autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Caracas la 10 iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Caracas la 10 iulie 1991.


[modificare] Acord privind transporturile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela

Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, denumite în continuare părți contractante,
fiind părți la Convenția privind aviația civilă internațională, deschisă spre semnare la Chicago în ziua de 7 decembrie 1944,
dorind să încheie un acord în scopul înființării și exploatării de servicii aeriene între teritoriile României și, respectiv, al Republicii Venezuela,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Definiții

1. În scopul aplicării acestui acord, în afară de cazul când din context rezultă altfel, expresia:

a) convenție înseamnă Convenția privind aviația civilă internațională, deschisă spre semnare la Chicago în ziua de 7 decembrie 1944, inclusiv orice anexă adoptată în baza prevederilor art. 90 al convenției, precum și orice amendamente la anexe sau convenție în baza prevederilor art. 90 și 94 la aceasta, în măsura în care aceste anexe și amendamente au fost adoptate de ambele părți contractante;

b) autorități aeronautice înseamnă, în cazul României, Subsecretariatul de stat al aviației civile, iar în cazul Venezuelei, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, Direcția generală sectorială pentru transporturi aeriene sau, în ambele cazuri, orice persoană sau organ autorizat să îndeplinească funcțiile exercitate în prezent de autoritățile menționate;

c) companii aeriene desemnate înseamnă orice companie aeriană care a fost desemnată și autorizată în conformitate cu art. 3 din acest acord;

d) serviciu aerian, serviciu aerian internațional, companie aeriană și escală necomercială au înțelesurile stabilite în art. 96 din convenție;

e) capacitate, în ceea ce privește o aeronavă, înseamnă încărcătura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o rută sau pe o parte din rută;

f) capacitate, în ceea ce privește un serviciu convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pe un astfel de serviciu, înmulțită cu frecvențele operate de această aeronavă într-o perioadă dată și pe o rută sau pe o parte din rută;

g) transport de trafic înseamnă transportul de pasageri, marfă și poștă, în mod separat sau combinat;

h) tarif înseamnă prețul sau sumele de plată pentru transportul internațional de pasageri, bagaje și marfă, precum și condițiile în baza cărora se aplică aceste prețuri sau sume de plată și condițiile pentru serviciile de agenție sau alte servicii auxiliare, cu excepția remunerației și condițiilor pentru transportul poștei;

i) acord înseamnă prezentul acord sau așa cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din acest acord; iar

j) anexa înseamnă anexa la acest acord sau așa cum a fost amendată în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa este parte integrantă a acestui acord și toate referirile la acord vor include referirile la anexă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

2. Titlurile fiecărui articol din prezentul acord au caracter de referire și facilitare și în nici un fel nu definesc, nu limitează sau nu descriu scopul sau intenția acestui acord.

Articolul 2
Acordarea drepturilor

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți contractante drepturile specificate în acest acord, în scopul înființării și exploatării serviciilor aeriene internaționale regulate pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste servicii și rute sunt denumite în continuare servicii convenite și, respectiv, rute specificate.

2. Sub rezerva prevederilor acestui acord, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura, în timp ce exploatează serviciile convenite pe rutele specificate, de următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părți contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părți contractante; și
c) de a îmbarca și a debarca, pe teritoriul celeilalte părți contractante, în punctele specificate în anexa la acest acord, pasageri, marfă și poștă, în trafic internațional, în mod separat sau combinat.

3. Nici o prevedere a paragrafului 2 din acest articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi companiilor aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părți contractante, pasageri, marfă și poștă transportate contra plată sau închiriere, către un alt punct de pe teritoriul celeilalte părți contractante (cabotaj).

Articolul 3
Desemnarea companiilor aeriene

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze orice companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Această desemnare se va face prin note diplomatice.

2. La primirea acestei desemnări, cealaltă parte contractantă va acorda, fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 și 4 din acest articol, companiilor aeriene astfel desemnate, autorizația de exploatare corespunzătoare.

3. Autoritatea aeronautică a unei părți contractante poate cere companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să-i facă dovada că sunt în măsură să îndeplinească condițiile prevăzute de legile și reglementările aplicate, în mod normal și rezonabil, de această autoritate, la exploatarea serviciilor aeriene internaționale, în conformitate cu prevederile convenției.

4. Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza să acorde autorizația de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 2 din acest articol sau să impună acele condiții pe care le consideră necesare în exercitarea, de către companiile aeriene desemnate, a drepturilor specificate în art. 2 din acest acord, în cazul în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietății și controlul efectiv ale acelor companii aeriene aparțin părții contractante care desemnează compania aeriană sau cetățenilor săi.

5. Companiile aeriene, desemnate și autorizate în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 și 2 din acest articol, pot începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiția reglementării capacității, în conformitate cu art. 5 din acest acord, aprobării orarelor, în conformitate cu prevederile art. 7 din acest acord și cu condiția ca tarifele, stabilite în conformitate cu art. 8 din acest acord, să fie în vigoare, în ceea ce privește serviciile convenite.

6. Fiecare parte contractantă are dreptul să înlocuiască, printr-un schimb de note diplomatice, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană. Compania aeriană nou desemnată va avea aceleași drepturi și va fi supusă acelorași obligații ca și compania aeriană pe care a înlocuit-o.

Articolul 4
Revocarea sau suspendarea autorizației de exploatare

1. Fiecare parte contractantă are dreptul de a revoca o autorizație de exploatare sau de a suspenda temporar exercitarea drepturilor specificate în art. 2 din acest acord de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă sau de a impune acele condiții pe care le consideră necesare pentru exercitarea acestor drepturi:

a) în cazul în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietății și controlul efectiv ale companiilor aeriene aparțin părții contractante care desemnează companiile aeriene sau cetățenilor acelei părți contractante; sau
b) în cazul în care aceste companii aeriene nu reușesc să se conformeze legilor și reglementărilor părții contractante care acordă drepturi; sau
c) în cazul în care prima parte socotește că aceste companii aeriene nu reușesc, în alte privințe, să se conformeze prevederilor acestui acord.

2. În afară de cazul în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea condițiilor menționate în paragraful 1 din acest articol sunt absolut necesare pentru a se evita noi abateri de la legi și reglementări, aceste drepturi vor fi exercitate de fiecare parte contractantă numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu art. 16 din acest acord.

Articolul 5
Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite

1. Companiile aeriene desemnate ale ambelor părți contractante se vor bucura de posibilități egale și echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate.

2. În exploatarea serviciilor convenite, companiile aeriene desemnate ale fiecărei părți contractante vor ține seama de interesele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante, pentru a nu se afecta în mod necuvenit serviciile pe care acestea din urmă le asigură, în întregime sau în parte, pe aceeași rută.

3. Serviciile convenite asigurate de companiile aeriene desemnate ale părților contractante vor fi într-o legătură strânsă cu cerințele publicului pentru transport aerian pe rutele specificate.

4. Dreptul acordat companiilor aeriene desemnate de a transporta trafic între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte părți contractante, și punctele situate în țări terțe va fi exercitat în conformitate cu principiile generale, astfel încât capacitatea să fie adaptată:

a) cerințelor de trafic spre și dinspre teritoriul părții contractante care a desemnat compania aeriană;
b) cerințelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a ținut seama de serviciile aeriene locale și regionale; și
c) cerințelor exploatării liniei aeriene directe.

5. Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între companiile aeriene desemnate ale ambelor părți contractante și aprobată de autoritățile aeronautice ale celor două părți contractante. Orice creștere a capacității va face, de asemenea, obiectul unei înțelegeri între companiile aeriene desemnate și va fi supusă aprobării celor două autorități aeronautice. Până la obținerea acestei aprobări, capacitatea deja existentă va rămâne în vigoare.

Articolul 6
Furnizarea datelor statistice

Autoritatea aeronautică a unei părți contractante îi va furniza autorității aeronautice a celeilalte părți contractante, la cerere, date periodice sau alte situații statistice ale companiilor aeriene desemnate referitoare la traficul transportat într-o perioadă convenită.

Articolul 7
Aprobarea orarelor

1. Orarele, care vor cuprinde frecvența curselor aeriene, zilele de operare, tipul serviciilor și al aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate ale ambelor părți contractante. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice cu 60 (șaizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeași procedură se va aplica în cazul unor schimbări ulterioare, iar termenul de 60 (șaizeci) de zile, dacă autoritățile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.

2. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reuși să cadă de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritățile aeronautice ale ambelor părți contractante. Aceeași procedură este aplicabilă și în cazul în care companiile aeriene desemnate nu convin cu privire la schimbarea ulterioară a orarelor în vigoare. În această din urmă situație, orarele existente vor rămâne în vigoare pentru 6 (șase) luni, perioadă în care autoritățile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.

Articolul 8
Tarifele

1. Tarifele care se vor aplica de companiile aeriene desemnate ale unei părți contractante pentru serviciile convenite vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ținând seama de toate elementele determinante, cum ar fi interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, procentele comisionului, un profit rezonabil, tarifele altor companii aeriene, precum și de alte considerente comerciale de pe piață.

2. Tarifele vor fi convenite de companiile aeriene desemnate implicate ale ambelor părți contractante, după discuții, dacă este necesar, prin guvernele lor respective și consultări, dacă este cazul, cu alte companii aeriene. La acest acord se va ajunge, în măsura posibilului, prin folosirea mecanismului corespunzător de coordonare a tarifelor. În lipsa unui acord multilateral sau bilateral, fiecare companie aeriană desemnată poate stabili tarife în mod individual.

3. Tarifele astfel convenite, inclusiv acordurile privind tarifele comune, prezentate de o singură companie aeriană în numele tuturor companiilor aeriene implicate, vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice ale ambelor părți contractante, împreună cu justificarea pe care autoritățile menționate o pot cere, cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului autorităților aeronautice.

4. Aprobarea tarifelor poate fi transmisă în mod expres. Cu toate acestea, tarifele menționate vor fi considerate aprobate dacă nici una dintre autoritățile aeronautice ale părților contractante nu a notificat dezacordul privind tarifele propuse, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare. În cazul în care termenul pentru supunere la aprobare este redus, în conformitate cu paragraful 3 din acest articol, autoritățile aeronautice pot conveni ca termenul de notificare a dezacordului să fie redus în mod corespunzător. Nici un tarif nu va intra în vigoare dacă oricare dintre autoritățile aeronautice ale părților contractante a notificat dezacordul său.

5. În cazul în care autoritățile aeronautice ale părților contractante nu pot să stabilească un tarif, în conformitate cu paragraful 5 din acest articol, diferendul va fi soluționat potrivit prevederilor art. 17 din acest acord.

6. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până în momentul expirării sale, dacă există vreunul, sau până în momentul stabilirii unui nou tarif. Tariful în cauză poate fi prelungit peste data inițială de expirare, cu aprobarea autorităților aeronautice ale părților contractante. Totuși, un tarif nu va fi prelungit mai mult de 12 (douăsprezece) luni după data la care acesta ar fi expirat.

Articolul 9
Scutirea de taxe vamale și de alte taxe

1. Aeronavele folosite în cadrul serviciilor aeriene internaționale de către companiile aeriene desemnate ale părților contractante, precum și echipamentul lor obișnuit, rezervele de carburanți și lubrifianți, piesele de schimb și proviziile aeronavei, incluzând alimente, băuturi și tutunuri și alte produse destinate vânzării către pasageri în timpul zborului, la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxele de inspecție și alte taxe la intrarea pe teritoriul celeilalte părți contractante, cu condiția ca aceste echipamente, rezerve și provizii să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleași taxe vamale, taxe și impozite, cu excepția prețurilor corespunzătoare serviciului prestat:

a) carburanții și lubrifianții destinați alimentării aeronavelor companiilor aeriene desemnate, folosite pe un serviciu aerian internațional, luați la bord din teritoriul celeilalte părți contractante, chiar și atunci când acești carburanți și lubrifianți urmează să fie utilizați în cadrul unei părți din traiectul de zbor deasupra teritoriului unde au fost îmbarcați;
b) piesele de schimb și echipamentul obișnuit de bord, introduse pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru întreținerea sau repararea aeronavelor folosite de compania aeriană desemnată în cadrul serviciilor aeriene internaționale;
c) proviziile aeronavelor luate la bord din teritoriul celeilalte părți contractante și destinate pentru folosire la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate care efectuează servicii aeriene internaționale;
d) marfa și bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele companiilor aeriene desemnate, folosite în cadrul serviciilor aeriene internaționale.

Articolele la care s-au făcut referiri în alin. a), b) și c) din acest paragraf pot fi păstrate, la cerere, sub control sau supraveghere vamală.

3. Echipamentul obișnuit de bord, precum și articolele și proviziile aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale fiecărei părți contractante vor putea fi descărcate pe teritoriul celeilalte părți contractante numai cu consimțământul autorităților vamale ale acelei părți contractante. În acest, caz, acestea vor putea fi puse sub supravegherea autorităților menționate până în momentul în care vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementările vamale.

Articolul 10
Reprezentanța

1. Fiecare parte contractantă va acorda companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante, pe bază de reciprocitate, dreptul de a înființa și de a menține, pe teritoriul său, oficii cu personal comercial, tehnic, operațional și administrativ, după cum poate fi necesar cerințelor companiilor aeriene desemnate respective.

2. Companiile aeriene desemnate ale fiecărei părți contractante, vor avea dreptul de a emite propriile documente de transport pe serviciile sale internaționale, precum și de a face reclamă și de a promova vânzările pe teritoriul celeilalte părți contractante. Aceste vânzări se vor face, contra plată, în orice valută convertibilă, cărți de credit și alte documente similare, fie direct prin propriile birouri de vânzări, fie prin agenții de vânzări și/sau de turism, către orice persoană, organizație sau organ.

3. Stabilirea de oficii și angajarea personalului la care s-a făcut referire în paragraful 1 din acest articol vor fi supuse legilor și reglementărilor părții contractante respective, în ceea ce privește intrarea și șederea străinilor pe teritoriul părții contractante respective. Totuși, personalul angajat la oficiu, potrivit paragrafului 1, nu are nevoie de un permis de lucru.

Articolul 11
Transferul veniturilor

1. Fiecare parte contractantă acordă companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante dreptul de liber transfer al excedentului dintre încasări și cheltuieli, realizat pe teritoriul său din transportul, de către companiile aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante, al pasagerilor, bagajelor, mărfii și poștei. Acest transfer se va efectua în valută liber convertibilă, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare pe teritoriul fiecărei părți contractante.

2. În cazul în care între părțile contractante există un acord special de plăți, transferul se va efectua în conformitate cu prevederile acelui acord.

3. Dacă o parte contractantă impune restricții asupra transferului veniturilor realizate de companiile aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante, aceasta din urmă va avea dreptul de a impune restricții, pe bază reciprocă, companiilor aeriene desemnate ale primei părți contractante.

Articolul 12
Taxele aeroportuare și alte taxe similare

Orice taxe care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor și a instalațiilor de navigație aeriană pe teritoriul României și, respectiv, pe teritoriul Venezuelei vor fi percepute potrivit nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile și reglementările în vigoare în aceste state, care sunt aplicate tuturor aeronavelor companiilor aeriene străine ce efectuează servicii aeriene internaționale similare.

Articolul 13
Recunoașterea certificatelor și a licențelor

1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine și licențele, emise sau validate de o parte contractantă, și care sunt încă în vigoare, vor fi recunoscute ca valabile de cealaltă parte contractantă în scopul exploatării rutelor și serviciilor prevăzute în acest acord, cu condiția ca cerințele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate sau licențe să fie egale cu sau mai mari decât normele minime care pot fi stabilite în conformitate cu prevederile convenției.

2. Totuși, în cazul efectuării zborurilor deasupra propriului său teritoriu, fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a refuza să recunoască brevetele de aptitudine și licențele acordate propriilor săi cetățeni de către cealaltă parte contractantă sau de către oricare alt stat.

Articolul 14
Aplicarea legilor și reglementărilor

1. Legile și reglementările unei părți contractante, referitoare la intrarea în, șederea pe sau ieșirea din teritoriul său a aeronavelor folosite în cadrul navigației aeriene internaționale sau la exploatarea și navigația acestor aeronave pe timpul cât ele se găsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante și vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, ieșirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului primei părți contractante.

2. Legile și reglementările unei părți contractante, referitoare la intrarea în, șederea pe, tranzitul sau ieșirea din teritoriul său a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poștei transportate de aeronave, inclusiv reglementările referitoare la intrare, ședere, emigrare, pașapoarte, vamă, valută și carantină, vor fi aduse la îndeplinire de către sau în numele acestora, în ce privește pasagerii, echipajul, marfa și poșta companiilor aeriene ale celeilalte părți contractante la intrarea în, ieșirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului primei părți contractante.

3. Culoarele aeriene și punctele de survolare a frontierei României și, respectiv, a Venezuelei pentru rutele specificate în anexa la acest acord vor fi stabilite în mod independent de fiecare stat pe teritoriul său.

Articolul 15
Aplicarea convențiilor aeriene multilaterale

1. În măsura în care prevederile convenției se aplică serviciilor aeriene stabilite în baza acestui acord, acestea vor rămâne în vigoare pentru părțile contractante, în forma lor actuală, pe toată perioada valabilității acestui acord, în afară de cazul ratificării de către ambele părți contractante a oricărui amendament la convenție, care ar fi intrat în vigoare în mod corespunzător. În acest caz, convenția astfel amendată va rămâne în vigoare pe toată perioada valabilității acestui acord.

2. Dacă un acord multilateral general sau o convenție privind transporturile aeriene intră în vigoare în ceea ce privește ambele părți contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri între părțile contractante, astfel încât să se conformeze prevederilor acordului sau convenției respective.

Articolul 16
Consultări

1. În spiritul unei strânse colaborări, autoritățile aeronautice ale părților contractante se vor consulta, din când în când, în scopul de a se asigura că prevederile acestui acord se aplică și se respectă în mod satisfăcător.

2. Oricare parte contractantă poate cere, oricând, consultări privind interpretarea, aplicarea sau amendarea acestui acord. Aceste consultări, care pot fi între autoritățile aeronautice, fie prin discuții, fie prin corespondență, vor începe într-un termen de 60 (șaizeci) de zile de la data la care cealaltă parte contractantă primește cererea, în afară de cazul în care părțile contractante cad de acord asupra prelungirii acestui termen.

Articolul 17
Soluționarea diferendelor

Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluționat prin negocieri directe între autoritățile aeronautice ale celor două părți contractante. În cazul în care autoritățile aeronautice nu reușesc să ajungă la o înțelegere, părțile contractante se vor strădui să soluționeze diferendul pe cale diplomatică.

Articolul 18
Securitatea aviației

1. În conformitate cu drepturile și obligațiile ce le revin potrivit dreptului internațional, părțile contractante reafirmă că obligația lor de a proteja, în relațiile lor reciproce, securitatea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita generalitatea drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza dreptului internațional, părțile contractante vor acționa, în mod special, în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la infracțiuni și anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, Convenției pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, precum și ale altor convenții asupra securității aviației la care ambele părți contractante vor deveni membre.

2. Părțile contractante își acordă reciproc, la cerere, toată asistența necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită de aeronave civile, precum și a altor acte ilicite îndreptate împotriva securității acestor aeronave, a pasagerilor și echipajelor lor, a aeroporturilor, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, precum și a oricărei alte amenințări pentru securitatea aviației civile.

3. Părțile contractante vor acționa, în raporturile lor reciproce, în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviației stabilite de către Organizația Aviației Civile Internaționale și desemnate ca anexe la Convenția privind aviația civilă internațională, în măsura în care aceste dispoziții se aplică părților contractante; ele vor cere exploatanților de aeronave care au sediul principal sau reședința permanentă pe teritoriul lor, precum și exploatanților de aeroporturi situate pe teritoriul lor, să acționeze în conformitate cu aceste dispoziții referitoare la securitatea aviației.

4. Fiecare parte contractantă este de acord că acești exploatanți de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviației indicate în paragraful 3 din acest articol, pe care cealaltă parte contractantă le pretinde pentru intrarea în, ieșirea din sau șederea pe teritoriul celeilalte părți contractante. Fiecare parte contractantă se va asigura că, în limitele teritoriului său, se aplică măsuri adecvate pentru protejarea aeronavelor și pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, bagajelor, mărfii și proviziilor de bord, înaintea și în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, în spirit favorabil, orice cerere adresată de cealaltă parte contractantă în vederea luării unor măsuri rezonabile speciale de securitate pentru a face față unei amenințări deosebite.

5. În cazul comiterii unui incident sau unei amenințări cu un incident de capturare ilicită de aeronave civile, sau de alte acte ilicite îndreptate împotriva securității acestor aeronave, a pasagerilor și echipajelor lor, a aeroporturilor, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană, părțile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicațiilor și alte măsuri corespunzătoare destinate a pune capăt, rapid și în siguranță, acestui incident sau amenințare de incident.

6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile în vederea asigurării că o aeronavă, supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de intervenție ilicită, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este reținută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este cerută de sarcina prioritară de a proteja viețile omenești. Aceste măsuri, dacă este posibil, vor fi luate pe baza consultărilor reciproce.

7. Dacă o parte contractantă are probleme în ceea ce privește dispozițiile de securitate a aviației din acest articol, autoritatea aeronautică a unei părți contractante poate solicita consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante.

Articolul 19
Amendamente

1. Prezentul acord poate fi modificat prin înțelegere reciprocă între părțile contractante. În acest scop, fiecare parte contractantă va examina cu atenție orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare după ce părțile contractante și-au notificat reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalităților cerute de legislația lor în ceea ce privește intrarea în vigoare a acordurilor internaționale.

2. Anexa la prezentul acord poate fi modificată prin înțelegere între autoritățile aeronautice ale părților contractante și va fi confirmată printr-un schimb de note diplomatice.

3. Negocierile referitoare la modificarea acordului sau anexei sale vor începe în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părți cad de acord asupra prelungirii acestei perioade.

Articolul 20
Înregistrarea

Prezentul acord și orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizația Aviației Civile Internaționale.

Articolul 21
Intrarea în vigoare

Prezentul acord se va aplica, în mod provizoriu, de la data semnării sale și va intra în vigoare când ambele părți contractante și-au notificat reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalităților cerute de legislația lor în ceea ce privește intrarea în vigoare a acordurilor internaționale.

Articolul 22
Terminarea

Oricare parte contractantă poate, oricând, notifica, în scris, pe cale diplomatică, celeilalte părți contractante, intenția sa de a pune capăt acestui acord. Notificarea va fi comunicată simultan Organizației Aviației Civile Internaționale. În această situație, acordul își va înceta efectele la 12 (douăsprezece) luni după data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea de terminare este retrasă, prin înțelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absența confirmării primirii de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (paisprezece) zile după primirea acestei notificări de către Organizația Aviației Civile Internaționale.

Drept care subsemnații plenipotențiari, fiind autorizați în modul cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Caracas la 10 iulie 1991, în limbile română, spaniolă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României
Adrian Năstase,
ministrul afacerilor externe
Pentru Guvernul Republicii Venezuela
Armando Duran Ache,
ministrul relațiilor externe


[modificare] Anexă
Secțiunea A

I. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaționale regulate de către companiile aeriene desemnate de România:

puncte în România: orice puncte;
puncte intermediare: orice puncte;
puncte în Venezuela: Caracas;
puncte mai departe: orice puncte.

II. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaționale regulate de către companiile aeriene desemnate de Venezuela:

puncte în Venezuela: orice puncte;
puncte intermediare: orice puncte;
puncte în România: București;
puncte mai departe: orice puncte.
Secțiunea B

1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea să nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcție de interesul companiilor aeriene desemnate.

2. Zboruri adiționale vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile făcute de fiecare companie aeriană desemnată.

3. Între punctele intermediare și punctele mai departe nu se vor exercita drepturi comerciale, în afară de cazul în care companiile aeriene desemnate încheie acorduri de cooperare care vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice ale ambelor părți contractante.