autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea filialei Iași a Centrului pentru perfecționarea personalului din administrația publică locală
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea filialei Iași a Centrului pentru perfecționarea personalului din administrația publică locală, cu sediul în municipiul Iași, str. Bucium nr. 80, județul Iași.

Filiala va fi organizată și va funcționa în conformitate cu normele unitare de organizare a centrelor de perfecționare, criteriile de normare, selecție și încadrare a personalului, emise de Ministerul Învățământului și Științei și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 179/1990.

Filiala va asigura pregătirea și perfecționarea funcționarilor din administrația publică locală din unele județe ale țării și din Republica Moldova.

Art. 2. - Filiala Iași a Centrului pentru perfecționarea personalului din administrația publică locală se organizează pe sistemul autofinanțării, potrivit legislației în vigoare. Activitatea economico-financiară a filialei se realizează de către Prefectura județului Iași, în cadrul numărului de posturi existent.

Art. 3. - Programul anual și tematica privind perfecționarea pregătirii profesionale se aprobă de Direcția Generală pentru Administrație Locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului.

Art. 4. - Pe durata programelor de instruire, cursanții beneficiază de salariu și alte drepturi de la locul de muncă. Cheltuielile cu instruirea, transportul și cazarea se suportă de unitatea unde este angajat cursantul, iar cheltuielile pentru masă se suportă de cursant.

Art. 5. - Personalul de predare și instruire a cursanților din cadrul filialei Iași a centrului se asigură din rândul specialiștilor din administrația centrală și locală, din instituții de învățământ superior și de cercetare, societăți științifice, asociații profesionale și centre de perfecționare.

Art. 6. - Personalul de conducere al filialei Iași a centrului se numește de Direcția Generală pentru Administrație Locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului, la propunerea Centrului pentru perfecționarea personalului din aparatul prefecturilor și primăriilor.

Art. 7. - Drepturile și îndatoririle cursanților din Republica Moldova, pe perioada cât se află la cursuri în România, precum și modalitățile de plată pentru aceștia se vor stabili pe bază de protocol, care se încheie între Direcția Generală pentru Administrație Locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului României și Secția de autoadministrare locală a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Art. 8. - Direcția Generală pentru Administrație Locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului și Prefectura județului Iași vor asigura aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.