autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru organele centrale și locale ale administrației de stat, agenții economici investitori, proprietari, proiectanți, executanți, precum și pentru specialiști verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția lucrărilor și experți care își desfășoară activitatea în construcții, indiferent de sursa de finanțare a construcțiilor: de stat, particulară sau mixtă.

Art. 3. - Se supun prevederilor prezentului regulament proiectarea, executarea și expertizarea tuturor construcțiilor noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcțiilor existente, precum și îmbunătățirea terenului de fundare a acestora, cu excepția construcțiilor de locuințe parter, parter și un etaj cu înălțimea la cornișă de maximum 8 m, pentru una sau două familii și anexele gospodărești ale acestora, precum și construcțiile provizorii.

Art. 4. - Activitatea de verificare a proiectelor sau de expertizare, desfășurată în conformitate cu prevederile prezentului regulament, poate fi efectuată numai de specialiști angajați la societăți comerciale sau regii autonome care au în profil activități de proiectare, consultanță, verificare a proiectelor sau de expertiză, precum și de persoane fizice autorizate legal să desfășoare aceste activități.

Art. 5. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) nerespectarea exigențelor de calitate la realizarea de construcții noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcțiilor existente, precum și îmbunătățirea terenului de fundare a acestora, cum sunt:

 • rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;
 • siguranța în exploatare;
 • siguranța la foc;
 • sănătatea oamenilor și protecția mediului;
 • izolația termică, hidrofugă și economia de energie;
 • protecția împotriva zgomotului;

b) realizarea de construcții noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcțiilor existente, la care se aplică prevederile prezentului regulament, fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați;

c) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la exigențele de performanță esențiale ale construcției;

d) efectuarea de expertize necorespunzătoare la proiecte și lucrări de construcții care afectează nivelul de calitate a construcțiilor, corespunzător exigențelor de performanță esențiale stipulate în contracte;

e) realizarea de construcții, supuse prevederilor prezentului regulament, fără responsabili tehnici atestați;

f) verificarea de proiecte și detalii de execuție de către specialiști fără atestare tehnico-profesională sau cu atestare în alt domeniu decât cel al lucrării respective;

g) executarea de expertize în afara domeniului pentru care expertul a fost atestat;

h) neținerea la zi a registrului cu proiectele și detaliile de execuție verificate de către specialistul verificator de proiecte;

i) neținerea la zi a registrului de evidență a lucrărilor de construcții coordonate tehnic de către responsabilul tehnic;

j) numirea de către antreprenori a conducătorilor de execuție a lucrărilor fără acordul responsabilului tehnic atestat;

k) neverificarea și neavizarea de către responsabilul tehnic a proiectelor tehnologice și de organizare a execuției lucrărilor;

l) neverificarea, neoprirea lucrărilor și nedispunerea de măsuri corespunzătoare, de către responsabilul tehnic, atunci când, pe parcursul execuției, apar neconformități cu documentația de execuție;

m) neasigurarea de către investitor a condițiilor de desfășurare a activității organelor de control prevăzute la art. 10 și art. 19 din regulamentul de atestare tehnico-profesională.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului și împuterniciții delegați de către aceasta, conform atribuțiilor ce-i revin privind controlul calității construcțiilor.

Art. 6. - În baza art. 66 lit. d) din Legea nr. 10/1991, taxele de înscriere a specialiștilor pentru atestare se stabilesc de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Acestea se constituie ca venituri extrabugetare la dispoziția Departamentului construcțiilor și lucrărilor publice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu destinație pentru plata cheltuielilor ocazionate cu atestarea specialiștilor.

Art. 7. - Prezenta hotărâre este valabilă până la intrarea în vigoare a Legii privind calitatea în construcții, urmând ca după această dată să fie completată sau modificată în conformitate cu prevederile acestei legi.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Dispozițiile art. 5 vor intra în vigoare și se vor aplica după împlinirea termenului de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii privind calitatea în construcții.

Până la această dată investitorii și agenții economici cu activitate în construcții vor angaja verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția sau, după caz, experți tehnici, care au obținut atestarea calității respective, potrivit prezentei hotărâri, și vor lua măsurile necesare pentru funcționarea sistemelor de verificare a proiectelor, de conducere și asigurare a calității execuției construcțiilor.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Regulament
de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții
I. Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte de construcții

Art. 1. - Activitatea de proiectare în construcții poate fi desfășurată de orice persoană juridică sau fizică, pe baza autorizației legale de funcționare.

Art. 2. - Pentru asigurarea calității proiectelor și detaliilor de execuție pe baza cărora se execută construcțiile este obligatorie verificarea tehnică a acestora de către specialiști verificatori atestați.

Verificarea tehnică a proiectelor de construcții are ca scop realizarea unor construcții care să corespundă calitativ cel puțin unor niveluri minime de performanță referitoare la următoarele exigențe esențiale:

 • rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice;
 • siguranță în exploatare;
 • siguranță la foc;
 • sănătatea oamenilor și protecția mediului;
 • izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
 • protecție împotriva zgomotului.

Nivelurile minime de performanță referitoare la exigențele esențiale sunt prevederile obligatorii din reglementările tehnice.

Art. 3. - Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte se face pentru următoarele domenii, în funcție de exigențele esențiale și specificul lucrărilor, astfel:

A.1. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie;

A.2. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din metal;

A.3. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din lemn;

A.4. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație;

A.5. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de căi ferate;

A.6. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de porturi și platforme marine;

A.7. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

A.8. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice;

A.9. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru îmbunătățiri funciare;

A.10. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații;

A.11. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală;

A.12. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții miniere;

B.1. - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice;

B.2. - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație;

B.3. - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate;

B.4. - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marine;

B.5. - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

B.6. - siguranța în exploatare pentru construcții energetice;

B.7. - siguranța în exploatare la construcții pentru îmbunătățiri funciare;

B.8. - siguranța în exploatare la construcții pentru telecomunicații;

B.9. - siguranța în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală;

B.10. - siguranța în exploatare pentru construcții miniere;

C. - siguranța la foc pentru toate domeniile;

D. - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile;

E. - izolație termică, hidrofugă și economie de energie, pentru toate domeniile;

F. - protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Art. 4. - Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unu sau mai multe din domeniile precizate la art. 3, cu respectarea tuturor condițiilor din prezentul regulament.

Art. 5. - Investitorii sau reprezentanții acestora au obligația de a încheia contracte pentru verificarea proiectelor de construcții cu specialiști verificatori atestați.

Proiectele pentru construcții militare vor fi verificate de verificatori atestați, angajați ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, după caz.

Este interzis ca specialiștii verificatori atestați să-și verifice propriile proiecte sau proiectele elaborate de agenții economici la care sunt angajați sau colaboratori.

Proiectanții sunt obligați ca în cadrul proiectelor pe care le elaborează să precizeze domeniul în care acesta se încadrează, pentru ca beneficiarul să poată apela la specialiștii verificatori corespunzători.

Art. 6. - Organele administrației de stat care eliberează autorizații de construire au obligația să le emită numai în baza proiectelor și detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori atestați, conform prezentului regulament.

Art. 7. - Verificarea tehnică a proiectelor și detaliilor de execuție se face pentru construcțiile noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcțiilor existente, precum și pentru îmbunătățirea terenului de fundare a acestora.

Fac excepție construcțiile de locuințe parter, parter și un etaj cu înălțimea la cornișă de maximum 8 m, pentru una sau două familii și anexele gospodărești ale acestora, precum și construcțiile provizorii (cu durata limitată precizată prin autorizarea de construire), pentru care răspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanță referitoare la exigențele esențiale rămâne în sarcina exclusivă a proiectantului.

Art. 8. - Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor verificatori se face pe baza examinării și acceptării acestora de către comisii de specialiști, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.

Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele:

 • cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează:
  • numele, prenumele și datele din buletinul de identitate al solicitantului;
  • domeniul/domeniile de atestare, în funcție de exigențele esențiale și specificul lucrărilor, pentru care se solicită atestarea;
 • memoriu de activitate (unități în care și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții etc.), cu precizarea celor mai importante lucrări proiectate pe domeniu, cu detalierea tipurilor de construcții și limitele principalilor parametri constructivi;
 • copia legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învățământ superior;
 • recomandări din partea unor unități în care și-a desfășurat activitatea, a unor personalități recunoscute în domeniul supus atestării, a asociațiilor profesionale;
 • chitanța de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.

Art. 9. - Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator sunt:

 • să fie inginer constructor de specialitate, pentru atestare în domeniile exigențelor A.1.-A.12.;
 • să fie inginer sau arhitect - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții sau, respectiv, al Institutului de Arhitectură;
 • să aibă o activitate de proiectare de cel puțin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta;
 • să corespundă exigențelor examinării în comisia tehnică de atestare pentru domeniul solicitat;
 • să aibă cetățenia română.

Art. 10. - Specialiștii verificatori de proiecte, atestați tehnico-profesional, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să verifice numai proiectele și detaliile de execuție pentru domeniul în care au fost atestați;

b) să verifice soluțiile constructive adoptate în proiect și detaliile de execuție (piese scrise, piese desenate, note de calcul, relevee etc.), în vederea unei conformări corecte a construcțiilor din punct de vedere al asigurării unui nivel calitativ al acestora, corespunzător exigențelor de performanță esențiale;

c) să verifice respectarea în proiecte a reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la realizarea exigențelor de performanță esențiale ale construcțiilor pentru care sunt atestați;

d) să ștampileze toate planșele verificate și acceptate la execuție; ștampila va avea modelul din anexa nr. 2;

e) să întocmească și să țină la zi registrul pentru evidența proiectelor și a detaliilor de execuție, verificate conform modelului din anexa nr. 3;

f) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament;

g) să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente și detalii din proiectele și detaliile de execuție, considerate de proiectanți confidențiale.

Art. 11. - Obligația de a prezenta proiectele și detaliile de execuție la verificare revine proiectantului. Ordinea de prezentare și, respectiv, de primire a documentelor verificate, precum și termenele se stabilesc de comun acord în contractul dintre verificator și investitor, termenele prevăzute fiind coroborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.

II. Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții

Art. 12. - Activitatea de execuție în construcții poate fi desfășurată de orice agent economic pe baza autorizației legale de funcționare.

Art. 13. - Agenții economici care execută lucrări de construcții la care se asigură niveluri de performanță corespunzătoare exigențelor esențiale sunt obligați să aibă angajați responsabili tehnici atestați, aceștia constituind un nivel minim obligatoriu pentru conducerea și asigurarea calității producției pe care o realizează.

Este exceptată de la obligația de mai sus execuția construcțiilor pentru clădiri de locuit cu parter sau parter și un etaj cu înălțimea la cornișă de maximum 8 m, pentru una sau două familii și anexele gospodărești ale acestora, precum și construcțiile provizorii (cu durata limitată precizată prin autorizarea de construire), pentru care răspunderea privind respectarea nivelurilor minime de performanță referitoare la exigențele esențiale rămâne în sarcina exclusivă a constructorului.

Art. 14. - Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici ai execuției lucrărilor de construcții se face în următoarele domenii, în funcție de specificul lucrărilor pentru toate exigențele esențiale, astfel:

I. construcții civile, industriale și agrozootehnice;

II. construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație;

III. construcții de căi ferate;

IV. construcții de porturi și platforme marine;

V. construcții și amenajări hidrotehnice;

VI. construcții energetice;

VII. construcții pentru îmbunătățiri funciare;

VIII. construcții pentru telecomunicații;

IX. construcții edilitare și de gospodărie comunală;

X. construcții miniere.

Art. 15. - Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, într-unul sau mai mai multe domenii precizate la art. 14, cu respectarea tuturor condițiilor din prezentul regulament.

Art. 16. - Atestarea responsabililor tehnici se face pentru construcții noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea construcțiilor existente, precum și pentru îmbunătățirea terenului de fundare a acestora, aferente fiecărui domeniu în parte.

Art. 17. - Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici se face pe baza examinării și acceptării acestora de către comisii de specialiști, conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.

Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele:

 • cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează:
  • numele, prenumele și datele din buletinul de identitate al solicitantului;
  • domeniul/domeniile pentru care se solicită atestarea;
 • memoriu de activitate (întreprinderi unde a lucrat, perioade, funcții), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite;
 • copie legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învățământ superior;
 • recomandări din partea unor unități în care și-a desfășurat activitatea, a unor personalități recunoscute în domeniul/domeniile supus atestării, ori a asociațiilor profesionale;
 • chitanța de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.

Art. 18. - Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească responsabilul tehnic sunt următoarele:

 • să fie inginer sau subinginer - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții - sau arhitect - absolvent al Institutului de Arhitectură;
 • să aibă o activitate de execuție de cel puțin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta;
 • să corespundă exigențelor examinării în comisia tehnică de atestare pentru domeniul solicitat;
 • să aibă cetățenia română.

Art. 19. - Agenții economici cu activități de execuție, pentru lucrări de construcții au următoarele obligații:

a) să-și implementeze sistemul propriu de conducere și asigurarea calității pentru producția pe care o realizează, în cadrul căruia, ca obligație minimă, este numirea la fiecare lucrare în execuție a unuia sau mai multor responsabili tehnici cu execuția atestat în funcție de mărimea și complexitatea lucrării;

b) să ia măsuri corespunzătoare ca responsabilii tehnici să-și poată îndeplini în bune condiții obligațiile menționate în prezentul regulament;

c) să ia măsuri pentru respectarea pe întreg parcursul execuției a avizelor date de responsabilul tehnic al execuției atestat;

d) să execute lucrări numai pe bază de proiecte și detalii de execuție verificate de specialiști verificatori atestați;

e) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 20. - Responsabilii tehnici au următoarele obligații și răspunderi:

a) să nu admită execuția lucrărilor de construcții pe baza proiectelor și detaliilor de execuție, neverificate de specialiști verificatori atestați;

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor, referitor la lucrările aferente exigențelor esențiale;

c) să-și dea avizul asupra numirii conducătorilor de execuție a lucrărilor, pe baza verificării capacității profesionale a acestora;

d) să întocmească și sa țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund, conform modelului din anexa nr. 4;

e) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament.

III. Atestarea tehnico-profesională a experților tehnici în construcții

Art. 21. - Activitatea de expertizare se desfășoară în scopul modernizării, transformării, consolidării construcțiilor existente, în cazul unor accidente tehnice, precum și asupra calității întocmirii unor proiecte și detalii de execuție, a calității execuției propriu-zise și în alte cazuri, la cererea expresă a investitorului sau a proprietarului, în baza unui contract încheiat între acesta și agentul economic care efectuează expertiza.

Art. 22. - Activitatea de expertizare tehnică poate fi desfășurată pe baza autorizației legale de funcționare numai de persoane fizice sau juridice, specialiști de înaltă calificare profesională și probitate morală, atestați în condițiile prezentului regulament.

Art. 23. - Atestarea experților cu activitate în construcții se face în următoarele domenii, în funcție de exigențele esențiale și de specificul lucrărilor, astfel:

Exp. A.1. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie;

Exp. A.2. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din metal;

Exp. A.3. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura de rezistență din lemn;

Exp. A.4. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație;

Exp. A.5. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de căi ferate;

Exp. A.6. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de porturi și platforme marine;

Exp. A.7. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Exp. A.8. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice;

Exp. A.9. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru îmbunătățiri funciare;

Exp. A.10. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații;

Exp. A.11. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală;

Exp. A.12. - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții miniere;

Exp. B.1. - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice;

Exp. B.2. - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație;

Exp. B.3. - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate;

Exp. B.4. - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marine;

Exp. B.5. - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Exp. B.6. - siguranța în exploatare pentru construcții energetice;

Exp. B.7. - siguranța în exploatare la construcții pentru îmbunătățiri funciare;

Exp. B.8. - siguranța în exploata la construcții pentru telecomunicații;

Exp. B.9. - siguranța în exploatare pentru construcții edilitare de gospodărie comunală;

Exp. B.10. - siguranța în exploatare pentru construcții miniere;

Exp. C. - siguranța la foc pentru toate domeniile;

Exp. D. - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile;

Exp. E. - izolația termică, hidrofugă și economia de energie, pentru toate domeniile;

Exp. F. - protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Art. 24. - Un expert poate fi atestat, la cererea sa, într-unul sau mai multe domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor condițiilor din prezentul regulament.

Art. 25. - În cadrul expertizării tehnice, expertul întocmește un raport care conține constatările făcute, soluțiile propuse și justificările acestora. Expertul nu va extrage și nu va transmite, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente și detalii de execuție verificate, considerate de proiectanți confidențiale.

Art. 26. - Atestarea tehnico-profesională a experților tehnici se face pe baza examinării și acceptării solicitării acestora, de către o comisie de specialiști, potrivit prevederilor cap. IV din prezentul regulament.

Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele:

 • cerere scrisă (anexa nr. 1), în care se precizează:
  • numele, prenumele, datele din buletinul de identitate al solicitantului;
  • domeniul/domeniile pentru care solicită atestarea;
 • memoriu de activitate din care rezultă experiența, competența și titlurile științifice;
 • copie legalizată a diplomei de absolvire a institutului de învățământ superior sau a diplomei de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
 • chitanța de plată la C.E.C. a taxei speciale de atestare.

Art. 27. - Condițiile care trebuie să le îndeplinească un expert sunt următoarele:

 • să fie inginer sau arhitect - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții sau, respectiv, al Institutului de Arhitectură;
 • să aibă o vechime minimă de 14 ani în proiectare, cercetare, execuție sau învățământ superior, cu activitate în domeniul pentru care solicită atestarea de expert;
 • să aibă cetățenia română;
 • să corespundă exigențelor examinării în comisia tehnică de atestare pentru domeniul solicitat.

Art. 28. - Expertul este obligat:

 • să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului regulament;
 • să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcții expertizate.
IV. Dispoziții comune privind atestarea tehnico-profesională

Art. 29. - Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte și detalii de execuție, a responsabililor tehnici de execuție și a experților tehnici se face de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice, care răspunde de organizarea și desfășurarea acestei activități.

Cererile de atestare se adresează acestuia și se rezolvă în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 8, 17 și 26 din prezentul regulament, finalizându-se prin eliberarea certificatului de atestare, conform modelului din anexa nr. 5.

Art. 30. - Investitorul, prin proiectantul său, va încadra obiectele de construcții care compun investiția în domeniile cuprinse la art. 3 și 14, încadrare pe baza căreia se vor angaja specialiștii verificatori de proiecte și responsabilii tehnici cu execuția.

Art. 31. - Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții se face pe baza avizelor favorabile ale unor comisii tehnice organizate de Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice pe domenii, în baza regulamentului de funcționare, și care se compun din câte minimum 10 specialiști din învățământ, cercetare, execuție, asociații profesionale, administrație de stat.

Comisiile își desfășoară activitatea cu minimum 3/4 din membri, iar avizele se dau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți.

Art. 32. - Condițiile de vechime minimă de la art. 9, 18 și 27 pot fi reduse cu maximum 2 ani de către Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice pe baza avizelor comisiilor tehnice în cazul în care specialiștii dovedesc, prin activitatea anterioară, realizări deosebite în domeniile în care solicită atestarea.

Art. 33. - Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice va publica lunar în Monitorul construcțiilor lista specialiștilor atestați și anulările de atestări din cursul ultimei luni, iar anual, lista tuturor specialiștilor atestați în funcție la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor în care au fost atestați.

Art. 34. - Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat, până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare, în cazurile în care se constată:

a) neîncadrarea proiectelor și detaliilor de execuție în prevederile reglementărilor tehnice în construcții;

b) neținerea la zi a registrului de evidență a proiectelor și detaliilor de execuție verificate;

c) neținerea la zi a registrului de evidență a lucrărilor executate și coordonate tehnic.

Art. 35. - Certificatul de atestare tehnico-profesională se anulează de către autoritatea care l-a eliberat, în următoarele cazuri:

a) când se produc accidente tehnice în construcții din vina responsabilului tehnic, a verificatorului de proiecte sau expertului tehnic;

b) când se întrunesc condiții pentru a treia suspendare a atestării tehnico-profesionale.

Art. 36. - Suspendarea sau anularea certificatului de atestare tehnico-profesională se face de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Departamentul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, la sesizarea Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, a unei terțe părți sau prin inițiativă proprie.

Art. 37. - Specialiștii verificatori de proiecte și detalii de execuție, experții tehnici, precum și responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor răspund material, civil sau penal, după caz, dacă în proiectele și detaliile de execuție verificate sau prin soluțiile propuse și, respectiv, în execuția lucrărilor nu s-au respectat prevederile din reglementările tehnice și contractele cu privire la exigențele de performanță esențiale.

Art. 38. - Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoane care au suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Art. 39. - Urmărirea aplicării și respectării prevederilor prezentului regulament de către organele centrale și locale ale administrației de stat, agenții economici și persoanele fizice atestate se face de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului și împuterniciții delegați de către aceasta, conform atribuțiilor ce-i revin privind controlul calității construcțiilor.

Art. 40. - În sensul prezentului regulament, prin expert se înțeleg experții tehnici, alții decât cei care ocupă funcții cu aceeași denumire sau denumiri similare în cadrul autorităților administrative și agenților economici.

Art. 41. - Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți agenții economici din țară sau din străinătate care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor pe teritoriul României.


[modificare] Anexa Nr. 1
Domnule secretar de stat,

Subsemnatul(a) ............................., născut(ă) la data de .................... în comuna/orașul ...................., județul ........................, țara ....................., cetățenia ........................., domiciliat în ....................., comuna/orașul ...................., județul ......................., str. ..................... nr. ......, bloc ........, et. ...., ap. ...., sectorul ...., fiul (fiica) lui ................... și al ..................., posesorul diplomei de ......................................... având nr.: ........................, eliberată de .............................. din orașul .................., promoția .........., țara ........................., solicit atestarea tehnico-profesională pentru calitatea de ............... în domeniul(iile) ................................................................................................................................................................................................

pentru următoarele exigențe de performanță esențiale ................................................................................................................................................................................................

În susținerea cererii anexez următoarele acte:

 1. Memoriu de activitate.
 2. Recomandare din partea ................................, având calitatea de ................................................................................................................................
 3. Recomandare din partea ................................, având calitatea de ................................................................................................................................
 4. Recomandare din partea ................................, având calitatea de ................................................................................................................................
 5. Chitanța C.E.C. nr. ............... pentru plata taxei speciale de atestare.
 6. Copie legalizată a diplomei nr. ................., eliberată de .............................................................
 7. (1) Copie legalizată după actul de echivalare a diplomei nr. ......................., eliberat de Ministerul Învățământului și Științei din România.

Menționez că îmi desfășor activitatea în cadrul (2) ................................................................ unde am calitatea de (3) ..........................., sediul avându-l în ..........................., județul ................, orașul/comuna .....................; str. ....................; telefon ......................., sector ........

Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce-mi revin potrivit prevederilor din Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor, în calitate de ......................... și înțeleg să le respect întocmai.

Localitatea ................................. data ..............
Semnătura .............................
Notă:
Ce nu corespunde se lasă necompletat.
(1) Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior din altă țară decât România.
(2) Denumirea instituției (societății comerciale, firmei etc.) în care solicitantul lucrează.
(3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, după caz.
Domnului secretar de stat, șef al Departamentului construcțiilor și lucrărilor publice


[modificare] Anexa Nr. 2
Responsabili tehnici ai execuției
I
———————
46


Vasilescu Gh.
..............................
Verificatori de proiecte
B1
———————
142


Roșoga C.
..............................
Experți tehnici
Exp. A4
———————
6


Tomescu N.
..............................
 • I, B1, Exp. A4 - reprezintă domeniile, în funcție de exigențele esențiale și specificul lucrărilor, în care a fost atestat specialistul cu activitate în construcții.
 • 142 - numărul certificatului de atestare.
Semnătura ..............................


[modificare] Anexa Nr. 3

Numele și prenumele specialistului verificator atestat

........................................................

Certificat de atestare tehnico-profesională nr. ........

Registru
de evidență a proiectelor și detaliilor de execuție verificate
Nr. crt. Agentul economic care a elaborat proiectul și detaliile de execuție Denumirea investitorului
—————
Sediul (domiciliul)
Denumirea proiectului / faza
—————
Obiectul / planșa nr.
Data verificării Acceptat Neacceptat Observații Semnătura


[modificare] Anexa Nr. 4

Numele și prenumele responsabilului tehnic atestat

.....................................................

Societatea comercială ...............................

Certificatul de atestare tehnico-profesională nr. .........

Registru
de evidență a lucrărilor de construcții executate
Nr. crt. Denumirea investitorului
—————
Sediul
Agentul economic care a elaborat proiectul și detaliile de execuție Denumirea proiectului / faza
—————
Obiectul
Procesul-verbal de recepție (Nr. și data) Semnătura


[modificare] Anexa Nr. 5

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice

Certificat de atestare tehnico-profesională
Nr. .............. din ............................

În baza Hotărârii Guvernului României nr. ........... din ................ privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor.

În urma cererii nr. .............. din .................... și a verificărilor efectuate și consemnate în procesul-verbal nr. ...... din ................................

Se atestă domnul (doamna) ................................., din localitatea ........................., str. .................... nr. ....., bloc ........., scara ...., etaj ...., ap. ..., județul ..................., pentru calitatea de ..............................................................................................................................., în domeniul(iile) ................................................................................................................................................................................................

pentru următoarele exigențe de performanță esențiale ................................................................................................................................................................................................

Direcția generală de atestări, agrementări și retehnologizări în construcții

Secretar comisie ...........................