autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, în domeniul cinematografiei, prin reorganizarea unităților de stat prevăzute în anexe, care se desființează, următoarele regii autonome și societăți comerciale:

a) Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” București;

b) Regia autonomă a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm” București;

c) Societatea comercială de producție și prestații în domeniul filmului „Studioul cinematografic” București - S.A.;

d) Societatea comercială pentru realizarea de filme de animație „Animafilm” - S.A.;

e) Societatea comercială pentru producerea și executarea de diafilme și diapozitive „Ion Creangă” - S.A.

Art. 2. - Regiile autonome și societățile comerciale prevăzute la art. 1 sunt unități cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Sediul și obiectul de activitate, împreună cu subunitățile din structura celor două regii autonome și a celor trei societăți comerciale sunt prevăzute în anexa nr. VII.

Art. 3. - Patrimoniul regiilor autonome, precum și capitalul social și structura acestuia ale societăților comerciale cinematografice înființate sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 4. - Activitatea regiilor și societăților comerciale cinematografice și a organelor lor de conducere se desfășoară pe baza legii și a regulamentelor și statutelor lor de organizare și funcționare prevăzute în anexele nr. II-VI.

Activul și pasivul, împreună cu obligațiile contractuale ale unităților care se desființează, se preiau pe bază de protocol, potrivit obiectului de activitate, de către agenții economici înființați.

Art. 5. - Personalul unităților care se desființează, trecut la regiile autonome și societățile comerciale cinematografice înființate, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar și sporul de vechime avute, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește atribuțiile ministerului de resort față de agenții economici înființați.

Art. 7. - Toate dispozițiile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa Nr. I

Centrul Național al Cinematografiei

Situația patrimoniului unităților subordonate după acțiunea de reorganizare conform Legii nr. 15/1990
mii lei
1. Regia autonomă a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm” 919.633
  - Patrimoniul D.R.C.D.F. și al oficiilor teritoriale de difuzare a filmelor 27.730
  - Patrimoniul întreprinderilor cinematografice 879.316
  - Patrimoniul Laboratorului Mogoșoaia desprins din fosta Fabrică de prelucrare a peliculei 12.587
2. Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” 63.452
  - Patrimoniul aferent bazei tehnice și materiale de producție cinematografică (desprinsă din Studioul de producție cinematografică Buftea - București) 16.790
  - Patrimoniul aferent Laboratorului de creație pentru prelucrarea peliculei (desprinsă din Fabrica de prelucrare a peliculei) 45.362
  - Patrimoniul aferent Laboratorului de cercetări (desprins din Studioul de producție cinematografică București) 1.300
3. Societatea comercială de producție și prestații în domeniul filmului „Studioul cinematografic” București - S.A.
  - Partea din patrimoniul Studioului cinematografic București (Buftea) rămas după porțiunea preluată de Regia „Cinerom”
580.046
4. Societatea comercială pentru realizarea de filme de animație „Animafilm” - S.A.
  - Patrimoniul întreprinderii „Animafilm” rămas după divizare
17.553
5. Societatea comercială pentru producerea și executarea de diafilme și diapozitive „Ion Creangă” - S.A.
  - Patrimoniul Întreprinderii „Animafilm” rămas după divizare
4.957


[modificare] Anexa Nr. II

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome de creație și producție cinematografică „Cinerom”
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” este persoană juridică, funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 2. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” are sediul principal în București.

Art. 3. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” are în structura sa următoarele subunități:

a) Studiouri de creație;

b) Baza tehnică și materială de producție cinematografică;

c) Studioul de filme video;

d) Laboratorul de creație pentru prelucrarea peliculei;

e) Laboratorul de cercetări cinematografice.

Modalitatea de constituire a subunităților și relațiile dintre acestea și regia autonomă sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” are următorul obiect de activitate:

a) creația și producția de filme de ficțiune;

b) creația și producția de filme documentare, științifice, de știință popularizată, didactice, jurnale de actualități și filme publicitare;

c) creația și producția de seriale și filme de televiziune pentru Televiziunea Română;

d) creația și producția de filme de orice gen pe suport magnetic;

e) executarea multiplicării videocasetelor;

f) asigurarea prelucrării peliculei la filmele produse de studiourile de creație și producție cinematografică până la copia standard, inclusiv materiale primare;

g) realizarea de coproducții, prestații de servicii cinematografice pentru beneficiarii din țară și străinătate;

h) efectuarea importului de utilaje, piese de schimb și materiale necesare producției de filme și prelucrării peliculei;

i) realizarea activității de cercetare științifică și tehnologică în domeniul producției de filme și prelucrării peliculei.

Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” desfășoară și alte activități industriale, de aprovizionare tehnico-materială, de comerț exterior, de învățământ, social-culturale, precum și alte activități în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate Regia autonomă „Cinerom” exercită următoarele atribuții principale:

a) stabilește măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătățirii calității creației și producției de filme, prelucrării peliculei cinematografice, prestațiilor și lucrărilor, utilizării și gospodăririi raționale a mijloacelor economice, precum și a îmbunătățirii tehnologiilor de lucru în toate activitățile;

b) fundamentează cheltuielile de creație și producție, prețurile de livrare ale filmelor, prelucrării peliculei și celorlalte lucrări și prestații de servicii cinematografice și face propuneri pentru aprobarea nivelului subvențiilor necesare pentru completarea resurselor de finanțare a producției naționale de filme; întocmește documentațiile necesare pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;

c) pregătește și negociază volumul producției de realizat și contractarea acesteia cu Regia autonomă „Româniafilm” și alți beneficiari, în condițiile asigurării resurselor și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import;

d) elaborează studii și programe privind nivelul și ritmul de dezvoltare în perspectivă a producției de filme și prelucrării peliculei cinematografice și retehnologizarea instalațiilor din unitățile sale;

e) coordonează activitatea de organizare a producției și a muncii; stabilește și aprobă norme privind activitatea tehnică, de programare a producției, de contabilitate și financiară, normele de muncă, normativele și numărul de personal, funcțiile și meseriile necesare, precum și introducerea de funcții noi în concordanță cu trecerea la economia de piață;

f) asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune pe bază de contracte cu alte unități a noilor obiective, în conformitate cu programele aprobate de consiliul de administrație;

g) avizează tipurile și caracteristicile tehnico-economice ale instalațiilor complexe și aparaturii ce urmează a fi importate sau ale mașinilor și instalațiilor unicate ce urmează a fi procurate din țară sau din străinătate pentru producția de filme sau prelucrarea peliculei;

h) coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații ale instalațiilor și agregatelor din dotarea unităților în vederea menținerii capacităților de producție în condiții bune de funcționare și de realizare a eficienței economice;

i) asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii și a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și controlează modul de realizare a acestora;

j) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, mecanic și energetic, și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie în unitățile subordonate;

k) coordonează activitatea de transporturi cu mijloacele auto și a mașinilor speciale pentru producția de filme și prelucrarea peliculei;

l) exercită atribuțiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea și aplicarea tarifelor și prețurilor în domeniile sale de activitate;

m) organizează, îndrumă și coordonează activitatea de calificare și perfecționare profesională și specializare a personalului;

n) întocmește și execută, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie, analiza executării acestuia și efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligațiile față de stat; stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

o) aprobă casarea fondurilor fixe în cadrul competențelor stabilite de lege;

p) urmărește rezultatele cercetărilor științifice obținute și valorificarea acestora; organizează activitatea de documentare tehnică specifică producției de filme și prelucrării peliculei și asigură informarea unităților subordonate cu privire la tendințele progresului tehnico-științific pe plan național și mondial; editează publicații și lucrări privitoare la probleme de producție specifice activităților pe care le desfășoară; face propuneri privind standardele de stat;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal din unitățile componente;

s) organizează și coordonează activitatea de cooperare economică, artistică și tehnico-științifică cu Regia autonomă a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm”, cu alte societăți comerciale în domeniul cinematografiei și cu organe centrale și instituții specializate din țară și străinătate; asigură aplicarea prevederilor din diversele convenții și acorduri internaționale în domeniul producției de filme și prelucrării peliculei cinematografice și controlează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din această activitate;

t) întocmește propuneri de acte normative și alte acte prevăzute de lege privind activitatea de creație și producție cinematografică și de prelucrare a peliculei;

ț) efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură;

u) în activitatea ce o desfășoară, Regia autonomă „Cinerom” exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Cinerom” are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor subunităților din structură, care urmează să fie reevaluat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, valoarea inițială fiind de 63.452 mii lei.

Art. 7. - Regia autonomă „Cinerom” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura Regiei autonome „Cinerom”

Art. 8. - Regia autonomă „Cinerom” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea unor subunități noi. Gradarea acestor subunități se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

De asemenea, regia stabilește relațiile unităților în cadrul acesteia și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 9. - Unitățile din structura regiei autonome prevăzute la art. 3 lit. a)-d) au competențele unităților cu personalitate juridică, cu următoarele limitări:

 • nu întrețin relații directe cu bugetul statului;
 • documentațiile pentru obținerea de subvenții se pot promova numai prin regia autonomă;
 • nu pot încheia direct operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Toate subunitățile răspund în fața consiliului de administrație al Regiei autonome „Cinerom” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 11. - Atribuțiile subunităților se stabilesc prin regulamente întocmite de acestea și aprobate de consiliul de administrație al Regiei autonome „Cinerom”.

Art. 12. - Subunitățile sunt conduse de un comitet director, numit de consiliul de administrație al regiei. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al Regiei autonome „Cinerom”.

Art. 13. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” are în structură: direcții, servicii, birouri și compartimente de muncă. Normele de structură, cât și atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei autonome.

V. Organele de conducere ale Regiei autonome „Cinerom”

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome de creație și producție cinematografică „Cinerom” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul director.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește de președintele Centrului Național al Cinematografiei și este compus din 15 membri, după cum urmează:

 • directorul general al „Cinerom” - președinte;
 • un reprezentant al Centrului Național al Cinematografiei;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • directori ai subunităților, personal de specialitate artistică de producție, ingineri, tehnicieni, juriști și alți specialiști din unitățile regiei - membri.

La ședințele consiliului de administrație pot fi invitați și reprezentanți ai salariaților.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 16. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de patru ani. Jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Consiliul de administrație poate propune Centrului Național al Cinematografiei înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și completarea locurilor vacante ivite din diferite motive în cursul perioadei de patru ani. Membrul ce se va numi va funcționa numai până la împlinirea acestei perioade.

Completarea locurilor vacante ivite se va face cu persoane din aceeași categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație, aceștia primesc o indemnizație al cărui cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, care se plătește independent de orice alte drepturi de salariu.

Art. 18. - Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru interesele regiei și cel puțin o dată pe lună. El este convocat de președintele consiliului, care hotărăște ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii consiliului.

Art. 19. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 20. - Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de un vicepreședinte ales de consiliul de administrație.

Președintele Centrului Național al Cinematografiei participă, ori de câte ori consideră că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 21. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența majorității simple a membrilor săi.

Dacă nu este îndeplinită această majoritate simplă, reuniunea consiliului de administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

Art. 22. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc s-au particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 23. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

 1. aprobă structura organizatorică și funcțională a „Cinerom”, regulamentul propriu de organizare și funcționare și al comitetului director;
 2. aprobă programul anual al producției de filme, al prelucrării peliculei cinematografice și coproducțiilor și prestărilor de servicii cinematografice în corelare cu cerințele Regiei autonome a distribuirii și exploatării filmelor „Româniafilm” și a beneficiarilor din țară și străinătate;
 3. avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se aprobă potrivit legii și asigură execuția sa, repartizează între sectoarele de activitate ale regiei bugetul de venituri și cheltuieli după aprobarea acestuia;
 4. analizează bilanțul și contul de profit și pierderi anual și le înaintează, pentru a fi aprobate, Ministerului Economiei și Finanțelor;
 5. aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului;
 6. defalcă subvențiile primite de la bugetul statului pentru completarea surselor de finanțare a producției naționale de filme, potrivit legii;
 7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
 8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu; aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile și imobile, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli cu întreținerea sunt nejustificate, în condițiile legii;
 9. propune președintelui Centrului Național al Cinematografiei proiecte de acte normative și modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
 10. aprobă înființarea, desființarea, structura organizatorică și gradarea unităților subordonate în cadrul regiei și cu terți, în domeniile tehnic, economic, comercial, financiar, contabil, administrativ, juridic și altele; aprobă competențele și atribuțiile unităților subordonate;
 11. aprobă constituirea unor fonduri speciale de care are nevoie pentru mersul normal al producției de filme sau prelucrării peliculei cinematografice;
 12. aprobă utilizarea fondului valutar pe unitățile regiei;
 13. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;
 14. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;
 15. avizează propunerile de concesionare, potrivit legii;
 16. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 17. stabilește și aprobă competența pentru angajarea, numirea și ieșirea din funcție a personalului, nivelurile de salarizare în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 18. exercită orice alte atribuții ce-i revin din prevederile legale și din regulamentul de organizare și funcționare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe;
 19. anual, prezintă Centrului Național al Cinematografiei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 24. - Directorul general al Regiei autonome „Cinerom” este numit prin dispoziția președintelui Centrului Național al Cinematografiei și are următoarele atribuții și competențe principale:

 • asigură conducerea curentă a regiei ajutat de vicepreședinte și comitetul director;
 • dispune și controlează executarea hotărârilor consiliului de administrație;
 • aprobă angajarea și concedierea personalului din aparatul propriu și numește prin decizie conducătorii unităților subordonate; deleagă competențe de personal conducătorilor unităților subordonate;
 • reprezintă interesele regiei în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 • exercită orice alte atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 25. - Directorul general, care este și președintele consiliului de administrație, poate delega o parte din atribuțiile sale vicepreședintelui. Acesta îl înlocuiește, în lipsă, pe președintele consiliului, pe bază de delegație primită în acest scop din partea acestuia.

Art. 26. - Comitetul director este compus din președintele consiliului de administrație, respectiv directorul general al „Cinerom”, vicepreședintele și directorii din aparatul propriu al regiei.

Art. 27. - Comitetul director se numește de consiliul de administrație al regiei și își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și are următoarele atribuții principale:

 • examinează și avizează toate problemele care se supun hotărârii consiliului de administrație și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia;
 • aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură și a tranzacțiilor comerciale și financiare în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație;
 • analizează și își însușește proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru întreaga activitate;
 • examinează și avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administrație;
 • exercită orice atribuții ce-i revin din reglementările legale și în orice măsuri privind activitatea regiei care-i sunt conferite de consiliul de administrație al regiei autonome.

Art. 28. - Comitetul director se întrunește săptămânal și ori de câte ori este necesar. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 29. - Regia autonomă „Cinerom” determină anual volumul total de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.

De asemenea, stabilește și propune Centrului Național al Cinematografiei nivelul anual al subvențiilor necesare de la bugetul statului în completarea surselor de finanțare a producției naționale de filme, potrivit legii.

Art. 30. - Regia autonomă „Cinerom” întocmește, anual și trimestrial, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după metodele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 31. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Cinerom” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia; plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări sociale și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate în alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit net o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri, în limita prevederilor legale.

Art. 32. - În situația în care în cursul exercițiului economico-financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia autonomă, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare, care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, și negociază nivelul dobânzilor percepute de băncile finanțatoare din sectorul de stat sau particular.

Art. 33. - Relațiile financiare de decontare între subunitățile Regiei autonome „Cinerom”, precum și cu Regia autonomă a distribuirii și exploatării filmelor „Româniafilm” se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administrație al „Cinerom” și, respectiv, Centrul Național al Cinematografiei și în conformitate cu Decretul-lege nr. 80/1990.

Art. 34. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Cinerom” se efectuează prin conturi deschise la unitățile bancare.

VII. Relațiile regiei autonome

Art. 35. - Modul de contractare a producției de filme, a volumului de prelucrare a peliculei, a prestațiilor de servicii cinematografice și a celorlalte lucrări cu caracter industrial, de defalcare a acestora pe perioade, regimul de funcționare a unităților se stabilesc prin metodologii, regulamente sau instrucțiuni aprobate de Centrul Național al Cinematografiei și potrivit competențelor prevăzute de lege.

Art. 36. - Regia autonomă „Cinerom” poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnizori pe bază de licitație publică prin orice agent economic din țară și străinătate.

Art. 37. - Subunitățile regiei își desfășoară activitatea și execută sarcinile ce le revin din competențele și împuternicirile acordate și aprobate de consiliul de administrație al acesteia și în conformitate cu tehnologiile și reglementările aprobate de Centrul Național al Cinematografiei, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 80/1990.

Relațiile subunităților din cadrul regiei precum și atribuțiile, competențele și împuternicirile acestora se stabilesc și se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

Subunitățile pot încheia contracte economice cu persoane fizice și juridice, prin delegare de competență din partea consiliului de administrație al regiei, în condițiile legii.

Art. 38. - În cazul oricăror litigii, Regia autonomă „Cinerom” se poate adresa instanțelor judecătorești, direct sau prin subunități, pe bază de delegare de competențe.

Art. 39. - În relațiile cu unitățile de producție de filme sau de prelucrarea peliculei din străinătate, regia tratează cu administrațiile acestora, direct sau prin subunități, pe bază de delegare de competențe.

Art. 40. - Gestiunea Regiei autonome „Cinerom” este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul activității de producție, tehnic, protecția muncii și altele specifice, atât la nivelul regiei cât și la nivelul unităților subordonate, se va efectua de către organe proprii specializate.

Controlul economico-financiar la unitățile subordonate se execută de organele de control ale regiei, constituite potrivit dispozițiilor legale.

Unele unități importante stabilite de către consiliul de administrație pot avea și aparat propriu de control financiar.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 41. - Întreg personalul Regiei autonome „Cinerom” este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin statut se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor profesionale, atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • drepturile și îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare, de premiere și participare la profituri;
 • sistemul de pensionare;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).
IX. Dispoziții finale

Art. 42. - Regia autonomă de creație și producție cinematografică „Cinerom” respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale și specifice.

Art. 43. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa Nr. III

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm” București
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Româniafilm” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 2. - Sediul central al Regiei autonome „Româniafilm” este în municipiul București, str. Iulius Fucik nr. 25, sector 2.

Regia autonomă „Româniafilm” are în componență următoarele categorii de unități și subunități:

a) unități cu autonomie limitată, denumite filiale județene de exploatare a filmelor, prevăzute în anexa nr. VII;

b) unități fără personalitate juridică, cum sunt: oficiile teritoriale de difuzare a filmelor, cinematografe proprii în București, Constanța și Pitești, laboratorul pentru subtitrarea filmelor, realizarea copiilor de filme și expedierea lor în rețeaua cinematografică, redacția de publicații, tipografie și școala de calificare a personalului.

Modalitatea de constituire a filialelor și unităților fără personalitate juridică, relațiile dintre ele și relațiile acestora cu regia sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Regia autonomă a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm” are următorul obiect de activitate:

3.1. distribuția filmelor românești în străinătate și a filmelor străine în România;

3.2. exploatarea filmelor prin cinematografele din municipii, orașe și alte localități, în săli proprii și închiriate; gestionarea întregului fond de copii de filme din producția națională și străine ce se difuzează în unitățile cinematografice, indiferent de subordonarea acestora;

3.3. distribuția filmelor românești și străine pe bază de contracte încheiate cu alte persoane juridice și fizice pentru difuzarea filmelor la televiziune, ori în săli proprii sau închiriate de către acestea;

3.4. finanțarea creației și achiziționarea producției naționale de filme de ficțiune, documentare, științifice și de animație destinate difuzării în rețeaua cinematografică, realizate de studiourile de creație și de producție subordonate Centrului Național al Cinematografiei, în limita resurselor prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

3.5. realizarea importului și exportului de filme, cu excepția filmelor de televiziune, precum și a importului de materiale, piese de schimb și utilaje pentru rețeaua cinematografică aparținând Regiei autonome „Româniafilm”;

3.6. elaborarea de studii de sociologia spectacolului cinematografic și de marketing;

3.7. asigurarea fondului de copii de filme pe 35 mm (70 mm) și 16 mm și programarea exploatării acestora în rețeaua cinematografică;

3.8. asigurarea multiplicării și difuzării pentru public a videocasetelor conținând filme cinematografice;

3.9. dezvoltarea rețelei cinematografice prin construcția de noi cinematografe, modernizarea sălilor existente și dotarea cu aparatură modernă de proiecție;

3.10. cercetarea și proiectarea în domeniul său de activitate;

3.11. protejarea și sprijinirea difuzării în rețeaua cinematografică a filmelor din producția națională;

3.12. programarea difuzării în rețeaua cinematografică proprie, în cadrul spectacolului cu filmul artistic de lung metraj, a filmelor documentare produse de Studioul cinematografic „Sahia-Film”;

3.13. asigurarea aprovizionării tehnico-materiale a rețelei cinematografice, aparținând regiei „Româniafilm”, cu materiale, piese de schimb și utilaje din import și din țară;

3.14. organizarea de bufete în holurile cinematografelor pentru servirea spectatorilor și de activități de divertisment (jocuri mecanice și electronice etc.);

3.15. executarea, prin unitățile componente, de lucrări de reparații și prestări de servicii cu specific cinematografic și alte activități pentru populație, agenți economici, instituții publice și alte persoane juridice;

3.16. pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului de specialitate din rețeaua cinematografică;

3.17. editarea și difuzarea materialelor publicitare și publicațiilor specifice domeniului său de activitate;

3.18. controlul activității videotecilor autorizate să organizeze spectacole publice cu filme cinematografice înregistrate pe videocasete.

Art. 4. - În realizarea obiectului său de activitate, Regia autonomă „Româniafilm” exercită următoarele atribuții principale:

4.1. stabilește repertoriul cinematografic al filmelor din producția națională și străine destinate exploatării în rețeaua cinematografică; asigură fondul de copii de filme și distribuirea lor în rețeaua cinematografică în vederea realizării programelor de activitate ale acesteia, în condițiile utilizării și gospodăririi raționale și eficiente a mijloacelor economice pe care le are la dispoziție. Distribuția filmelor în premieră în București se va face concomitent în cinematografele proprii ale regiei și cele ale Centrului Național al Cinematografiei, iar în orașele Constanța și Pitești, alternativ;

4.2. încheie contracte cu studiourile de creație și studiourile de producție care aparțin de Centrul Național al Cinematografiei, pentru finanțarea creației și achiziționarea producției naționale de filme de ficțiune, documentare, științifice și de animație destinate exploatării în rețeaua cinematografică, în limita resurselor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat; recepționează filmele realizate de studiourile de creație și studiourile de producție, în baza contractelor încheiate;

4.3. participă la tratativele purtate de studiourile de creație și studiourile de producție cu partenerii externi pentru încheierea de contracte de coproducție, ca parte contractantă;

4.4. prospectează piața externă în vederea realizării exportului filmelor din producția națională și importul de filme străine pentru difuzarea în rețeaua cinematografică, încheind contracte cu partenerii externi; asigură livrarea la export a filmelor contractate și recepționează filmele achiziționate din străinătate;

4.5. elaborează studii de sociologia spectacolului cinematografic și de marketing;

4.6. asigură difuzarea pentru public, prin unitățile proprii și alte persoane fizice și juridice autorizate, a videocasetelor conținând filme cinematografice;

4.7. elaborează studii și programe de dezvoltare în perspectivă a rețelei cinematografice, aparținând regiei „Româniafilm”, modernizarea sălilor existente, retehnologizarea instalațiilor de proiecție și sonorizarea din sălile de cinematograf;

4.8. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune, pe bază de contracte cu alte unități, a noilor obiective în conformitate cu programele aprobate de consiliul de administrație;

4.9. asigură, prin compartimentele sale funcționale, finanțarea lucrărilor de investiții-construcții; urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective;

4.10. coordonează activitatea de organizare a muncii și desfășurarea spectacolelor cinematografice, stabilește și aprobă norme privind activitatea tehnică, metodologia difuzării filmelor, de contabilitate și financiară, normele de muncă, normativele și numărul de personal, funcțiile și meseriile necesare, precum și introducerea de funcții noi în concordanță cu trecerea la economia de piață;

4.11. avizează din punct de vedere tehnic proiectarea și amplasarea cinematografelor, a sălilor cu funcțiuni polivalente destinate și spectacolelor cinematografice, stabilirea capacității acestora, precum și funcționarea cinematografelor pe bandă de 35 mm (70 mm) și a grădinilor de cinematograf, indiferent de subordonare;

4.12. exercită, prin personalul propriu, un control permanent pe linia realizării tuturor lucrărilor de întreținere și reparații a sălilor de cinematograf și a instalațiilor, aparaturii și mobilierului din dotarea acestora, în vederea menținerii nivelului de confort și de vizionare a spectacolelor cinematografice;

4.13. organizează și execută, prin organele proprii, specializate, controlul activității de difuzare a filmelor și economico-financiară;

4.14. întocmește lucrările privind stabilirea necesarului de materii prime, materiale, piese de schimb și utilaje și balanțele materiale, pe care le înaintează Centrului Național al Cinematografiei în vederea obținerii repartițiilor;

4.15. asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii și a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și controlează modul de realizare a acestora;

4.16. organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, mecanic și energetic, și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie;

4.17. pregătește elementele necesare și fundamentează cheltuielile de distribuție și difuzare, nivelul locației pentru închirierea filmelor și nivelul fondurilor pentru finanțarea și achiziționarea producției naționale de filme, realizată în unitățile subordonate Centrului Național al Cinematografiei;

4.18. exercită atribuțiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea și aplicarea tarifelor și prețurilor în domeniul său de activitate;

4.19. organizează, îndrumă și coordonează activitatea de calificare, perfecționare profesională și specializare a personalului din domeniul său de activitate;

4.20. întocmește și execută, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie; stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

4.21. efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligațiile către stat;

4.22. aprobă casarea fondurilor fixe, potrivit competențelor stabilite de lege;

4.23. elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților componente;

4.24. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

4.25. elaborează proiecte de acte normative și alte acte prevăzute de lege, privind activitatea de distribuție și difuzare a filmelor;

4.26. efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unitățile specializate de comerț exterior;

4.27. exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

III. Patrimoniul

Art. 5. - Regia autonomă „Româniafilm” are un patrimoniu net de 919.633 mii lei, constituit prin însumarea patrimoniului unităților din structură, pe baza bilanțului la 30 iunie 1991.

Patrimoniul regiei va fi definitivat în termen de 30 de zile și va fi reevaluat conform legii.

Art. 6. - Regia autonomă „Româniafilm” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectivului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 7. - Regia autonomă „Româniafilm” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea filialelor și unităților subordonate. Gradarea filialelor și unităților se aprobă de consiliul de administrație al regiei în conformitate cu metodologiile generale sau specifice.

De asemenea, regia stabilește relațiile unităților componente și filialelor în cadrul acesteia și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, financiare, administrative, de personal și altele.

Modul de organizare și structura conducerii filialelor și unităților componente ale regiei se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 8. - Filialele subordonate regiei autonome au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări:

8.1. nu întrețin relații directe cu bugetul statului;

8.2. documentațiile pentru obținerea creditelor și subvențiilor se pot promova numai prin regia autonomă;

8.3. nu pot efectua direct operațiuni de comerț exterior.

Art. 9. - Filialele și unitățile fără personalitate juridică răspund în fața consiliului de administrație al regiei de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de activitate.

Art. 10. - Filialele sunt conduse de un comitet director. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei. Numirea comitetului director al filialelor se face de președintele consiliului de administrație al regiei.

Art. 11. - Regia autonomă „Româniafilm” are în structură: direcții, servicii, oficii, birouri și compartimente de muncă. Normele de structură cât și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Atribuțiile unităților subordonate se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliul de administrație al regiei.

V. Organele de conducere ale regiei autonome „Româniafilm”

Art. 13. - Conducerea regiei autonome „Româniafilm” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul director.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin dispoziția președintelui Centrului Național al Cinematografiei și este compus din 15 membri, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei „Româniafilm” - președinte;
 • reprezentantul Centrului Național al Cinematografiei;
 • reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • personal de specialitate, ingineri, tehnicieni, economiști și juriști din domeniul de activitate al regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot fi invitați și reprezentanți ai salariaților.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Consiliul de administrație poate propune Centrului Național al Cinematografiei înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul ce se va numi va funcționa numai până la îndeplinirea acestei perioade.

Numirea membrilor noi pentru completarea locurilor vacante ivite și înlocuirea membrilor necorespunzători se vor face cu menținerea structurii pe categorii de membri din componența consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte, concomitent, din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație, aceștia primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, care se plătește independent de orice alte drepturi de salarii.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori interesele regiei o cer și cel puțin o dată pe lună. El este convocat de președintele consiliului, care hotărăște ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii consiliului.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 19. - Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președinte iar, în lipsa acestuia, de un vicepreședinte ales de consiliul de administrație.

Președintele Centrului Național al Cinematografiei participă, ori de câte ori consideră că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 20. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența majorității simple a membrilor săi.

Dacă nu este îndeplinită această majoritate simplă, reuniunea consiliului de administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

Art. 21. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugeri cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 22. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

22.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Româniafilm”, regulamentul propriu de organizare și funcționare și al comitetului director;

22.2. aprobă repertoriul cinematografic și programul anual de venituri din activitatea de distribuție și difuzare a unităților componente;

22.3. avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se aprobă potrivit legii și asigură execuția sa; repartizează, pe unitățile componente, bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia;

22.4 avizează propunerile pentru fondul anual destinat finanțării creației și achiziționării filmelor din producția națională produse de studiourile de creație și studiourile cinematografice, pe care le înaintează Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobare;

22.5. analizează bilanțul și contul de profit și pierderi anual și le înaintează Centrului Național al Cinematografiei pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor;

22.6. aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului. Prezintă Centrului Național al Cinematografiei propunerile de alocații de la bugetul statului pentru a fi aprobate de Guvern;

22.7. aprobă volumul maxim al creditelor bancare și modul de rambursare al acestora;

22.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, cu o valoare de maximum 10 milioane lei;

22.9. aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiții, tranzacții financiare, vânzări sau închirieri de bunuri mobile și imobile care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli de întreținere sunt nejustificate, în condițiile legii;

22.10. aprobă înființarea, desființarea, structura organizatorică și gradarea unităților, relațiile unităților componente în cadrul regiei și cu terții, în domeniile tehnice, economice, difuzare, financiar-contabil, aprovizionare, administrativ, juridic și altele; aprobă competențele și atribuțiile unităților componente;

22.11. aprobă competențele și atribuțiile direcțiilor, serviciilor, oficiilor, birourilor și compartimentelor din structura regiei;

22.12. prezintă Centrului Național al Cinematografiei propuneri de constituire a unor fonduri speciale de care are nevoie regia pentru bunul mers al activității de distribuire și difuzare a filmelor, a căror aprobare intră în competența Centrului Național al Cinematografiei și a Ministerului Economiei și Finanțelor;

22.13. aprobă utilizarea fondului valutar alocat;

22.14. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei în condițiile legii;

22.15. prezintă Centrului Național al Cinematografiei propunerile pentru tarifele de intrare la cinematografe, tarife de locație pentru închirierea filmelor, tarife pentru proiectarea în cinematografe a diapozitivelor și filmelor de reclamă și alte prețuri și tarife;

22.16. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibru financiar;

22.17. aprobă propunerile de concesionări, închirieri și locații de gestiune, potrivit legii;

22.18. prezintă Centrului Național al Cinematografiei propuneri de acte normative și modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;

22.19. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

22.20. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

22.21. stabilește și aprobă competențe pentru numirea, angajarea și eliberarea din funcție a personalului și nivelurile de salarizare, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

22.22. exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul său de organizare și funcționare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;

22.23. trimestrial și anual, prezintă Centrului Național al Cinematografiei un raport asupra activității desfășurate în perioada expirată și asupra programului de activitate pe perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al regiei autonome „Româniafilm” este numit prin dispoziție a președintelui Centrului Național al Cinematografiei și are următoarele atribuții și competențe principale:

23.1. asigură conducerea curentă a regiei, ajutat de comitetul director;

23.2. dispune și controlează executarea hotărârilor consiliului de administrație;

23.3. aprobă angajarea și concedierea personalului din aparatul propriu al regiei și numește, prin decizie, conducătorii unităților subordonate; delegă competențe de personal conducătorilor unităților subordonate;

23.4. aprobă, în condițiile legii, angajarea de specialiști pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări și alte asemenea, necesare regiei;

23.5. aprobă funcționarea de comitete de direcție la unitățile din subordine;

23.6. aprobă, la propunerea comitetului director, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru activitatea de distribuire și difuzare a filmelor, precum și în domeniul tehnic, financiar-contabil, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;

23.7. aprobă trimiterea de delegați în străinătate pentru acțiuni de comerț exterior și alte acțiuni de interes pentru regie;

23.8. exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date potrivit reglementărilor în competența altor organe.

Art. 24. - Directorul general poate delega parte din atribuțiile sale directorilor din aparatul propriu al regiei sau altor membri ai consiliului de administrație.

Art. 25. - Comitetul director este compus din directorul general și directorii din aparatul propriu al regiei.

Art. 26. - Comitetul director se numește de președintele consiliului de administrație și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație și are următoarele atribuții principale:

26.1. examinează și avizează toate problemele care se supun hotărârii consiliului de administrație și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia;

26.2. aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură și a tranzacțiilor comerciale și financiare în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație;

26.3. analizează și își însușește proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu specifice activității regiei (distribuire, difuzare, tehnice, financiar-contabile și altele), care se aprobă de către președinte;

26.4. stabilește competențele și condițiile de concesionare, închiriere și locația gestiunii unor activități și bunuri de către unitățile subordonate;

26.5. examinează și avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administrație;

26.6. execută orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul său de organizare și funcționare și aprobă orice măsuri privind activitatea regiei, care îi sunt conferite de consiliul de administrație și de președinte.

Art. 27. - Comitetul director se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Hotărârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 28. - Regia autonomă „Româniafilm” determină anual volumul total al veniturilor de realizat, cheltuielile totale de efectuat {pentru realizarea spectacolelor cinematografice, finanțarea creației și achiziționarea producției naționale de filme, importul de filme, copiile de filme pentru difuzarea în țară și la export etc.) și impozitul pe profit datorat bugetului statului, conform legii.

Regia autonomă „Româniafilm” aprobă bugetele și execuția acestora la unitățile subordonate.

Art. 29. - Regia autonomă „Româniafilm” beneficiază de alocații de la buget pentru completarea surselor de finanțare a investițiilor pentru construcții noi de cinematografe și modernizări de săli existente. Cuantumul anual al alocațiilor bugetare se determină pe baza programului de investiții, a resurselor proprii de finanțare ale regiei și a creditelor bancare pentru obiectivele de investiții și se înaintează Centrului Național al Cinematografiei în vederea obținerii aprobării Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 30. - Regia autonomă „Româniafilm" întocmește anual și trimestrial bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după instrucțiunile stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 31. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, regia autonomă „Româniafilm” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sursele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului, precum și pentru cointeresarea prin premiere sau alte forme a acestuia, plata impozitelor, taxelor, cotelor de asigurări și securitate socială și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Consiliul de administrație al regiei poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit net, o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri, în limita prevederilor legale.

Art. 32. - În situația în care, în cursul exercițiului economico-financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare, care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, și negociază nivelul dobânzilor percepute de băncile finanțatoare din sectorul de stat sau particular.

Art. 33. - Relațiile financiare între unitățile subordonate și Regia autonomă „Româniafilm” se stabilesc prin reglementările aprobate de consiliul de administrație.

Art. 34. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Româniafilm” se efectuează prin conturi deschise la unități bancare.

VII. Relațiile regiei autonome

Art. 35. - Modul de stabilire a volumului de venituri din activitatea de distribuire și difuzare a filmelor, regimul de funcționare a unităților și subunităților se stabilesc prin metodologii, regulamente sau instrucțiuni aprobate potrivit competențelor prevăzute de lege și prezentul regulament.

Art. 36. - Pentru filmele din producția națională, realizate de studiourile de creație și studiourile cinematografice, Regia autonomă „Româniafilm” încheie cu acestea contracte de finanțare și achiziționare, cu plăți eșalonate în rate, efectuate chiar în mai multe exerciții bugetare.

Art. 37. - Pentru asigurarea fondului de filme necesar difuzării în rețeaua cinematografică, Regia autonomă „Româniafilm” poate încheia contracte de achiziții cu orice agent economic din țară și din străinătate.

Art. 38. - Unitățile subordonate regiei își desfășoară activitatea și execută sarcinile ce le revin din competențele și împuternicirile acordate de consiliul de administrație al acesteia.

Aceste unități pot încheia contracte economice cu persoane fizice și persoane juridice, prin delegare de competență din partea consiliului de administrație al regiei.

Art. 39. - Tarifele de intrare la spectacolele cinematografice se propun de Regia autonomă „Româniafilm” și se aprobă de Centrul Național al Cinematografiei.

Tarifele se stabilesc în funcție de tipul și categoria cinematografelor, precum și de genul, valoarea artistică și comercială a filmelor scoase în difuzare.

Art. 40. - În cazul oricăror litigii rezultate din relațiile contractuale, Regia autonomă „Româniafilm” se poate adresa instanțelor judecătorești direct sau prin unitățile subordonate, pe bază de delegare de competență.

VIII. Controlul activității

Art. 41. - Gestiunea Regiei autonome „Româniafilm” este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul activității de distribuire și difuzare a filmelor se va realiza, atât la nivelul regiei, cât și la nivelul unităților subordonate, de către organe proprii, specializate.

Controlul economico-financiar la unitățile subordonate, se execută de către organele de control ale regiei constituite potrivit dispozițiilor legale.

Unitățile subordonate au organe proprii de control gestionar pentru verificarea activității subunităților.

IX. Dispoziții referitoare la personal

Art. 42. - Personalul Regiei autonome „Româniafilm” de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor regulamentului și instrucțiunilor specifice aprobate de consiliul de administrație.

Prin regulamente și instrucțiuni se vor prevedea, cel puțin:

 • sistemul de admitere în serviciu, promovarea și ieșirea din serviciu, autorizarea pe post;
 • drepturile și îndatoririle salariaților;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de premiere și participare la profit;
 • sistemul de pensionare;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului (trimiteri la odihnă și tratament, gratuități pentru intrarea la spectacole cinematografice a salariaților și membrilor lor de familie etc.).
X. Dispoziții finale

Art. 44[1]. - Regia autonomă „Româniafilm” respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale și specifice.

Litigiile regiei se rezolvă prin instanțele judecătorești de drept comun.

Art. 45. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa Nr. IV

Statutul Societății comerciale de producție și prestații în domeniul filmului „Studioul cinematografic” București - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, durata, sediul
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Studioul cinematografic” București - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și orice alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Studioul cinematografic” București - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, orașul Buftea, str. Studioului nr. 1, Sectorul agricol Ilfov.

Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială „Studioul cinematografic” București - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II
Articolul 5
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este:

 1. producția de filme pe peliculă și bandă magnetică destinată cinematografului, televiziunii și rețelei video;
 2. lucrări și servicii parțiale pentru producția de filme, constând în executarea de decoruri, mobilier, costume, recuzită, în efectuarea de operațiuni de montaj, sonorizare, înregistrări de muzică, filmări combinate, trucaje, foto, efecte pirotehnice, machiaj, perucherie, prelucrări video precum și închirieri de costume, recuzită, mobilier, aparate și echipamente cinematografice, mijloace de transport tehnologic;
 3. activități de prestări cinematografice pentru beneficiari din țară și străinătate;
 4. activități de import-export specifice pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
 5. producția auxiliară cu caracter necinematografic ca: livrări de abur industrial produs în centrala proprie termică, executarea de lucrări pentru persoane juridice și fizice în limitele capacităților de producție disponibile ale atelierelor și secțiilor de producție.

Obiectul de activitate al societății se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenți economici, persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Capitolul III
Articolul 6
Capitalul social, acțiunile

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 580.046 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 571.530 mii lei și mijloace circulante în valoare de 8.516 mii lei.

Capitalul social inițial este de 580.046 mii lei, împărțit în 116.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile emise de societate vor cuprinde următoarele mențiuni:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Registrul de evidență a acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 11
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Articolul 12
Adunarea generală a acționarilor. Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numesc directorul și adjuncții acestuia, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale comisiei de cenzori;

e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordările de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea dividendelor între acționari;

h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Societății;

l) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului, adjuncților acestuia și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Articolul 13
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 14
Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari doi secretari care vor face prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal al ședinței se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 15
Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții lor dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 16
Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit, potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Centrul Național al Cinematografiei, astfel: câte un reprezentant al Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Economiei și Finanțelor și din ingineri, economiști, juriști și alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Centrului Național al Cinematografiei un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 17
Organizarea

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 9 persoane alese din adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național al Cinematografiei.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății, iar comitetul de direcție cel puțin o dată pe săptămână.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte, Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 18
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Gestiunea societății
Articolul 19
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, compusă din 3 membri, care nu pot avea nici o altă funcție în societate.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acționa conform legii.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și prezintă consiliului de administrație rapoarte de activitate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 20
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 21
Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv statului, se face de societate, în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 22
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul societății comerciale. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național al Cinematografiei.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 23
Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 24
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 25
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 26
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 27
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX
Articolul 28
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


[modificare] Anexa Nr. V

Statutul Societății comerciale pentru realizarea de filme de animație „Animafilm” - S.A
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pentru realizarea de filme de animație „Animafilm” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și orice alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Animafilm” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, București, str. Gabroveni nr. 2, sector 3.

Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială cinematografică „Animafilm” - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II
Articolul 5
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este creația, producția și comercializarea de filme artistice de animație, filme publicitare și utilitare de animație, efectuarea de operațiuni de export-import, precum și orice alte activități care au legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate.

Obiectul de activitate al societății se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenți economici, persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Capitolul III
Articolul 6
Capitalul social, acțiunile

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 17.553 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 13.111 mii lei și mijloace circulante în valoare de 6.915 mii lei.

Capitalul social inițial este de 17.553 mii lei, împărțit în 3.510 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile emise de societate vor cuprinde următoarele mențiuni:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoare nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Registrul de evidență a acțiunilor, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 11
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Articolul 12
Adunarea generală a acționarilor. Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numesc directorul și adjuncții acestuia, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale comisiei de cenzori;

e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordările de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea dividendelor între acționari;

h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului, adjuncților acestuia și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Articolul 13
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 14
Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către un vicepreședinte, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari doi secretari care vor face prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal al ședinței se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 15
Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 16
Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit, potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 5 membri numiți, potrivit legii, de Centrul Național al Cinematografiei astfel: câte un reprezentant al Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Economiei și Finanțelor și din ingineri, economiști, juriști și alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Centrului Național al Cinematografiei un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 17
Organizarea

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 7 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea lacului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național al Cinematografiei.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății, iar comitetul de direcție, cel puțin o dată pe săptămână.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi, stabilite pe bâza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorul răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 18
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

e) stabilește tactica și strategia de marketing;

f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;

g) supune anual adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Gestiunea societății
Articolul 19
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, compusă din 3 membri, care nu pot avea nici o altă funcție în societate.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzorii supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acționa conform legii.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și prezintă consiliului de administrație rapoarte de activitate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispoziții legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 20
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 21
Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv statului, se face de societate, în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 22
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul societății comerciale. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național al Cinematografiei.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 23
Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 24
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 25
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, luate în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 26
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 27
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX
Articolul 28
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


[modificare] Anexa Nr. VI

Statutul Societății comerciale pentru producerea și executarea de diafilme și diapozitive „Ion Creangă” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, durata, sediul
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pentru producerea și executarea de diafilme și diapozitive „Ion Creangă” - S.A.

În toate facturile, actele, anunțurile, publicațiile și orice alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Ion Creangă” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, București, str. Gabroveni nr. 2, sector 3.

Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială „Ion Creangă” - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II
Articolul 5
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

 1. producția și comercializarea de diapozitive și diafilme;
 2. publicitate internă și externă prin mijloace specifice și anume: diapozitive, diafilme, foto și alte asemenea;
 3. activitate de prestări servicii în domeniul de specialitate (foto-film);
 4. activitatea comercială de import-export în domeniul respectiv;
 5. tipografie și multiplicare.

Obiectul de activitate al societății se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenți economici, persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Capitolul III
Articolul 6
Capitalul social, acțiunile

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 4.957 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 2.473 mii lei și mijloace circulante în valoare de 2.484 mii lei.

Capitalul social inițial este de 4.957 mii lei, împărțit în 991 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 iei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile emise de societate vor cuprinde următoarele mențiuni:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Registrul de evidență a acțiunilor numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație se păstrează la sediul societății, sub înregistrarea consiliului de administrație.

Articolul 8
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 11
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Articolul 12
Adunarea generală a acționarilor. Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numesc directorul și adjuncții acestuia, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale comisiei de cenzori;

e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordările de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea dividendelor între acționari;

h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului, adjuncților acestuia și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Articolul 13
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 14
Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna, dintre acționari, doi secretari care vor face prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal al ședinței se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 15
Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 16
Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit, potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 5 membri numiți, potrivit legii, de Centrul Național al Cinematografiei astfel: câte un reprezentant al Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Economiei și Finanțelor și din ingineri, economiști, juriști și alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Centrului Național al Cinematografiei un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 17
Organizarea

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 5 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național al Cinematografiei.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății, iar comitetul de direcție, cel puțin o dată pe săptămână.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorul răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 18
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, (cu excepția mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

e) stabilește tactica și strategia de marketing;

f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Gestiunea societății
Articolul 19
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, compusă din 3 membri, care nu pot avea nici o altă funcție în societate.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzorii supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acționa conform legii.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și prezintă consiliului de administrație rapoarte de activitate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de

lichidare;

 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispoziții legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 20
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 21
Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 22
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul societății comerciale. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Centrului Național ai Cinematografiei.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 23
Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 24
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face cu acordul ministerului de resort, în condițiile legii. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societății.

Articolul 25
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 26
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 27
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX
Articolul 28
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


[modificare] Anexa Nr. VII

Lista unităților din componența regiei autonome de creație și producție cinematografică „CINEROM” - București
Nr. crt. Denumirea unității reorganizate
1. Studioul de creație nr. 1
2. Studioul de creație nr. 2
3. Studioul de creație nr. 3
4. Studioul de creație nr. 4
5. Studioul de creație nr. 5
6. Baza tehnică și materială de producție cinematografică
7. Studioul de filme video
8. Laboratorul de creație pentru prelucrarea peliculei
9. Laboratorul de cercetări cinematografice


Lista unităților din componența Regiei autonome a distribuției și exploatării filmelor „Româniafilm" - București, care se reorganizează
Nr. crt. Denumirea unității existente Denumirea unității reorganizate
I. Întreprinderi cinematografice I. Filiale de exploatare a filmelor
1. Alba Alba
2. Arad Arad
3. Bacău Bacău
4. Bihor Bihor
5. Bistrița-Năsăud Bistrița-Năsăud
6. Botoșani Botoșani
7. Brașov Brașov
8. Brăila Brăila
9. Buzău Buzău
10. Caraș-Severin Caraș-Severin
11. Călărași Călărași
12. Cluj Cluj
13. Covasna Covasna
14. Dâmbovița Dâmbovița
15. Dolj Dolj
16. Galați Galați
17. Giurgiu Giurgiu
18. Gorj Gorj
19. Harghita Harghita
20. Hunedoara Hunedoara
21. Ialomița Ialomița
22. Iași Iași
23. Maramureș Maramureș
24. Mehedinți Mehedinți
25. Mureș Mureș
26. Neamț Neamț
27. Olt Olt
28. Prahova Prahova
29. Satu Mare Satu Mare
30. Sălaj Sălaj
31. Sibiu Sibiu
32. Suceava Suceava
33. Teleorman Teleorman
34. Timiș Timiș
35. Tulcea Tulcea
36 Vaslui Vaslui
37. Vâlcea Vâlcea
38. Vrancea Vrancea
II. Oficii teritoriale de difuzare a filmelor II. Oficii teritoriale de difuzare a filmelor
1. București București
2. Cluj-Napoca Cluj-Napoca
3. Iași Iași
4. Timișoara Timișoara
III. Alte unități fără personalitate juridică III. Alte unități fără personalitate juridică
1. Redacția revistei „Ecran” 1. Redacția revistei „Ecran”
2. Laboratorul Mogoșoaia de subtitrare a filmelor, realizarea copiilor de filme și expedierea lor în rețeaua cinematografică
3. Tipografie
4. Cinematografe proprii:

a) în București:

 • „Patria”;
 • „Scala”;

b) în Constanța:

 • „Dacia”;

c) în Pitești:

 • „Modern”.
 1. Nota civvic: În original lipsește art. 43.