autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1001/1990 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 octombrie 1991.


[modificare] Anexa Nr. 1

Prețuri de livrare
pentru produsele de gospodărire a apelor din sursele de apă brută
Nr. crt. Produsul de gospodărire a apelor și utilizatorii Preț de livrare apă brută
lei/1.000 mc prelevată
1. Apă din râurile interioare
1.1. unități industriale, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), unități agrozootehnice de tip industrial, termocentrale în limita volumului de apă asigurat 710
1.2. irigații și piscicultură 65
1.3. termocentrale, apă peste volumul asigurat 5
1.4. unități de gospodărie comunală (pentru populație) 200
1.5. păstrăvării 3
1.6. alte unități 710
2. Apă din Dunăre
2.1. unități industriale, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), unități agrozootehnice de tip industrial, termocentrale în limita volumului asigurat 85
2.2. irigații și piscicultură 15
2.3. unități de gospodărie comunală (pentru populație) 50
2.4. alte unități 80
3. Apă din subteran
3.1. unități industriale pentru gospodărie comunală (pentru industrii) și altele care au nevoie de apă, cu caracter potabil 875
3.2. unități de gospodărie comunală (pentru populație) 200
3.3. irigații 235
3.4. unități agrozootehnice 265
Notă:
Sunt supuse regimului de prețuri numai debitele mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7.500 mc/an.
Nu se aplică regimul de prețuri pentru apa provenită din surse mici, locale, necesară gospodăriilor populației din localitățile urbane și rurale, utilizată pentru băut, spălat, scăldat, adăpat animale, acționări hidraulice de mică putere și irigarea terenurilor din gospodăria proprie, cu excepția celor situate în suprafețele amenajate special pentru irigații.
Nu se aplică regimul de prețuri la apa tranzitată pentru navigație pe căile navigabile artificiale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Tarife
pentru serviciile realizate prin unitățile de gospodărire a apelor
Nr. crt. Serviciul de gospodărire a apelor U.M. Tarif (lei/U.M.)
1. Primirea în apele de suprafață a substanțelor evacuate în cadrul limitelor reglementate prin acte normative
1.1. pentru suspensii și substanțe în soluții (toți indicatorii din autorizație) t 235
1.2. pentru substanțele consumatoare de oxigen t 950
2. Concentrarea prin baraje din administrarea organelor de gospodărire a apelor a potențialului hidroenergetic
2.1. pentru cădere medie asigurată de baraj
 • la hidrocentrale cu putere medie instalată mai mică de 4 MW
m cădere 4.255
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
m cădere 5.720
 • la hidrocentrale cu putere instalată peste 8 MW
m cădere 7.050
2.2. pentru volumul de apă utilizat:
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW
10.000 mc 9
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
10.000 mc 12
 • la hidrocentrale cu putere instalată peste 8 MW
10.000 mc 20
3. Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele 1 mc material extras 15


[modificare] Anexa Nr. 3

Servicii de gospodărire a apelor
în scopul prelucrării și utilizării acestora
 1. Servicii de captare, tratare, pompare și transport al apei
 2. Servicii de distribuire a apei prin rețeaua publică
 3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
 4. Servicii de distribuire a apei brute prin rețeaua de irigații
 5. Servicii de distribuire a apel prin rețeaua altor unități
 6. Servicii de canalizare, epurare și pompare a apelor uzate
 7. Servicii de asigurare a folosirii potențialului de turism și agrement al lacurilor naturale și de acumulare
 8. Servicii de asigurare a folosirii potențialului piscicol al lacurilor naturale și de acumulare
 9. Alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei.


[modificare] Anexa Nr. 4

Penalități
pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse și evacuarea apelor impurificate
Nr. crt. Natura abaterii Mărimea abaterii U.M. Nivelul penalităților
lei/U.M.
1. Depășirea debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în actele de reglementare în vigoare peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% de patru ori prețul de livrare
2. Depășirea, în perioade de restricții, a debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în planurile de restricții aprobate, potrivit legii, de unitățile de gospodărire a apelor peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% până la 75% de patru ori prețul de livrare
peste 75% de șase ori prețul de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volume de apă mai mari decât cele prevăzute în actele de reglementare în vigoare volum de cinci ori prețul de livrare a apei
4. Preluarea produselor și serviciilor fără acte de reglementare în vigoare și fără contract volum de zece ori prețul de livrare sau tariful
5. Folosirea apei în alt scop decât cel prevăzut în actele de reglementare în vigoare volum de trei ori prețul de livrare
6. Depășirea valorilor medii zilnice ale indicatorilor de calitate înscriși în actele de reglementare în vigoare Diferența dintre valorile indicatorilor de calitate efectiv realizați și valorile din actele de reglementare în vigoare
 • suspensii totale
kg 0,50
 • cloruri, sulfați, magneziu
kg 0,75
 • sodiu, calciu
 • azotați, substanțe organice (CCOCr)
kg 1,00
 • substanțe organice (CBO5)
kg kg 2,00
 • amoniu, azotiți, cobalt
kg 5,00
 • crom trivalent, detergenți, anioni activi, fluor, fier total
kg 10,00
 • amoniac, fosfor total, mangan, nichel, produse petroliere, extractivele în eter de petrol
kg 30,00
 • cromhexavalent, molibden, plumb, cupru, sulfuri sau hidrogen sulfurat
kg 100
 • argint, arsen, seleniu
kg 200
 • cianuri
kg 300
 • clor rezidual liber (Cl2)
kg 400
 • cadmiu, fenoli, nitroderivați
kg 500
7. Substanțe cu efect deosebit de toxic a căror evacuare în sursele de apă este interzisă prin lege
 • mercur și compuși organici ai mercurului
kg 6.000
 • pesticide organohalogenice persistente, organosilicice persistente, organofosforice
kg 10.000
 • substanțe cancerigenice (benzpirenul și compușii lui, benzantracenul și compușii lui etc.)
kg 25.000
 • deșeuri radioactive, care se concentrează în mediu sau organisme acvatice
conform reglementării în vigoare
Notă:
Valorile penalităților de la pct. 6 și 7 sunt valabile pentru anii 1994 și 1995, iar pentru anii 1991, 1992 și 1993 se aplică reducerile prevăzute la art. 16.
Începând cu anul 1996, valoarea penalităților se dublează până în momentul atingerii parametrilor nominali autorizați. Se exceptează indicatorul „cloruri” de la C.P.S. - Govora, C.P.S. - Ocna Mureș și C.C.H. - Borzești, pentru care nivelul de penalități se va menține la valorile anului 1991 până la rezolvarea problemei epurării acestora.
Determinarea cantităților de substanțe impurificatoare evacuate și analizele de constatare a depășirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toți indicatorii de calitate stipulați în contract în conformitate cu instrucțiunile tehnice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1001/1990.
Depășirea valorilor medii zilnice, constatată la determinări, atrage după sine penalizarea.
Valoarea penalizări se determină cu diferența între valoarea medie zilnică constatată la măsurătoarea curentă și valoarea medie zilnică înscrisă în contract, aplicată pe durata de timp dintre măsurătoarea curentă și cea anterioară.
Sumele cu care se penalizează depășirea fiecărui indicator de calitate se cumulează.
Penalitățile cuprinse în prezenta anexă se referă și la serviciile de gospodărie comunală privind distribuția apei potabile și preluarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate, în relațiile unităților de gospodărie comunală cu celelalte unități integrate total sau parțial sistemelor hidroedilitare ale localităților.
Întocmirea și aplicarea planurilor de secetă pentru irigații se va face de comun acord cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.