autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În vederea conservării și protecției apelor împotriva epuizării și poluării, satisfacerii cerințelor de apă mereu crescânde pentru populație, industrie, hidroenergie, irigații, piscicultură, navigație și agrement, precum și pentru preîntâmpinarea unor efecte distructive ale apelor,
în scopul aplicării principiilor economiei de piață, creșterii rolului pârghiilor economice în sporirea eficienței în gospodărirea rațională și protecția calității apei și așezării pe principii economice a sistemului de prețuri și tarife în domeniul gospodăririi apelor,
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale privind gospodărirea rațională a apei

Art. 1. - Organele centrale și locale ale puterii executive, organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești vor lua măsuri pentru reducerea cerințelor și, respectiv, a consumului de apă, prin creșterea gradului de recirculare sau de folosire repetată a apei, precum și pentru evitarea pierderilor de apă prin întreținerea corespunzătoare a instalațiilor, instituind, în acest scop, controlul permanent al folosirii apei în procesele de producție.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe centrale, prefecturile județene și Primăria municipiului București vor asigura, în mod eșalonat, baza materială pentru executarea lucrărilor de refacere sau înlocuire al rețelelor și instalațiilor de apă vechi și deteriorate, în vederea reducerii pierderilor de apă.

Art. 3. - Prefecturile județene și Primăria municipiului București vor lua măsuri pentru reducerea treptată a volumului de apă potabilă livrată unităților economice în scop industrial care nu necesită apă de această calitate.

Art. 4. - Organele centrale și locale ale puterii executive, organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești vor stabili norme specifice de apă pe unitatea de produs, cu acordul Ministerului Mediului. Normele specifice de apă se vor aplica de către toți utilizatorii și vor avea în vedere recircularea maximă a apei în condiții de economicitate și în funcție de procesul de producție respectiv. Titularii de investiții și proiectanții vor include ca indicatori tehnico-economici în documentațiile noilor obiective de alimentare cu apă și canalizare normele specifice de apă pe unitate de produs.

Art. 5. - Organele centrale și locale ale puterii executive, organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești vor lua măsuri de dotare cu mijloace de măsurare a debitelor de apă captate, folosite și evacuate la toate unitățile din subordine.

Ministerul Resurselor și Industriei va asigura producerea întregii game de aparatură de măsurare a debitelor de apă, precum și activitatea de „service” a acestora.

Art. 6. - Organele centrale și locale ale puterii executive, organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești care evacuează ape uzate în cursurile de apă, vor promova și asigura execuția lucrărilor pentru instalații de epurare a apelor uzate la toate unitățile poluante fără stații de epurare precum și la cele cu capacitate depășită.

Art. 7. - Punerea în funcțiune a lucrărilor noi de alimentare cu apă sau de extindere a celor existente se va face numai după obținerea autorizației emise de Ministerul Mediului.

Art. 8. - Organele centrale și locale ale puterii executive, organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești vor urmări ca la concepția, proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de epurare din industrie, agricultură și pentru localități, pe lângă epurarea corespunzătoare a apelor uzate, să se asigure și recuperarea din aceste ape a substanțelor utile, precum și valorificarea energetică sau ca îngrășământ a nămolurilor și deșeurilor industriale.

Capitolul II
Regimul prețurilor, tarifelor și penalităților în domeniul gospodăririi apelor
Secțiunea 1
Prețuri și tarife

Art. 9. - În vederea stimulării utilizatorilor pentru reducerea cerinței de apă și îmbunătățirea calității apelor, în domeniul gospodăririi apelor se aplică, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, prețuri și tarife pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, precum și penalități pentru încălcarea prevederilor legale privind folosirea cantitativă și calitativă a apei.

Prețurile de livrare pentru produsele de gospodărire a apelor din surse sunt cele prevăzute în anexa nr. 1[1], iar tarifele pentru serviciile specifice unităților de gospodărire a apelor sunt cele din anexa nr. 2[1].

Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor se aplică unităților de stat, mixte, organizațiilor cooperatiste, obștești, altor unități și organizații, indiferent de natura proprietății acestora.

Tarifele pentru serviciile de asigurare a folosirii potențialului hidroenergetic al mării, navigabil al râurilor și lacurilor de acvacultură și de agrement al cursurilor de apă se vor stabili, pe măsura necesităților, de către Ministerul Mediului și ministerele interesate.

Contravaloarea apei prelevate sau livrate din surse, pentru irigații, se suportă de prelevatori și se încasează de către aceștia de la bugetul statului, potrivit legii.

Art. 10. - Pentru apa prelucrată de unitățile specializate sau de beneficiari la prețurile stabilite potrivit art. 9, se adaugă, după caz, tarife suplimentare determinate de captare, pompare, tratare, transport, distribuție sau alte asemenea servicii de gospodărire și utilizare a apei.

Serviciile de gospodărire și utilizare a apei, de natura celor de la alineatul precedent, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3[1].

Tarifele pentru asemenea servicii se stabilesc, potrivit legii, de către unitățile prestatoare de servicii, cu avizul Ministerului Mediului.

Pentru captarea, tratarea, pomparea și distribuția apei potabile și industriale, precum și pentru canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate care se realizează de către unitățile de gospodărie comunală, pentru unitățile economice și populație, prețurile și tarifele se stabilesc de către prefecturile județene și Primăria municipiului București.

Art. 11. - Pentru apa prelevată direct din sursele de apă de suprafață, naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul amenajării, ca și din cele subterane, furnizori sunt numai unitățile de gospodărire a apelor, din subordinea Ministerului Mediului, care, potrivit legii, au dreptul de administrare directă asupra acestora și în consecință, sunt singurele în măsură a percepe prețuri pentru apă.

Pentru apa tratată livrată sau pentru serviciile de gospodărire a apelor, furnizori sau prestatori sunt cei care, după caz, au în administrare lucrările hidrotehnice sau care prestează serviciile de gospodărire a apelor.

Furnizarea produselor și prestarea serviciilor de gospodărire a apelor se fac pe bază de contracte economice. La încheierea contractelor de furnizare a apei se vor stabili prevederi privind condițiile cantitative și calitative de livrare a apei, în funcție de condițiile concrete ale sursei și locului de prelevare.

Art. 12. - Ministerul Mediului are competența de a stabili anual prețuri de decontare și de redistribuire a veniturilor între unitățile sale, după caz, în funcție de cantitățile de apă ce se livrează, de costuri și de rentabilitate, asigurând încadrarea strictă a acestora în prețurile și tarifele stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 13. - Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, altele decât cele din anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre, sa stabilesc de către Ministerul Mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri.

Art. 14. - Pentru finanțarea unor lucrări de îmbunătățire a calității apelor, de regularizare a debitelor de apă, de apărare împotriva efectelor distructive ale apelor, precum și pentru acoperirea diferenței de cheltuieli efectuate de unitățile de gospodărire a apelor în perioade de excedent de umiditate sau de secetă când încasările sunt reduse, se constituie „Fondul apelor”. Acest fond se constituie dintr-o cotă de 5% din încasările din prețuri și tarife ale unităților de gospodărire a apelor, precum și din penalitățile prevăzute în prezenta hotărâre.

Repartizarea pe capitole de cheltuieli a Fondului apelor se face de către Ministerul Mediului

Secțiunea 2
Penalități în domeniul gospodăririi apelor

Art. 15. - Încălcarea dispozițiilor legale privind normele de prelevare a apelor din surse și evacuarea apelor impurificate de către organizațiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte și celelalte organizații obștești se penalizează potrivit anexei nr. 4[1].

Penalitățile se aplică de către unitățile de gospodărire a apelor.

Acei beneficiari care dovedesc acțiuni benefice pentru protecția calității apelor vor fi stimulați prin sume alocate din Fondul apelor proporțional cu reducerea substanțelor poluante sub indicatorii aprobați. Sumele vor fi folosite pentru acțiuni de păstrare și îmbunătățire a calității apei evacuate.

Unitățile de gospodărie comunală vor putea folosi pentru dezvoltări proprii, de natura celor specificate în paragraful 8 al art. 15, până la 25% din penalitățile încasate de către acestea.

Penalitățile în domeniul gospodăririi apelor se suportă, potrivit legii, de unitățile în cauză, din rezultatele financiare.

Art. 16. - Constatarea abaterilor prevăzute la art. 15 se face prin procesul-verbal încheiat de personalul împuternicit în acest scop de către conducerea unităților de gospodărire a apelor. Stabilirea penalităților, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, se face de către conducătorul unității de gospodărire a apelor printr-o încheiere. Încheierea, însoțită de procesul-verbal de constatare, se comunică unității penalizate în termen de 10 zile.

Pentru rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, administrate de unitățile de gospodărie comunală, se autorizează personalul împuternicit al acestor unități să încheie procese-verbale de constatare. Stabilirea penalităților în această situație se face de către conducătorul unității de gospodărie comunală și se varsă în Fondul apelor.

Împotriva procesului-verbal de constatare și a încheierii de stabilire a penalităților se poate face plângere de unitatea în cauză, în termen de 15 zile de la comunicarea acestora, la judecătorie.

Hotărârea prin care se rezolvă plângerea de către aceste organe este definitivă.

Încheierea de stabilire a penalităților, rămase definitive, constituie titlu executoriu.

Unitățile bancare vor efectua decontarea dispozițiilor de încasare, privind penalitățile aplicate, fără acceptul unităților penalizate.

Aplicarea cuantumului penalităților se face după cum urmează:

 • 25% în 1991
 • 50% în 1992
 • 75% în 1993

din valoarea calculată conform anexei nr. 4.

Capitolul III
Dispoziții finale

Art. 17. - În termen de 3 luni de la aprobarea prezentei hotărâri, Ministerul Mediului va propune guvernului măsuri de organizare a unităților de gospodărire a apelor pe principii economice.

Art. 18. - Se autorizează Ministerul Mediului:

a) să stabilească regulamente și instrucțiuni specifice în aplicarea prezentei hotărâri;
b) să asigure finanțarea obiectivelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul gospodăririi apelor, din veniturile realizate de către unitățile sale.

Art. 19. - Ministerul Finanțelor este autorizat ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor Ministerului Mediului, ale ministerelor și celorlalte organe centrale și locale de stat, să introducă modificări în indicatorii financiari ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, cu menținerea echilibrului financiar.

Art. 20. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, disciplinară, materială sau contravențională, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 21. - Anexele nr. 1, 2, 3 și 4[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 1991. Pe aceeași dată se abrogă orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Prețuri de livrare
pentru produsele de gospodărire a apelor din sursele de apă brută
Nr. crt.
Produsele de gospodărire a apelor și utilizatorii Preț de livrare (lei/1.000 mc apă brută prelevată)
1. Apă din râurile interioare
1.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale în limita volumului de apă asigurat 1.534
1.2. termocentrale, apă peste volumul asigurat 10
1.3. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 562
1.4. păstrăvării 7
1.5. alți agenți economici 1.534
2. Apă din Dunăre
2.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale în limita volumului de apă asigurat 184
2.2. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 108
2.3. alți agenți economici 184
3. Apă din subteran
3.1. agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru industrii), și alții care au nevoie de apă de calitatea apei subterane 1.890
3.2. agenți economici de gospodărie comunală (pentru populație, instituții publice, unități de cult) 432
3.3. agenți economici agrozootehnici 572
3.4. alți agenți economici 1.890
Notă:
Sunt supuse regimului de prețuri numai debitele medii mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7.500 mc/an.
Nu se aplică regimul de prețuri pentru apa din surse mici locale, utilizată în gospodăriile populației din localitățile urbane și rurale pentru băut, spălat, adăpat animale, acționări hidraulice de mică putere și irigarea terenurilor din gospodăria proprie, cu excepția celor situate în suprafețele amenajate special pentru irigații.
Prețurile pentru produsele de gospodărire a apelor pentru irigații și piscicultură vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului după negocierea dintre Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Mediului.


[modificare] Anexa Nr. 2

Tarife
pentru servicii de gospodărire a apelor realizate prin unitățile de gospodărire a apelor
Nr. crt. Serviciul de gospodărire a apelor U.M. Tarif (lei/U.M.)
1. Primirea în apele de suprafață a substanțelor evacuate în cadrul limitelor reglementate prin acte normative
1.1. pentru suspensii și substanțe în soluție (toți indicatorii din autorizație) t 508
1.2. pentru substanțele consumatoare de oxigen t 2.052
2. Concentrarea prin barajele regiei a potențialului hidroenergetic
2.1. pentru cădere medie asigurată de baraje
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW
m cădere 9.191
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
m cădere 12.355
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW
m cădere 15.228
2.2. pentru volumul de apă utilizat:
 • la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW
10.000 mc 19
 • la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW
10.000 mc 26
 • la hidrocentrale cu putere instalată peste 8 MW
10.000 mc 43
3. Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele mc material extras 8


[modificare] Anexa Nr. 3

Servicii de gospodărire a apelor
în scopul prelucrării și utilizării acestora
 1. Servicii de captare, tratare, pompare și transport al apei
 2. Servicii de distribuire a apei prin rețeaua publică
 3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
 4. Servicii de distribuire a apei brute prin rețeaua de irigații
 5. Servicii de distribuire a apei prin rețeaua altor unități
 6. Servicii de canalizare, epurare și pompare a apelor uzate
 7. Servicii de asigurare a folosirii potențialului de turism și agrement al lacurilor naturale și de acumulare
 8. Servicii de asigurare a folosirii potențialului piscicol al lacurilor naturale și de acumulare
 9. Alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei.


[modificare] Anexa Nr. 4

Penalități
pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse și evacuarea apelor impurificate
Nr. crt. Natura abaterii Mărimea abaterii U.M.
Nivelul penalităților
(lei/U.M.)
1.
Depășirea debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în actele de reglementare în vigoare sau în contract
peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% de patru ori prețul de livrare
2.
Depășirea în perioade de restricții a debitelor sau volumelor prelevate prevăzute în planurile de restricții aprobate potrivit legii, de unitățile de gospodărire a apelor
peste 10% până la 20% de două ori prețul de livrare
peste 20% până la 50% de trei ori prețul de livrare
peste 50% până la 75% de patru ori prețul de livrare
peste 75% de șase ori prețul de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volume de apă mai mari decât cele prevăzute în actele de reglementare în vigoare volum de cinci ori prețul de livrare a apei
4. Preluarea produselor și serviciilor fără acte de reglementare în vigoare și fără contract volum de zece ori prețul de livrare sau tariful
5. Folosirea apei în alt scop decât cel prevăzut în actele de reglementare în vigoare volum de trei ori prețul de livrare
6. Depășirea valorilor medii zilnice ale indicatorilor de calitate înscriși în actele de reglementare în vigoare Diferența dintre valorile indicatorilor de calitate efectiv realizați și valorile din actele de reglementare în vigoare
 • suspensii totale
kg 1,03
 • cloruri, sulfați, magneziu, sodiu, calciu
kg 1,55
 • azotați, substanțe organice (CCOCr)
kg 2,06
 • substanțe organice (CBO5)
kg 4,12
 • amoniu, azotiți, cobalt
kg 10,30
 • crom trivalent, detergenți, anioni activi, fluor, fier total
kg 20,6
 • amoniac, fosfor total, mangan, nichel, produse petroliere extractibile în eter de petrol
kg 61,8
 • cromhexavalent, molibden, plumb, cupru, zinc, sulfuri sau hidrogen sulfurat
kg 206
 • argint, arsen, seleniu
kg 412
 • cianuri
kg 618
 • clor rezidual liber (Cl2)
kg 824
 • cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen
kg 1.030
7. Substanțe cu efect deosebit de toxic a căror evacuare în sursele de apă este interzisă prin lege
 • mercur
kg 12.360
 • pesticide organohalogenice persistente, organosilicice persistente, organofosforice
kg 20.600
 • substanțe cancerigenice (benzpirenul și compușii lui, benzantracenul și compușii lui, nitroderivați - dinitro-ortocrezol, dinitro-sec-butilfenol - etc.), compuși organici ai mercurului
kg 51.500
 • deșeuri radioactive, care se concentrează în mediu sau organisme acvatice
conform reglementării în vigoare
Notă:
Valorile penalităților de la pct. 6 și 7 sunt valabile pentru anii 1994 și 1995, iar pentru anii 1992 și 1993 se aplică reducerile prevăzute la art. 16 din H.G. nr. 1001/1990.
Începând cu anul 1996, valoarea penalităților se dublează până în momentul atingerii parametrilor nominali autorizați. Se exceptează indicatorul „cloruri” de la C.P.S. - Govora, C.P.S. - Ocna Mureș și C.C.H. - Borzești pentru care nivelul de penalități se va menține la valorile anului 1992, până la rezolvarea problemei epurării acestora.
Determinarea cantităților de substanțe impurificatoare evacuate și analizele de constatare a depășirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toți indicatorii de calitate stipulați în contract în conformitate cu instrucțiunile tehnice pentru aplicarea H.G. nr. 1001/1990.
Depășirea valorilor indicatorilor de calitate autorizați atrage după sine penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat, cantitatea de substanțe impurificatoare evacuate pentru care se aplică penalizări reprezentând produsul dintre diferența de concentrație cu care depășește indicatorul aprobat și debitul evacuat.
Sumele cu care se penalizează depășirea fiecărui indicator de calitate se cumulează.
Penalitățile cuprinse în prezenta anexă se referă și la serviciile de gospodărie comunală privind distribuția apei potabile și preluarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate, în relațiile unităților de gospodărie comunală cu celelalte unități integrate total sau parțial sistemelor hidroedilitare ale localităților.
Întocmirea și aplicarea planurilor de secetă pentru irigații se vor face de comun acord cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexa se comunică unităților interesate.