autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unor înțelegeri între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind schimburile de mărfuri și plățile reciproce
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind relațiile comerciale și de plăți, Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind lichidarea creanțelor și obligațiilor reciproce în relațiile de plăți, existente la 31 decembrie 1990, semnate la București la 18 decembrie 1990, precum și schimbul de scrisori din data de 18 decembrie 1990.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind relațiile comerciale și de plăți

Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia, numite în continuare părți,
așezând la baza relațiilor economice bilaterale principiile deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc,
pornind de la importanța deosebită a comerțului exterior și a altor forme de cooperare economică internațională, ca factori de dezvoltare economică și socială,
dorind să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea armonioasă a relațiilor comerciale bilaterale și cooperării economice,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile vor sprijini dezvoltarea schimburilor comerciale reciproce, precum și a unor relații economice de lungă durată, stabile între ambele țări, inclusiv toate formele de cooperare.

Articolul 2

Părțile confirmă că în relațiile comerciale reciproce vor aplica clauza națiunii celei mai favorizate, conform Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) și prezentului acord.

Articolul 3

Părțile vor tinde să adopte soluții care să conducă la liberalizarea, în continuare, a comerțului.

Articolul 4

Livrările de mărfuri și prestările de servicii se vor efectua pe baza contractelor comerciale ce se vor încheia între persoanele juridice și fizice române (denumite în continuare agenți) autorizate, conform legislației române, să desfășoare activități de comerț exterior, pe de o parte, și persoanele fizice și juridice poloneze (denumite în continuare agenți) autorizate, conform legislației polone, să desfășoare activități de comerț exterior, pe de altă parte.

Articolul 5

Condițiile de livrare a mărfurilor și prestare a serviciilor, modalitatea de plată, precum și prețurile pentru mărfurile și serviciile livrate vor fi stabilite prin contracte de agenții ambelor părți, având în vedere prevederile prezentului acord și practica din comerțul internațional.

Articolul 6

1. Toate plățile între ambele țări, începând cu 1 ianuarie 1991, se vor efectua în devize convertibile, în conformitate cu prevederile valutare în vigoare din țările părților.

2. Părțile acceptă posibilitatea ca anumite plăți, convenite pe calea înțelegerilor între organele competente ale părților, să fie efectuate și în alte forme.

Articolul 7

Mărfurile importate de agenții părților din țara uneia dintre părți pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul prealabil al exportatorului.

Articolul 8

Părțile vor sprijini schimbul de informații, în special în domeniul legislației și reglementărilor referitoare la comerț, programe economice, precum și schimbul altor informații necesare în stabilirea de contacte economice.

Articolul 9

Părțile, conform legilor în vigoare în țara fiecăreia dintre ele, își vor acorda sprijin reciproc în organizarea de către agenți a târgurilor internaționale și a expozițiilor de specialitate sau a altor acțiuni de promovare în țara celeilalte părți.

Articolul 10

Organele competente ale părților, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale țării respective, vor facilita agenților înființarea și desfășurarea activității unor reprezentanțe, birouri, stații și puncte de „service” tehnic pentru mărfurile exportate, precum și a altor organizații care servesc la dezvoltarea comerțului dintre ambele țări.

Articolul 11

Părțile convin constituirea comisiei mixte compuse din reprezentanți ai ambelor țări, care se va întruni cel puțin o dată pe an, pe rând în fiecare din cele două țări.

Comisia mixtă:

  • va analiza îndeplinirea prezentului acord și va elabora recomandări pentru atingerea scopului acestuia, în vederea obținerii de rezultate maxime;
  • va efectua un schimb de informații referitoare la modificările intervenite în reglementările juridice aferente activității comerciale, obligatorii în fiecare din țările părților;
  • va găsi soluții pentru sprijinirea dezvoltării colaborării economice și comerciale;
  • va stimula schimbul de informații referitoare la posibilitățile dezvoltării colaborării comerciale și cooperării industriale;
  • va studia piedicile care îngreuiază dezvoltarea relațiilor comerciale dintre ambele țări și va elabora măsuri în vederea depășirii lor.
Articolul 12

1. Prezentul acord este supus aprobării în conformitate cu legislația fiecărei părți, fapt ce se va confirma pe calea schimbului de note. Intrarea în vigoare a acordului se va considera data ultimei note.

2. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nelimitată. Acesta poate fi anulat prin notificare de către fiecare dintre părți. În această situație, își pierde valabilitatea după 6 luni de la data notificării menționate.

3. La cererea oricăreia dintre părți, prezentul acord poate fi modificat cu aprobarea ambelor părți.

Prezentul acord a fost semnat la București, la data de 18 decembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și polonă, ambele texte având aceeași valabilitate.

Din împuternicirea Guvernului României
dr. Napoleon Pop,
secretar de stat la Departamentul comerțului exterior
Din împuternicirea Guvernului Republicii Polonia
Dariusz Ledworowski,
adjunct al ministrului relațiilor economice internaționale


Președintele delegației guvernamentale a României

București, 18 decembrie 1990


Stimate domnule președinte,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră, din 13 decembrie 1990, cu următorul conținut:

„În legătură cu tratativele purtate în problema referitoare la semnarea, astăzi, a Acordului dintre Guvernul Republicii Polonia și Guvernul României privind relațiile comerciale și de plăți și a Protocolului dintre Guvernul Republicii Polonia și Guvernul României privind lichidarea creanțelor și obligațiile reciproce în relațiile de plăți, existente la 31 decembrie 1990, ambele delegații au convenit ca, până la efectuarea schimbului de note care să confirme intrarea în vigoare a acordului și protocolului, prevederile incluse în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia și în Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia vor fi valabile începând cu 1 ianuarie 1991.

Vă rog, stimate domnule președinte, să-mi confirmați înțelegerea convenită.

Vă rog să primiți, stimate domnule președinte, expresia înaltei mele considerațiuni.”

Conținutul acestei scrisori reflectă integral înțelegerea intervenită între noi.

Primiți, vă rog, stimate domnule președinte, expresia înaltei mele considerațiuni.

dr. Napoleon Pop
Domnului Dariusz Ledworowski,
Președintele delegației guvernamentale a Republicii Polonia


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind lichidarea creanțelor și obligațiilor reciproce în relațiile de plăți, existente la 31 decembrie 1990

Având în vedere expirarea Acordului privind schimbul de mărfuri și plățile dintre cele două țări pe anii 1986-1990, din 4 februarie 1986, Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia, numite în continuare părți, au convenit următoarele:
Articolul 1

Soldul balanței de plăți, în ruble transferabile, existent la data de 31 decembrie 1990 între România și Republica Polonia în conturile de la Banca Internațională de Colaborare Economică - Moscova, va fi convenit între Banca Română de Comerț Exterior și Bank Handlowy w Warszawie S.A., denumite în continuare bănci, până la 31 ianuarie 1991, și transferat într-un „cont de lichidare”, nepurtător de dobânzi și cheltuieli bancare, în ruble transferabile, care va fi deschis în acest scop de bănci, de la 1 ianuarie 1991.

Articolul 2

Prin contul de lichidare se vor deconta restanțele în livrările de mărfuri și prestările de servicii, rezultate din contractele cu termene de livrare până la 31 decembrie 1990, plățile pentru reclamații și garanții, precum și obligațiile ce rezultă din realizarea contractelor cu termene de livrare până la sfârșitul trimestrului II 1991.

Soldul existent la data de 30 iunie 1991 va fi confirmat reciproc de bănci până la 31 iulie 1991.

Articolul 3

Achitarea soldului contului de lichidare se va face prin livrări de mărfuri până la 31 august 1991, la prețuri exprimate în ruble transferabile, pe principiile în vigoare în anul 1990.

Ambele părți vor crea condițiile necesare ca partea debitoare să-și îndeplinească obligațiile asumate în ruble transferabile.

Articolul 4

Contul de lichidare se va încheia de bănci la data de 30 septembrie 1991, iar soldul acestui cont va fi confirmat reciproc de către acestea până la 31 octombrie 1991.

Articolul 5

Achitarea soldului final, stabilit conform art. 4 al prezentului protocol, se va efectua de partea debitoare, în valută convertibilă, până la 31 decembrie 1991. Părțile acceptă posibilitatea ca, prin înțelegerea reciprocă a organelor lor competente, să determine și o altă modalitate de plată a soldului final rămas.

Modalitatea de recalculare, în valută convertibilă, a soldului exprimat în ruble transferabile va fi convenită între organele competente ale părților cel mai târziu până la 30 septembrie 1991.

Articolul 6

Băncile vor încheia, în termen de o lună de la semnarea prezentului protocol, o înțelegere referitoare la modalitatea tehnică de reglementare a creanțelor și angajamentelor reciproce rezultate din relațiile de plăți dintre România și Republica Polonia, conform situației la 31 decembrie 1990.

Articolul 7

1. Prezentul protocol intră în vigoare în ziua schimbului de note care confirmă aprobarea lui în conformitate cu legislația fiecăreia dintre părți, în funcție de data ultimei note.

2. Prezentul protocol își păstrează valabilitatea până la lichidarea deplină a tuturor creanțelor și angajamentelor reciproce existente în ruble transferabile.

Încheiat la București, în data de 18 decembrie 1990, în două exemplare originale în limbile română și polonă, ambele texte având aceeași valabilitate.

Din împuternicirea Guvernului României
dr. Napoleon Pop,
secretar de stat la Departamentul comerțului exterior
Din împuternicirea Guvernului Republicii Polonia
Dariusz Ledworowski,
adjunct al ministrului relațiilor economice internaționale