autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, în materie de vize, încheiat la București la 23 iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene în materie de vize, încheiat la București la 23 iulie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene în materie de vize

Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene,
având în vedere evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, dând expresie dorinței de a le amplifica și consolida pe mai departe, în toate domeniile,
în conformitate cu principiile și prevederile Actului Final de la Helsinki și în aplicarea obligațiilor asumate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cu deosebire a celor incluse în Documentul Final al Reuniunii de la Viena privind urmările C.S.C.E.,
au convenit următoarele:
Articolul I

Cetățenii României și cetățenii Republicii Italiene, titulari de pașapoarte diplomatice valabile, pot intra și rămâne fără viză pe teritoriul celeilalte părți contractante, pentru motive de turism sau de serviciu, timp de maximum 30 de zile de la data intrării.

Articolul II

Cele două părți contractante vor acorda viza de intrare, pentru mai multe călătorii, pe toată durata misiunii sau a perioadei de lucru, pe pașapoarte diplomatice și de serviciu, pentru următoarele categorii de persoane:

a) membrii personalului diplomatic, administrativ, tehnic și de întreținere al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale celor două țări, precum și membrii familiilor lor;
b) membrii personalului centrelor culturale italiene și române constituite în baza acordurilor bilaterale, precum și membrii familiilor lor;
c) funcționarii reprezentanței comerciale a României în Italia și ai reprezentanței Institutului italian pentru comerț exterior în România, precum și membrii familiilor lor;
d) personalul domestic al celor prevăzuți la lit. a), b) și c) din prezentul articol.

Cele două părți vor decide asupra acordării vizelor de intrare persoanelor mai sus menționate, în mod normal, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data prezentării cererii.

Articolul III

Părțile contractante vor acorda vize de intrare cu mai multe călătorii, pentru o perioadă de doi ani, adoptând respectivele hotărâri în cadrul termenelor indicate în continuare pentru următoarele categorii de persoane:

a) funcționarii reprezentanțelor permanente ale TAROM în Italia și ale ALITALIA în România, precum și membrii familiilor lor, în termen de 15 zile lucrătoare;
b) angajații reprezentanțelor și societăților economice, comerciale și financiare ale celor două părți, care-și desfășoară activitatea, potrivit normelor legale, pe teritoriul celeilalte părți contractante, precum și membrii familiilor lor, în termen de 15 zile lucrătoare;
c) ziariștii români și italieni acreditați permanent în Italia și, respectiv, în România, precum și membrii familiilor lor, în termen de 30 zile lucrătoare de la notificarea desemnării lor.
Articolul IV

1. Părțile contractante vor acorda vize de intrare, cu mai multe călătorii, pentru o perioadă de un an, adoptând deciziile respective în cadrul termenelor indicate în continuare pentru următoarele categorii de persoane:

a) curieri diplomatici ai celor două țări, în termen de 2 zile lucrătoare;
b) funcționari (agenți) economico-comerciali bine cunoscuți și care efectuează vizite frecvente în cele două țări pentru afaceri, în termen de 15 zile lucrătoare;
c) ziariști romani și italieni neacreditați permanent în Italia sau România, care efectuează în cursul anului frecvente călătorii din motive profesionale în cele două țări, în termen de 10 zile lucrătoare;
d) sportivi, membri ai federațiilor afiliate la Comitetul olimpic internațional, care trebuie să participe în ambele țări la activități cuprinse în programele sportive ale federațiilor țării gazdă, în termen de 15 zile lucrătoare.

2. Părțile contractante vor acorda vize de intrare, cu mai multe călătorii, pentru o perioadă de până la un an profesorilor, lectorilor, participanților la cursurile postuniversitare, studenților, bursierilor care se deplasează dintr-o țară în alta, în baza acordurilor culturale interguvernamentale, și a căror perioada de ședere nu este mai mică de șase luni, în termen de 15 zile lucrătoare.

3. În ceea ce-i privește pe șoferii români și italieni, ai mijloacelor de transport care efectuează în mod obișnuit transporturi internaționale între cele două țări și pe conducătorii români și italieni care însoțesc vagoanele în trafic internațional pe rute feroviare convenite, părțile vor acorda vize de intrare, cu mai multe călătorii, pentru șase luni, adoptând hotărârile respective în cadrul termenului de 30 de zile lucrătoare.

Articolul V

Cele două părți vor acorda vize de intrare colective și individuale participanților la proiectele din cadrul acordului de schimburi pe linie de tineret, pe durata prevăzută în acestea, adoptând hotărârile respective în cadrul termenului de 15 zile lucrătoare.

Articolul VI

Cele două părți vor acorda vize colective și individuale de intrare de scurtă durată (până la 30 de zile), turiștilor în grup cu program organizat de agenții turistice cunoscute, oamenilor de știință și cercetătorilor, membrilor orchestrelor și corurilor, atleților, participanților la manifestări artistice, culturale și sportive cunoscute, adoptând hotărârile respective în cadrul termenului de 8 zile lucrătoare.

În același mod, cele două părți vor acorda vize de intrare ziariștilor celeilalte părți, care nu sunt acreditați permanent, dar care, din motive profesionale, trebuie să participe la evenimente de importanță deosebită din cele două țări, adoptând hotărârile respective în cadrul termenului de 2 zile lucrătoare.

Articolul VII

Următoarele categorii de persoane vor putea intra fără viză, pe teritoriul României și Italiei:

a) membrii echipajelor navelor românești și italiene, în baza articolului 10 din Acordul bilateral privind navigația maritimă, semnat la Roma la 22.05.1973;
b) membrii echipajelor companiilor aeriene TAROM și ALITALIA.

În acest caz, companiile aeriene menționate vor prezenta ambasadei celeilalte părți, anual, cu cel puțin 20 de zile înainte de primul zbor, lista membrilor de echipaje, în trei exemplare, precizându-se funcțiile acestora, numărul de pașaport sau alt document corespunzător, cum ar fi livretul de navigant sau certificatul de membru al echipajului, precum și un formular pentru viză, cu câte o fotografie fiecare. Includerea de noi membri pe lista echipajului se va face în același fel.

Dacă nu există motive contrare, membrii echipajelor incluși pe liste vor avea dreptul de acces pe calea aerului în aeroporturile principale sau de rezervă ale celeilalte părți contractante, timp de 12 luni, și de ședere în aeroporturi sau în cel mai apropiat oraș până la plecarea aceluiași zbor sau până la următorul zbor al companiei aeriene de origine, cu condiția ca aceștia să aibă pașapoarte naționale valabile sau documente echivalente și să fie incluși în declarația generală a zborului respectiv, care se predă autorităților de frontieră din aeroportul de destinație.

În cazul în care membrii echipajului aeronavelor se deplasează de la aeroportul de debarcare în cel mai apropiat oraș, reprezentantul companiei sau comandantul aeronavei trebuie să informeze autoritățile de frontieră despre acest lucru, mai înainte ca aceștia să fi părăsit zona aeroportului.

În cazul aterizării aeronavelor companiilor aeriene române și italiene pe aeroporturile de rezervă, problemele referitoare la ieșirea membrilor de echipaj pentru escală vor fi rezolvate de către autoritățile de frontieră.

Articolul VIII

1. Cele două părți sunt de acord ca nici o clauză a prezentului acord să nu poată să devină sau să fie interpretată ca derogatorie sau în orice caz condiționantă a angajamentelor derivând din acorduri multilaterale privind intrarea, șederea sau deplasarea pe propriul teritoriu al cetățenilor celeilalte părți.

2. Rămân neschimbate dispozițiile normative cu caracter general valabile în fiecare țară privind intrarea, șederea și deplasarea străinilor.

3. Dispozițiile prezentului acord nu prejudiciază dreptul celor două părți de a refuza acordarea vizelor și/sau, în orice caz, intrarea pe propriul teritoriu în urma analizei de la caz la caz.

Articolul IX

În termen de 30 de zile de la data semnării prezentului acord, părțile contractante vor efectua un schimb de câte un exemplar al pașapoartelor naționale și al livretelor de navigant. După intrarea în vigoare a prezentului acord, ori de câte ori vreuna dintre părțile contractante emite un nou tip de pașaport sau de livret de navigant, cealaltă parte trebuie să fie imediat informată în legătură cu aceasta, transmițându-i-se un exemplar al documentului respectiv.

Articolul X

1. Prezentul acord va intra în vigoare după 30 de zile de la data semnării lui.

2. Schimbul de scrisori între ministrul afacerilor externe al României și ministrul afacerilor externe al Guvernului Republicii Italiene din ziua de 23 iulie 1991 face parte integrantă din prezentul acord, cu toate efectele acestuia.

3. Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată, cu excepția denunțării ei de către una din părți, cu preaviz scris de cel puțin 6 luni.


Încheiat la București la 23 iulie 1991, în două exemplare, fiecare în limbile română și italiană, ambele texte având valoare egală.

Ministrul afacerilor externe al României
Adrian Năstase
Ministrul afacerilor externe al Guvernului Republicii Italiene
Gianni De Michelis