autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică", cu sediul în București, str. Spiru Haret nr. 12, sector 1.

Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică" are personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, rolul de minister de resort revenindu-i Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 2. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” are ca obiect de activitate editarea de: manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial, postliceal și universitar în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduse din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” este de 32.131 mil. lei[1], constituit prin preluarea activului și pasivului Editurii didactice și pedagogice, care își încetează activitatea. Patrimoniul va fi reevaluat, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Art. 4. - Conducerea Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii; regia este organizată și funcționează în conformitate cu regulamentul anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” are în structura sa colective redacționale teritoriale, la Cluj și Timișoara, și colective tehnice la Oradea și Craiova.

Art. 6. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin venituri provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, acordate potrivit legii.

Art. 7. - Personalul trecut la Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.


[modificare] Anexă

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” editează manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial, liceal, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, manuale pentru școli profesionale și de maiștri, tratate, lucrări de pedagogie, lucrări metodice, lucrări pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Art. 2. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea ei desfășurându-se pe baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” este în București, str. Spiru Haret nr. 12, sector 1.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” are următorul obiect de activitate:

4.1. editarea de manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, în limba română și în limbile minorităților naționale;
4.2. editarea de lucrări pentru învățământul preșcolar;
4.3. editarea de manuale pentru școli profesionale și de maiștri;
4.4. editarea de manuale, tratate și alte lucrări pentru învățământul superior;
4.5. editarea de lucrări metodice și de pedagogie;
4.6. editarea de lucrări pentru perfecționarea profesorilor și pentru activitățile individuale ale elevilor și studenților;
4.7. editarea de materiale grafice din domeniul mijloacelor de învățământ (planșe, hărți, atlase);
4.8. editarea de lucrări traduse din alte limbi, necesare învățământului;
4.9. activitatea de import-export de carte școlară;
4.10. asigurarea bazei materiale și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură editarea de carte școlară, de carte universitară și alte lucrări destinate învățământului, precum și orice alte materiale asociate acestora;
5.2. asigură programarea și urmărirea realizării producției de carte școlară și a lucrărilor asimilate acesteia;
5.3. asigură realizarea producției editoriale de carte școlară și a altor lucrări destinate învățământului, în concordanță cu nevoile învățământului și cu programele stabilite de Ministerul Învățământului și Științei;
5.4. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției editoriale posibil de realizat și contractarea acesteia;
5.5. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare ale produselor editoriale și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;
5.6. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare;
5.7. realizează programarea și executarea de activități tehnico-financiare, întocmirea de bugete, analiza execuției acestora, și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;
5.8. stabilește strategia de dezvoltare a editării de manuale școlare și de alte lucrări necesare învățământului;
5.9. organizează folosirea aplicării informaticii în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;
5.10. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor (de producție) specifice muncii editoriale, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;
5.11. inițiază acțiuni de cooperare științifică cu alte edituri din țară sau din străinătate;
5.12. efectuează operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii sau prin unități specializate de import-export, marketing și conjunctură.
III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” are un patrimoniu net în valoare de 32,1 milioane lei[1], conform datelor de la 31 martie 1991, care se va corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Art. 7. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de lucrările pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate, și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea redacțiilor și colectivelor tehnice din teritoriu, care nu au drept de reprezentare în numele regiei și în nume propriu.

Art. 9. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” are în structură redacții și compartimente. Normele de structură pentru redacții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 10. - Atribuțiile redacțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 11. - Conducerea Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” se asigură prin:

  • consiliul de administrație;
  • director.

Art. 12. - Consiliul de administrație se numește prin ordin de către ministrul învățământului și științei și este compus din 11 persoane, după cum urmează:

  • directorul regiei autonome „Editura didactică și pedagogică”;
  • reprezentantul Ministerului Învățământului și Științei;
  • reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor;
  • redactori șefi, director adjunct economic, șefi de compartimente, jurist și alți specialiști.

Art. 13. - Persoanele care fac parte din consiliul de administrație nu pot face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la consilii de administrație ale unor regii sau societăți comerciale cu care Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 14. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, viol, luare de mită, arestare abuzivă etc.

Art. 15. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 16. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

16.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică”;
16.2. aprobă planurile tematice de activitate și programele de producție;
16.3. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;
16.4. propune, potrivit reglementărilor în vigoare, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;
16.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare, către organele competente, spre aprobare;
16.6. stabilește și defalcă subvențiile de la bugetul de stat pe destinații;
16.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
16.8. aprobă, în condițiile legii, înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;
16.9. aprobă politica de vânzare a produselor editurii;
16.10. propune prețurile pentru produsele specifice, urmărește aplicarea acestora;
16.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
16.12. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
16.13. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;
16.14. stabilește nivelurile de salarizare a personalului, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;
16.15. aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conformi înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 19. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Învățământului și Științei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 20. - Directorul Regiei autonome „Editura didactică și pedagogică” conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 21. - Regia autonomă întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenții de la bugetul administrației centrale de stat ori poate contracta credite bancare.

Art. 22. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” își constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 23. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 24. - Relațiile comerciale dintre Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” și societățile comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial român.

Art. 25. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Art. 26. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări de servicii cu întreprinzători străini.

Art. 27. - Regia autonomă „Editura didactică și pedagogică” se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 28. - Activitatea regiei autonome va beneficia de acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și cu celelalte reglementări în vigoare.

  1. 1,0 1,1 Nota civvic.ro: Neconcordanță între suma menționată în hotărârea de guvern și cea din regulamentul de organizare și funcționare.