autentificare cu OpenID
Norme privind autorizarea societăților bancare
 • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

În temeiul prevederilor:
 • articolului 5 „societățile bancare, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa numai pe baza autorizației eliberate de Banca Națională a României”;
 • articolului 6 „documentația care trebuie prezentată pentru solicitarea autorizației și condițiile în care aceasta poate fi acordată vor fi stabilite prin norme de către Banca Națională a României”;
 • articolului 14: exercitarea profesiunii bancare și operațiunile de bancă ale filialelor și sucursalelor societăților bancare, persoane juridice străine, sunt supuse autorizării Băncii Naționale a României, în concordanță cu politica acesteia față de activitatea băncilor străine în România din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
Banca Națională a României emite prezentele norme:

1. Societățile bancare pot să se constituie și să funcționeze pe teritoriul României numai dacă au obținut, în prealabil, autorizația Băncii Naționale a României.

2. Formalitățile prevăzute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 și art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale pot fi îndeplinite numai cu condiția prezentării autorităților competente, în original sau în copie autentificată, a autorizației eliberate de Banca Națională a României.

3. Cererea de autorizare se adresează Băncii Naționale a României, împreună cu dosarul care trebuie să conțină următoarele documente și informații:

a) Proiectele de contract de societate și de statut, în cazul societăților bancare persoane juridice române.

Pentru sucursalele societăților bancare persoane juridice străine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum și statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare al băncii străine.

b) Repartiția acțiunilor sau părților sociale, precum și a drepturilor de vot.

Persoanele fizice sau juridice care intenționează să dețină cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie să comunice informațiile precizate în anexa nr. 2[1] la prezentele norme.

c) Numele a cel puțin două persoane care sunt propuse să asigure orientarea efectivă a societății bancare, precum și alte informații precizate în anexa nr. 1[1] la prezentele norme, din care să rezulte onorabilitatea, experiența și calificarea profesională a acestora. În plus, conducătorii propuși vor depune câte un certificat de cazier judiciar.

Pentru conducătorii care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de cinci ani, certificatul de cazier judiciar va fi înlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara lor de origine sau din țara în care au avut stabilită reședința anterior, care să ateste că cel interesat nu este supus, în conformitate cu legislația din țara respectivă, unei interdicții de a conduce o societate bancară.

În cazul sucursalei unei societăți bancare, persoană juridică străină, se va comunica documentul autentic prin care aceasta din urmă împuternicește doi conducători care să o angajeze legal în România.

d) Identitatea membrilor organelor deliberative; în cazul societăților de persoane, și identitatea asociaților care nu participă la conducere. Vor fi depuse, pentru fiecare dintre aceștia, un curriculum vitae și un certificate de cazier judiciar.

Dacă este cazul, se aplică și prevederile de la lit. c) alin. 2.

e) Identitatea cenzorilor propuși. Vor fi depuse pentru fiecare un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar și o declarație din care să rezulte că aceștia nu se află în vreuna din situațiile prevăzute la art. 112 lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990.

Dacă este cazul, se aplică și prevederile de la lit. c) alin. 2.

f) în cazul în care persoana juridică pentru care se cere autorizarea este deja constituită, descrierea activității și prezentarea ultimelor sale trei rapoarte anuale (bilanțuri).

În cazul unei sucursale din România a unei societăți bancare străine, aceasta din urmă va comunica ultimele sale trei rapoarte anuale, precum și o descriere a activității sale. De asemenea, se va transmite o declarație scrisă a autorității străine de supraveghere, din care să rezulte că aceasta este de acord cu stabilirea unei sucursale în România.

g) Program de activitate, care va cuprinde:

 • tipul și denumirea activităților prevăzute a fi desfășurate de societatea bancară;
 • compoziția clientelei pe care societatea bancară își propune să o atragă;
 • natura resurselor financiare utilizate;
 • structura organizatorică a societății bancare, cu precizarea numărului și a repartiției personalului pe funcții;
 • estimarea principalelor posturi de bilanț și a contului de profit și pierderi pentru următoarele trei exerciții financiare.

4. Personalul Băncii Naționale a României este obligat, prin lege, să păstreze secretul profesional; informațiile care îi sunt comunicate în aplicarea prezentelor norme sunt păstrate strict confidențial.

Direcția de reglementare și supraveghere bancară din cadrul Băncii Naționale a României va confirma primirea cererii, data primirii marcând momentul din care începe să curgă termenul prevăzut la pct. 6 și va instrumenta dosarele prezentate.

Dosarul, împreună cu nota de prezentare, va fi transmis Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Pentru ca un dosar să fie acceptat la prezentare este necesar ca el să conțină toate informațiile prevăzute la pct. 3 și ca instrumentarea lui să se fi putut încheia cel puțin cu două săptămâni înainte de data ședinței consiliului de administrație pe a cărei ordine de zi urmează a fi înscris. În cazuri excepționale, guvernatorul Băncii Naționale a României poate decide reducerea acestei perioade.

5. Persoanele care intenționează să solicite sau care au solicitat autorizarea unei societăți bancare vor păstra confidențialitatea dosarului lor atât timp cât Banca Națională a României nu s-a pronunțat asupra acestuia.

6. Banca Națională a României decide cu privire la autorizarea unei societăți bancare în termen de cel mult șase luni de la primirea cererii sau, dacă aceasta este incompletă, în termen de cel mult 6 luni de la transmiterea de către solicitant a informațiilor necesare luării deciziei, dar nu mai mult de 12 luni de la primirea cererii.

7. Decizia de autorizare a unei societăți bancare este emisă sub condiția suspensivă a constituirii efective a acesteia conform modalităților prevăzute în documentația prezentată. Această decizie condițională va produce efecte la data comunicării prin care Banca Națională a României va informa societatea bancară că, în urma constituirii sale, autorizarea este definitivă.

Comunicarea prevăzută la alin. 1 va fi făcută după primirea și verificarea de către Banca Națională a României a următoarelor documente:

a) copie autentificată a statutului și/sau a contractului de societate;
b) copie autentificată a certificatului depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social;
c) copie autentificată a certificatului registrului comerțului din care rezultă înmatricularea societății bancare;
d) informare cu privire la:
 • repartiția capitalului social;
 • componența consiliului de administrație, a comitetului de direcție și identitatea cenzorilor;
 • numele președintelui societății bancare și al celorlalți conducători care asigură orientarea efectivă a activității acesteia, pentru care se vor alătura scrisoarea și informațiile cerute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
e) un extras al Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicitatea constituirii societății bancare; pentru perioada 1991-1992, este suficientă dovada că a fost solicitată efectuarea acestei publicități.

8. Banca Națională a României va respinge cererea de autorizare dacă:

a) dosarul este incomplet la încheierea termenului prevăzut la pct. 6;
b) capitalul social sau capitalul de dotare al sucursalelor deschise în România de societăți bancare străine este mai mic decât nivelul minim stabilit de Banca Națională a României;
c) forma juridică este inadecvată activității prevăzute sau este oprită de lege;
d) societatea bancară nu are aptitudinea de a-și realiza obiectivele de dezvoltare în condiții compatibile cu buna funcționare a sistemului financiar și care să asigure clientelei o siguranță satisfăcătoare;
e) persoanele vizate la pct. 3, lit. c), d) și e) nu au onorabilitatea necesară, calificarea și experiența adecvate funcției lor;
f) calitatea acționarilor și/sau a asociaților care dețin o participare pentru care este necesară obținerea unei autorizații prealabile nu corespunde nevoii garantării unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii.

9. Banca Națională a României poate retrage autorizația de funcționare unei societăți bancare atunci când:

a) societatea bancară renunță în mod expres la ea, nu o folosește o perioadă de 12 luni de la acordare sau nu-și mai exercită activitatea de cel puțin 6 luni;
b) societatea bancară încalcă în mod grav sau repetat dispozițiile Legii privind activitatea bancară sau normele emise în aplicarea acesteia;
c) societatea bancară nu mai îndeplinește condițiile cărora le este subordonată autorizarea;
d) autorizația a fost obținută urmare a unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;
e) societatea bancară nu respectă condițiile prevăzute în autorizație;
f) autoritatea competentă din țara în care are sediul social societatea bancară ce a deschis o sucursală în România i-a retras acesteia autorizația de funcționare ca societate bancară;
g) societatea bancară nu mai oferă garanția că își va putea îndeplini obligațiile față de creditorii săi și, în special, nu mai asigură siguranța fondurilor ce i-au fost încredințate;
h) societatea bancară nu își achită obligațiile fiscale.

10. Retragerea autorizației unei societăți bancare se publică în Monitorul Oficial al României.

11. Societatea bancară sau sucursala deschisă în România de o societate bancară străină a cărei autorizație a fost retrasă intră în lichidare.

În perioada de lichidare, societatea bancară sau sucursala respectivă:

 • rămâne sub controlul Băncii Naționale a României;
 • poate efectua numai operațiunile strict necesare lichidării;
 • nu poate folosi calitatea sa de societate bancară altfel decât precizând că se află în lichidare.

12. Deciziile de refuz și, respectiv, de retragere a autorizației unei societăți bancare trebuie și fie motivate și se vor comunica părților interesate.

13. Prezentele norme se aplică societăților bancare, persoane juridice române și străine, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

14. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 1 și 2 vor fi comunicate celor interesați de către Banca Națională a României.