autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” prin preluarea activului și pasivului de la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur”, care se desființează.

Regia autonomă este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Agriculturii și Alimentației îndeplinește atribuțiile ministerului de resort în consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este în valoare de 411.594 mii lei, stabilit pe bază de bilanț contabil încheiat la 30.VI.1990, reprezentând activul și pasivul preluate de la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur” și care se va reevalua potrivit reglementărilor legale.

Art. 3. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are ca obiect de activitate:

a) cercetări științifice în domeniul patologiei animale și igienei publice sanitar-veterinare, inclusiv prin colaborare națională și internațională;

b) producerea de vaccinuri, seruri, seturi de diagnostic, reagenți, reactivi, medicamente și premixuri medicamentoase, necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale și păsări;

c) biopreparate utilizabile în medicina omului;

d) producere de animale libere de germeni;

e) asistență tehnică, metodologică, expertize și consulting;

f) specializare de personal științific și tehnic;

g) comercializarea produselor realizate, inclusiv prin cooperare economică națională și internațională, atât în țară, cât și pe piețe externe;

h) operațiuni de export-import;

i) desfacerea directă către populație de produse biologice, medicamente, reactivi și altele asemenea;

j) asistență medicală de profil pentru populație și diverși agenți economici.

Art. 4. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are în structură sucursale teritoriale, precum și biobaze care funcționează ca unități fără personalitate juridică, cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” își desfășoară activitatea potrivit legislației române și regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Conducerea Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” revine consiliului de administrație, care se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și ingineri, tehnicieni, economiști, juriști și alți specialiști în domeniul de activitate al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”.

Art. 7. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 8. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se stabilește de consiliul de administrație.

Art. 9. - Personalul care trece de la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur” la Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se consideră transferat în interesul serviciului. În cazul în care este încadrat cu salariu mai mic beneficiază de diferența până la salariul de bază avut și de sporul de vechime, după caz, pe o perioadă de 3 luni.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
unităților care se înființează în structura Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”
Nr. crt. Denumirea unității Sediul,
——————
localitatea
Județul
1. Sucursala Arad Arad, str. Ocsko Terezia nr. 2 Arad
2. Sucursala Brașov Brașov, str. Stejerișului nr. 8 Brașov
3. Sucursala Cluj-Napoca Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2 Cluj
4. Sucursala Constanța Constanța, b-dul Mamaia nr. 304 Constanța
5. Sucursala Craiova Craiova, calea Dunării nr. 35 Dolj
6. Sucursala Iași Iași, aleea M. Sadoveanu nr. 46 Iași
7. Biobaza Boja București, șos. București-Domnești, sector 6 Municipiul București
8. Biobaza Bulbucata Comuna Bulbucata Giurgiu


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” desfășoară cercetarea științifică în domeniul medicinei veterinare, producția de biopreparate, seruri, vaccinuri, seturi de diagnostic, reactivi, medicamente și premixuri medicamentoase, bioproteze utilizabile în medicina omului, producerea de animale gnotobiotice, asistență tehnică și metodologică, expertize și consulting, specializarea de personal științific și tehnic, publicații științifice, comercializarea produselor realizate integral în unitățile sale sau prin cooperare națională și internațională.

În toate actele și publicațiile, denumirea „Institutului național de medicină veterinară Pasteur” va fi urmată de mențiunea „Regie autonomă”, inițialele I.N.M.V. „Pasteur” constituind marca institutului.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia desfășurându-se în baza prezentului regulament și a legilor în vigoare.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este în municipiul București, calea Giulești nr. 333, sector 6.

Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are în structura sa subunități (sucursale teritoriale, laboratoare și colective de cercetare, secții de producție și asistență tehnică, biobaze pentru creșterea și exploatarea animalelor de laborator). Modalitatea de constituire, atribuțiile și competențele acestor unități sunt prevăzute în prezentul regulament.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are următorul obiect de activitate:

a) cercetări științifice în domeniul patologiei animale și igiena publică sanitar-veterinară, inclusiv prin colaborare națională și internațională;

b) producerea de vaccinuri, seruri, seturi de diagnostic, reagenți, reactivi, medicamente și premixuri medicamentoase necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale și păsări;

c) biopreparate utilizabile în medicina omului;

d) producerea de animale libere de germeni;

e) asistență tehnică, metodologică, expertiză și consulting;

f) specializare de personal științific și tehnic;

g) comercializarea produselor realizate, inclusiv prin cooperare economică națională și internațională atât în țară, cât și pe piețe externe;

h) operațiuni de export-import;

i) desfacerea directă către populație de produse biologice, medicamente, reactivi și altele asemenea;

j) asistență medicală de profil pentru populație și diverși agenți economici.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 5. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are un patrimoniu în valoare de 411.594 mii lei, din care mijloace fixe 310.116 mii lei și mijloace circulante 104.478 mii lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990, ce se vor corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 6. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”

Art. 7. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sau desființarea subunităților (sucursale, laboratoare, biobaze și alte asemenea subunități).

Statutul de organizare și funcționare a subunităților se aprobă de consiliul de administrație în conformitate cu metodologia specifică avizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților componente se stabilesc de către consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Sucursalele, laboratoarele și biobazele din componența Regiei autonome „Institutul național de medicină-veterinară Pasteur” nu au personalitate juridică, competențele acestora fiind stabilite de către consiliul de administrație.

Art. 9. - Sucursalele, laboratoarele și biobazele răspund în fața consiliului de administrație de exercitarea tuturor atribuțiilor conferite de acesta, prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor proprii, în condiții de eficiență economică.

Capitolul V
Organele de conducere ale Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”

Art. 10. - Conducerea Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • comitetul de direcție;
 • consiliul științific;
 • directorul general.

Art. 11. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației și este compus din 11 persoane după cum urmează:

 • director general - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • trei directori adjuncți;
 • secretar științific;
 • contabil șef;
 • șeful oficiului juridic;
 • doi șefi de laboratoare.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 13. - Membrii consiliului de administrație se numesc pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Art. 14. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la regii autonome și societăți comerciale cu care Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, ei fiind plătiți cu o indemnizație stabilită de către consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului public sau privat, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

a) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza comitetului director;

b) aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”;

c) analizează și adoptă programele de cercetare, producție, asistență tehnică, pregătire profesională, de activitate economică și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;

d) hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

e) propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este de competența altor organe;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur”. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare; adoptă orice alte măsuri organizatorice privind încadrarea strictă a cheltuielilor în venituri, inclusiv prin dimensionarea personalului la necesarul său real;

g) determină subvențiile necesare de la bugetul administrației centrale de stat pentru acoperirea eventualelor deficite;

h) stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare;

i) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

j) aprobă înstrăinarea bunurilor aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;

k) propune, negociază și, după caz, stabilește prețuri și tarife pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu prevederile legale;

l) aprobă utilizarea fondului valutar;

m) aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

n) asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

o) aprobă statutul personalului regiei și regulamentul de funcționare a consiliului științific, în condițiile prevăzute de lege;

p) stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

r) stabilește măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;

s) asigură legătura permanentă cu sindicatele din unitate sau cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a activității; invită la ședințele sale pe liderul sindical sau reprezentanți ai salariaților, desemnați de aceștia, la discutarea și luarea unor decizii privind problemele de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv;

t) ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea pagubelor rezultate din culpa salariaților sau pentru sesizarea organelor în drept, în cazul săvârșirii de fapte penale;

u) stabilește criteriile pentru repartizarea profitului, primelor și a altor drepturi bănești, în afara salariului, pentru personalul regiei, cu respectarea dispozițiilor legale;

v) aprobă propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 18. - Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administrație poate folosi în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, pe bază de contract civil, încheiat potrivit legii.

Art. 19. - Comitetul de direcție asigură conducerea operativă și este format din:

 • director general;
 • trei directori adjuncți;
 • contabil șef.

Art. 20. - Comitetul de direcție are următoarele atribuții și responsabilități:

a) repartizează sarcinile profesionale și economico-financiare pe subunitățile componente, asigurând realizarea activităților regiei în condiții de rentabilitate;

b) asigură baza materială, precum și contractarea și desfacerea producției;

c) stabilește răspunderile și competențele pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice ale regiei, cu relațiile dintre acestea, asigurând buna lor funcționare;

d) aplică măsurile stabilite de consiliul de administrație pentru paza bunurilor regiei, protecția patrimoniului și a datelor tehnico-științifice, respectarea ordinii și a disciplinei tehnologice și ierarhic administrative, făcând propuneri de sancționare a celor vinovați consiliului de administrație;

e) stabilește împuternicirile de reprezentare a regiei pentru fiecare dintre membrii săi, cu avizul consiliului de administrație.

Art. 21. - Comitetul de direcție se întâlnește decadal în ședință, la convocarea directorului general, și ia hotărâri prin vot deschis cu majoritate simplă.

Art. 22. - Consiliul științific adoptă programele de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, răspunde de realizarea acestora și de utilizarea eficientă a fondurilor bănești alocate în acest scop. Consiliul științific este subordonat consiliului de administrație, care îi stabilește competența și modul de activitate.

Art. 23. - Consiliul de administrație, comitetul de direcție, precum și consiliul științific își organizează un secretariat, în scopul publicării hotărârilor ce se adoptă cu privire la activitatea și personalul regiei în ansamblul lor.

Art. 24. - Directorul general al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este numit de consiliul de administrație cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 25. - Directorul general al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate. Directorul general poate da împuterniciri speciale de reprezentare membrilor consiliului de administrație.

Art. 26. - Directorul general al Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” are următoarele atribuții și responsabilități:

a) angajează prin semnătură unitatea în relațiile cu terții;

b) angajează și concediază personalul regiei;

c) aprobă normele privind disciplina tehnologică și administrativă din cadrul regiei;

d) emite decizii de sancționare administrativă, precum și cele de recuperare a pagubelor aduse regiei, în condițiile prevăzute de lege;

e) numește și revocă conducătorii subunităților, cu avizul consiliului de administrație;

f) semnează contractul colectiv de muncă din partea regiei.

Capitolul VI
Bugetul și administrarea acestuia. Relații financiare

Art. 27. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” determină anual volumul de venit realizat, corelat cu contractele încheiate, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului administrației centrale de stat.

Art. 28. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice - în special pentru executarea de lucrări și servicii în interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat - ministru al economiei și finanțelor, pe baza propunerii Ministerului Agriculturii și Alimentației avizate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 29. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 30. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea profesională și recalificarea salariaților, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestora, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților, menționate la alin. 1, reprezintă profitul net. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a salariaților la profit, iar restul se varsă la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 31. - În situația în care, în cursul exercițiului economico-financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activităților sale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, sau poate contracta credite bancare.

Art. 32. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor legale, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare necesare investițiilor.

Art. 33. - Pentru situații deosebite epizootologice sau de modificare a unor programe de cercetare și producție cu consecințe directe asupra volumului de venituri și cheltuieli, modificările corespunzătoare se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 34. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci. Pentru necesitățile curente regia poate efectua operațiuni de încasări și plăți, în lei și valută, prin casieria proprie, în condiții legale.

Capitolul VII
Relațiile comerciale

Art. 35. - Prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile executate de Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” se supun legilor și reglementărilor privind prețurile.

Art. 36. - Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” constituie, în timp util, stocuri de siguranță pentru produsele sale, care se înscriu în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 37. - Livrarea produselor și angajarea activității de cercetare științifică și asistență tehnică se fac pe baze contractuale; în contracte se vor stipula clauze specifice privind executarea obligațiilor și răspunderea contractuală. Livrarea unor produse și efectuarea prestațiilor se pot face direct către populație.

Capitolul VIII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 38. - Personalul Regiei autonome „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” este supus prevederilor statutului personalului aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice locurilor de muncă.

Prin statut se reglementează în principal:

 • sistemul de ocupare a posturilor, de promovare, acordarea de burse, încetarea raporturilor de muncă;
 • drepturile și obligațiile salariaților;
 • timpul de lucru;
 • sancțiuni administrative și modul lor de aplicare;
 • sistemul de recompensare.
Capitolul IX
Dispoziții finale

Art. 39. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Institutul național de medicină veterinară Pasteur” sunt de competența organelor jurisdicționale sau de arbitraj.

Art. 40. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.