autentificare cu OpenID
Norme de desfășurare a licitațiilor de refinanțare
 • semnat: Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

1. Banca Națională a României, conform art. 19 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a refinanțării societăților bancare, organizează licitații de refinanțare.

2. În vederea desfășurării ședințelor de licitații, Direcția de credit și operații de piață din Banca Națională a României va comunica oficial băncilor condițiile licitației, respectiv:

 • data desfășurării licitației;
 • suma totală disponibilizată;
 • scadența;
 • rata minimă a dobânzii de participare la licitație;
 • suma totală minimă de participare;
 • alte elemente ale licitației.
Cererea de participare

3. Societatea bancară interesată în participarea la licitație va înainta în scris Băncii Naționale a României, respectiv Direcției de credit și operații de piață, o cerere de participare care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente de fond și de formă:

 • cel mult 3 opțiuni pentru sume și rate ale dobânzii diferite;
 • suma cumulată a opțiunilor nu va depăși 50% din suma totală disponibilizată de Banca Națională a României;
 • nivelul ratelor dobânzilor pentru opțiunile formulate va fi cel puțin egal cu nivelul ratei minime a dobânzii anunțate de Banca Națională a României;
 • data licitației pentru care a fost întocmită cererea;
 • cererea va fi înaintată la Banca Națională a României într-un plic sigilat și ștampilat, ce va purta elementele de identificare a solicitantului, precum și mențiunea „pentru licitația din data ............”;
 • cererea va purta antetul societății bancare solicitante și va fi semnată de conducătorii legali conform art. 4 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară;
 • cererea va fi datată.

4. Cererile de participare care nu vor respecta condițiile de mai sus vor fi nule de drept.

5. Plicul conținând cererea de participare la licitație va fi depus, de către un delegat al societății bancare solicitante, la Direcția de credit și operații de piață din Banca Națională a României, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data licitației.

Delegatul societății bancare solicitante și înlocuitorul acestuia (pentru situații excepționale) vor fi nominalizați în prealabil Băncii Naționale a României cu elemente de identificare corespunzătoare, inclusiv specimene de semnătură.

6. În momentul predării plicului conținând cererea de participare la licitație se va întocmi o adeverință de primire, în două exemplare, ce va fi semnată de către un reprezentant al Direcției de credit și operații de piață și delegatul societății bancare solicitante. Originalul va fi remis delegatului societății bancare solicitante.

7. După înmânarea adeverinței de primire plicul nu mai poate fi retras.

Comisia de licitație

8. În vederea desfășurării licitațiilor pentru credite de refinanțare va fi organizată o comisie de licitație compusă din personal al Băncii Naționale a României, respectiv:

 1. președinte - directorul sau directorul adjunct al Direcției de credit și operații de piață;
 2. membru asistent - șeful Serviciului credite din cadrul Direcției de credit și operații de piață;
 3. secretar - șeful Serviciului operații de piață.

În situația absenței unui membru al comisiei de licitație, acesta va putea fi înlocuit, prin decizie, de către conducerea Direcției de credit și operații de piață.

La lucrările comisiei de licitație va putea participa, în calitate de observator, un reprezentant al societăților bancare solicitante, invitat de Banca Națională a României (prin rotație).

9. Comisia de licitație va avea următoarele atribuții:

Președintele conduce lucrările comisiei, verifică modul de adjudecare a sumei disponibilizate, semnează procesul-verbal încheiat la finele ședinței și comunicatul oficial ce va fi făcut public.

Membrul asistent al comisiei de licitație participă împreună cu secretarul la determinarea rezultatului licitației.

Secretarul comisiei de licitație deschide plicurile primite de la societățile bancare participante, în ziua licitației, în prezența tuturor membrilor comisiei și a reprezentantului societăților bancare participante, și verifică respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute la pct. 3 privind cererea de participare; anulează cererile necorespunzătoare, urmând ca la finele ședinței de licitație să notifice în scris solicitanților respinși motivul respingerii cererii; împreună cu membrul asistent determină rezultatul licitației; întocmește procesul-verbal la finele ședinței de licitație și redactează comunicatul oficial ce va fi făcut public.

Membrii comisiei, împreună cu reprezentantul societăților bancare participante, semnează procesul-verbal întocmit la finele ședinței de licitație.

Comunicatul oficial ce urmează a fi dat publicității va fi semnat de către președintele comisiei de licitație și de către guvernatorul Băncii Naționale a României sau înlocuitorul legal al acestuia.

Desfășurarea licitației

10. Ședința de licitație pentru credite de refinanțare se deschide de către președintele comisiei de licitație, în prezența membrilor comisiei și a reprezentantului societăților bancare participante.

11. Secretarul comisiei, în prezența celorlalți membri și a reprezentantului societăților bancare participante, deschide plicurile ce conțin cererile de participare la licitație și verifică îndeplinirea condițiilor de formă și de fond.

12. Secretarul comisiei întocmește, împreună cu membrul asistent al comisiei, centralizatorul cererilor, ordonându-le descrescător după nivelul ratei dobânzii licitate, începând cu cea maximă.

13. Pe baza listei centralizatoare astfel întocmite comisia va stabili rezultatul licitației.

14. Nivelul de închidere a licitației se va găsi pe lista centralizatoare în dreptul acelui nivel al ratei dobânzii unde suma disponibilizată de Banca Națională a României va fi acoperită integral sau parțial cu valoarea cererii cumulate descrescător.

15. Nivelul va fi marcat pe listă cu o linie roșie, în dreptul căreia vor semna președintele și secretarul comisiei.

Comunicarea rezultatului și executarea cererilor câștigătoare

16. Secretarul comisiei, pe baza rezultatului astfel obținut, întocmește procesul-verbal și comunicarea oficială ce va fi dată publicității, cu semnăturile prevăzute anterior.

17. Procesul-verbal și comunicarea oficială vor cuprinde următoarele elemente:

 • data licitației;
 • suma disponibilizată de Banca Națională a României;
 • suma acoperită de cerere;
 • rata minimă a dobânzii de participare;
 • membrii comisiei;
 • volumul total al cererii;
 • nivelul minim și maxim al ratei dobânzii licitate;
 • numărul de participanți;
 • nivelul ratei dobânzii la care cererea satisface oferta;
 • rata medie a dobânzii la care a fost adjudecată oferta;
 • alte elemente.

18. Pe baza elementelor de mai sus, secretarul comisiei va întocmi o notă către Direcția contabilității generale din Banca Națională a României, în vederea acordării efective a creditului câștigătorilor licitației.

Acordarea creditului va avea la bază trei principii esențiale:

 • fiecare participant câștigător va primi creditul la nivelul dobânzii la care a licitat, pentru fiecare opțiune în parte;
 • opțiunile câștigătoare sunt irevocabile;
 • în cazul existenței, la nivelul de închidere, a mai multor solicitanți câștigători se va aplica principiul proporționalității între aceștia.

19. Banca Națională a României își rezervă dreptul de a modifica ulterior prezentele norme de participare la licitațiile de credit de refinanțare.