autentificare cu OpenID
Circulara Nr. V/1471/57 privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Regulamentul V/3616/2 / 1992.

Acte care menționează acest act:

Banca Națională a României

1. Transferurile de capital cu mijloace de plată străine se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentei circulare.

2. În sensul prevederilor prezentei circulare, constituie transferuri de capital cu mijloace de plată străine sumele în valută transferate în străinătate, indiferent de forma sub care se efectuează - transferuri bancare, plăți în numerar, compensații de creanțe etc. -, care sunt destinate pentru:

a) investițiile de capital în străinătate ale persoanelor juridice și fizice române, sub formă de investiție directă sau sub formă de participații la capitalul social, la firme din străinătate;

b) investițiile de portofoliu (acțiuni, obligațiuni, titluri de stat și alte hârtii de valoare, cumpărate de pe piața financiară externă de către persoane juridice și fizice române);

c) creditele externe acordate de persoanele juridice și fizice române, cu excepția creditelor bancare pe termen de până la un an inclusiv;

d) rambursarea ratelor de credite externe primite de persoane juridice și fizice române;

e) orice alte transferuri de sume în valută, în străinătate, care nu au drept corespondent o contraprestație (livrări de mărfuri, executări de lucrări, prestări de servicii etc.).

3. Operațiunile de transferuri externe prezentate la pct. 2 de mai sus sunt supuse autorizării Băncii Naționale a României, după cum urmează:

a) operațiunile prezentate la pct. 2 lit. a) și b), precum și creditele bancare pe termen de peste un an se autoriză de Banca Națională a României - Oficiul de control al devizelor;

b) pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 lit. c), d) și e) sunt delegate băncile comerciale românești, prin care se derulează operațiunile respective, să le autorize și să le efectueze direct în baza atribuțiilor prevăzute în autorizațiile lor de funcționare.

4. Sunt supuse, de asemenea, autorizării Băncii Naționale a României - Oficiul de control al devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice străine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum și din transferuri de pensii în străinătate, autorizare care se va da pe baza avizului Ministerului Economiei și Finanțelor în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile încheiate de România cu alte state.

5. Plățile pentru cotizații și contribuții la organisme și organizații din străinătate ale persoanelor juridice și fizice române se efectuează prin băncile comerciale românești, care vor controla, pe baza documentației prezentate de solicitanți, afilierea la organismul sau organizația respectivă.

6. Pentru obținerea avizului Ministerului Economiei și Finanțelor și a autorizării Băncii Naționale a României, solicitanții vor prezenta documentația din care să rezulte sursa de proveniență a sumei pentru care se solicită transferul în străinătate, precum și dovada scrisă din partea organelor financiare că titularul sumei nu are debite în România reprezentând impozite sau alte obligații legale de plată față de stat, neachitate.

7. Pentru aducerea la îndeplinire a reglementărilor din prezenta circulară, băncile comerciale vor urmări ca pe documentele ce le sunt prezentate de persoanele juridice și persoanele fizice în vederea efectuării oricărei operațiuni de transfer bancar sau de ridicări de valută în numerar, solicitanții să menționeze destinația pe care o vor da sumelor respective.

Totodată, băncile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzătoare din care să rezulte natura operațiunilor ce le-au fost depuse de titular și, după caz, autorizările prevăzute de prezenta circulară.

8. Având în vedere prevederile Regulamentului valutar emis de Banca Națională a României la 13 mai 1991, referitoare la limita maximă de valută efectivă (numerar) pe care persoanele fizice rezidente în România o pot scoate din țară, băncile comerciale pot elibera valută în numerar pentru operațiuni de natura transferurilor de capital numai până la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A., indiferent de categoria titularului sumei (persoană juridică sau persoană fizică).

Sumele peste această limită se transferă numai pe cale bancară, în baza autorizărilor și controlului prevăzute în prezenta circulară.

9. Băncile comerciale vor ține evidența tuturor operațiunilor reprezentând transferuri de capital executate și le vor raporta Băncii Naționale a României, conform modelului din anexă.


[modificare] Anexă

Banca ......................

Direcția ....................

Situația
transferurilor de capital efectuate în luna .................. 199...
Nr. crt. Titularul și adresa Suma Nr. și data documentului bancar Modalitatea de efectuare (transfer bancar, ridicare numerar etc.) Țara și banca unde s-a efectuat transferul Scopul (destinația) sumei transferate Nr. și data autorizației sau aprobării de transfer
Director,
Notă:
Situația se întocmește centralizat de băncile comerciale și se remite Băncii Naționale a României - Oficiul de control al devizelor până la data de 10 a lunii următoare.