autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 9 septembrie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul Decretului-lege nr. 118/1990 se modifică și va avea următorul conținut:

„Decret-lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri."

2. Articolul 1, după alineatul 1, se completează cu un nou alineat, 11, având următorul conținut:

„De aceleași drepturi beneficiază și persoana care:

a) fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.”

3. Articolul 1 alineatul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile de la alin. 1 și 11 se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni."

4. Articolul 3 alineatul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 au dreptul la o indemnizație lunară de câte 200 lei, indiferent dacă sunt sau nu pensionate, pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat."

5. După articolul 12 se introduc articolele 121, 122 și 123, cu următorul conținut:

„Art. 121. - Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor județene și a municipiului București, constituite în baza art. 5 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociația foștilor deținuți politici și victime ale dictaturii din România, li se acordă o indemnizație lunară de 2.000 lei.

Indemnizațiile nu sunt impozabile și nu afectează nivelul chiriilor.

Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începând cu data constituirii acesteia, constatată prin procesul-verbal de înființare, iar pentru membrii comisiilor județene și a municipiului București, de la data avizării acestora de către comisia centrală și încetează în 90 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

Plata acestor indemnizații se face de către direcția de muncă și protecție socială, modificându-se corespunzător prevederile bugetare.

Art. 122. - Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suportă de Direcția de muncă și protecție socială a municipiului București, în limita fondurilor bugetare prevăzute.

Art. 123. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, județene sau a municipiului București cel târziu până la 31 decembrie 1991.”

Art. II. - Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cu modificările și completările prevăzute în prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 38 din 13 decembrie 1990 privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 și la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944.