autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice
Capitolul I
Denumirea, forma juridică și sediul

1. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice funcționează pe lângă guvern ca organ central de specialitate, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul administrației centrale de stat, în calitate de ordonator principal de credite.

2. Sediul oficiului este în municipiul București, str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate și atribuțiile

1. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice este organul central de specialitate, de analiză și control la nivel național, ce urmărește aplicarea normelor tehnice de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea calității vinurilor, băuturilor alcoolice, distilatelor, materialelor folosite în tratamentele admise de lege, prin determinări organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, potrivit metodologiei interne și internaționale în acest domeniu.

2. Activitatea de analiză și control se desfășoară la nivel național, prin sondaj, pe bază de proceduri specifice, asupra agenților economici care produc, importă și comercializează vinuri, produse pe bază de must și vin, precum și orice fel de băuturi alcoolice și materii prime pentru prepararea acestora, în concordanță cu interesele naționale și cu reglementările adoptate pe plan internațional.

3. Atribuțiile oficiului sunt următoarele:

3.1. Analizează, în laboratoare autorizate sau acreditate, proprii sau ale terților, probele ce formează obiectul său de activitate, provenite de la agenții economici din țară sau din import, eliberând buletine de analiză sau buletine de încercări, în următoarele cazuri:

a) în urma activității proprii de control;
b) la cererea agenților economici și la solicitarea consumatorilor;
c) la solicitarea organelor de stat autorizate (Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Sănătății, Poliție, Procuratură, Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate) sau a asociațiilor pentru protecția consumatorilor.

3.2. Efectuează, la cerere, expertize și contraexpertize tehnice, în caz de litigii între părți, la toate produsele prevăzute în obiectul său de activitate.

3.3. Execută, la cerere, analize complete la mostrele de vinuri și băuturi alcoolice ce urmează a fi expediate pentru prospectare la partenerii externi, la vinurile și băuturile alcoolice ce se livrează la export, precum și la mostrele de vinuri și băuturi alcoolice provenite din import.

3.4. Efectuează, la cerere, analize complete la materii prime, vinuri, produse pe bază de must și vin, rachiuri naturale și industriale, materiale oenologice, utilizând metodele de determinare (organoleptice, fizico-chimice, microbiologice etc.) prevăzute în standardele de stat și cele recomandate de Oficiul internațional al viei și vinului.

3.5. Avizează pe baza analizelor organoleptice și de laborator, din punct de vedere al încadrării în parametrii tehnici și calitativi prevăzuți în legislația vitivinicolă internă, în normele tehnice de aplicare a acesteia și în prevederile din standardele de stat și internaționale:

a) importul de vinuri, produse pe bază de must și vin, băuturi alcoolice și materii prime pentru prepararea acestora, destinate comercializării, precum și autorizațiile de import pentru aceste produse;
b) exportul de vinuri și produse pe bază de must și vin;
c) exportul de alte băuturi alcoolice;
d) calitatea materialelor de uz oenologic provenite din țară sau din import;
e) punerea în consum de noi sortimente de băuturi alcoolice sau materiale oenologice.

3.6. Previne comercializarea de vinuri și băuturi alcoolice sau prestări de servicii în domeniul său de activitate, care nu corespund cerințelor consumatorilor sau pot afecta viața ori sănătatea acestora, prin omologarea produselor, numai dacă se încadrează în prevederile standardelor obligatorii și prin supravegherea pe piață a calității acestora, potrivit legii.

3.7. Organizează periodic instruiri cu specialiștii care își desfășoară activitatea în laboratoarele de profil din țară, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, în vederea obținerii certificatelor de autorizare sau de acreditare.

3.8. Emite autorizații de funcționare a laboratoarelor de profil din țară, în funcție de dotarea lor cu aparatură specifică și încadrarea acestora cu specialiști autorizați, luând măsuri de retragere a autorizațiilor atunci când constată abateri de la metodele de determinare prevăzute în standarde.

3.9. Îndrumă și controlează activitatea tehnică a laboratoarelor de profil din teritoriu, promovând practicile oenologice și metodele de analiză nou apărute, sau cele care s-au aplicat mai puțin în țara noastră.

3.10. Organizează, la cerere, cursuri de formare și autorizare pentru aplicarea tratamentelor cu ferocianură de potasiu în vederea deferizării vinurilor cu conținut ridicat de Fe. Persoanele care au absolvit și au obținut rezultate corespunzătoare la aceste cursuri primesc autorizații care le conferă dreptul să aplice tratamentele respective.

3.11. La cererea agenților economici și a unor instituții de stat, acordă consultații tehnice în domeniul său de activitate, și recomandă soluții pentru problemele în care a fost solicitat.

3.12. Participă la elaborarea, îmbunătățirea, revizuirea și avizarea standardelor de stat și a altor reglementări în domeniul producerii vinurilor, produselor pe bază de must și vin, precum și a celorlalte băuturi alcoolice.

3.13. Are relații de colaborare cu Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație Valea Călugărească, Institutul de cercetări alimentare, Laboratorul Larex, instituțiile de învățământ superior de profil și alte organisme din domeniul său de activitate.

3.14. Participă la organizarea acțiunii pentru acordarea titlului de „degustător autorizat de vinuri”.

3.15. Sprijină și participă la organizarea de manifestări naționale și internaționale cu caracter vinicol (târguri, expoziții, concursuri, consfătuiri, simpozioane, congrese etc.).

3.16. Colaborează cu unități similare din alte țari în vederea asigurării schimbului de experiență, informații, publicații și aparatură specifică.

Capitolul III
Supravegherea calității vinului și băuturilor alcoolice. Depistarea fraudelor și falsificărilor

1. Supravegherea calității vinurilor și băuturilor alcoolice, precum și a serviciilor în domeniu pentru prevenirea și depistarea fraudelor și falsificărilor, în special a celor ce pot afecta viața ori sănătatea oamenilor, se realizează de specialiștii anume desemnați din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate și Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice, prin efectuarea de controale sau inspecții periodice și inopinate în locurile unde se produc, comercializează, încearcă, conservă, ambalează, transportă, depozitează și se utilizează vinurile și băuturile alcoolice.

2. Criteriile pentru efectuarea controlului calității vinului și băuturilor alcoolice, prevenirea și combaterea faptelor de natură a afecta viața ori sănătatea oamenilor, reprimarea fraudelor și falsificărilor privind calitatea vinurilor și băuturilor alcoolice, precum și a serviciilor în domeniu, modul de recoltare și sigilare a eșantioanelor în vederea trimiterii lor pentru analiză, verificări și încercări în laboratoarele acreditate sau autorizate de către Oficiul de stat pentru calitate, precum și modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare și a altor documente aferente se stabilesc printr-o procedură specifică întocmită de Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice pe baza metodologiei-cadru elaborată de Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate.

3. Contravaloarea mostrelor și eșantioanelor prelevate în cadrul acțiunii de supraveghere a calității se suportă de către producător, comerciant, importator sau prestator de servicii, după caz.

Cheltuielile de încercare și verificare a produselor și serviciilor în laboratoarele acreditate sau autorizate se suportă de către agentul economic în culpă, dacă rezultatele nu sunt corespunzătoare și, după caz, din bugetul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate sau al Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice, dacă rezultatele sunt corespunzătoare calitativ.

Toate prestațiile de servicii solicitate de către agenții economici se efectuează contra cost.

4. Mostrele destinate analizelor de laborator se recoltează în 3 exemplare care se sigilează, din care una rămâne la furnizor, una se utilizează pentru analize, iar una se reține la oficiu reprezentând contramostră.

Volumul unei mostre prelevate pentru analize complete de laborator este variabil în funcție de produs, de tipul ambalajului în care este îmbuteliat acesta, dar fără să depășească 1.000 ml fiecare.

Mostrele vor fi însoțite de avize de expediție. Pe baza analizelor de laborator efectuate, Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice emite buletine de analiză a căror valabilitate este în funcție de durata termenului de garanție al produsului respectiv, potrivit normelor tehnice în vigoare.

În buletinele de analiză se va specifica costul în lei sau în valută, după caz, al determinărilor efectuate conform tarifelor stabilite în condițiile legii.

Rezultatele analizelor și reclamațiilor, întemeiate, ale consumatorilor și beneficiarilor vor fi aduse la cunoștința agenților economici interesați și a consumatorilor.

Capitolul IV
Drepturile, obligațiile și răspunderile oficiului

1. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare și a unor metodologii și proceduri proprii elaborate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calității produselor și serviciilor în scopul prevenirii și combaterii faptelor care pot afecta viața sau sănătatea oamenilor ori calitatea mediului înconjurător.

2. Personalul care execută aceste activități specifice, trebuie să aibă o ținută morală ireproșabilă, să fie intransigent și incoruptibil și va răspunde de realitatea datelor înscrise în documentele încheiate și de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnico-economice și comerciale de care ia cunoștință în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

3. În cazul constatării unor abateri de la caracteristicile calitative ale vinului și băuturilor alcoolice, declarate sau garantate de producător sau prestator, care pot afecta viața sau sănătatea oamenilor, organul de supraveghere a calității din cadrul Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice va dispune încetarea vânzării și depozitarea separată, analizarea cauzelor care au condus la abaterile constatate, măsuri de remediere a acestora și, după caz, oprirea producției.

De asemenea, pentru vinul și băuturile alcoolice provenite din import, la care s-au constatat deficiențe calitative, se va dispune sistarea vânzării și anunțarea importatorului, în vederea remedierii acestora și, după caz, oprirea livrărilor.

4. În situația constatării la vânzare a unor vinuri și băuturi alcoolice falsificate sau interzise consumului, dăunătoare sănătății sau înșelăciuni privind calitatea produselor sus-menționate, precum și a serviciilor în domeniu, organul de constatare din cadrul Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice va dispune oprirea comercializării acestora, fiind obligat să sesizeze de îndată pe procuror sau organul de cercetare penală, luând măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă. Organul constatator va proceda în același mod și cu privire la constatările avute în vedere la punctul 3.

5. În scopul protecției consumatorilor, organele de supraveghere a calității vinului și băuturilor alcoolice au dreptul să pătrundă în locurile în care se produc, depozitează, transportă sau se comercializează produsele sus-menționate și serviciile în domeniu, în cazul în care se constată că acestea afectează viața ori sănătatea oamenilor.

6. Organele de supraveghere a calității vinului și băuturilor alcoolice, precum și a serviciilor în domeniu vor colabora cu asociațiile pentru protecția consumatorilor, în scopul prevenirii și depistării cazurilor de fraudă sau falsificare a calității acestor produse și serviciilor și vor aduce la cunoștința consumatorilor, prin intermediul mass-mediei, abaterile constatate.

7. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice răspunde pentru recoltarea corectă a mostrelor, în situația când această operațiune se execută de către personalul propriu, împuternicit cu supravegherea calității și de păstrarea corespunzătoare a contramostrelor, până la expirarea duratei termenului de garanție a produsului respectiv.

8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în buletinele de analiză emise, de modul de completare, interpretare a rezultatelor obținute, de concluziile și recomandările efectuate.

9. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice va prezenta, ori de câte ori situația o va impune, propuneri organelor în drept, pentru reactualizarea tarifelor privind costul serviciilor prestate, potrivit legii.

10. Veniturile ce vor fi realizate de Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice vor fi vărsate la bugetul administrației centrale de stat.

11. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice întocmește buget de venituri și cheltuieli și bilanț contabil.

Capitolul V
Structura organizatorică și conducerea oficiului

1. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice funcționează în baza structurii organizatorice prezentată în anexă[1] și a statului de funcții aprobat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor, având un număr de 45 posturi, din care 15 specialiști de profil, fondurile necesare asigurându-se anual din bugetul administrației centrale de stat.

2. În perioadele cu volum mare de activitate, Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice poate coopta colaboratori externi, iar numărul acestora se va stabili anual în funcție de volumul de operațiuni ce urmează a fi executate și de creditele bugetare acordate.

3. Activitatea oficiului este condusă de un consiliu de administrație și de inspectorul de stat șef.

Consiliul de administrație este format din 7 persoane, după cum urmează:

  • inspectorul de stat șef;
  • inspectorul de stat șef-adjunct;
  • directorul economic;
  • șeful serviciului inspecție de specialitate;
  • șeful serviciului organizare;
  • șeful serviciului omologări;
  • consilierul juridic.

4. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) organizează, conduce și controlează întreaga activitate a oficiului ce decurge din obiectul său de activitate;

b) analizează raportul anual de activitate, bugetul și bilanțul contabil al oficiului;

c) hotărăște asupra modalităților de realizare a sarcinilor ce revin oficiului;

d) face propuneri pentru stabilirea de tarife și prețuri la analizele și prestațiile de servicii efectuate, precum și pentru modificarea acestora.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea inspectorului de stat șef.

5. Inspectorul de stat șef este asimilat cu funcția de subsecretar de stat, iar inspectorul de stat șef-adjunct este asimilat cu funcția de consilier de stat, fiind numiți prin decizie a primului-ministru.

Conducerea operativă a oficiului este asigurată da inspectorul de stat șef, ajutat de inspectorul de stat șef-adjunct și directorul economic.

În asigurarea conducerii operative, inspectorul de stat șef exercită următoarele atribuții:

a) conduce întreaga activitate a oficiului, asigurând executarea hotărârilor consiliului de administrație, cu respectarea legislației în vigoare;

b) urmărește creșterea eficienței activității oficiului, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al analizelor și prestațiilor efectuate;

c) asigură exercitarea controlului și buna desfășurare a activității economico-financiare a oficiului;

d) angajează și concediază personalul și îi aplică sancțiunile disciplinare, cu respectarea prevederilor legii;

e) emite ordine și instrucțiuni, în condițiile prevăzute de lege;

f) reprezintă oficiul în relațiile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat și organizații din țară, cu organisme similare din alte țări, precum și în fața organelor jurisdicționale;

g) prezintă spre examinare consiliului de administrație proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul următor iar, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, prezintă spre aprobare raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul precedent;

h) conduce ședințele consiliului de administrație;

i) angajează oficiul pentru toate operațiunile patrimoniale, cu respectarea prevederilor legii.

6. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice funcționează pe lângă guvern ca organ central de specialitate și are nivelul de salarizare corespunzător celui prevăzut pentru ministere, celelalte organe centrale și alte instituții asimilate acestora.

7. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice are relații de colaborare cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, alte ministere și organe centrale, în realizarea atribuțiilor tehnice ce-i revin.

Capitolul VI
Dispoziții finale și tranzitorii

1. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice de pe lângă guvern este împuternicit pentru urmărirea aplicării politicii statului privind asigurarea și controlul calității vinului și băuturilor alcoolice la nivel național, în condițiile prevăzute de lege, potrivit metodologiei interne și internaționale.

De asemenea, Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice se împuternicește ca organism național de specialitate pentru organizarea și coordonarea activității de autorizare a laboratoarelor de profil din teritoriu și a experților care desfășoară activități în domeniul calității acestor produse. Totodată, Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice ca organism național de specialitate neutru, independent de furnizor și beneficiar, se împuternicește pentru organizarea și coordonarea comisiei de omologare a produselor din domeniul său de activitate.

2. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice are dreptul de a elabora norme, instrucțiuni și publicații privind practicile oenologice și metodele de analiză nou apărute sau cele care s-au aplicat mai puțin în țara noastră.

3. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice este recunoscut pe plan internațional ca organism național de specialitate de către Oficiul internațional al viei și vinului și este agreat și de Comunitatea Economică Europeană, unde are specimene de semnături pentru certificarea calității vinurilor și băuturilor alcoolice ce se livrează la export și a celor provenite din import, precum și pentru recunoașterea denumirii de origine.

4. Oficiul pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice este autorizat să perceapă taxe și tarife în lei sau valută, stabilite și aprobate în condițiile legii, pentru activitatea de eliberare a buletinelor de analiză, buletinelor de încercări, de omologare, autorizare, avizare, efectuarea de expertize și contraexpertize, verificarea unor loturi de produse, difuzarea de materiale documentare de orientare, acordarea de asistență tehnică, organizarea de instruiri de formare și perfecționare a personalului care lucrează în laboratoarele de profil din teritoriu, precum și pentru alte activități prestate în domeniu.

5. Unitățile producătoare sau prestatoare, laboratoarele de încercări și specialiștii care consideră nejustificat refuzul, după caz, al omologării ori autorizării sau retragerea acestora, se pot adresa Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate care va soluționa contestația în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

6. Urmărirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 545/1991 se realizează de către organele Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, în cooperare cu organele de specialitate ale Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice, pentru produsele din domeniul de activitate a acestuia.

7. Constatarea contravențiilor prevăzute în art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 545/1991 și aplicarea sancțiunilor se face, potrivit legii, de către persoane cu atribuții de control din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate și Oficiului pentru controlul calității vinului și băuturilor alcoolice, pentru produsele din domeniul de activitate a acestuia.

8. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, plângerea se va depune și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.

9. Organele de supraveghere a calității vinului și băuturilor alcoolice conlucrează, în timpul exercitării atribuțiilor lor, cu organele Ministerului de Interne și Gărzii Financiare.

10. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale din domeniul supravegherii calității produselor și serviciilor.

  1. Anexa se comunică celor interesați.