenind din personalul sanitar prevăzut la lit. a) și b);

d) de cadrele medii sanitare și infirmierele, inclusiv cele pensionate pentru munca depusă și limită de vârstă, prin prestări de servicii și îngrijiri medicale la domiciliul bolnavului;

e) de cadre medii sanitare încadrate în policlinicile cu plată.

Stabilirea personalului sanitar care poate acorda asistență medicală ambulatorie cu plată în policlinicile cu plată sau la domiciliul populației se face de către consiliul de administrație al policlinicii cu plată, în raport cu numărul locurilor de muncă din aceste unități, cu necesitățile asistenței medicale la domiciliu și cu solicitarea populației.

Medicii în stagiu de pregătire prin internat generalizat sau de dobândire a unei specialități medicale nu pot acorda asistență medicală cu plată.

Personalul sanitar aflat în concediu medical, cu program de muncă redus sau în concediu fără plată nu are dreptul să acorde asistență medicală ambulatorie cu plată atât timp cât se află în una din aceste situații.

Art. 7. - Personalul sanitar căruia i s-a suspendat sau interzis, în condițiile legii, dreptul de a exercita profesiunea nu poate acorda asistență medicală cu plată.

Art. 8. - Personalul încadrat cu contract la alte unități poate presta activitate în policlinica cu plată numai în afara programului său de lucru de la unitatea de bază.

Art. 9. - Încasările realizate din prestațiile efectuate de policlinicile cu plată au următoarea destinație:

a) o cotă de 6% se varsă la Ministerul Sănătății pentru promovarea unor activități de retehnologizare, de medicină preventivă sau alte cheltuieli de personal și materiale;

b) o cotă de 2% se varsă la bugetul administrației centrale de stat;

c) diferența, pentru acoperirea cheltuielilor proprii, salarii pentru personalul propriu, cheltuieli de regie, sume cuvenite personalului de specialitate ce acordă asistență medicală, constituirea fondului de dezvoltare și alte asemenea cheltuieli.

Art. 10. - Sumele cuvenite personalului care acordă asistență cu plată se determină în funcție de aportul lor la realizarea veniturilor, cât și de cuantumul cheltuielilor ocazionate de efectuarea prestației respective.

Drepturile bănești realizate de personalul care prestează activitatea în cadrul policlinicii cu plată sunt supuse impozitului stabilit prin lege.

Art. 11. - Prestația medicală desfășurată în policlinicile cu plată dă dreptul la eliberarea certificatelor medicale și a internărilor în spitale, inclusiv în cazul consultațiilor și al vizitelor la domiciliu.

B. Asistența medicală cu plată în alte unități sanitare decât policlinicile cu plată

Art. 12. - Asistența medicală cu plată se poate acorda și în alte unități sanitare decât policlinicile cu plată, la solicitarea bolnavilor care nu sunt arondați teritorial unităților respective.

Art. 13. - Persoanele cărora li se acordă asistență medicală în condițiile art. 12 beneficiază de drepturile de concediu medical prevăzute de lege.

C. Dispoziții finale

Art. 14. - Prețurile și tarifele pentru consultații, analize de laborator, examene radiologice, explorări funcționale, tratamente, internări în unități cu paturi și alte prestații medicale cu plată, efectuate în policlinici cu plată, în unități sanitare cu sau fără paturi, în unități de cercetare științifică medicală sau în alte unități, se stabilesc de Ministerul Sănătății, în limita indicilor maximi de modificare a tarifelor, stabilite în hotărâri ale Guvernului.

Art. 15. - Veniturile încasate de unitățile sanitare prevăzute la art. 12. rămân la dispoziția acestora pentru utilizare proprie, din care o cotă de până la 30% pentru stimularea personalului care a contribuit la realizarea acestor venituri.

Art. 16. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.