autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, secretar de stat, Victor Dumitrache

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 731 din 14 octombrie 1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții se modifică și ce completează după cum urmează:

1. La articolul 8 din hotărâre se adaugă alineatele 2 și 3, cu următorul cuprins:

„Dispozițiile art. 5 vor intra în vigoare și se vor aplica după împlinirea termenului de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii privind calitatea în construcții.
Până la această dată investitorii și agenții economici cu activitate în construcții vor angaja verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția sau, după caz, experți tehnici, care au obținut atestarea calității respective, potrivit prezentei hotărâri, și vor lua măsurile necesare pentru funcționarea sistemelor de verificare a proiectelor, de conducere și asigurare a calității execuției construcțiilor."

2. La articolul 5 din regulament se introduce alineatul 2 (alineat nou), cu următorul conținut:

„- Proiectele pentru construcții militare vor fi verificate de verificatori atestați, angajați ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, după caz.”

3. Articolul 9, liniuța a doua, din regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

„- să fie inginer sau arhitect - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții sau, respectiv, al Institutului de Arhitectură;”

4. Articolul 18, liniuța întâi, din regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

„- să fie inginer sau subinginer - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții - sau arhitect - absolvent al Institutului de Arhitectură;”

5. Articolul 27, liniuța întâi, din regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

„- să fie inginer sau arhitect - absolvent al unei facultăți de construcții, instalații pentru construcții sau, respectiv, al Institutului de Arhitectură;”