autentificare cu OpenID
Hotărâre privind supravegherea calității produselor și serviciilor în scopul prevenirii și combaterii faptelor care pot afecta viața sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici poartă întreaga răspundere pentru calitatea produselor livrate, comercializate sau serviciilor prestate.

Pot fi oferite spre vânzare numai produsele și serviciile care nu afectează viața, sănătatea oamenilor sau animalelor, ori calitatea mediului înconjurător.

Art. 2. - În vederea protejării consumatorilor și utilizatorilor, producătorii, comercianții, importatorii și prestatorii de servicii sunt obligați:

a) să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piață sau de la beneficiar produsele la care s-a constatat, ulterior comercializării, existența unor defecte, care pot afecta viața sau sănătatea oamenilor și animalelor, ori calitatea mediului înconjurător;

b) să livreze produsele numai însoțite de „Declarația de conformitate” și, după caz, de „Buletinul de analiză” sau „Buletinul de încercări” prin care producătorul confirmă că produsul îndeplinește nivelul calitativ garantat; în cazul mărfurilor din import, confirmarea certificării din țările de origine ale produselor și serviciilor și a conținutului etichetelor se face prin grija importatorilor. Verificarea respectării condițiilor calitative se va face prin testarea acestor produse în laboratoare din țară sau străinătate, acreditate sau autorizate de către organismul național de certificare sau pe baza recunoașterii reciproce cu organismele similare din țările respective;

c) să utilizeze pentru verificarea, încercarea și atestarea calității produselor și serviciilor numai laboratoare autorizate și acreditate, precum și mijloace de măsurare, având precizia necesară, etalonate și verificate metrologic, conform prevederilor legale;

d) să oprească imediat comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative declarate sau garantate și să aplice măsurile stabilite de organele de constatare, după caz, la producători, comercianți sau importatori.

Art. 3. - Supravegherea calității produselor și serviciilor în scopul prevenirii afectării vieții sau sănătății oamenilor sau animalelor ori calității mediului înconjurător se realizează de specialiștii anume desemnați ai Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate și alți specialiști, stabiliți în condițiile legii, prin efectuarea de controale sau inspecții periodice și inopinate în locurile unde se produc, se comercializează, se încearcă, se conservă, se ambalează, se transportă, se depozitează, se instalează și se utilizează produsele sau se prestează serviciile.

Art. 4. - Oficiul de stat pentru calitate va elabora, în termen de 60 de zile, proceduri prin care se stabilesc criteriile pentru efectuarea controlului calității, prevenirea pe piață și combaterea faptelor de natură a afecta viața ori sănătatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului înconjurător, reprimarea fraudelor și falsificărilor privind calitatea produselor și serviciilor, modul de extragere și sigilare a eșantioanelor produselor în vederea trimiterii lor pentru analiză, verificări și încercări în laboratoarele acreditate sau autorizate de către Oficiul de stat pentru calitate, precum și modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare.

Art. 5. - În cazul constatării unor abateri de la caracteristicile calitative declarate sau garantate de producător sau prestator, care pot afecta viața sau sănătatea oamenilor ori animalelor sau calitatea mediului înconjurător, organul de constatare va dispune încetarea vânzării și depozitarea separată, analizarea cauzelor care au condus la abaterile constatate, măsuri de remediere a acestora și, după caz, oprirea producției.

Pentru produsele din import, la care s-au constatat deficiențe calitative, se va dispune sistarea vânzării și anunțarea importatorului, în vederea remedierii acestora și, după caz, oprirea livrărilor.

Art. 6. - În cazul jucăriilor, sculelor sau uneltelor acționate manual sau electric, precum și al tuturor bunurilor de consum electrotehnice și electronice, orice defect care prezintă pericol pentru securitatea utilizatorului în timpul funcționării se consideră foarte grav și organul de supraveghere va decide interzicerea imediată la vânzare și depozitarea separată, precum și păstrarea acestora până când organele competente vor dispune asupra modului de soluționare.

Art. 7. - Organul constatator care depistează, la vânzare, produse falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătății, falsificări sau înșelăciuni privind calitatea produselor și serviciilor va dispune oprirea comercializării acestora și este obligat să sesizeze de îndată pe procuror sau organul de cercetare penală, luând măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă. Organul constatator va proceda în același mod și cu privire la produsele avute în vedere de art. 5 și 6.

Art. 8. - În scopul protecției consumatorilor, organele de supraveghere a calității au dreptul să pătrundă în locurile în care se produc, se depozitează, se transportă sau se comercializează produsele și serviciile în cazul în care se constată că acestea afectează viața ori sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător.

Agenții economici trebuie să anunțe organele de supraveghere a calității despre toate cazurile cunoscute în care a fost afectată viața ori sănătatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului înconjurător, precum și despre cazurile în care afectarea acestora este iminentă.

Art. 9. - Contravaloarea mostrelor și eșantioanelor prelevate în cadrul acțiunii de supraveghere a calității se suportă de către producător, comerciant, importator sau prestator de servicii, după caz.

Cheltuielile de încercare și verificare a produselor și serviciilor în laboratoarele acreditate sau autorizate se suportă din bugetul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, dacă rezultatele sunt corespunzătoare, și de către agentul economic în culpă, dacă rezultatele nu sunt corespunzătoare.

Art. 10. - Organele de supraveghere a calității produselor și serviciilor vor colabora cu asociațiile pentru protecția consumatorilor, în scopul prevenirii și depistării cazurilor de fraudă sau falsificare a calității produselor și serviciilor și vor aduce la cunoștința consumatorilor prin mass-media abaterile constatate.

Art. 11. - Personalul împuternicit să efectueze supravegherea calității produselor răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnico-economice și comerciale de care ia cunoștință în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art. 12. - Producătorii, importatorii, comercianții și prestatorii de servicii răspund pentru orice deficiență privind calitatea produselor sau serviciilor, apărute din vina lor, în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate a acestora, dacă afectează viața, sănătatea oamenilor sau animalelor ori calitatea mediului înconjurător.

Art. 13. - Producătorii, importatorii și comercianții răspund și în cazurile în care livrează produse, gratuit, cu preț redus, le închiriază sau le distribuie sub alte forme, dacă acestea prezintă abateri față de parametrii calitativi declarați sau garantați. Aceeași responsabilitate o au și prestatorii de servicii.

Art. 14. - La vânzarea produselor comercianții au obligația să informeze pe cumpărători asupra termenelor de garanție, de valabilitate sau a duratei de utilizare, precum și asupra principalelor caracteristici calitative ale acestora, efectuând și eventualele probe de funcționare necesare.

Art. 15. - Se interzice producătorilor, importatorilor și comercianților livrarea sau comercializarea de mărfuri care nu poartă pe produs, pe etichetă sau pe ambalaj informații de recunoaștere-identificare, ca: marca producătorului, denumirea produsului, principalele caracteristici calitative de referință, data fabricației, termenele de garanție conform documentațiilor tehnice și reglementărilor legale.

Art. 16. - Producătorii vor înscrie în buletinele de analiză și încercări, eliberate de laboratoarele proprii, numai rezultate reale, iar prestatorii de servicii vor confirma, prin documente specifice, calitatea corespunzătoare a serviciilor prestate.

Art. 17. - Bunurile de folosință îndelungată se vând însoțite de „Certificat de garanție”, „Carte tehnică” sau, după caz, de „Instrucțiuni de folosire”, redactate, în limba română, la nivel accesibil și pentru nespecialiști, care vor cuprinde principalele caracteristici ale produsului, condiții de instalare, exploatare, întreținere, data fabricației, termen de garanție și eventualele riscuri ce pot apărea în urma nerespectării acestor instrucțiuni.

Art. 18. - Urmărirea aplicării prevederilor prezentei hotărâri se face de către organele Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie șl Calitate, în cooperare cu celelalte organe de specialitate prevăzute de lege.

Art. 19. - Constituie contravenții, dacă faptele nu sunt considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează cu amendă:

a) de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la art. 2 lit. b) și c), 13 și 14;

b) de la 1.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 15 și 17.

Art. 20. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 19 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de control din cadrul Oficiului de stat pentru calitate și al organelor teritoriale ale Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, precum și de alți specialiști, potrivit legii.

Art. 21. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, plângerea se va depune și se va soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.

Art. 22. - Organele Ministerului de Interne și Gărzii financiare vor acorda sprijin organelor de supraveghere a calității produselor și serviciilor în timpul exercitării atribuțiilor, la solicitarea acestora.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.