autentificare cu OpenID
Lege privind activitatea bancară
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 25 martie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind activitatea bancară și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Activitatea bancară în România se desfășoară prin Banca Națională a României și prin societăți bancare constituite, în baza Legii nr. 31/1990, ca societăți comerciale.

Art. 2. - Banca Națională a României este banca centrală a statului român, având personalitate juridică. Ea este organul unic de emisiune al statului și stabilește reglementările în domeniile: monetar, de credit, valutar și de plăți. Banca Națională a României refinanțează societățile bancare și asigură lichidități sistemului bancar.

Banca Națională a României asigură supravegherea activității tuturor societăților bancare.

Totodată, Banca Națională a României va promova, reglementa și supraveghea activitățile de intermediere bancară.

Atribuțiile Băncii Naționale a României sunt prevăzute în statutul de organizare și funcționare aprobat prin lege.

Art. 3. - Societățile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice și fizice, sub formă de depozite sau instrumente nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum și acordarea de credite.

Art. 4. - Structura organizatorică, conducerea și administrarea societăților bancare se stabilesc prin statutele proprii.

Societatea bancară este angajată numai prin semnăturile a cel puțin doi conducători având funcțiile stabilite prin statutele proprii.

Secțiunea I
Societățile bancare, persoane juridice române

Art. 5. - Societățile bancare, persoane juridice române, se constituie cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale; ele nu pot fi constituite sub formă de societăți cu răspundere limitată. Societățile bancare se pot constitui și funcționa numai pe baza autorizației eliberate de Banca Națională a României.

Art. 6. - Documentația care trebuie prezentată pentru solicitarea autorizației și condițiile în care aceasta poate fi acordată vor fi stabilite prin norme de Banca Națională a României.

Banca Națională a României va stabili norme privind volumul minim al capitalului social și cota minimă de vărsăminte la momentul subscrierii, care nu poate fi mai mică de 50%, precum și perioada de subscriere.

Art. 7. - Condițiile în care autorizația poate fi retrasă, atât în cazurile când retragerea este impusă de lege, cât și atunci când ea este cerută de societatea bancară respectivă, se stabilesc prin norme de Banca Națională a României.

Toate autorizațiile emise și cele în vigoare vor fi evidențiate de Banca Națională a României într-un registru, care va fi accesibil permanent publicului.

Art. 8. - Capitalul social subscris trebuie vărsat integral în termen de până la doi ani de la data constituirii societății bancare.

Capitalul social subscris trebuie vărsat în formă bănească.

Art. 9. - După constituirea legală, societatea bancară va trebui să se identifice în mod clar, în toate actele ei oficiale, printr-un minimum de date: denumirea completă și forma socială, capitalul social subscris, adresa sediului principal, numărul și data înmatriculării în registrul comerțului.

Art. 10. - În cazul fuziunii, dizolvării, lichidării sau falimentului societăților bancare, se aplică prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și normele speciale și avizele exprese ale Băncii Naționale a României, avându-se în vedere caracterul specific al operațiunilor bancare.

Art. 11. - Fuziunea a două sau mai multor societăți bancare se decide de către fiecare societate bancară, conform statutului propriu. În prealabil începerii activității sale, societatea bancară rezultată ca urmare a fuziunii este obligată să obțină autorizația Băncii Naționale a României.

Art. 12. - Societăților bancare li se interzice să încheie contracte sau înțelegeri, să adopte practici de orice fel care le-ar asigura poziții dominante pe piața monetară, financiară sau valutară ori să se angajeze în operațiuni pentru a obține neloial avantaje pentru ele sau pentru terțe persoane.

Banca Națională a României are dreptul să introducă acțiune în justiție ori de câte ori constată încălcarea prevederilor prezentului articol.

Secțiunea a II-a
Regimul filialelor și sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine

Art. 13. - Înființarea, funcționarea și lichidarea filialelor din România ale societăților bancare, persoane juridice străine, se efectuează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, după recunoașterea acestor societăți bancare ca persoane juridice străine, în condițiile stabilite de dreptul român.

Deschiderea în România de sucursale ale unor bănci persoane juridice străine are loc în conformitate cu prevederile legislației privind funcționarea în România a reprezentanțelor firmelor și organizațiilor economice străine.

Art. 14. - Exercitarea profesiunii bancare și operațiunile de bancă ale filialelor și sucursalelor prevăzute la art. 13 al prezentei legi sunt supuse autorizării Băncii Naționale a României, în concordanță cu politica acesteia față de activitatea băncilor străine în România.

Capitolul II
Activitatea bancară

Art. 15. - În activitatea lor, societățile bancare se vor supune reglementărilor emise de Banca Națională a României pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăți, de asigurare a prudenței bancare și de supraveghere a societăților bancare.

Art. 16. - Toate societățile bancare sunt obligate să deschidă conturi curente la Banca Națională a României și să mențină rezerve minime obligatorii potrivit reglementărilor date de aceasta.

Art. 17. - Societățile bancare pot deschide la Banca Națională a României și alte conturi, în condițiile stabilite de aceasta.

Art. 18. - Societățile bancare pot efectua operațiuni de depozite la vedere și la termen, în cont, cu numerar și cu titluri constând în atragerea resurselor bănești de la persoane juridice și fizice, în vederea păstrării și fructificării lor. Depozitele pot fi purtătoare de dobândă.

Art. 19. - Prin credit pe termen scurt se înțelege orice fel de operațiune de împrumut de sume de bani pe o durată ce nu depășește 12 luni. Împrumuturile a căror durată de rambursare este între un an și cinci ani sunt credite pe termen mediu, iar cele care depășesc durata de cinci ani sunt credite pe termen lung.

La acordarea creditelor, societățile bancare vor urmări ca solicitanții să prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadență. În acest scop, acestea pot cere solicitanților garantarea împrumutului cu bunuri mobile și imobile.

Art. 20. - După aprobarea unui credit, societățile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decât în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către debitor a unor date nereale, și numai după expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile, care va fi comunicat în scris debitorului.

Societățile bancare pot întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea de către debitor a unui credit aprobat, în cazul în care debitorul a încălcat condițiile contractului de credit sau în cazul în care situația economică și financiară a acestuia nu mai asigură condiții de rambursare.

Art. 21. - Toate operațiunile de credit și garanție ale societăților bancare vor trebui consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toți termenii și toate condițiile respectivelor tranzacții. Copiile acestor documente vor trebui păstrate de către societățile bancare și puse la dispoziția personalului autorizat al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia.

Art. 22. - Societățile bancare pot cumpăra, vinde, ține în custodie și administra active monetare, pot executa transferuri, operațiuni de clearing și alte operațiuni de virament, pe cont propriu sau în contul terților.

Art. 23. - Societățile bancare pot primi titluri în gaj sau în păstrare. Aceste titluri nu pot fi gajate de societatea bancară primitoare iar aceasta nu poate exercita dreptul de vot aferent respectivelor titluri.

Art. 24. - Societățile bancare pot efectua, potrivit legii și în limitele autorizației acordate și ale mijloacelor de care dispun, operațiuni și activități conexe ca: operațiuni valutare; operațiuni cu metale prețioase, cu obiecte confecționate din acestea și cu alte valori cu grad mare de lichiditate; plasamentul, subscrierea, gestionarea, păstrarea și comerțul cu titluri; consulting bancar; garanții; mandatări, precum și alte activități legale care pot fi asumate pe cont propriu sau în contul clienților.

Art. 25. - Societatea bancară nu poate desfășura următoarele operațiuni:

a) angajarea în tranzacții cu bunuri mobile și imobile. Se exceptează tranzacțiile cu imobile necesare desfășurării activității societății bancare și pentru folosința salariaților, precum și tranzacțiile cu bunuri mobile și imobile în executarea creanțelor;
b) achiziționarea propriilor acțiuni sau gajarea lor în contul datoriilor băncii. Se exceptează răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, care va face obiectul unei autorizări prealabile din partea Băncii Naționale a României;
c) acordarea de împrumuturi clienților, condiționată de vânzarea sau cumpărarea acțiunilor băncii;
d) primirea de depozite, titluri sau alte valori, când societatea bancară se află în stare de încetare de plăți;
e) angajarea în operațiuni de depozit, dacă majoritatea depozitelor provin de la angajații băncii. Se exceptează operațiunile fondurilor de plasament și alte operațiuni financiare bazate pe principiul mutualității.

Art. 26. - Prin autorizațiile de funcționare pot fi specificate operațiuni și activități interzise, altele decât cele menționate în art. 25 al prezentei legi.

Art. 27. - Societățile bancare vor repartiza 20% din profitul brut anual pentru constituirea de rezerve, până când fondul astfel constituit egalează capitalul, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezervă se va face din profitul net, pe baza hotărârii consiliilor de administrație ale societăților bancare.

Societățile bancare își pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite care nu mai pot fi recuperate, atât din profiturile brute în limita a 0,5% din totalul creditelor acordate, cât și din cele nete, precum și alte fonduri.

Capitolul III
Reglementarea și supravegherea activității bancare

Art. 28. - Participarea unei societăți bancare la o firmă sau întreprindere al cărei obiect de activitate nu are legătură cu activitatea bancară nu poate depăși 20% din capitalul firmei sau întreprinderii respective.

Art. 29. - Împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot depăși, cumulate, 20% din capitalul și rezervele societății bancare respective.

Se consideră un singur debitor orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice care sunt legate economic între ele. Împrumuturile acordate debitorilor aflați în relații speciale cu societatea bancară sau personalul acesteia, inclusiv familiale, vor fi permise numai în condițiile reglementărilor emise de Banca Națională a României.

Art. 30. - Societățile bancare sunt obligate să comunice Băncii Naționale a României creditele acordate clienților lor, care depășesc suma minimă pentru raportare stabilită de Banca Națională a României.

Art. 31. - Societățile bancare sunt obligate să prezinte lunar Băncii Naționale a României situațiile lor financiare, constând din elemente ale bilanțului și contului de profit și pierderi, precum și alte date cerute de Banca Națională a României.

Societatea bancară conducătoare a unui grup de bănci va prezenta datele prevăzute în alineatul precedent atât pentru propria sa unitate, cât și pentru întregul grup.

Art. 32. - Societățile bancare sunt obligate să permită Băncii Naționale a României să le examineze evidențele, conturile și operațiunile, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor supravegherii bancare.

Art. 33. - Casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit, alte societăți de credit, precum și fondurile de plasament sunt supravegheate și de către organismele de supraveghere ale propriilor asociații.

Art. 34. - Banca Națională a României este singurul agent al statului însărcinat să supravegheze tranzacțiile valutare efectuate de societățile bancare, în care scop va stabili modul de raportare a acestora.

Art. 35. - Ministerul Finanțelor va sesiza Banca Națională a României despre neregulile de ordin fiscal comise de societățile bancare.

Art. 36. - Pentru supravegherea societăților bancare române care funcționează în străinătate, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile de supraveghere bancară ale statelor respective.

Informații referitoare la bănci străine care desfășoară activități în România pot fi furnizate autorităților de supraveghere bancară din țara de origine, numai în condiții de reciprocitate.

Capitolul IV
Asigurarea depozitelor

Art. 37. - În scopul protejării drepturilor deponenților, se pot constitui unu sau mai multe fonduri pentru asigurarea depozitelor bănești deținute de societățile bancare în favoarea persoanelor fizice.

Aceste fonduri vor putea fi constituite de către instituții financiare publice sau private ori de statul român. Ele vor funcționa pe baza autorizației date de Banca Națională a României și sub supravegherea acesteia.

Fiecare societate bancară care beneficiază de o astfel de asigurare a depozitelor va menționa acest lucru în mod distinct pe antetul ei și la sediile acesteia.

Capitolul V
Casele de compensații interbancare

Art. 38. - În vederea compensării și decontării globale a creanțelor reciproce ale societăților bancare, se pot înființa case de compensații interbancare.

Art. 39. - În afara compensărilor și decontărilor multilaterale între bănci, casele de compensații interbancare pot facilita efectuarea împrumuturilor reciproce între bănci pe termen de o zi lucrătoare.

Art. 40. - Casele de compensații se înființează în baza Legii nr. 31/1990 și funcționează pe baza autorizației Băncii Naționale a României și a normelor de lucru specifice aprobate de către aceasta.

Capitolul VI
Bilanțul, contul de profit și pierderi și controlul acestora

Art. 41. - În conformitate cu statutul și normele proprii, Banca Națională a României va stabili reguli privind bilanțul societăților bancare, contul de profit și pierderi, ținerea contabilității și efectuarea controlului acestora.

Art. 42. - Bilanțul societății bancare și contul de profit și pierderi nu vor fi acceptate ca având valabilitate legală de către autoritățile în drept, fără să fi fost verificate și semnate de comisia de cenzori a societății bancare.

Art. 43. - Pentru verificarea și confirmarea bilanțului, societățile bancare vor putea utiliza contabili autorizați și experți contabili.

Art. 44. - Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate de societatea bancară în cel mai scurt timp după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor sau de alt organ de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și reglementărilor specifice emise de Banca Națională a României.

Capitolul VII
Personalul societăților bancare

Art. 45. - Conducătorii unei societăți bancare răspund pentru activitatea lor profesională în fața adunării generale a acționarilor și a Băncii Naționale a României. Ei trebuie să fie persoane cu o bună reputație, care să nu fi suferit sau să nu fi cauzat prin activitatea lor falimente bancare. Banca Națională a României poate să stabilească și alte reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea și activitatea unui conducător de societate bancară, precum și pentru activitatea personalului bancar.

Capitolul VIII
Secretul profesional în activitatea bancară

Art. 46. - Personalul unei societăți bancare supuse prevederilor prezentei legi nu are dreptul de a folosi sau dezvălui, nici în timpul activității, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului vreunei societăți bancare sau vreunui client al acesteia. Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor care obțin informații, de natura celor arătate, din rapoarte ori alte lucrări oficiale.

Art. 47. - Orice membru al unui consiliu de administrație, precum și toate persoanele care participă la activitatea societăților bancare sunt obligate să păstreze secretul profesional. Dezvăluirea secretului profesional se poate face numai în cadrul unei proceduri judiciare, în conformitate cu autorizarea consiliului de administrație al societății bancare căruia i se solicită aceasta.

Personalul societății bancare nu poate uza, în folos personal, de informațiile bancare pe care le deține sau de care a luat cunoștință în orice mod.

Prevederile alin. 1 și 2 se aplică și persoanelor care obțin, din activitatea de control și supraveghere sau din rapoarte și alte lucrări oficiale, informații de natura celor arătate mai sus.

Art. 48. - Numele depunătorului sau titularul contului, precum și operațiunile înregistrate în conturile lui constituie secrete profesionale.

Capitolul IX
Contravenții și sancțiuni

Art. 49. - Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit prevederilor legii penale și condițiilor în care au fost săvârșite, nu sunt infracțiuni:

a) nerespectarea normelor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;
b) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală.

Art. 50. - În cazurile contravențiilor prevăzute la articolul precedent se poate aplica, numai persoanelor juridice, una din următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;
b) obligarea societății bancare aflate în culpă să ia măsuri de remediere a efectelor contravenției, inclusiv impunerea de măsuri pentru limitarea operațiunilor societății;
c) aplicarea de amenzi care nu pot depăși 1% din capitalul social al băncii, dacă, deși avertizată, societatea bancară continuă contravenția;
d) retragerea autorizației.

Art. 51. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 49 și, respectiv, art. 50 se fac de persoane anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

Împotriva procesului-verbal de contravenție se poate face plângere la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit contravenția. Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legale privind constatarea și soluționarea contravențiilor.

Amenzile încasate se fac venit la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 52. - În cazul încălcării grave a normelor de prudență bancară, Banca Națională a României poate decide, de la caz la caz, măsuri speciale de supraveghere și conservare a societății bancare pentru a păstra, a remedia și a restabili poziția financiară a respectivei societăți bancare.

Capitolul X
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 53. - Societățile bancare pot să organizeze o asociație profesională care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze serviciile de interes comun. Asociația profesională a băncilor va colabora cu Banca Națională a României.

Art. 54. - Fondatorii unei societăți bancare, precum și administratorii, directorii și cenzorii acesteia, care vor tăinui situația de încetare de plăți sau vor încalcă autorizația acordată și prevederile prezentei legi, vor fi decăzuți din calitatea lor prin hotărâre a Băncii Naționale a României, chiar și înainte de deschiderea acțiunii judiciare.

Art. 55. - Punerea de acord cu prevederile prezentei legi a situației activelor și pasivelor societăților bancare deja existente se va face potrivit unui grafic stabilit de Banca Națională a României.

Art. 56. - Se interzice oricărei firme sau agent economic care nu are autorizație de funcționare ca societate bancară sau personalului lor să utilizeze o denumire, o formă de publicitate, precum și orice expresie care ar putea să sugereze ideea ca este o societate bancară.

Art. 57. - Toate modificările organizatorice intervenite în activitatea societăților bancare se supun prevederilor referitoare la publicitate din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Art. 58. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 59. - În termenul prevăzut la art. 58, Banca Națională a României va elabora regulamente în aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 60. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 61 din 27 februarie 1974 privind autorizarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România și Băncii Române de Comerț Exterior de a acorda dobânzi la disponibilitățile din conturile în valută, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 1 martie 1974, Decretul nr. 160 din 7 mai 1986 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Financiar-Bancar, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986, precum și orice alte dispoziții contrare.